Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.6. Міжнародні державні перевезення митних вантажів : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.6. Міжнародні державні перевезення митних вантажів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Під егідою ООН у 1975 році Європейська економічна комісія затвер-дила Конвенцію міжнародних державних перевезень (МДП) яка набрала чинності в 1978 році. Система митних перевезень призначена для макси-мального спрощення перевезень вантажів під митним контролем у міжна-родному торговельному обороті і забезпечення державам — учасницям Конвенції гарантій транзиту. Більш двадцятилітня практика застосування Конвенції довела: на сьогодні це найдосконаліша система забезпечення перевезень.

Митний перевiзник — це пiдприємство, яке здiйснює перевезення мiж митними органами товарiв, що перебувають пiд митним контролем, без застосування при цьому заходiв гарантування доставки товарiв до мит-ного органу призначення, i має лiцензiю на право здiйснення дiяльностi митного перевiзника, видану спецiально уповноваженим центральним ор-ганом виконавчої влади в галузi митної справи (ст. 182 МКУ). Митним пе-ревiзником може бути тiльки пiдприємство-резидент. Вiдносини митного перевiзника з власником товарiв визначаються вiдповiдним договором.

Дозвіл на виконання міжнародних перевезень вантажів під митними печатками та пломбами із застосуванням книжки МДП видається Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників в Україні (АМАПУ) з обов’язковим

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

його затвердженням у ДМСУ. Дозвіл видається на підставі наявності у авто перевізника наступних документів:

•          ліцензія Міністерства транспорту України на право здійснення міжна-родних перевезень вантажів автомобільним транспортом;

•          декларація-зобов’язання перед АМАПУ щодо виконання вимог Кон-венції МДП;

•          облікова картка суб’єкта ЗЕД, яка видана митницею, в зоні діяльності якої перевізник зареєстровано як суб’єкт ЗЕД;

•          свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезень ванта-жів під митними печатками та пломбами виданої митними органами України.

Свідоцтво видається митницею, в зоні діяльності якої власник транс-портного засобу або його користувач зареєстрований як учасник зовніш-ньоекономічної діяльності (митниця реєстрації), і повинно бути надрукова-но українською та англійською мовами. Свідоцтво видається на кожний, допущений до перевезень транспортний засіб. До міжнародних перевезень вантажів під митними печатками і пломбами можуть допускатися тільки ті транспортні засоби, ватажні відділення яких сконструйовані та облаштова-ні таким чином, щоб:

•          не було можливості вилучити або вкласти вантажі з опечатаної части-ни транспортного засобу без залишення помітних слідів злому або пошкодження митних печаток і пломб;

•          митні печатки і пломби могли накладатися простим та надійним способом;

•          в них не було ніяких потаємних місць для приховування вантажів;

•          всі місця, в які можуть поміщатися вантажі, були легко доступні для митного огляду. Коли митниця реєстрації вважає це необхідним, вона може вимагати

додавання до Свідоцтва фотокарток або креслень (малюнків) транспорт-ного засобу, які завіряються цією митницею. Всі записи в Свідоцтві роб-ляться друкарським способом українською та англійською мовами. Для транспортних засобів, які перевозять великовагові або громіздкі вантажі, Свідоцтво не потрібне.

Термін дії Свідоцтва встановлений — два роки з дня його оформлен-ня. По закінченні цього терміну транспортні засоби повинні подаватися в митницю реєстрації або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації, в митницю країни, в якій мешкає його власник або користувач, для перевірки

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

або для оновлення Свідоцтва. Митниця має право не визнавати дійсність Свідоцтва транспортного засобу у тих випадках, коли він більше не відпо-відає вимогам, передбаченим у Конвенції МДП 1975 року. Для можливості подальшого використання для перевезень вантажів з застосуванням книж-ки МДП транспортний засіб повинен бути приведений до стану, який від-повідав би цим вимогам. Оригінал Свідоцтва повинен супроводжувати транспортний засіб.

Якщо основні характеристики транспортного засобу були змінені, Свідоцтво цього транспортного засобу втрачає силу, він підлягає процеду-рі нового допущення перед тим, як його можливо буде використовувати для перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП. За обставин, коли термін дії Свідоцтва закінчився під час перевезення але транспортний засіб відповідає вимогам, передбаченим процедурою допущення, митниця має право здійснювати їх митне оформлення із застосуванням книжки МДП при ввезенні та транзиті вантажів. Якщо при вищевказаних обставинах має місце вивезення вантажу з України, митниця повинна здійснювати митне оформлення такого вантажу із застосуванням книжки МДП.

