Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Міжнародні правила «Інкотермс» : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.2. Міжнародні правила «Інкотермс»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Потреби міжнародного товарообігу обумовили необхідність уніфіка-ції певних правил про укладення договорів купівлі-продажу. Для цього Міжнародною торгівельною палатою була проведена копітка робота з уза-гальнення умов поставки товару та, починаючи з 1923 року, вона пропонує їх базисні умови. Нині, у зовнішньоторговельних відносинах, контрагенти угоди керуються Правилами інтерпретації комерційних термінів за редак-цією 2000 року — скорочена назва «Інкотермс — 2000» (існували версії Правил, видані Міжнародною торговельною палатою у 1936, 1953, 1967, 1980 та 1990 роках). З метою однакового тлумачення комерційних термінів суб’єктами підприємницької діяльності України при укладені договорів, а також учасниками відносин, що виникають у зв’язку з такими договорами, Указом Президента України від 4 жовтня 1994 р. «Про застосування Між-народних правил інтерпретації комерційних термінів» було встановлено, що ці Правила застосовуються при укладенні суб’єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є товари. Кожною з тринадцяти умов поставки

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

товару, що існують нині, визначаються обов’язки продавця та покупця з доставки товару та момент переходу ризику випадкової втрати або пошко-дження товару від продавця до покупця. Ці умови визначаються терміном «вільно» (франко), який свідчить, що покупця звільнено від ризику та будь-яких витрат з доставки товару до місця, яке означене словом «фран-ко». Для зручності в користуванні усі терміни, що визначають умови поставки, поділяються на чотири групи: Е, F, С та D.

До групи Е входить термін ЕХW — «з підприємства» (… назва пункту). Згідно з цією умовою продавець звільняється від ризику випадкової втрати або пошкодження товару в момент, коли товар надано у розпорядження покупця на складі продавця у визначений контрактом час. Доставка і наван-таження товару здійснюються за рахунок покупця. У разі невизначеності в контракті, покупець не має зобов’язань щодо митного оформлення товару.

До групи F входять три терміни: FСА — «франко-перевізник» (…на-зва пункту), FAS — «франко вздовж борту судна» (… назва порту відван-таження) та FОВ — «франко на борту» (… назва порту відвантаження).

Умови, що позначаються цими термінами, об’єднує те, що продавець виконує свої обов’язки після передачі товару перевізникові в зазначеному місці. Перевізником може виступати експедиторське підприємство яке не здійснюватиме перевезення, але забезпечить доставку товару покупцеві.

Наявність у контракті терміну FСА означає, що ризик втрати або по-шкодження товару переходить від продавця до покупця у зазначеному міс-ці. Крім того, продавець зобов’язаний за свій рахунок провести митне офо-рмлення експорту товару та передати його перевізнику, визначеному поку-пцем, у зазначеному місці.

Термін FAS означає, що ризик втрати або пошкодження товару пе-реходить від продавця до покупця з моменту розміщення товару вздовж борту судна у зазначеному покупцем порту навантаження. У цьому разі продавець має негайно повідомити покупця про виконання своїх обов’яз-ків. Покупець за свої кошти здійснює митне оформлення експорту партії товару, навантаження, а також сплачує всі витрати, пов’язані з розміщен-ням товару на борту судна. Якщо контрактом обумовлене виконання інших обов’язків, наприклад, продавець зобов’язаний здійснити митне оформлен-ня експорту та / або здійснити вивантаження товару, у цьому разі, поку-пець мусить відшкодувати продавцеві його витрати.

Застосування терміну FОВ означає, що продавець на виконання умов поставки має здійснити за свої кошти навантаження експортної партії товару

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

на борт судна, зафрахтовуваного покупцем, та здійснити митне оформлен-ня експорту. Ризик пошкодження або втрати товару переходить до покупця після навантаження товару на борт судна у визначеному порту. Покупець у разі виконання даних умов поставки зобов’язаний здійснити фрахт судна та повідомити продавцеві місце, час, умови навантаження та назву судна.

До групи С входять чотири терміни: СFR — «вартість та фрахт» (... у порту призначення), СІF — «вартість, страхування та фрахт» (... у порту призначення), СРТ — «перевезення оплачене до» (... назва пункту призначення) та СІР — «перевезення та страхування оплачені до»» {...назва пункту призначення).

Дані терміни об’єднує те, що продавець зобов’язаний самостійно, укласти договір перевезення, за його рахунок товар перевозиться до зазна-ченого у контракті місця, де буде прийнятий покупцем. Про відвантаження та можливий термін прибуття товару до місця призначення, додаткові рек-візити, необхідні для приймання товару, продавець повідомляє покупця.

