Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4.2. Декларування товарів, діяльність митного брокера : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.4.2. Декларування товарів, діяльність митного брокера


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Декларування — заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних вiдомостей про товари i транспортнi засоби, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомо-стей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформ-лення (ст. 81 МКУ).

Умови та порядок застосування форм декларування, перелiк вiдомос-тей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Товари i транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здiйснює митне оформ-лення цих товарiв i транспортних засобiв. Транспортнi засоби, що вико-ристовуються для перемiщення товарiв, декларуються одночасно з цими товарами. Порожнi транспортнi засоби та транспортнi засоби, якi пере-возять пасажирiв, декларуються в мiсцi перетину митного кордону України або в митному органi за мiсцем розташування власника транс-портного засобу.

Декларантами можуть бути пiдприємства або громадяни, яким нале-жать товари i транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України, або уповноваженi ними митнi брокери (посередники). Декларан-тами товарiв i транспортних засобiв, що належать громадянам, також мо-жуть бути громадяни, уповноваженi власниками зазначених товарiв i транспортних засобiв на здiйснення декларування нотарiально посвiдчени-ми дорученнями. Декларант виконує всi обов’язки i несе у повному обсязi вiдповiдальнiсть, передбачену МКУ, незалежно вiд того, чи вiн є власни-ком товарiв i транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кор-дон України, митним брокером чи iншою уповноваженою особою.

Декларант зобов’язаний: • здiйснити декларування товарiв i транспортних засобiв вiдповiдно до

порядку, встановленого МКУ;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          на вимогу митного органу пред’явити товари i транспортнi засоби для митного контролю i митного оформлення;

•          надати митному органу передбаченi законодавством документи i вiдо-мостi, необхiднi для виконання митних процедур;

•          сплатити податки i збори. До ввезення товарiв на митну територiю України декларантом може

подаватися до вiдповiдного митного органу попередня митна декларацiя. Подання попередньої митної декларацiї при ввезеннi на митну територiю України пiдакцизних товарiв є обов’язковим. У разi ввезення (вивезення) товарiв на (за) митну територiю України декларант попередньо повiдомляє вiдповiдний митний орган про намiр вивезти цi товари (ст. 93 МКУ). Мит-ний орган визначає час i мiсце доставки зазначених товарiв для здiйснення митного контролю та митного оформлення. Пiсля подання повiдомлення декларант зобов’язаний доставити товари та документи на них без будь-якої змiни їх стану у визначене митним органом мiсце i забезпечити пере-бування їх у цьому мiсцi до прибуття посадових осiб митного органу.

Доставка товарiв та документiв на них повинна бути здiйснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строкiв доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та iнших умов перевезення. Товари та транспортнi засоби, якими вони пе-ревозяться, пiсля прибуття у мiсце доставки розмiщуються у зонах митного контролю. У мiсцi доставки товари i транспортнi засоби пред’являються, а документи на них передаються митному органу. Заява про пред’явлення товарiв i транспортних засобiв для митного контролю та передання доку-ментiв на них мають бути зробленi у мiнiмально можливий строк пiсля їх прибуття, а у разi прибуття поза робочим часом, встановленим для митного органу, — у мiнiмально можливий строк пiсля початку роботи цього орга-ну. Змiна мiсця стоянки транспортного засобу, вивантаження, переванта-ження товарiв, розпакування, пакування чи перепакування товарiв, змiна, вилучення чи пошкодження засобiв iдентифiкацiї допускаються лише з до-зволу митного органу.

Митний брокер (посередник) — це пiдприємство, що здiйснює де-кларування товарiв i транспортних засобiв, якi перемiщуються через мит-ний кордон України, i має лiцензiю на право здiйснення митної брокерсь-кої дiяльностi, видану спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Митним брокером може бути тiльки пiдприємство-резидент. Вiд iменi цього пiдприємства декларування

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, може здiйснювати його вiдокремлений структурний пiдроздiл (фiлiя, представництво тощо) (ст. 176 МКУ).

Митний брокер здiйснює брокерську дiяльнiсть вiдповiдно до норм МКУ та лiцензiйних умов, що затверджуються спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування та органом лiцензування. Взаємовiдносини митного брокера з особою, яку вiн представляє, визначаються договором доручення. Лiцензування дiяльностi митного брокера здiйснюється вiдпо-вiдно до Закону України «Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi».

Митний брокер зобов’язаний:

•          пред’являти митниці товари, які переміщуються через митний кордон України;

•          подавати митниці документи, які необхідні для здійснення митного контролю;

•          сплачувати мито, митні збори та інші платежі.

Також митний брокер несе відповідальність у повному обсязі як особа, яка самостійно переміщує товари через кордон.

Для отримання ліцензії про визнання підприємства декларантом особа подає до митниці, у зоні діяльності якої знаходиться, такі документи:

•          заяву, з зазначенням назви організації, юридичної та фактичної адреси;

•          наявність рахунків у національній та іноземній валюті;

•          назви та адреси філій;

•          заяву стосовно погодження митницею видачі свідоцтва про визнання підприємства декларантом;

•          копії всіх установчих документів;

•          довідку банку про відсутність заборгованості;

•          копію платіжного доручення про перерахування коштів за отримання ліцензії. Справа про видачу ліцензії розглядається протягом 30 днів. Ліцензія

видається ДМСУ на підставі наказу голови ДМСУ. Ліцензія діє безстро-ково, за умови щорічної перереєстрації. Перереєстрація ліцензії про визнання підприємства декларантом проводиться щорічно за наявністю заяви, копії платіжного доручення про перерахування коштів за перереєс-трацію ліцензії, копії ліцензії. Заява розглядається протягом 15 днів. При цьому митниця перевіряє стан роботи підприємства, що здійснює де-кларування.

Ill

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Анулювання ліцензії здійснюється у разі:

•          неодноразового невиконування обов’язків митного брокера;

•          порушення митного або іншого законодавства України;

•          признання митного брокера неплатіжеспроможним;

•          користування послугами особи, яка не має кваліфікаційного свідоцтва (повторна заява на отримання ліцензії розглядається не раніше 1 року). Для отримання кваліфікаційного свідоцтва митний брокер подає заяву

в митницю, в зоні діяльності якої він розташований, де вона розглядається на протязі 15 днів (або 1 місяця). Для видачі кваліфікаційного свідоцтва у митниці створюється екзаменаційна комісія, яка приймає екзамени у кан-дидатів з метою визначення достатності їх рівня знань і кваліфікації для здійснення декларування (при необхідності митниця організовує навчання осіб, уповноважених на декларування). Кваліфікаційне свідоцтво скасову-ється митницею у разі, якщо фахівець:

•          неодноразово не виконував свої обов’язки;

•          неодноразово порушував або не виконував вимоги чинного законо-давства.

Повторна заява на отримання кваліфікаційного свідоцтва розглядаєть-ся не раніше 6 місяців.