Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.2. Форми та зони митного контролю : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.2.2. Форми та зони митного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

МКУ ст. 41 визначається, що митний контроль здійснюється безпосе-редньо посадовими особами митних органiв шляхом:

•          перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю;

•          митного огляду (огляду та переогляду товарiв i транспортних засобiв, особистого огляду громадян);

•          облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через мит-ний кордон України;

•          усного опитування громадян та посадових осiб пiдприємств;

•          перевiрки системи звiтностi та облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, а також своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдно до законiв справляються при перемiщеннi товарiв через митний кордон України;

•          огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, мит-них лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмит-ної торгiвлi та iнших мiсць, де знаходяться або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи законом;

•          використання iнших форм, передбачених МКУ та iншими законами

України з питань митної справи.

Документальний контроль — основна і найбільш поширена форма мит-ного контролю яка включає перевірку документів та відомостей, необхідних

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

для такого контролю. Під час здійснення такого контролю перевіряють-ся документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю (ст. 45 МКУ). При цьому встановлюється наявність документів, необхідних для митного контролю товарів відповідно до заявленого режиму та найменування товарів, перевіряється правильність заповнення товаро-тран-спортних документів, відповідність зазначених у них відомостей відомос-тям, що містяться у зовнішньоекономічному договорі (контракті) та інших документах, наданих до митного контролю та митного оформлення, переві-ряються відомості та документи, що стосуються нетарифних заходів регу-лювання (ліцензування, сертифікації, дозволи інших державних органів), платіжні документи, сертифікати про походження товарів і інші докумен-ти. Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, визначається Кабінетом Міністрів України, а їх подання митно-му органові передбачене ст. 54 МКУ.

Фактичний контроль здійснюється митними органами України поряд із документальним контролем. Формами такого фактичного контролю є митний огляд та переогляд товарів (зокрема, ручної поклажі та багажу) і транспортних засобів, які врегульовані статтями 55, 56 МКУ, а також особистий огляд громадян.

Митний огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійсню-ється шляхом відкриття вантажних приміщень, транспортних засобів, тари й упаковки. Під час митного огляду встановлюються найменування та якість товарів, визначається їх кількість. Митний огляд використовується також з метою виявлення прихованого переміщення товарів.

Митні органи, при здійсненні митного контролю мають право усного опитування усіх фізичних осіб, зокрема, посадовців підприємств, декларан-тів і перевізників, що переміщують товари і транспортні засоби через мит-ний кордон України, або безпосередньо перетинають його у пунктах про-пуску на митному кордоні України. Усне опитування може здійснюватись посадовцями митних органів з метою отримання інформації, необхідної для здійснення митного контролю та митного оформлення. Результати опитування мають бути оформлені відповідним протоколом.

Окремою формою митного контролю є перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, та огляд територій, де можуть знаходитись товари та транспортні засоби, що пере-бувають під митним контролем. Здійснення митного контролю шляхом огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні за-соби, що підлягають митному контролю, чи проводиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи України. Стосовно інших місць, де знахо-дяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, прикладом такої форми контролю може бути перевірка на територіях проміжних стоянок транспортних засобів (TIR-паркінгах, залізнич-них станціях, портах тощо) у межах всієї митної території України.

Митні органи мають право використовувати інші форми митного кон-тролю, передбачені МКУ та іншими законами України з питань митної справи. Прикладом може бути ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень митними органами, або дослідження (аналіз, експертиза) проб та зразків товарів, верифікація сертифікатів про походження товарів. Також, фактично, формами митного контролю є організаційно-технологіч-не супроводження, аналіз та прогнозування, завдяки проведенню яких кон-трольна функція може виводитись із безпосереднього контакту з об’єктом контролю й виконуватись дистанційно.

Згідно зі ст. 42 МКУ під час проведення митного контролю митні ор-гани самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забез-печення додержання законодавства України з питань митної справи та між-народних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи. У виборі форм та обсягів митного контролю митні органи керуються такими основними принципами:

•          митний контроль має забезпечувати виконання основних завдань здійснення митної справи;

•          у ході митного контролю не повинні порушуватися основні права й свободи людини. Незастосування будь-яких форм митного контролю, так само як і

звільнення від них не звільняє громадян і підприємства від обов’язків щодо додержання законодавства України з питань митної справи. З метою за-безпечення завдань здійснення митної справи митні органи, у разі необхід-ності, можуть використовувати всі форми митного контролю, передбачені ст. 41 МКУ й проводити такий контроль у повному обсязі.

Зона митного контролю — спеціально відведене місце, де митні ор-гани здійснюють необхідні митні формальності щодо зовнішньоекономіч-них вантажів та транспортних засобів, які ці вантажі перевозять.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Зона митного контролю в пунктах пропуску на державному кордоні відрізняються від зон митного контролю, які створюються у внутрішніх митницях, наявністю окремої зони або лінії прикордонного контролю, з якої починається огляд транспортних засобів, здійснюється паспортний ко-нтроль, визначаються особи, яким заборонений в’їзд до країни та інше.

Зони митного контролю можуть розрізнятися за типом залежно від виду транспорту (автомобільний, залізничний, водний, повітряний), напрямків транспортних потоків та магістральних шляхів. Останнім часом використову-ються такі назви, як «митний термінал», «вантажний митний комплекс», «ав-топорт». Для здійснення заходів митного контролю, інфраструктура зони мит-ного контролю, як правило, потребує наявності таких основних елементів:

•          службові приміщення для працівників митниці;

•          місця для розвантаження, перевантаження та навантаження вантажів;

•          місце для проведення митного огляду з наявністю технічних засобів контролю;

•          майданчик для стоянки транспортних засобів;

•          склади тимчасового зберігання (у випадку зміни транспорту або непрямого перевантаження);

•          майданчик для стоянки затриманих транспортних засобів;

•          відповідну інфраструктуру транспортного руху (залізничні колії, автомобільні дороги тощо) або пасажиропотоку («зелений» та «черво-ний» коридори) тощо. За необхідності в зонах митного контролю передбачають створення

окремих транспортних смуг, що обумовлено можливістю блокування про-відного руху на період проведення митного контролю вантажу або транс-портного засобу та прийняття рішення стосовно пропуску вантажів через митний кордон.

Зонами митного контролю також є території митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі та інші території, в яких діють спеціальні митні режими.