Термін СFR, узгоджений покупцем та продавцем у контракті, означає, що ризик втрати або пошкодження товару переходить до покупця після по-ставки товару на борт судна, та до ціни, яка підлягає сплаті покупцем, входить вартість експортованої партії товару та витрати на фрахт судна. Продавець, на виконання цих умов поставки, фрахтує судно та сплачує його вартість до узгодженого у контракті порту призначення; за власний рахунок здійснює навантаження партії товару на зафрахтоване судно та митне оформлення експорту.

Термін СІF означає, що ризик втрати або пошкодження товару пере-ходить від продавця до покупця у момент переходу товару через поручні судна в порту навантаження. Покупець відшкодовує продавцеві, крім вар-тості товару, вартість фрахту та страхування. Продавець зобов’язаний, за таких умов поставки, здійснити митне оформлення експорту товару, стра-хування товару від транспортних ризиків, оплату фрахту судна від одного визначеного порту до іншого. Покупець здійснює за свої кошти розванта-ження товару.

Термін СРТ означає, що передача ризику недоставлення товару або його пошкодження переходить до покупця з моменту передачі товару пере-візникові у термін, передбачений зовнішньоторговельним контрактом. Продавець, на виконання цих умов поставки товару, зобов’язаний за свої кошти укласти договір перевезення до визначеного в контракті пункту призначення, передати товар перевізникові та отримати від нього вантажну

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

розписку, що засвідчує прийняття вантажу до перевезення. Крім цього прода-вець зобов’язаний здійснити митне оформлення експортної товарної партії. По-купець має визначити пункт призначення та нести ризики при транспортуванні.

Термін СІР, на відміну від попереднього терміну, додатково зобов’я-зує продавця провести страхування товару за свої кошти, на що у зовніш-ньоторговельному контракті має бути зроблено відповідні посилання. Перехід ризику до покупця здійснюється з моменту передачі товару переві-зникові. Зобов’язання продавця полягають у забезпеченні перевезення товару до визначеного контрактом пункту призначення за його кошти, страхуванні товару та оформленні страхового полісу на ім’я покупця. Про-давець також зобов’язаний здійснити митне оформлення експортної партії товару. Покупець зобов’язаний своєчасно визначити пункт призначення та нести ризики втрати або пошкодження товару під час транспортування.

До групи D входять п’ять термінів: DAF — «доставка до кордону» (…із зазначенням пункту призначення), DES — «доставка з судна» (…із зазначенням порту призначення), DEQ — «доставлено на пристань» (…у зазначеному порту призначення), DDU — «доставлено без сплати мита» (…у зазначеному пункті призначення), DDP — «доставлено зі сплатою мита» (…у зазначеному пункті призначення).

Спільне, що поєднує умови групи D, полягає у зобов’язанні продавця доставити товар до обумовленого зовнішньоекономічним контрактом пункту призначення і нести усі ризики та витрати, пов’язані з його постав-ленням. Умови поставки DAF, DES, DDU зобов’язують продавця тільки доставити товар у країну імпорту, а умови DEQ та DDP, у разі відсутності в контракті застережень щодо застосування цих термінів, зобов’язують продавця здійснити також митне оформлення товару в країні імпорту і за свої кошти отримати необхідний пакет дозвільних документів.

Термін DAF зобов’язує продавця доставити товар, оформлений у мит-ному відношенні для експорту, у визначений контрактом пункт на кордоні. Ризик втрати або пошкодження товару переходить від продавця до покуп-ця в момент передачі товару у визначеному пункті на кордоні. Продавець, на виконання цих умов, зобов’язаний здійснити митне оформлення експор-ту товару та забезпечити його транспортування до визначеного пункту на кордоні. Покупець зобов’язаний прийняти товар у визначеному контрак-том пункті на кордоні та нести відповідальність за його подальше транспо-ртування. Митне оформлення у країні призначення імпортер-покупець здійснює за свій рахунок.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

Термін DES зобов’язує покупця доставити товар у розпорядження по-купця у визначений зовнішньоекономічним контрактом порт призначення і нести усі витрати та ризики, пов’язані з його доставкою. У розпорядження покупця товар переходить на борту судна, який здійснював його переве-зення. Крім цього продавець зобов’язаний сповістити покупця про можли-ву дату прибуття товару до порту призначення та передати йому відповідні документи.

Термін DEQ зобов’язує продавця, на виконання вимог зовнішньоеко-номічного контракту, забезпечити передачу товару покупцеві на пристані, у визначений термін, у визначеному порту, а покупець сплачує усі витрати за товар та бере на себе відповідальність за нього з моменту, коли товар пе-рейшов у його розпорядження. Продавець зобов’язаний за свій рахунок здійснити транспортування вантажу до пристані у порту призначення, включаючи оплату фрахту та вивантаження у порту призначення, а крім того, якщо інше не обумовлене контрактом, здійснити митне оформлення товару в країні імпорту. Покупець може отримати товар в країні при-значення після того, як продавець здійснить митне оформлення та отримає необхідний пакет дозвільних документів.

Термін DDU зобов’язує продавця надати товар покупцеві в країні імпорту у визначеному зовнішньоекономічним контрактом місці. Усі ризи-ки та витрати з поставлення товару несе продавець. Митне оформлення в країні імпорту здійснює покупець. Він же сплачує необхідні платежі та отримує дозвільні документи країни імпорту.

Термін DDР зобов’язує продавця надати товар покупцеві в країні ім-порту у визначеному зовнішньоекономічним контрактом місці та здійснити його митне оформлення в країні імпорту. Продавець несе усі витрати з поставлення товару, а також сплачує усі платежі, пов’язані з митним офор-мленням та отриманням пакету дозвільних документів у країні імпорту. Ризик втрати товару або його пошкодження на усьому шляху транспорту-вання та під час митного оформлення в країні імпорту покладається на продавця.

Розглянуті умови поставки згідно з міжнародними Правилами «Інко-термс-2000» визначають обов’язки продавця та покупця, межу розподілу витрат та ризиків доставки товарів, а також відповідальність сторін за ви-конання умов зовнішньоторговельного контракту.

Не прив’язуючись до конкретного терміну умов поставки, слід заува-жити, що правила визначають:

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          момент виконання продавцем своїх обов’язків щодо доставки товару;

•          відповідального за митне оформлення товару для експорту та імпорту;

•          розподіл витрат між продавцем та покупцем за здійснення процедур випуску товару у вільний обіг;

•          відповідального за ризики загибелі або пошкодження товару на шляху його просування від продавця до покупця;

•          одну з сторін контракту, відповідальну за організацію перевезення;

•          необхідний пакет документів, що надходитиме до покупця разом з товаром;

•          необхідну упаковку для товару, а також її маркування;

•          інші умови зовнішньоторговельного контракту, що внесені до нього

контрагентами угоди.

Зазначення у контракті умов поставки товару згідно з Правилами Ін-котермс передбачає, що в разі застосування різних видів транспорту, слід керуватись тим, що:

•          умови DAF використовуються при перевезенні товару залізничним та автомобільним транспортом;

•          умови FAS, FOB, СFR, СІF, DES, DEQ використовуються при переве-зенні товару морськими та річковими судами;

•          умови ЕХW, FСA, СРТ, СІР, DDU, DDР використовуються при пере-везенні товару незалежно від виду транспорту.

Визначення митної вартості в залежності від умов поставки при екс-порті та імпорті товарів з/в Україну наведено у таблиці 4.1 та 4.2.

Примітки до табл. 4.1 та 4.2:

1.         В графах 2–8 таблиці 4.1 враховуються витрати, понесені на території України;

2.         В графах 9–12 таблиці 4.1 враховуються витрати, понесені на терито-рії країни-імпортера;

3.         В графах 2–8 таблиці 4.2 враховуються витрати, понесені до моменту перетину митного кордону України;

4.         В графах 9–12 таблиці 4.2 враховуються витрати, понесені на терито-рії України;

5.         « * » Тільки до моменту перетину митного кордону України;

6.         « » Витрати, які включаються в ціну товару згідно «Інкотермс-2000»;

7.         «+» При визначенні митної вартості витрати додаються незалежно від того, хто їх несе;

8.         « – » При визначенні митної вартості витрати віднімаються незалежно від того, хто їх несе.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

Пов’язуючи вимоги Правил «Інкотермс-2000» з митною вартістю слід сказати що умови поставки суттєво впливають на процедуру визначення митної вартості. При цьому кожне національне законодавство визначає ступінь впливу сум витрат згідно з умовами поставки.

У разі, коли контрагенти зазначили в тексті контракту умови, які сут-тєво відрізняються від викладених у Правилах, зверхність мають умови, за-значені сторонами в тексті контракту.