Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.5. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

3.5.1. Загальні положення переміщення вантажів між митницями

Контроль за доставкою вантажів у митниці здійснюється на основі на-казу ДМСУ « Про положення про порядок здiйснення контролю за достав-кою вантажiв у митницi призначення» вiд 8 грудня 1998 р. № 771. Це поло-ження розроблено з метою встановлення надiйного контролю за перемi-щенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями України, оперативного реагування у разi виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацiй пiд час такого перемiщення, пiдвищення рiвня вiдповiдальностi осiб, що здiйснюють перевезення вантажiв, з метою ведення статистичної обробки

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

та аналiзу iнформацiї про перемiщуванi вантажi. За даним положенням здійснюється перемiщення товарiв, що перебувають пiд митним контролем i перемiщуються мiж митницями, структурними пiдроздiлами однiєї мит-ницi територiєю України юридичними та фiзичними особами, за винятком окремих видів товарiв, переміщення яких розглянуто у пункті 3.5.5.

Товари перемiщуються пiд митним контролем з митницi вiдправлення у митницю призначення шляхом їх перевезення залiзничним, автомобiль-ним, повiтряним, рiчковим, морським транспортом. Митниця вiдправлення дає дозвiл на доставку товарiв у митницю призначення за умови вiдсут-ностi у неї обгрунтованих претензiй до пред’явлених для митного контро-лю документiв, товарiв та транспортних засобiв, що перевозять цi товари. Як правило, товари перевозяться мiж митницями пiд митним забезпечен-ням в упаковцi, транспортних засобах чи контейнерах, виготовлених та обладнаних таким чином, щоб товари не могли бути вилученими з опечата-ного вантажного мiсця, транспортного засобу чи контейнера або помiща-тись у такi мiсця без залишення видимих слiдiв розпечатання чи пошко-дження митного забезпечення. Допускається перевезення товарiв пiд забез-печенням митних органiв iнших країн, вантажовiдправникiв або транспорт-них органiзацiй, що прийняли такi вантажi до перевезення. Такi забезпе-чення, зокрема пломби, визнаються митними органами України за умови їх вiдповiдностi вимогам, що висуваються до митного забезпечення, яке ви-користовується митними органами України. Негабаритнi вантажi та това-ри, що перемiщуються пристосованими (спецiально не обладнаними) транспортними засобами, можуть перевозитися без накладення митного за-безпечення у виглядi пломбування транспортних засобiв, в яких перемiщу-ються такi товари. У таких випадках митнi органи у товаросупровiдних до-кументах роблять детальний опис таких товарiв та наносять на самi товари або на їх упаковку маркування або iншi iдентифiкацiйнi знаки з метою виключення можливостi пiдмiни цих товарiв iншими або аналогiчними.

При перевезеннi вантажiв автомобiльним транспортом перевiзники-резиденти України допускаються до перевезень вантажiв пiд митним забез-печенням за умови наявностi у них лiцензiї Мiнiстерства транспорту Украї-ни на право здiйснення мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом (крiм перевезень до країн СНД) та свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами. Якщо чинним законодавством України визначено необхiднiсть застосування до перевезень окремих видiв товарiв запобiжних

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

заходiв забезпечення доставки цих товарiв у митницi призначення (надання фiнансових гарантiй, охорони i супроводження тощо), митне оформлення таких товарiв здiйснюється тiльки за умови застосування таких заходiв у порядку, визначеному чинними нормативно-правовими актами України.

Для здiйснення контролю за доставкою та виявлення фактiв недостав-ки товарiв у митницю призначення використовується програмно-iнформац-iйний комплекс, що базується на вiдомчiй системi зв’язку митних органiв України. Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики ДМСУ, використовуючи канали оперативного зв’язку, забезпечує доступ посадовим особам митниць у межах їх службових повноважень до iнфор-мацiї в ЄАІС ДМСУ з можливiстю перегляду змiсту контрольних доку-ментiв та контролю їх поточного стану. Контроль за доставкою товарiв у митницi призначення здiйснює митниця вiдправлення цих товарiв. У разi виявлення фактiв недоставки вантажу в митницю призначення справу про порушення митних правил порушує митниця, якiй було надане вiдповiдне зобов’язання. Допускається порушення такої справи митницею, що безпо-середньо виявила ПМП, про що протягом доби iнформується митниця вiдправлення.

Митниця вiдправлення обов’язково встановлює строк доставки то-варiв у митницю призначення. Строк доставки товарiв у митницю при-значення визначається, виходячи з вiдстанi до митницi призначення, виду транспортного засобу, а також маршруту та iнших умов перевезення, i не повинен перевищувати максимального (граничного) строку доставки. Граничний строк доставки товарiв визначається чинним законодавством України.

