Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Вантажна митна декларація : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.3. Вантажна митна декларація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Питання вантажної митної декларації регулюється «Положенням про вантажну митну декларацію» яке затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11липня 2007 р. № 910.

Вантажна митна декларацiя (ВМД) — письмова заява встановленої форми, що подається митному органу i мiстить вiдомостi про товари та транспортнi засоби, якi перемiщуються через митний кордон України, мит-ний режим, у який вони заявляються, а також iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статисти-ки, нарахування податкiв, зборiв та iнших платежiв.

Партiю товарiв при оформленні ВМД вважається:

•          товари, якi перемiщуються на адресу одного одержувача за одним пере-вiзним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

•          товари, якi перевозяться залiзничним транспортом i прибувають на станцiю призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримува-ча вiд одного вантажовiдправника з однiєї станцiї вiдправлення у межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

•          товари, якi належать юридичним або фiзичним особам (суб’єктам пiдприємницької дiяльностi) i перемiщуються в ручнiй поклажi однi-єю фiзичною особою у пасажирському вiддiленнi (салонi) транспорт-ного засобу, яким прямує така особа. ВМД заповнюється:

•          на товари, якi перемiщуються через митний кордон України юридич-ними i фiзичними особами (пiдприємцями) i митна вартiсть яких пе-ревищує суму, еквiвалентну 100 євро, крiм пiдакцизних товарiв, якi декларуються незалежно вiд їх вартостi;

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

•          на товари, якi пiдлягають державному експортному контролю;

•          на товари, якi перемiщуються в режимi митного складу;

•          на товари, якi безпосередньо ввозяться фiзичними особами в супрово-джуваному багажi або пересилаються в несупроводжуваному багажi, надходять на адреси фiзичних осiб або вивозяться фiзичними особами у випадках, передбачених законодавством;

•          на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згiдно з УКТЗЕД, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фiзичними особами на митну територiю України або надходять на адресу фiзичних осiб у несупро-воджуваному багажi або вантажних вiдправленнях для вiльного вико-ристання;

•          на товари незалежно вiд їх митної вартостi в iнших випадках, перед-бачених законодавством;

•          на транспортнi засоби у випадках, передбачених законодавством.

ВМД заповнюється на партiю товарiв, якi належать юридичним особам або фiзичним особам (пiдприємцям), за умови, що до всiх товарiв цiєї

партiї застосовується єдиний митний режим. У разi коли партiя складається з товарiв, якi мають рiзнi коди згiдно з УКТ ЗЕД, а також якщо товари з

однаковим кодом згiдно з УКТ ЗЕД мають рiзнi данi (країну походження,

ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо),

вiдомостi зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форми МД-3 i МД5). У випадках, що визначаються ДМСУ, можуть складатися одна ВМД на

кiлька партiй товарiв або кiлька ВМД на одну партiю товарiв.

ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп’ютера. Пiд час заповнення ВМД може застосовуватися iноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб’єктiв або фiрмового (комерцiйного) наймену-вання товару є недоцiльним та iстотно не впливає на принцип здiйснення заходiв тарифного або нетарифного регулювання. ВМД, заповнена з пiдчи-стками та помилками, для оформлення не приймається. Порядок унесення виправлень у ВМД визначається ДМСУ.

Достовiрнiсть зазначених декларантом вiдомостей у ВМД, яка запов-нена згiдно з дiючими правилами та засвiдчена ним у встановленому порядку, закрiплюється одним з видiв митного забезпечення (штамп «Пiд митним контролем») на всiх аркушах ВМД та реєстрацiйним номером, а також реєстрацiєю ВМД у журналi облiку вантажних митних декларацiй. Пiсля завершення цiєї процедури декларант несе юридичну вiдповi-дальнiсть за вiдомостi, зазначенi у ВМД. Ця декларацiя не може бути

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

вiдкликана декларантом. У разi необхiдностi для пiдтвердження вiдомос-тей, унесених до ВМД, прийнятої для оформлення, декларантом подаються додатковi документи. Вiдповiдальнiсть за неточнi вiдомостi у ВМД устано-влюється законодавством.

У разi прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстрацiй-ний номер та проводиться реєстрацiя в журналi облiку ВМД.

Реєстрацiйний номер ВМД — цифровий код, що складається з шiстнадцяти знакiв, а саме:

•          першi дев’ять знакiв — код митного органу, в якому ВМД прийнято для оформлення, згiдно з класифiкатором, затвердженим ДМСУ;

•          десятий знак — остання цифра поточного року, вiдокремлена з обох бокiв скiсною лiнiєю;

•          останнi шiсть знакiв — порядковий номер декларацiї в журналi облiку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi).

Журнал облiку ВМД мiстить: порядковий номер ВМД згiдно з журна-лом облiку; дату реєстрацiї; реєстрацiйний номер ВМД; тип ВМД; вiдо-мостi про вiдправника та одержувача (назва, юридична адреса, для рези-дентiв код Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй Украї-ни); вiдомостi про особу, яка вiдповiдає за фiнансове врегулювання; вiдомостi про декларанта; прiзвище, iм’я та по батьковi iнспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа «Пiд митним контролем; прiзвище, ім’я та по-батькові iнспектора, який завершив митне оформлен-ня, номер особистої номерної печатки; номер картки вiдмови у митному оформленнi; примiтки. За рiшенням начальника митницi до журналу облiку ВМД можуть вноситись iншi додатковi вiдомостi.

