Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5.5. Контроль за доставкою в митницi призначення окремих видiв товарiв що перемiщуються через митний кордон України : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.5.5. Контроль за доставкою в митницi призначення окремих видiв товарiв що перемiщуються через митний кордон України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв здійс-нюється згідно з наказом ДМСУ № 969 вiд 13 жовтня 2005 року.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

 

Товари та предмети, що переміщуються транзитом через митну територію України

 

/і і /і і

 

Представлення документів

на товар та представлення

гарантії доставки товару що

переміщується транзитом

 

Рисунок 3.9

Загальна схема переміщення товарів при транзиті через митну територію України

 

Даний наказ поширюється на: 1) товари гуманiтарної допомоги, що ввозяться на митну України (крiм тих, що ввозяться з метою транзиту);

 

територiю

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

2)         несупроводжуваний багаж громадян — при ввезеннi його на митну територiю України, вивезеннi з неї, транзитi через територiю України;

3)         товари, що ввозяться на митну територiю України й перемiщуються цiєю територiєю з будь-якою метою, у тому числi з метою транзиту, за укладеними в установленому порядку зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами):

 

•          у ручнiй поклажi;

•          у супроводжуваному багажi;

•          у несупроводжуваному багажi, який перевозиться залiзницею в поштових та/або поштово-багажних вагонах;

4)         мiжнароднi поштовi вiдправлення.

Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, якi перебувають пiд

митним контролем i перемiщуються митною територiєю України, викорис-товуються повiдомлення про транзитне перемiщення (ПТП) та його елект-ронна копiя. ПТП складається посадовою особою митницi вiдправлення, декларантом або перевiзником, як правило, на партiю товарiв. ПТП оформ-люється в трьох примiрниках на аркушах паперу формату А4 посадовою особою митницi вiдправлення й реєструється нею в окремому журналi.

При ввезеннi товарiв автомобiльним транспортом на митну територiю України з будь-якою метою, крiм транзиту, у ПТП обов’язково зазначаєть-ся мiсце прибуття товарiв, яке визначається посадовою особою митницi вiдправлення за Перелiком мiсць прибуття автотранспорту, затвердженим наказом ДМСУ на пiдставi iнформацiї, наданої перевiзником. У разi вiдсут-ностi такої iнформацiї посадова особа митницi самостiйно визначає час i мiсце доставки зазначених товарiв для здiйснення митного контролю та митного оформлення. При перемiщеннi товарiв залiзничним транспортом (крiм товарiв, що перемiщуються в ручнiй поклажi) на всiх примiрниках ПТП проставляється календарний штемпель залiзничної станцiї, яка при-йняла товари до перевезення.

Особа або перевiзник, яка прийняла заявленi товари до перевезення, надає митницi вiдправлення зобов’язання доставити цi товари в митницю призначення в строк, установлений митницею вiдправлення, про що влас-норучно вчиняє вiдповiдний запис у всiх примiрниках ПТП. На всiх примi-рниках ПТП посадова особа митницi вiдправлення проставляє вiдбитки штампа «Пiд митним контролем» особистої номерної печатки та в строк, що не перевищує 4 годин пiсля завершення митного оформлення товарiв, вносить до ЄАIС ДМСУ iнформацiю за кожним ПТП.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Примірники ПТП розподіляються наступним чином:

•          перший i другий примiрники ПТП видаються особi або перевiзнику,

що прийняла товари до перевезення, для доставки разом з товарами в

митницю призначення;

•          третiй примiрник ПТП разом з примiрниками товаротранспортних (за

наявностi) та iнших товаросупровiдних документiв (або їх завiреними

копiями) залишається на контролi в митницi вiдправлення.

При надходженнi товарiв у митницю призначення в межах визначеного митницею вiдправлення строку доставки посадова особа митницi

призначення перевiряє вiдповiднiсть товарiв вiдомостям про них, зазначеним в електроннiй копiї ПТП, вилучає примiрники ПТП у перевiзника

або в особи, що пред’являє товари до митного оформлення, та проставляє

в них i в усiх товаротранспортних (за наявностi) та iнших товаросупровiдних документах вiдбитки штампа «Пiд митним контролем». У першому

примiрнику ПТП посадова особа митницi призначення вчиняє запис

«Товар надiйшов», завiряє його вiдбитком особистої номерної печатки,

передає цей примiрник ПТП особi, що надала митницi вiдправлення зобов’язання щодо доставки товарiв у митницю призначення, як пiдтвердження виконання цього зобов’язання та в строк, що не перевищує

4 годин з моменту пред’явлення товару до митного оформлення, робить в

електроннiй копiї ПТП, що мiститься в ЄАIС, вiдмiтку про прибуття

товару в митницю призначення.

Пiсля завершення митного оформлення товарiв посадова особа мит-ницi призначення, що його здiйснила, зазначає в другому примiрнику ПТП номер вантажної митної декларації (або номер квитанцiї МД-1) за якою здiйснено митне оформлення товарiв, i завiряє цей запис вiдбитком особис-тої номерної печатки. Протягом доби вiд дати завершення митного оформ-лення товарiв посадова особа митницi призначення вносить iнформацiю про це з ПЕОМ до ЄАIС. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України посадова особа митницi, що здiйснює пропуск товарiв за межi цiєї територiї, учиняє на першому й другому примiрниках ПТП запис «Товар вивезено за межi митної територiї України», який завiряє вiдбитком особи-стої номерної печатки, i вносить вiдповiдну вiдмiтку до електронної копiї ПТП, що мiститься в ЄАIС. Другий примiрник ПТП передається до вiддiлу контролю за доставкою товарiв, перший — залишається в особи, що надала митницi вiдправлення зобов’язання щодо доставки товарiв у митницю при-значення, як пiдтвердження виконання цього зобов’язання.

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

Контроль за виконанням зобов’язань щодо доставки товарiв у мит-ницю призначення здiйснює митниця вiдправлення. Пiдставою для зняття ПТП з контролю митницею вiдправлення є внесена митницею призначен-ня до електронної копiї ПТП, що мiститься в ЄАIС, вiдмiтка про доставку товарiв.

Якщо митницею призначення пiсля закiнчення строку доставки то-варiв не пiдтверджено факт доставки, то митниця вiдправлення направляє засобами електронного зв’язку запит до цiєї митницi для з’ясування факту доставки/недоставки товарiв.

Процедура продовження строку доставки товару в митницю призначен-ня здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення.