Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5.4. Контроль за доставкою товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.5.4. Контроль за доставкою товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України (напрямок перемiщення тран-зит), використовується ВМД типу «транзит» та її електронна копiя.

Пiсля в’їзду до зони митного контролю на пунктi пропуску мит-ницi вiдправлення власник транзитних товарiв, їх перевiзник або упов-новажена ними особа (декларант) заповнює ВМД типу «транзит» та разом з усiма товаросупровiдними документами подає її посадовiй особi митницi вiдправлення. До графи 50 усiх основних аркушiв тран-зитної ВМД декларантом вносяться вiдомостi про особу, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов’язання щодо до-ставки цих товарiв у митницю призначення. На зворотному боцi кож-ного аркуша ВМД вчиняється друкований напис такого змiсту: «Я, (прiзвище, iм’я та по батьковi, номер i серiя паспорта), ознайомлений

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

зi змiстом статей 331, 336, 337, 338, 349 МКУ i зобов’язуюсь достави-ти задекларованi товари в митницю призначення в установлений строк». Особа, що приймає задекларованi товари до перевезення та бе-ре зобов’язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, ознайомлюється зi змiстом зазначених статей МКУ та пiдписує всi примiрники основних аркушiв ВМД. Зобов’язання i пiдпис засвiдчу-ються вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення.

Посадова особа митницi вiдправлення у межах своєї компетенцiї перевiряє правильнiсть заповнення ВМД присвоює ВМД реєстрацiйний номер, проставляє на твердiй копiї ВМД та всiх примiрниках товаросуп-ровiдних документiв вiдбитки вiдповiдних штампiв та особистої номер-ної печатки згiдно iз загальним порядком та дає дозвiл на транзит то-варiв через митну територiю України. Потім, протягом чотирьох годин пiсля завершення оформлення ВМД передає iнформацiю за цiєю ВМД до ЄАIС ДМСУзасобами електронного зв’язку та ставить на контроль електронну копiю цiєї ВМД. Пiсля завершення митного оформлення по-садова особа митницi вiдправлення разом з примiрниками ВМД залишає у справах митницi примiрники (або фотокопiї) усiх супровiдних доку-ментiв на перемiщуванi товари. Аркуш ВМД («примiрник для митницi») разом з iншими товаросупровiдними документами, всi примiрники яких засвiдчуються вiдбитками особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення, що здiйснював митне оформлення транзиту, видається на руки перевiзнику чи вiдправнику товарiв або уповнова-женiй ним особi для доставки у пункт пропуску через державний кор-дон митницi призначення. Аркуш ВМД («примiрник для декларанта») передається декларанту.

На початку кожної змiни прикордонна митниця призначення ро-бить запит до ЄАIС ДМСУ щодо транзитних ВМД, пiсля чого забезпе-чує наявнiсть у пiдпорядкованих їй пунктах пропуску iнформацiї про такi вантажi.

При надходженнi транзитного вантажу у пункт пропуску через держа-вний кордон митницi призначення у визначений митницею вiдправлення строк доставки (або ранiше) посадова особа цiєї митницi: • в оперативному режимi перевiряє наявнiсть транзитної ВМД у ЄАIС

ДМСУза реєстром транзитних ВМД, за якими направлено вантажi в

цю митницю призначення;

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

•          перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у товаросупровiдних документах, та самого вантажу;

•          приймає рiшення про необхiднiсть митного огляду перемiщуваних то-варiв;

•          за вiдсутностi зауважень проставляє у товаросупровiдних документах та на четвертому основному аркушi ВМД штамп «Пiд митним контро-лем». У графi «А» цього аркуша ВМД проставляється вiдбиток особи-стої номерної печатки посадової особи митницi призначення та ро-биться запис «Вантаж надiйшов». Пiсля цього аркуш ВМД вилучаєть-ся i передається до ВКПТ митницi призначення. Вилучений аркуш ВМД протягом установленого строку зберiгається у справах митницi призначення. При частинному надходженнi транзитного вантажу в митницю

призначення, зокрема пiд час подрiбнення партiї товарiв при переве-зеннях залiзничним транспортом (декiлькома транспортними засоба-ми), ведеться облiк фактичного надходження товарiв, що входять до складу задекларованої за однiєю ВМД партiї. Загальна схема перемі-щення товарів при їх транзиті через митну територію України наведе-на на рис. 3.9.

Вантаж перебуває пiд митним контролем митницi призначення до мо-менту фактичного вивезення за межi митної територiї України. Пропуск товарiв через митний кордон України здiйснюється у кiлькостi, що не пере-вищує кiлькостi товарiв, зазначеної у ВМД. У разi ненадходження транзит-них товарiв у митницю призначення, надходження з порушенням строку доставки, номiналу, цiлiсного стану та обсягу товарiв тощо справа про по-рушення митних правил заводиться митницею, якiй було надане вiдповiдне зобов’язання.