Транспортні засоби можуть бути допущені до перевезень у відповід-ності з однією із вказаних процедур:

•          в індивідуальному порядку (для цього в митницю реєстрації власником чи особою, яка користується транспортним засобом або представни-ком того чи другого подіється відповідна заява;

•          по типу конструкції (коли транспортні засоби одного й того ж типу конструкції виготовляються серійно; для цього завод-виробник звер-тається до митниці країни, в якій вони виробляються, з проханням про їх допущення по типу конструкції, але митниця, в разі необхідно-сті може зазначити зміни, які потрібно внести в передбачений тип конструкції для допущення їх до перевезення).

Митниця реєстрації здійснює контроль поданого транспортного за-собу, пересвідчувається в тому, що він відповідає технічним вимогам, зазначеним в Конвенції МДП 1975 року, і після прийняття рішення про до-пущення видає Свідоцтво за встановленою в Конвенції МДП 1975 року формою.

Книжка МДП оформляється інспектором вантажного відділу митниці або митного поста (пункту пропуску на кордоні). Одна книжка МДП може оформлятись як на один дорожній транспортний засіб, так і на склад транс-портних засобів, або на декілька контейнерів, навантажених на один дорожній

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

транспортний засіб, або на склад таких транспортних засобів (в цьому ви-падку у вантажному маніфесті книжки МДП повинна бути показана міст-кість кожного дорожнього транспортного засобу або кожного контейнера. При оформленні книжки МДП необхідно враховувати, що згідно ст. 18 Конвенції МДП 1975року:

•          митниці місця відправлення повинні знаходитись тільки в одній країні;

•          митниці місця призначення повинні знаходитись не більш, як у двох країнах;

•          загальна кількість митниць місця відправлення та призначення не по-винна перевищувати чотирьох. Технологія проведення оформлення передбачає виривання з книжки

МДП тільки відривних аркушів № 1 та № 2, а всі корінці вказаних аркушів повинні залишатись в книжці МДП. Книжка МДП дійсна для виконання тільки одного перевезення. В книжці МДП не повинно бути підчисток або помарок. Всі виправлення повинні робитись шляхом викреслення помилко-вих даних і занесенням, в разі необхідності, належних даних. Будь-які змі-ни повинні бути завірені підписом та особистою номерною печаткою інспектора, який їх зробив.

Книжка МДП заповнюється її власником або митним брокером та по-винна вміщувати таку кількість відривних аркушів, яка необхідна для здій-снення даного перевезення з розрахунку — по два-три аркуші на кожну митницю відправлення та призначення і по два аркуші на кожну проміжну митницю.

Книжка МДП не приймається до оформлення:

•          у разі, коли мають місце порушення при митному оформленні книжки в митницях місця відправлення та призначення або проміжних митницях;

•          у випадках, коли книжка МДП не належить перевізнику, який здійс-нює дане перевезення вантажу, а саме — дані, зазначив в графі 3 титульного аркушу книжки МДП (прізвищу, адреса та країна реєст-рації власника книжки МДП), не співпадають з фактичними даними, зазначеними в інших супровідних документах;

•          у випадках, коли термін дії книжки МДП закінчився до подання її в митницю відправлення вантажу;

•          у випадках, коли розмір мита за вантаж, який буде перевозитись із за-стосуванням книжки МДП, перевищує розмір гарантії, а саме — біль-ше еквіваленту суми 50000 доларів США у перерахунку за курсом НБУ на день подання вантажу до оформлення.

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

У всіх зазначених випадках книжка МДП реєструється в журналі або комп’ютері, де в графі 7 заносяться зауваження та вжиті заходи, а вантаж, в разі необхідності, затримується або його митне оформлення здійснюється як такого що перевозиться без дотримання процедури МДП із застосуван-ням ВМД.

У випадках, коли митні печатки і пломби пошкоджено в дорозі (за ви-нятком випадків, коли митні печатки та пломби знімались для проведення перевірки або огляду вантажу митними органами), або вантаж був пошко-джений чи загинув без пошкодження митних печаток та пломб оформля-ється протокол книжки МДП. В разі встановлення, що пошкодження мит-них печаток та пломб сталося не з метою зловживань з боку перевізника, або має місце факт загибелі чи пошкодження вантажу в митниці, в зоні дія-льності якої сталась вищезазначена пригода, оформляється протокол, в якому робляться записи про виявлені зауваження щодо транспортного засобу та вантажу, та дані про накладені печатки і пломби. Усі записи затверджуються особистою номерною печаткою інспектора митниці, який проводив оформлення протоколу з поставленням дати проведення та вка-занням місця проведення і оформлення протоколу.