Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Митна справа — учбова дисципліна яка вивчається у низці вузів та факультетів у системі учбових закладів України в якості учбового курсу. В курсі вивчаються питання стосовно митної справи як сукупності норм, які регулюють суспільні відношення у сфері митної справи.

Зміст курсу визначено з урахуванням попереднього вивчення слухача-ми вищих учбових закладів курсів: «Правові засади митної справи», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Цивільне право» та інше. Крім того, при ви-значенні змісту курсу мається на увазі те, що окремі питання митної справи є предметом вивчення і інших дисциплін — таких як банківське право, право-охоронні органи, боротьба з контрабандою та порушенням митних правил та інше.

Мета даного підручника — дати випускникам вузів комплекс знань, вмінь та навичок, які необхідні для професійної праці у митних, правоохо-ронних, податкових та інших органах, у сферу діяльності яких входять від-ношення пов’язані з переміщенням товарів через митний кордон України; іншим категоріям слухачів допомогти глибше та системно вивчити митне законодавство та практику його використання, закріпити навички його реа-лізації у своїй практичній діяльності.

Основні завдання курсу:

•          надати слухачам глибокі знання відносно сутності та значення митної справи, єдиної системи митних органів, їх функцій, прав та обов’язків, форм та методів діяльності;

•          обучити правильному орієнтуванню у великому митному законодав-стві, яке регулює усі види суспільних відношень, які пов’язані з пере-міщенням через митний кордон України товарів;

•          ознайомити з принципами державного регулювання зовнішньоекономіч-ної діяльності та основними видами комерційних угод у митній справі;

 

ВСТУП

• ознайомити з засобами та методами тарифного та нетарифного регу-лювання у митній справі.

У межах курсу «Митна справа» в даному підручнику дається систем-на характеристика основних структурних елементів митної справи у відпо-відності з внутрішньою структурою митного законодавства та, в першу чергу, його базових джерел — Митного Кодексу України та Закону України «Про Єдиний митний тариф». Питання, які складають зміст курсу згрупо-вані за тематичними розділами, в яких матеріал розташовано в логічній послідовності за митним законодавством. У даному підручнику врахову-ється послідовність та внутрішня взаємність митних інститутів, які входять в Митний Кодекс, а викладання даних інститутів у наведеній послідовності має своєю метою дати чітке та логічне уявлення про цілісність та систем-ність характеру митної справи її, єдності та комплектності.

Основною юридичною базою цього учбового курсу є Митний Кодекс України, Закон України «Про Єдиний митний тариф», Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Нормативні акти митного, адміністра-тивного та інших галузей законодавства представлені в учбовому курсі лише в тій же мірі, в якій вони пов’язані з митною діяльністю.

У запропонованому підручнику використані основні положення ав-торських праць з митної справи, врахована низка робіт різних авторів з мит-ного права, а також власний досвід викладення курсу «Митна справа» в Вузі. Учбовий посібник розраховано на студентів та викладачів навчальних закладів. Також він може бути цікавим для фахівців в галузі митної справи, зовнішньоекономічної діяльності та підприємців, які здійснюють зовнішньо-торговельну діяльність, а також для громадян, які перетинають митний кордон України у приватних та службових справах.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВМД   — вантажна митна декларація.

ГАТТ/СОТ     — генеральна угода по торгівлі і тарифах/світова організація

торгівлі.

ДМВ   — декларація митної вартості.

ДМСУ            — державна митна служба України.

ЄАІС  — Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi.

ЄДРПОУ       — єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

ЗЕД     — зовнішньоекономічна діяльність.

ІАМУ  — інформаційно-аналітичне митне управління.

МВП   — мiжнароднi поштовi вiдправлення.

МДП   — міжнародні державні перевезення.

МКУ   — Митний кодекс України.

МЛС   — митний ліцензійний склад.

НБУ    — Національний банк України.

ПДВ    — податок на додану вартість.

ПМП   — порушення митних правил.

ПТП    — повiдомлення про транзитне переміщення.

СНД    — Співдружність Незалежних Держав.

СРСР  — Союз радянських Соціалістичних Республік.

ТПП    — торгова промислова палата України.

Укр СЕПРО   — Український центр стандартизації та експертизи продукції.

УКТ ЗЕД        — українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.