Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.4. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

3.4.1. Загальні положення митного оформлення

Митне оформлення товарів здійснюється на підставі «Типової технології ми-тного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів», розробленої відповідно до МКУ, «Положення про ВМД», інших нормативних актів ДМСУ з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів при здійснен-ні митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів. Операц-iї митного оформлення, порядок їх здiйснення, а також форми митних декларацiй та iнших документiв, що застосовуються пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Загальна тех-нологія митного оформлення товарів наведена на рисунку 3.6.

Митне оформлення розпочинається пiсля подання митному органу митної декларацiї, а також усiх необхiдних для здiйснення митного контролю та оформ-лення документiв, вiдомостей щодо товарiв i транспортних засобiв, якi пiдляга-ють митному оформленню. Засвiдчення митним органом прийняття товарiв, транспортних засобiв та документiв на них до митного контролю та митного оформлення здiйснюється шляхом проставлення вiдповiдних вiдмiток на митнiй декларацiї та товаросупровiдних документах. Відповідальна особа після перевір-ки поданих документів на комплектність та відповідність іншим вимогам пере-дає їх начальнику підрозділу митної статистики. За наявності достатніх підстав на кожному з етапів відповідальною особою може бути відмовлено у митному оформленні у порядку встановленому чинним законодавством України.

При розслідуванні справ про порушення митних правил посадова осо-ба митного підрозділу, у провадженні якої перебуває справа про порушен-ня митних правил, може письмово витребувати документи, необхідні для розгляду справи. При цьому у справах відділу залишається письмова вимо-га про надання документів, а також копії витребуваних документів.

Згідно зі ст. 70 МКУ метою митного оформлення є засвiдчення вiдомостей, одержаних пiд час митного контролю товарiв i транспортних засобiв, що перемi-щуються через митний кордон України, та оформлення результатiв такого конт-ролю, а також статистичного облiку ввезення на митну територiю України, виве-зення за її межi i транзиту через її територiю товарiв i транспортних засобiв. Митне оформлення здiйснюється посадовими особами митного органу.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

 

ДЕКЛАРАНТ умовне завершення переміщення;

проведення ідентифікаційного огляду, складення акта про проведення ідентифікаційного огляду;

заповнення ВМД і підготовка необхідних для митного оформлення документів;

підготовка реєстру документів; звернення до митниці

 

ЄТАП 1 Прийняття ВМД до оформлення

 

Контроль відповідності даних електронної копії ВМД даним, зазначеним

у ВМД на паперовому носії;

Контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу

України при класифікації товарів для цілей митного оформлення;

Контроль за правильністю визначення митної вартості;

Контроль за надходженням коштів, попередня перевірка правильності

нарахування податків і зборів, правильності визначення країни

походження товару;

Логічний контроль та контроль правильності застосування заходів

нетарифного регулювання ЗЕД.

 

ЄТАП 2 Митний огляд

ЄТАП 3 Завершення митного оформлення

 

Нарахування й стягнення збору за митне оформлення товарів у зонах

митного контролю та територіях і в приміщеннях підприємств, що

зберігають товари під митним контролем;

Завершення митного оформлення;

Видача оформлених документів декларанту;

Статистичний контроль.

 

1U0

 

Право суб’єкта ЗЕД на розміщення товарів в обраний митний режим

Рисунок 3.6

Загальна технологія митного оформлення товарів

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв протягом часу, що його встановлюють митнi органи за погодженням з органами, уповноваженими здiйснювати певні ви-ди контролю. Вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених в установ-леному законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здiйснюватися цiлодобово.

Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщують-ся через митний кордон України резидентами (крiм громадян), крiм ви-падкiв перемiщення товарiв i транспортних засобiв через територiю Украї-ни у режимi транзиту, здiйснюється митними органами, у зонах дiяльностi яких розташованi цi резиденти. У випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, митне оформлення в iншому митному органi може здiйснюватися за письмовим погодженням мiж цим митним органом i мит-ним органом, у зонi дiяльностi якого розташований вiдповiдний резидент.

Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщують-ся через територiю України у режимi транзиту, здiйснюється митним орга-ном за мiсцем ввезення цих товарiв i транспортних засобiв на митну те-риторiю України. Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi вивозяться за межi митної територiї України громадянами, може здiйсню-ватися у будь-якому митному органi на всiй митнiй територiї України.

Митне оформлення товарiв, якi ввозяться на митну територiю Украї-ни громадянами у несупроводжуваному багажi, здiйснюється митними ор-ганами за мiсцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян.

За митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем роз-ташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для мит-них органiв, митними органами iз заiнтересованих осiб справляється плата в порядку та у розмiрах, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Роз-мiр такої плати не може перевищувати вартостi фактичних витрат митних органiв на вчинення зазначених дiй.

З метою здiйснення митного контролю та митного оформлення то-варiв митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням керiв-ника вiдповiдного митного органу або його заступника можуть братися проби та зразки зазначених товарiв для дослiдження (аналiзу, експертизи). Проби та зразки товарiв, що перебувають пiд митним контролем, з дозволу митного органу можуть братися також декларантами та вiдповiдними орга-нами державного контролю. Про взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

пiд митним контролем, складається акт за формою, встановленою спецiаль-но уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи (ст. 75 МКУ).

Декларанти мають право бути присутнiми пiд час взяття проб та зразкiв товарiв посадовими особами митного органу та iнших органiв дер-жавного контролю. Взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд ми-тним контролем, iншими органами державного контролю, а також деклара-нтами здiйснюється у присутностi посадових осiб митних органiв. Декла-ранти зобов’язанi сприяти посадовим особам митних органiв пiд час взяття проб та зразкiв товарiв i здiйснювати за свiй рахунок вантажнi та iншi не-обхiднi операцiї. Декларанти мають право ознайомлюватися з результата-ми проведеного дослiдження (аналiзу, експертизи) взятих проб та зразкiв товарiв та отримувати копiї результатiв дослiджень (аналiзiв, експертиз). Митнi органи не вiдшкодовують витрат, понесених декларантом в резуль-татi взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем. Витрати на проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) проб та зразкiв товарiв, понесенi митними органами та митними лабораторiями, особою, яка має повноваження щодо таких товарiв, не вiдшкодовуються, крiм випадкiв, коли таке дослiдження (аналiз, експертиза) проводиться з iнiцiа-тиви зазначеної особи.

Митне оформлення здiйснюється митним органом, як правило, протя-гом однiєї доби з часу пред’явлення товарiв i транспортних засобiв, що пiдлягають митному оформленню, подання митної декларацiї та всiх необ-хiдних документiв i відомостей (ст. 78 МКУ). Митне оформлення вважа-ється завершеним пiсля виконання митним органом митних процедур, ви-значених ним на пiдставi МКУ вiдповiдно до заявленого митного режиму.

МКУ (ст. 79) передбачає, що у разi перемiщення через митний кордон України товарiв, необхiдних для подолання наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, катастроф, епiдемiй, а також живих тварин, органiв та iнших анато-мiчних матерiалiв людини для потреб трансплантацiї, товарiв, що мають обмежений строк чи особливий режим зберiгання, радiоактивних матерi-алiв, фото-, аудiо- i вiдеоматерiалiв для засобiв масової iнформацiї, товарiв мiжнародної технiчної та гуманiтарної допомоги, товарiв, що слiдують за процедурою МДП, їх митне оформлення здiйснюється першочергово у спрощеному порядку.

У разi вiдмови у митному оформленнi та пропуску через митний кор-дон України товарiв i транспортних засобiв митний орган зобов’язаний

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

видавати заiнтересованим особам письмове повiдомлення iз зазначенням причин вiдмови та вичерпним роз’ясненням вимог, виконання яких забез-печує можливiсть митного оформлення та пропуску цих товарiв i транспо-ртних засобiв через митний кордон України.