Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6. Митні платежі : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

1.6. Митні платежі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

1.6.1. Митна вартість — основа нарахування митних платежів

З метою уніфікації законодавства різних країн, у 1950 році у Брюсселі було розроблено Конвенцію про утворення уніфікованої методології визна-чення митної вартості товарів. Подальшим кроком у світовій уніфікації ме-тодів визначення митної вартості товару як основи нарахування мита на ім-портовані товари, був пакет угод, ухвалених у 1979 році на багатосторон-ніх переговорах у Токіо. Одним з документів, яким сьогодні керуються усі розвинуті країни та більшість країн, що розвиваються, є так званий Кодекс про митну вартість ГАТТ. Одне з його положень зобов’язує усі країни-уча-сниці ГАТТ привести національну законодавчу базу з питань визначення митної вартості у відповідність до всіх положень Кодексу. Згідно з цим Ко-дексом митна вартість товару — ціна, що реально сплачена, або підлягає

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

сплаті за товар у разі його продажу до країни імпортера за виконання пев-них умов.

Таким чином, починаючи з 1950 року, світові торговельні відносини, враховуючи напрацьований досвід, регулюються визначенням такої катего-рії як «митна вартість товару». Сьогодні усі методи оцінки митної вартості імпортованого товару базуються на, так званій, ціні угоди, яка реально сплачується за товар, і враховує додаткові витрати покупця, комісійні та брокерські витрати, витрати на пакування, перевезення і таке інше.

Згідно зі ст. 259 МКУ — митна вартiсть товарiв — це заявлена декла-рантом або визначена митним органом вартiсть товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України вiдповiдно до положень МКУ.

Визначення митної вартості при імпорті товарів. Визначення митної вартостi товарiв, якi ввозяться на митну територiю України, здiйснюється шляхом застосування наступних методiв (ст. 266 МКУ):

•          за цiною угоди щодо товарiв, якi iмпортуються (метод 1);

•          за цiною угоди щодо iдентичних товарiв (метод 2);

•          за цiною угоди щодо подiбних (аналогiчних) товарiв (метод 3);

•          на основi вiднiмання вартостi (метод 4);

•          на основi додавання вартостi (метод 5);

•          резервного (метод 6). Основним методом визначення митної вартостi товарiв є метод за

цiною угоди щодо товарiв, якi iмпортуються. Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послiдовно кожний iз перелiче-них у частинi першiй цiєї статтi методiв. При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартiсть товарiв не може бути визначе-на шляхом застосування попереднього методу. Методи вiднiмання та до-давання вартостi можуть застосовуватися у будь-якiй послiдовностi за розсудом декларанта.

Розглянемо дані методи визначення митної вартості більш детально.

За ціною угоди. Митна вартість імпортованого товару може визнача-тися за ціною угоди, що підлягає сплаті за товар на момент перетину мит-ного кордону з додаванням до неї витрат на транспортування до кордону, витрат, що їх зазнав покупець, платежів за використання об’єктів інтелек-туальної власності, вартості товарів та послуг, які надавалися покупцем безкоштовно, та частки прибутку від будь-якого перепродажу. Застосуван-ня цього методу можливо тільки за відсутності певних обмежень щодо

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

даного товару та за умови, що експортер і імпортер не є взаємозалежними особами.

За ціною угоди щодо ідентичних товарів. За ціною угоди щодо іден-тичних товарів митна вартість визначається у разі неможливості викорис-тання першого методу. Ідентичність товарів перевіряється за фізичними характеристиками, їхньою якістю та репутацією на ринку, країною похо-дження та виробником. Незначні зовнішні відмінності не можуть бути при-чиною відмови вважати товар ідентичним. Разом з тим, обмеження за-стосування цього методу полягає в тому, що ідентичні товари вже продані до країни імпорту та вивезені одночасно з оцінюваними або не раніше ніж за 90 днів. Окрім того, комерційні умови та кількість ввезених товарів при-близно однакові.

За ціною угоди щодо подібних товарів. Метод визначення митної вар-тості, де за основу розрахунку береться ціна угоди щодо подібних товарів, вважає подібними товари, які мають схожі характеристики та створені зі схожих компонентів, внаслідок чого вони виконують однакові функції. Крім того, ці товари мають вважатися комерційно взаємозамінними. Іден-тифікуючи їх, слід враховувати якість, наявність товарного знаку, репута-цію на ринку, країну походження та товаровиробника.

Однак, при використанні методiв оцiнки товарiв за цiною угоди щодо iдентичних товарiв та за цiною угоди щодо подiбних (аналогiчних) товарiв треба пом’ятати про застереження щодо умов їх застосування, які регламе-нтуються ст. 270 МКУ:

•          товари не вважаються iдентичними чи подiбними (аналогiчними) оцi-нюваним, якщо вони не були виробленi в тiй же країнi, що i товари, якi оцiнюються.

•          товари, виготовленi не виробником оцiнюваних товарiв, а iншою осо-бою, беруться до уваги лише у разi, якщо немає нi iдентичних, нi по-дiбних (аналогiчних) товарiв, виготовлених особою — виробником товарiв, якi оцiнюються.

