Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Основні положення здійснення митного контролю : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.2. Основні положення здійснення митного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

3.2.1. Характеристика митного контролю

Митному контролю пiдлягають усi товари i транспортнi засоби, що пе-ремiщуються через митний кордон України. Митний контроль передбачає проведення митними органами мiнiмуму митних процедур, необхiдних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються вiдповiдно до МКУ, iнших нормативно-правових актiв, а також мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку (ст. 40 МКУ). Здійс-нення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних за-собів, які переміщуються через митний кордон України є одним із основних завдань митної справи, покладених на митні органи України.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Згідно з МКУ ст. 1 митний контроль — це сукупність заходів, що здійс-нюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечен-ня додержання норм МКУ, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установ-леному законом порядку. Митному контролю підлягають усі товари і транспо-ртні засоби, що переміщуються через митний кордон України, незалежно від того, обкладаються вони митом або податками чи ні.

Здійснення митного контролю передбачає проведення митних процедур, тобто операцій, пов’язаних зі здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Митний контроль обмежується достатньо мінімальним переліком митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Робота щодо виконання митного контролю потребує відповідної органі-зації. Операції, які здійснюються в процесі митного контролю, підляга-ють упорядкуванню та відображенню в законодавчих та нормативно-правових актах, а також наказах та розпорядженнях ДМСУ, які передба-чають організацію митного контролю та митного оформлення у вигляді технологічних схем, порядків, положень та правил, які визначають право-ву основу та послідовність дій посадових осіб митних органів. Проведення цієї роботи покладене на Управління технологій митного контролю ДМСУ. У підпорядкованих митних органах (регіональних митницях та ми-тницях) функція щодо організації митного контролю покладається на одно-го із заступників начальника митного органу, а для виконання організацій-но-розпорядчих заходів створені структурні підрозділи (відділ, сектор організації митного контролю). Основними завданнями і напрямами орга-нізації митного контролю є:

•          підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань органі-зації та розвитку митної інфраструктури;

•          аналіз чинних та впровадження передових форм і методів митного контролю та заходів підвищення їх ефективності;

•          запровадження технологій митного контролю та митного оформлення;

•          організація взаємодії митних органів (структурних підрозділів) з ін-шими державними органами, що здійснюють контроль на державному кордоні України;

•          розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного оформлення;

•          удосконалення видів особистих митних забезпечень, форм їх застосування.

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

МКУ передбачено цілодобове здійснення митного контролю у пунк-тах пропуску через державний кордон України. При цьому під пунктом пропуску розуміється спеціально виділена територія на залізничних і авто-мобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (на аеродро-мах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюється прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів.

Товари i транспортнi засоби перебувають пiд митним контролем з мо-менту його початку i до закiнчення згiдно з заявленим митним режимом (ст. 43 МКУ). Тривалість знаходження товарів та транспортних засобів під митним контролем, як і кінцевий термін такого знаходження безпосеред-ньо залежать від обраного митного режиму (рис. 3.2).

 

Тривалість перебування товарів та транспортних засобів під митним контролем

 

J

 

Початок митного контролю

 

Закінчення митного контролю

 

f

 

ї

 

£

 

Ввезення

товарів та

транспортних

засобів

 

Вивезення товарів

та транспортних

засобів

 

Ввезення

товарів та

транспортних

засобів

 

Вивезення

товарів та

транспортних

засобів

 

Перетинання

товарами та

транспортними

засобами митного кордону

 

Пред’явлення

товарів та

транспортних

засобів та їх

декларування в

установленому

порядку

 

Здійснення

митного оформлення

товарів та транспортних

засобів у повному обсязі

 

Здійснення митного оформлення

товарів та транспортних засобів

та перетинання

ними митного

кордону

 

Рисунок 3.2

Тривалість перебування товарів та транспортних засобів під митним контролем

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

При проведенні митного оформлення треба пам’ятати, що МКУ у ст. 44 строго нормує строки пред’явлення митному органу товарiв i транспорт-них засобiв, що переміщуються через митний кордон України. Так згідно з цією ст. МКУ товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред’являються для контролю митним органам у не-змінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в ін-ших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три го-дини після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце. Однак, встановлений строк, як виняток, може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Цей строк може збільшуватися за таких умов:

1)         у разі хвороби особи, відповідальної за переміщення товарів і транс-портних засобів, що підтверджується відповідним медичним докумен-том за формою, встановленою для установ та організацій, які входять до сфери регулювання Міністерства охорони здоров’я;

2)         якщо процедура контролю, який здійснюється іншими органами дер-жавної влади під час переміщення товарів через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідно-го органу державної влади;

3)         у разі настання обставин чи подій, які перешкоджають руху транспор-тного засобу, що підтверджуються документами, належним чином за-свідченими відповідними органами. Такими обставинами чи подіями вважаються:

 

•          стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема, замерзання моря, проток портів, закриття залізничних колій тощо);

•          військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, в якому розташова-но пункт пропуску або зона митного контролю;

•          страйк;

•          злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспорт-ного засобу чи товару, що перевозиться цим транспортним засобом;

•          пригода за участю транспортного засобу, що перевозить товар, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату товару;

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

•          неможливість подальшого руху транспортного засобу, якщо

зсув, пошкодження або розпакування товару створює небезпеку

чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров’ю громадян або

навколишньому середовищу;

•          інші схожі за характером обставини чи події.

У разі порушення порядку та строків пред’явлення митному органу

товарів і транспортних засобів, а також документів на ці товари і транспор-тні засоби перевізники або особи, що переміщують товари, транспортні засоби, порожні транспортні засоби й транспортні засоби, в яких перево-зяться пасажири, несуть відповідальність згідно з положень МКУ.