Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Класифікація товарів при митному оформленні : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

3.1. Класифікація товарів при митному оформленні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

У загальновживаному розумінні під товарами мають на увазі продукт праці, який призначений для обміну шляхом купівлі-продажу. У митній справі терміном товар визначають будь-яке рухоме майно (у тому числi валютнi цiнностi, культурнi цiнностi), електрична, теплова та iншi види енергiї, а також транспортнi засоби, за винятком транспортних засобiв, що використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через ми-тний кордон України (ст. 1 МКУ). При цьому не має значення для чого ці товари переміщуються через митний кордон — для продажу, бартеру, демонстрації, споживання та інше.

Під переміщенням через митний кордон України розуміють ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів у будь-який спосіб, включа-ючи використання з цією метою трубопровідного транспорту та ліній елек-тропередачі. Переміщення товарів через митний кордон України здійсню-ється у відповідності з замовленими митними режимами. Поняття «митний режим» існує для позначення спеціальної системи заходів та сукупності методів (прийомів), які забезпечують комплексне використання інструмен-тів митного регулювання.

Переміщення товарів через митний кордон поза межами, які визначе-ні митними органами, поза встановленого часу проведення митного оформ-лення, з прихованням від митного контролю та інше є кваліфікаційними ознаками які передбачені МКУ та кримінальним кодексом України для митних злочинів та порушення митних правил.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Основні принципи переміщення товарів через митний кордон України якими керуються усі учасники перевезення товарів через кордон наступні:

•          рівне право усіх осіб на увіз чи вивіз певних груп товарів;

•          обмеження або заборона на увіз чи вивіз певних груп товарів;

•          право вибору митного режиму;

•          забезпечення збереження товарів при митних операціях;

•          визначення міста та часу перетину митного кордону. У митних цілях усі товари, які обертаються у міжнародній торгівлі,

систематизовані в УКТ ЗЕД. В 1950 року в Брюсселі було підписано Кон-венцію про створення товарної номенклатури. Країни, що підписали доку-мент, мали перебудувати митні тарифи згідно з закладеними у ньому прин-ципами. Вони прагнули уніфікувати товарну номенклатуру таким чином, щоб, визначивши загальні принципи її побудови, зберегти за собою, ви-ходячи з інтересів національної економіки, право проводити кодування з урахуванням особливостей вітчизняного виробництва.

УКТ ЗЕД призначено для збору статистичних даних про зовнішньо-економічну діяльність, а також з метою проведення митного контролю, виконання робіт під час декларування, ліцензування та квотування, регу-лювання експорту та імпорту товарів державного значення, вивчення ко-ньюктури ринку. Об’єктом класифікації в УКТ ЗЕД є всі товари, що ма-ють обіг у міжнародній торгівлі. За структурою УКТ ЗЕД складається з двох блоків: ідентифікації та назви. Блок ідентифікації має ієрархічну си-стему класифікації, який містить вісім рівнів класифікації: розділ, група, підгрупа, позиція, співпозиція, підпозиція, категорія та підкатегорія. Для позначення розділів та підгруп використовуються римські цифри, а для груп, позицій, підпозицій, категорій та підкатегорій — арабські. Для спів-позицій не передбачено цифрового коду, вони позначаються знаком дефіс «–», який ставиться перед їхньою назвою. Співпозиції розташовуються, у разі потреби, вище товарних підпозицій, категорій або підкатегорій. Кіль-кість співпозицій та кількість дефісів перед ними залежить від рівня вкладу інформації. Крім того, рівень вкладу інформації обумовлюється відповідною кількістю дефісів перед назвами позицій, категорій та під-категорій.

УКТ ЗЕД побудована на базі Гармонізованої системи опису та коду-вання товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. Це — товарний класифікатор. Кожному товару в УКТ ЗЕД є свій код, але для йо-го правильного визначення необхідні наступні умови:

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

1)         точне найменування товару;

2)         точна характеристика товару;

3)         знання будування класифікатору. Найменування товару сформульовано у відношенні з назвою товару,

прийнятим у Гармонізованої системі опису та кодування товарів та Комбі-нованої номенклатурі товарів Європейського Союзу. Кодування товарів — має технічний характер, дозволяючи представить об’єкт що класифікується у вигляді знака або групи знаків. У Міжнародної Конвенції про Гармонізо-вану систему опису та кодування товарів у ст. 3 передбачається, що країни, які її застосовують, не будуть змінювати класифікацію товарів та їх коди у перших шести знаків. У результаті чого слідування даному зобов’язанню використання Гармонізованої системи дає наступні висновки:

•          більш точний опис товарів з використанням об’єктивних характе-ристик, які можуть легко враховуватись та фіксуватися при митному контролі;

•          менша ймовірність помилок класифікації та кодування товарів, оскі-льки експортні та імпортні документи носять уніфікаційний характер;

•          більш точна та порівняльна зовнішньоторгова статистика, яка дозво-ляє прослідкувати рух товарних потоків через національні границі, ефективніше проводити ділові переговори, а також вивчати кон’юнк-туру ринка та зоставлять прогнози.