Товари, що перемiщуються через митну територiю України у митно-му режимi транзиту, у разi проведення перевантаження з одного виду транспорту на iнший можуть тимчасово розмiщуватись на складах митних органiв або митних лiцензiйних складах за умови дотримання граничних строкiв транзиту, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачено чинним законодавством України. Максимальний строк доста-вки в митницю призначення товарiв, що перемiщуються прохiдним або внутрiшнiм митним транзитом, визначається вiдповiдно до законодавства України, яке регулює процедуру перемiщення товарiв залежно вiд виду транспорту, а саме:

•          автомобiльним транспортом — до 10 дiб;

•          залiзничним транспортом — до 28 дiб;

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

•          авiацiйним транспортом — до 5 дiб;

•          морським та рiчковим транспортом — до 20 дiб;

•          трубопровiдним транспортом — до 31 доби. У разi перемiщення автомобiльним транспортом консолiдованих

вантажiв (вантажи, що перевозяться одним транспортним засобом, але складаються з декiлькох партiй товарiв, призначених рiзним одержу-вачам) строк доставки їх у митницi призначення обчислюється з ураху-ванням кiлькостi партiй товарiв i митниць призначення. При цьому мак-симальний строк доставки таких товарiв у митницю призначення не може перевищувати 20 дiб.

В окремих випадках, коли вантаж не може прибути в митницю при-значення у строк, установлений митницею вiдправлення, внаслiдок дiї над-звичайних або невiдворотних обставин чи подiй, що перешкоджають руху транспортного засобу, строк доставки товарiв у митницю призначення мо-же бути продовжений на час дiї зазначених обставин чи подiй.

Такими обставинами чи подiями можуть бути:

•          стихiйне лихо (пожежа, повiнь, iнше стихiйне лихо чи сезонне приро-дне явище);

•          вiйськовi дiї чи надзвичайний стан у регiонi, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить вантаж;

•          страйк;

•          злочиннi дiї третiх осiб, спрямованi проти перевiзника, транспортного засобу чи вантажу, що перевозиться цим транспортним засобом;

•          пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату вантажу;

•          неможливiсть подальшого руху транспортного засобу, коли зсув, по-шкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров’ю громадян або навколишньому середовищу;

•          iншi схожi за характером обставини чи подiї. При цьому власник товарiв або власник транспортного засобу (або

особа, яка безпосередньо здiйснює перевезення товарiв, що перебувають пiд митним контролем) повинен звернутися з письмовою заявою до най-ближчої митницi (або митного поста), в зонi дiяльностi якої сталася дiя надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, для продовження строку доставки товарiв. До письмової заяви можуть додаватися належним

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

чином засвiдченi вiдповiдними органами (мiсцевими органами виконав-чої влади або органами мiсцевого самоврядування, власником пiдприємс-тва, на якому вiдбувається страйк, або уповноваженим ним органом (представником), об’єднаннями, ТПП, службою технiчного обслуговуван-ня, вiдповiдним державним органом з безпеки дорожнього руху, органа-ми Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iншими органами, та мiнiстерствами) документи, що пiдтверджують дiю надзвичайних або не-вiдворотних обставин чи подiй.

Митниця (або митний пост), у зонi дiяльностi якої сталася або триває дiя надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, пiсля вивчення до-кументiв, що пiдтверджують дiю таких обставин, у товаросупровiдних до-кументах на перемiщуванi товари вчиняє запис «Строк доставки товарiв

продовжено до «__»____200_р. внаслiдок             (зазначається причина

продовження строку)». Цей запис затверджується пiдписом начальника ми-тницi (заступника начальника митницi) або начальника митного поста i завiряється вiдбитком печатки митницi (особистою номерною печаткою посадової особи митного поста). Копiї документiв, що пiдтверджують дiю надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, залишаються в спра-вах вiддiлу контролю за перемiщенням товарiв (ВКПТ) митницi. Митниця, що продовжила строк доставки товарiв, протягом цiєї ж доби каналами електронного зв’язку обов’язково iнформує митницю вiдправлення i мит-ницю призначення вантажу, щодо якого прийнято рiшення про продовжен-ня строку доставки, та в оперативному режимi передає iнформацiю про продовження строку доставки до ЄАIС ДМСУ. За наявностi такої iнформа-цiї протокол про ПМП не складається.

В окремих випадках, якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдво-ротних обставин сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали, митниця, у зонi дiяльностi якої склалася така обставина, на пiдставi висновкiв ком-петентних органiв складає акт за формою, затвердженою наказом ДМСУ i в оперативному режимi передає iнформацiю про їх утрату до ЄАIС ДМСУ.

У разi поломки чи дорожньо-транспортної пригоди, унаслiдок чого транспортний засiб не може продовжувати рух i виникає потреба в його замiнi, власник товарiв чи перевiзник повiдомляє про це найближчу митни-цю шляхом подання письмової заяви. Замiна транспортного засобу дозво-ляється, якщо вiн належить тому самому перевiзниковi, у тому числi на

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

пiдставi договору найму (оренди), що й несправний. Якщо ця вимога не може бути дотримана, то iнший перевiзник повинен подати митницi нале-жним чином оформлений договiр iз власником товару, про вповноважен-ня його здiйснити це перевезення. Данi про номер транспортного засобу, яким замiнено несправний, в оперативному режимi заносяться до ЄАIС ДМСУ.

Митниця, до якої звернувся перевiзник, протягом доби повинна проiн-формувати митницю вiдправлення та митницю призначення про вищеза-значенi обставини й про прийняте нею рiшення.