Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5.3. Контроль за доставкою товарiв, що ввозяться на митну територiю України : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.5.3. Контроль за доставкою товарiв, що ввозяться на митну територiю України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Митне оформлення товарiв, що ввозяться в Україну, здiйснюється у митницi за мiсцем державної реєстрацiї або проживання, за мiсцезнахо-дженням юридичної або фiзичної особи, на адресу якої ввозяться товари. льтернативою митному оформленню товарiв у митницi призначення є здiйснення повного митного оформлення товарiв безпосередньо у прикор

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

доннiй митницi зi сплатою належних платежiв та дотриманням положень чинного законодавства у частинi сертифiкацiї продукцiї, а також застосу-вання заходiв нетарифного регулювання, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного контролю тощо.

Для здiйснення контролю за доставкою окремих видiв товарiв, пере-лiк яких установлюється й змiнюється ДМСУ залежно вiд виду транспорту, використовується попередня вантажна митна декларацiя (ПД). ПД оформ-люється в порядку, установленому ДМСУ.

Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, що ввозяться на митну те-риторiю України, перемiщуються цiєю територiєю з будь-якою метою, крiм тра-нзиту, i на якi не складається ПД, використовуються iншi документи контролю за доставкою, визначенi ДМСУ, та їх електроннi копiї. Загальна схема перемі-щення товарів при їх ввозі на митну територію України наведена на рис. 3.8.

У разi ввезення товарiв на митну територiю України як документ кон-тролю за доставкою використовується:

•          попереднє повiдомлення (ПП) та його електронна копiя;

•          внутрiшнiй транзитний документ (ВТД) та його електронна копiя. Заповнене згiдно з установленим порядком ПП та його електронна ко-пiя до моменту ввезення товарiв подаються митницi за мiсцем державної реєстрацiї або проживання, за мiсцезнаходженням юридичної або фiзичної особи, на адресу якої ввозяться товари, тобто митницi призначення. В окремих випадках, враховуючи специфiку господарської дiяльностi особи, на адресу якої ввозяться товари, можливе оформлення ПП та наступне оформлення ВМД вiдповiдно до заявленого митного режиму в зонi дiяль-ностi митницi iншої, нiж митниця за мiсцем державної реєстрацiї або про-живання, за мiсцезнаходженням цiєї особи. У таких випадках ПП оформля-ється за листами про погодження. При цьому ПП та ВМД повиннi бути оформленi однiєю митницею.

Митниця призначення, якою було оформлене ПП, у строк, що не пе-ревищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає iнформацiю за оформленим ПП до ЄАIС ДМСУ засобами електронного зв’язку. З ме-тою прискорення митного оформлення товарiв та запобiгання затримцi транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон особа, на адресу якої ввозяться в Україну товари, оформленi з використанням ПП, iнформує вiдправника або перевiзника цих товарiв про дату та номер офор-мленого ПП, якi проставляються у правому нижньому кутi товаросупровiд-них документiв на перемiщуванi товари.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Товари та предмети, що переміщуються

у режимі ввозу на митну територію

України

 

державний кордон України

Пропуск товару на митну

і територію України та митний

контроль за достакою

вантажу у митницю

призначення

^ г      

, і J Митне оформлення та випуск

\ ,- товару у вільне використання

\ і        

Попереднє повідомлення про ввезення товарів

 

Відвантаження товарів

що переміщуються на

Україну

 

Рисунок 3.8

Загальна схема переміщення товарів при їх ввозі на митну територію України

Митниця вiдправлення дає дозвiл на перемiщення через митний кор-дон товарiв, що ввозяться в Україну, тiльки за умови позитивного результату

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

перевiрки посадовою особою пункту пропуску наявностi в ЄАIС ДМСУ вiдповiдного ПП та вiдповiдностi характеру i кiлькостi вантажу та вiдомос-тей, зазначених у товаросупровiдних документах на перемiщуванi товари, вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї ПП.

Пiсля в’їзду до зони митного контролю в пунктi пропуску митницi вiдправлення перевiзник подає посадовiй особi митницi товаросупровiднi документи на товари, що ввозяться в Україну, та iнформує про номер i дату ПП, оформленого митницею призначення.

Після отриманнi пiдтвердження з ЄАIС ДМСУ про наявнiсть ПП та за вiдсутностi зауважень посадова особа митницi вiдправлення заповнює контрольну мiтку ПП шляхом унесення до електронної копiї ПП певних вiдомостей про транспортний засiб; перевiзника; перемiщуванi товари; вид i реквiзити всiх наявних документiв на товари; iдентифiкацiйнi озна-ки митного забезпечення; дату i час перетину кордону; визначений мит-ницею вiдправлення строк доставки товарiв у митницю призначення; номер службового посвiдчення та особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення, що здiйснював митне оформлення цього вантажу (якщо попереднє повiдомлення, оформлене митницею призна-чення, складено на велику партiю товарiв, що ввозитиметься декiлькома транспортними засобами, на кожну частину такої партiї, яка перевозиться окремим транспортним засобом, заповнюється окрема контрольна мiтка у ЄАIС ДМСУ).