•          товари не вважаються iдентичними чи подiбними (аналогiчними), як-що їх проектування, дослiдно-конструкторськi роботи, художнє офор-млення, дизайн, ескiзи, креслення, а також iншi аналогiчнi роботи ви-конанi в Українi. На основі віднімання вартості. Визначення митної вартості товарів

за оцінкою на основі віднімання вартості застосовується, якщо оцінювані ідентичні чи подібні товари продаватимуться у країні в незміненому стані.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Основою розрахунку вважається ціна одиниці товару, за якою зазначені ідентичні, чи подібні товари продаються найбільшою партією на території країни імпорту в термін, максимально наближений до часу ввезення, але не пізніше 90 днів з дати ввезення оцінюваних товарів. Разом з тим, прода-вець та покупець не можуть бути взаємозалежними. Від ціни одиниці това-ру віднімаються виплати на комісійні винагороди, звичайні надбавки на прибуток, загальні витрати з продажу товару того ж класу та виду в країні імпорту, а також суми імпортного мита, податків, зборів, інших платежів, сплачені у разі ввезення чи продажу товару в країні імпорту. Крім того, віднімаються витрати на транспортування, страхування, навантаження та розвантаження в країні імпорту. За відсутності даних на товар, ціну якого можна взяти за основу розрахунку, за певних умов може використовува-тись ціна одиниці товару, що пройшов переробку, з коригуванням на дода-ну вартість.

На основі додавання вартості. Метод визначення митної вартості, що базується на додаванні вартості передбачає, що за основу береться ціна, розрахована шляхом додавання вартості матеріалів та витрат підприємст-ва-виробника на виробництво цього товару, загальних затрат на транспор-тування, розвантаження, завантаження, страхування з країни-експортера до перетину митного кордону країни-імпортера, а також прибутку, який зви-чайно отримує експортер у разі імпорту таких товарів.

Резервний метод. Якщо визначити митну вартість товару перелічени-ми методами не можна, застосовується резервний метод, за яким вона вста-новлюється з огляду на світову практику. В такому разі не використову-ються ціни внутрішнього ринку країни-експортера, ціни країни-експортера на товари, що вивозяться до третіх країн, а також довільно встановлені чи достовірно не підтверджені ціни.

Визначення митної вартості при експорті товарів. Митна вартiсть товарiв, що вивозяться (експортуються) з України на пiдставi договору ку-пiвлi-продажу або мiни, згідно зі ст. 274 МКУ визначається на основi цiни, яку було фактично сплачено або яка пiдлягає сплатi за цi товари на момент перетинання митного кордону України.

До митної вартостi товарiв, що вивозяться (експортуються), також включаються фактичнi витрати, якщо вони не були ранiше до неї включенi:

•          на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування та страхування до пункту перетинання митного кордону України;

•          комiсiйнi та брокерськi винагороди;

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

•          лiцензiйнi та iншi платежi за використання об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi покупець повинен прямо чи побiчно здiйснити як

умову продажу (експорту) товарiв, якi оцiнюються.

Митна вартiсть товарiв, що вивозяться (експортуються) з України на

пiдставi договору, вiдмiнного вiд договорiв купiвлi-продажу чи мiни, ви-значається на основi цiни, пiдтвердженої комерцiйними, транспортними, банкiвськими, бухгалтерськими та iншими документами, що мiстять вiдо-мостi про вартiсть товарiв, якi оцiнюються, з урахуванням витрат на транс-портування та страхування товарiв до пункту перетинання митного кордо-ну України.

Митна вартiсть товарiв i метод її визначення заявляються (декларують-ся) митному органу декларантом пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України шляхом подання декларацiї митної вартостi згідно зі ст. 262 МКУ (додаток 5). Порядок та умови декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, встановлені Кабiнетом Мiнiстрiв України №1766 від 20.12.2006 р. Декларацiя митної вартостi подається в усiх випадках митного оформлення товарiв, крім ниж-че перерахованих (але навіть у цих випадках декларант може подавати декларацiю митної вартостi за власним бажанням):

•          перемiщення через митний кордон України партiї товарiв, митна вартiсть якої не перевищує еквiвалент 5 тис. євро;

•          заявлення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України;

•          заявлення товарiв в iнший митний режим, вiдповiдно до якого товари не пiдлягають обкладенню податками i зборами;

•          митного оформлення товарiв, якi вiдповiдно до законодавства пiдля-гають обкладенню тiльки митними зборами;

•          ввезення за одним договором (контрактом), вiд одного вiдправника (експортера), на адресу одного одержувача (iмпортера) iдентичних товарiв, щодо яких митним органом приймалося рiшення про ви-значення їх митної вартостi у разi, коли така вартiсть залишається незмiнною;

•          перемiщення товарiв пiдприємствами, щодо яких застосовується спрощений режим митного контролю та митного оформлення або режим найбiльшого сприяння. Декларацiя митної вартостi подається обов’язково у разi:

•          коли покупець та продавець пов’язанi мiж собою;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          коли покупець сплачує прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв роялтi та лiцензiйнi платежi, що стосуються оцi-нюваних товарiв, якщо такi платежi не включенi до цiни, яка фактич-но сплачена або пiдлягає сплатi;

•          сплати вiдповiдної частини виручки вiд будь-якого подальшого пе-репродажу, передачi чи використання на митнiй територiї України оцiнюваних товарiв, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця. Для заявлення митної вартостi товарiв, визначеної за цiною договору

щодо товарiв, якi iмпортуються (вiдповiдно до ст. 267 МКУ) подається де-кларацiя митної вартостi за формою ДМВ-1. Для заявлення митної вартостi товарiв визначеної за цiною договору щодо iдентичних товарiв, за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв, на основi вiднiмання вар-тостi, на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть) та резервного ме-тодів (відповідно зі ст. 268-273 МКУ) подається декларацiя митної вартостi за формою ДМВ-2. Для заявлення митної вартостi товарiв, що вивозяться (експортуються) з митної територiї України та на якi встановлено вивiзне, антидемпiнгове, компенсацiйне чи спецiальнi види мита (вiдповiдно до ст. 274–275 МКУ), подається декларацiя митної вартостi за формою ДМВ-3.