УКТ ЗЕД має дуже детальну систему опису та правил кодування то-варів. В основу утворення класифікаційних угрупувань УКТ ЗЕД закладе-но різні ознаки товарів. Під час формування розділів використовуються такі ознаки: походження матеріалу, з якого вироблено товар, призначен-ня, хімічний склад. Під час формування товарних позицій і підпозицій у кожній групі часто застосовується своя послідовність ознак. Але в усій сукупності можна виділити чотири основних: ступінь оброблення, при-значення, вид матеріалу, з якого вироблено товар, значення товару у світовій торгівлі.

Товари, що обертаються у світовій торгівлі та класифіковані в УКТ ЗЕД, поділено на шість рівнів класифікації, де найвищими є 21 розділ, який далі поділяють на 97 груп, 33 підгрупи, 1241 товарну позицію, 3558 підпо-зицій та 5019 субпозицій. Основою побудови УКТ ЗЕД виступає сукуп-ність різних ознак товарів. Сформування розділів відбувається на підставі походження товару, матеріалу, призначення та хімічного складу. У побудо-ву груп закладено принцип послідовності обробки товарів, починаючи від

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

сировини та напівфабрикатів до готових виробів, що створює умови для застосування товарної номенклатури при укладенні митного тарифу держа-ви. Побудова товарних позицій та субпозицій базується на застосуванні пе-вних послідовних ознак. Можна виділити чотири основні — ступінь оброб-ки, призначення, матеріал (сировина), з якого виготовлено товар, та його призначення у світовій торгівлі.

Шість основних правил класифікації товарів та примітки до розді-лів, груп, та субпозицій, що вважаються невід’ємною частиною УКТ ЗЕД, дозволяють однозначно згрупувати товари та визначити обсяги ко-жної з груп. Систему кодування товарів в УКТ ЗЕД утворено для зруч-ності інформації, її передавання та подальшої обробки на обчислюваль-них машинах.

УКТ ЗЕД сьогодні — надійний інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. На практиці, ні один процес у зовніш-ньоекономічної діяльності не проходить без участі даного класифікатора.

На державному рівні УКТ ЗЕД, при необхідності, використовується:

•          при обробки та підготовці міжнародних документів (договорів, конве-нцій і таке інше).

•          для тарифного (наприклад, імпортний тариф) та нетарифного регулю-вання (квотування, ліцензування, реєстрація учасників зовнішньоеко-номічної діяльності, реєстрація спецекспортерів та ін.). Постанови, накази, підзаконні акти по вищеназваним питанням звичайно маються списки конкретних товарів, закодованих кодами УКТ ЗЕД.

•          для статистичних спостерігань.

•          для транспортних перевезень.

•          для страхування вантажу.

На рівні окремих організацій та підприємств УКТ ЗЕД використовується в щоденній оперативної роботі: для здійснення контрактів, заповнення декларацій, заповнення сертифікацій та інших транспортних документів, у бухгалтерському обліку, складському обліку, для обробки інформації

на електронно-обчислюваної техніки (наприклад, виписка первинних документів, складання звітів, передача даних на відстані, розробка банків и баз

даних) і таке інше.

Товари кодуються десятизначним кодом УКТ ЗЕД, у якому перші дві цифри означають товарну групу, перші чотири — товарну позицію товару, перші шість — код товару згідно з Гармонізованою системою опису та ко-дування товарів, усі десять цифр — товарну субпозицію товару (рис. 3.1).

 

Розділ 3 ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

ДЕСЯТИЗНАЧНИЙ КОД ТОВАРУ

 

• •

 

Код групи

Товарна позиція

Товарна підпозиція

Товарна категорія

Товарна підкатегорія

Рисунок 3.1

Структура десятизначного цифрового кодового позначення товарів в УКТ ЗЕД

Таким чином, слід пам’ятати, що 1-6-й розряди відповідають групуванню товарів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товару, 7–8-й відповідають коду товару відповідно до кодифікації товарів Європейської співдружності, 10-й розряд передано до національних класифікаторів товарів.