Пiсля цього посадова особа митницi вiдправлення заносить вiдомостi про номер i дату ПП, товари, транспортний засiб, яким вони перемiщують-ся, товаросупровiднi документи, перевiзника тощо до журналу реєстрацiї пропуску товарiв через митний кордон України; ознайомлює особу, що приймає товари до перевезення в митницю призначення та документи на них, зi змiстом статей 330, 331, 332, 336, 337, 338 МКУ та використовуючи данi ЄАIС ДМСУ, роздруковує чотири примiрники витягу з електронної копiї ПП (iз заповненою контрольною мiткою про пропуск товарiв) на перемiщуванi товари.

Витяг з електронної копiї ПП (чотирі примірника) з проставленими вiдбитками особистої номерної печатки розподіляються наступним чином: • перший примiрник витягу з електронної копiї ПП разом з примiрника-ми всiх товаросупровiдних документiв (або ксерокопiями) передаєть-ся до ВКПТ митницi вiдправлення;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          другий i третiй примiрники передаються особi, що взяла зобов’язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, використовуються як довiдковi документи протягом усього термiну перемiщення товарiв;

•          четвертий примiрник разом з примiрниками документiв (або ксеро-копiями), що пiдтверджують вартiснi й кiлькiснi характеристики то-вару, iнших необхiдних товаросупровiдних i товаротранспортних документiв залишається в справах структурного пiдроздiлу митницi вiдправлення, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон. Особа, що приймає заявленi товари до перевезення та документи на

них, бере зобов’язання щодо доставки цих товарiв i документiв у митни-цю призначення й пiдписує в усiх примiрниках витягу з електронної копiї ПП друкований текст зобов’язання про доставку товарiв у митницю при-значення.

Після даних операцій посадова особа митницi вiдправлення засвiд-чує завершення митного оформлення шляхом проставлення вiдбитка номерного штампа «Пiд митним контролем» на всiх примiрниках усiх по-даних до оформлення товаросупровiдних i товаротранспортних доку-ментiв (або на ксерокопiях); та дає дозвiл на вiдправлення товару в мит-ницю призначення.

Дозвiл на вiдправлення транспортного засобу в митницю призначення та у промiжнi митницi надається тiльки за умови наявностi в ЄАIС ДМСУ поставлених на контроль ПП на кожен конкретний вантаж.

При надходженнi товарiв, що ввозяться в Україну, у митницю призна-чення у визначений митницею вiдправлення строк доставки (або ранiше) посадова особа митницi призначення перевiряє комплектнiсть поданих особою, яка дала зобов’язання про доставку товарiв у митницю призначен-ня, товаросупровiдних документiв за їх перелiком, що мiститься в електро-ннiй копiї ПП, i вiдповiднiсть цих документiв реквiзитам документiв, за-значеним у витягу з цiєї електронної копiї. По завершеннi перемiщення то-варiв посадова особа митницi призначення вчиняє на другому й третьому примiрниках витягу з електронної копiї ПП запис «Перемiщення заверше-но», який засвiдчується вiдбитком штампа «Пiд митним контролем» цiєї посадової особи.

В електроннiй копiї ПП, що мiститься в ЄАIС ДМСУ, у строк, що не перевищує чотирьох годин пiсля надходження товарiв у мiсце прибуття, за-фiксованого в документi контролю за доставкою посадова особа митницi

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

призначення робить вiдмiтку про надходження товарiв. Будь-якi операцiї з товарами, що надiйшли у митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд конт-ролем митницi призначення.

Вiдповiдальнiсть за збереження та недоторканiсть вантажу перед мит-ницею призначення несуть:

•          при перевезеннях автомобiльним транспортом — перевiзник;

•          при перевезеннях залiзничним транспортом — начальник залiзничної станцiї;

•          при перемiщеннi морським, рiчковим та повiтряним транспортом — начальник порту. Товари перебувають пiд митним контролем митницi призначення до

моменту завершення повного їх митного оформлення згiдно iз заявленим митним режимом. При частинному надходженнi товарiв, що ввозяться в Україну, в митницю призначення, зокрема при подрiбненнi партiї то-варiв, що перевозяться залiзничним транспортом, ведеться облiк фактич-ної доставки товарiв, що входять до складу заявленої та пропущеної за одним ПП партiї. Для цього використовуються можливостi програмних засобiв ЄАIС ДМСУ.