Митний орган може вiдмовити у митному оформленнi товарiв виклю-чно у випадках, передбачених законодавством України, пiсля завершення процесу прийняття ВМД для оформлення. Реєстрацiйний номер ВМД, за якою було вiдмовлено у митному оформленнi, не може бути присвоєний iншiй декларацiї.

Митний орган не приймає ВМД для оформлення:

•          якщо вона подається без повного комплекту документiв, необхiдних для здiйснення митного оформлення товарiв;

•          якщо вона заповнена декларантом з порушенням Iнструкцiї про поря-док заповнення ВМД;

•          в iнших випадках, передбачених законодавством України.

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

У разi вiдмови у прийняттi ВМД для оформлення обов’язково запов-нюється картка вiдмови у митному оформленнi згiдно з порядком, установ-леним ДМСУ.

ВМД, заповнена у звичайному порядку, вважається оформленою за наявностi на всiх її аркушах вiдбитка особистої номерної печатки посадо-вої особи митницi, що здiйснила митне оформлення товарiв i транспортних засобiв. Оформлена ВМД є пiдтвердженням надання особi права на розмi-щення товарiв та/або транспортних засобiв у заявленому митному режимi i прав та обов’язкiв зазначених у ВМД осiб щодо здiйснення ними вiдповiд-них фiнансових, господарських та iнших операцiй.

ВМД складається з:

•          єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 (додаток 6) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушiв;

•          єдиного адмiнiстративного документа форми МД-4 як комплект з во-сьми зброшурованих аркушiв.

У разi потреби до єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 можуть додаватися додатковi аркушi форми МД-3 (додаток 7) як ком-плект з чотирьох зброшурованих аркушiв, а до єдиного адмiнiстративного документа форми МД-4 — додатковi аркушi форми МД-5 як комплект з во-сьми зброшурованих аркушiв. Кiлькiсть бланкiв єдиного адмiнiстративно-го документа форм МД-2 i МД-4 та додаткових аркушiв вiдповiдно форм МД-3 i МД-5, необхiдних для митного оформлення однiєї ВМД, визнача-ються ДМСУ.

У разi коли у полi будь-якої графи ВМД не вистачає мiсця для внесен-ня обов’язкових вiдомостей або для проставлення посадовою особою мит-ного органу службових вiдмiток (внесення вiдомостей), вiдомостi зазнача-ються у доповненнях, що є невiд’ємною частиною ВМД. З єдиним адмiнiст-ративним документом форми МД-2 i додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6. З єдиним адмiнiстративним документом форми МД-4 i додатковим аркушем форми МД-5 використову-ється доповнення форми МД-7. Доповнення оформляється на самокопiюва-льних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушiв (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушiв (форма МД-7). Порядок внесення вiдомостей до доповнення форм МД-6 i МД-7 визна-чається ДМСУ. Електронна копiя ВМД повинна обов’язково мiстити вiдо-мостi, наведенi у доповненнях форм МД-6 (у разi застосування бланкiв форм МД-2 i МД-3) або МД-7 (у разi застосування бланкiв форм МД-4 i МД-5).

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

На всiх аркушах доповнення проставляється штамп «Пiд митним кон-тролем» пiд час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печа-тка пiд час завершення оформлення.

Пiд час митного оформлення товарiв у випадках, визначених ДМСУ, замiсть додаткових аркушiв форм МД-3 i МД-5 допускається застосування специфiкацiї форми МД-8 (додаток 8). Специфiкацiя оформляється на са-мокопiювальних бланках формату А4. Кiлькiсть примiрникiв специфiкацiї повинна вiдповiдати кiлькостi аркушiв у комплектi ВМД, що подається до митного оформлення. Кiлькiсть аркушiв у кожному примiрнику специфiка-цiї необмежена. Разом iз специфiкацiєю подається її електронна копiя. Iнформацiя, внесена до електронної копiї специфiкацiї, повинна вiдповiда-ти iнформацiї, внесенiй декларантом до оригiналу. На всiх аркушах специ-фiкацiї проставляється штамп «Пiд митним контролем» пiд час прийняття ВМД до митного оформлення та особиста номерна печатка пiд час завер-шення митного оформлення.

ВМД оформляється на стандартних самокопiювальних бланках єдиного адмiнiстративного документа форм МД-2 i МД-4 та додаткових аркушiв вiдпо-вiдно форм МД-3 i МД-5. Вiдривна частина бланкiв повинна вiдповiдати фор-мату А4. Бланки єдиного адмiнiстративного документа форм МД-2 i МД-4, до-даткових аркушiв вiдповiдно форм МД-3 i МД-5, доповнення форм МД-6 i МД-7, специфiкацiї форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими ДМСУ. ДМСУ визначає випадки, коли ВМД може оформлятися на бланках єдиного адмiнiстративного документа та додаткових аркушах, виготовлених за допомогою комп’ютера, або подаватися тiльки в електронному виглядi, та випадки, коли пiд час оформлення ВМД можуть використовуватися бланки доповнень та специфiкацiй, виготовленi за допомо-гою комп’ютера. Митнi процедури, що пов’язанi з оформленням ВМД, пода-ної митному органу тiльки в електронному виглядi, визначаються ДМСУ.

Разом з ВМД подається її електронна копiя, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару i митної статистики зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Iнформацiя, внесена до елек-тронної копiї ВМД, повинна вiдповiдати iнформацiї, внесенiй декларантом до оригiналу. Форма та структура електронної копiї ВМД, або ВМД, що подається тiльки в електронному виглядi, кодування символiв, засоби пере-силання визначаються ДМСУ.

Порядок оформлення, розподiлу та використання аркушiв ВМД форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 i МД-8 визначається ДМСУ.

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