Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Поняття та зміст митного режиму 2.1.1. Загальні положення митних режимів : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

2.1. Поняття та зміст митного режиму 2.1.1. Загальні положення митних режимів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Сам процес переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів відбувається у відповідності з певними процедурами, які регулюються відповідними правовими нормами. Подібні процедури отримали назву митних режимів. Фактично характер і зміст подібних про-цедур справляє істотний вплив на інтенсивність товаропотоків через мит-ний кордон України.

За своєю сутністю митний режим є різновидом спеціальних правових режимів, які являють собою «сукупність правил, закріплених в юридичних нормах, які регулюють певну діяльність людей». Особливими властивими ознаками митного режиму виступає специфіка його об’єкта — правові від-носини, що виникають з приводу переміщення товарів, інших предметів та транспортних засобів через митний кордон. Головними характеристиками, які кваліфікують вид митного режиму є:

•          напрям переміщення товару (ввіз, вивіз, транзит);

•          країна походження;

•          мета переміщення;

•          правила використання, володіння та розпорядження цим товаром;

•          строк дії режиму. У відповідності з видом митного режиму, який застосовується до

того чи іншого товару, що переміщується через митний кордон, до цього товару застосовуються певні типи митного регулювання, митного контролю, засоби митного забезпечення, правила обкладання митом,

 

Розділ 2 МИТНІ РЕЖИМИ

акцизом, ПДВ, митними зборами та ін. Залежно від обраного митного режиму регулюється порядок подальшого використання, реалізації відповідних товарів та транспортних засобів, права та обов’язки їх власника.

Усі товари та транспортні засоби переміщуються через митний кор-дон лише у відповідності з обраним митним режимом. Вибір того чи іншо-го митного режиму залежить від власника товарів, незалежно від характеру та кількості товарів, країни їх походження. Іноді для розміщення товарів під конкретний митний режим необхідні відповідні дозволи та ліцензії (ми-тний ліцензійний склад, магазин безмитної торгівлі). Рішення щодо можли-вості застосування відповідного митного режиму приймається митними ор-ганами. Застосування стандартизованих митних режимів забезпечує спро-щення митних процедур, підвищує ефективність роботи митних органів. Як вже згадувалося, обрання відповідного митного режиму веде за собою застосування відповідного порядку митного оформлення, сплати мита та митних зборів, визначає права власника товарів щодо розпорядження останніми. Ряд митних режимів мають обмежений строк дії (транзит, тим-часовий увіз/вивіз).

Таким чином, при виборі митного режиму необхідно ураховувати низку положень:

1.         Вибір митного режиму або його зміна на інший здійснюється особою яка переміщує товар незалежно від характеру товару, його кількості, країни походження або його призначення крім випадків які передба-чені МКУ.

2.         В деяких випадках рішення про використання конкретного режиму (обраного декларантом) приймає митний орган який має відповідні повноваження.

3.         Для розташування товарів у деяких режимах необхідно отримання ліцензій митних органів або інших відомств.

4.         Кожен режим має певні особливості нарахування митних платежів та надавання пільг по сплаті мит.

5.         Строк знаходження товарів у різних митних режимах обмежено.

6.         Діяльність або бездіяльність митних органів та їх посадових осіб мо-жуть бути оскаржені у випадках зачеплення прав та інтересів осіб які перемішують товар через митний кордон.

7.         Порушення митних правил тягне за собою відповідальність винних осіб згідно з МКУ.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

8. Правила, регламентуючі митні режими, обов’язкові для виконання як митними органами та їх посадовими особами, так і організаціями та особами, які перевозять товари.

Українське законодавство (згідно зі ст. 1 МКУ) характеризує митний режим як сукупнiсть норм, встановлених законами України з питань мит-ної справи, що залежно вiд заявленої мети перемiщення товарiв i транспор-тних засобiв через митний кордон України визначають порядок такого пе-ремiщення та обсяг митних процедур, якi при цьому здiйснюються. Таким чином, митний режим це сукупність положень, які визначають статус това-рів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон дер-жави для митних цілей. Вiдповiдно до мети перемiщення товарiв через митний кордон в Україні запроваджуються такi види митного режиму (згідно зі ст. 185 МКУ):

1)         iмпорт;

2)         реiмпорт;

3)         експорт;

4)         реекспорт;

5)         транзит;

6)         тимчасове ввезення (вивезення);

7)         митний склад;

8)         спецiальна митна зона;

9)         магазин безмитної торгiвлi;

10)       переробка на митнiй територiї України;

11)       переробка за межами митної територiї України;

12)       знищення або руйнування;

13)       вiдмова на користь держави.