Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5.2. Контроль за доставкою товарiв, що вивозяться з митної територiї України : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.5.2. Контроль за доставкою товарiв, що вивозяться з митної територiї України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Для здiйснення контролю за доставкою вантажiв, що вивозяться з митної територiї України (напрямок перемiщення експорт) та перемiщу-ються з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або перероб-ки за межами митної територiї України, використовуються ВМД типу «е-кспорт» та її електронна копiя. До графи 50 експортної ВМД декларантом вносяться вiдомостi про особу, що приймає задекларованi товари до пере-везення та бере зобов’язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення. На зворотному боцi ВМД вчиняється друкований напис такого змiсту: «Я, (прiзвище, ім’я та по-батьковi, номер i серiя паспорта), ознайомлений зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 МКУ i зобов’язу-юсь доставити задекларованi товари в митницю призначення в установле-ний строк».

Особа, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зо-бов’язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, ознайом-люється зi змiстом зазначених статей МКУ та пiдписує усi примiрники ВМД. Зобов’язання i пiдпис засвiдчуються вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення.

Митниця вiдправлення протягом чотирьох годин пiсля завершення митного оформлення експорту товарiв повинна передати iнформацiю за цiєю ВМД до ЄАІС ДМСУ засобами електронного зв’язку. Аркуш ВМД («примiрник для митницi») разом з iншими товаросупровiдними докумен-тами, усi примiрники яких засвiдчуються вiдбитками особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення, що здiйснював митне

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

оформлення експорту, видається на руки уповноваженiй особi перевiзника чи вiдправника товарiв для доставки у пункт пропуску через державний ко-рдон митницi призначення.

При надходженнi експортного вантажу у пункт пропуску через дер-жавний кордон митницi призначення у визначений митницею вiдправлен-ня строк доставки (або ранiше), посадова особа цiєї митницi перевiряє вiдповiднiсть вантажу вiдомостям про нього, зазначеним в електроннiй копiї експортної ВМД, проставляє у товаросупровiдних документах та на аркушi ВМД штамп «Пiд митним контролем». Iнформацiя про надхо-дження експортних товарiв до структурного пiдроздiлу митницi при-значення, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон, передається в оперативному режимi до ЄАIС ДМСУ. Одразу ж пiсля надходження експортного вантажу в митницю призначення вiн береться пiд контроль цiєї митницi. Будь-якi операцiї з ним можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд контролем митницi призначення. Вiдповiдальнiсть за збереження та недоторканiсть вантажу перед митни-цею призначення несуть:

•          при перевезеннях автомобiльним транспортом — перевiзник;

•          при перевезеннях залiзничним транспортом — начальник прикордон-ної залiзничної станцiї;

•          при перемiщеннi морським, рiчковим та повiтряним транспортом — начальник порту;

•          у разi розмiщення товарiв на складах (в термiналах) — керiвник цього

складу (термiнала).

Вантаж перебуває пiд митним контролем митницi призначення до мо-менту фактичного вивезення за межi митної територiї України.

Пропуск експортного вантажу за межi митної територiї України здiйсню-ється тiльки пiсля звiряння вiдомостей, зазначених в електроннiй копiї вiдповi-дної ВМД, з вiдомостями у товаросупровiдних документах та пiсля перевiрки (за рiшенням митницi) фактичної наявностi, кiлькостi, номенклатури i стану товарiв. Пропуск товарiв через митний кордон України здiйснюється у кiлькостi, що не перевищує кiлькостi товарiв, зазначеної у ВМД. У аркуші цiєї ВМД проставляється вiдбиток особистої номерної печатки посадової особи митницi призначення та вчиняється запис «Вантаж пропущено».

Четвертий аркуш ВМД зберiгається протягом установленого строку в справах митницi призначення. Одразу ж пiсля здiйснення

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

пропуску вантажу за межi митної територiї України посадова особа митницi для зняття цього експортного вiдправлення з контролю пере-дає в оперативному режимi до ЄАIС ДМСУ iнформацiю про пропуск вантажу, а саме:

•          номер посвiдчення та номер особистої номерної печатки посадової особи, що здiйснював митне оформлення i пропуск цього вантажу;

•          дату i час перетину митного кордону;

•          вид, тип та номер транспортного засобу, яким перемiщувався цей ван-таж; вiдомостi про перевiзника;

•          фактичну кiлькiсть товарiв, якi перемiщуються, у додаткових одини-цях вимiру, а за їх вiдсутностi — в основних одиницях вимiру, за ви-нятком тiєї частини товарiв, що не буде пропущена за межi митної те-риторiї України внаслiдок дiї певних обставин.

При частинному надходженнi експортного вантажу в митницю при-значення, зокрема при подрiбненнi партiї товарiв, що перевозяться залiз-ничним транспортом (декiлькома транспортними засобами), ведеться облiк фактичного вивезення за межi митної територiї України товарiв, що входять до складу задекларованої в однiй ВМД партiї. Для цього на зво-ротному боцi четвертого основного аркуша ВМД, вилученого пiд час ми-тного оформлення першої частини експортного вiдправлення, посадовою

особою митницi призначення вчиняється запис: «Вивезено    

(кiлькiсть дата i № накладної)           (залишок квоти) пiдпис посадової

особи». Такий запис обов’язково засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи, що проводив митне оформлення. Зага-льна схема переміщення товарів при їх вивозі з митної території України наведена на рис. 3.7.

У разi частинного надходження товарiв, що входять до складу задек-ларованої в однiй ВМД партiї, митниця призначення здiйснює пропуск за межi митної територiї України та облiк кожної частини подрiбненої партiї товарiв до вивезення всiєї партiї у повному обсязi, за винятком тiєї частини партiї, яка потрапила пiд дiю надзвичайних або невiдворотних обставин i подiй та якiй вiдповiдним митним органом був продовжений строк достав-ки, а також тiєї частини партiї, що не може бути доставлена у митницю призначення внаслiдок певних обставин. Iнформацiя про пропуск кожної частини подрiбненої партiї передається в оперативному режимi до ЄАIС ДМСУ засобами електронного зв’язку.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Товари та предмети, що переміщуються у режимі вивозу з митної території України

Рисунок 3.7

Загальна схема переміщення товарів при їх вивозі з митної території України