Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЧАСТИНА 2. ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 2.1. Планування прибутку : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА 2. ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 2.1. Планування прибутку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Основним показником успішності діяльності фірми є її прибут-ковість. Як фірма, так і держава зацікавлені у зростанні маси при-бутку. Фірма – оскільки саме чистий прибуток є складовою грошо-вого потоку, що повертається на фірму. І саме за рахунок чистого прибутку фірма може здійснювати розширення виробництва і до-даткове стимулювання співробітників. Держава – оскільки це веде до зростання надходжень до бюджету. Отже з теоретичної точки зору прибуток є ідеальним оцінним показником діяльності, який узгоджує інтереси як фірми, так і держави. Тобто як фірма, так і держава мають бути зацікавлені у зростанні прибутку. Парадокс ре-ального життя полягає у тому, що фірма докладає багато зусиль для того, щоб приховати прибуток, а держава – для того, щоб витягти його з тіні. Ця проблема сама по собі є цікавою для дослідження, однак предметом нашого вивчення є аналіз методів планування та управління прибутком.

Найбільш поширеними методами планування прибутку є:

•          складання плану прибутку;

•          CVP-аналіз (cost-value-profit) або аналіз критичних співвідно-шень. В залежності від наявної інформації і мети аналізу кожен з цих

методів може використовуватися окремо або разом з іншими мето-дами.

План прибутку складається, виходячи з очікуваних доходів з урахуванням змін цін, витрат і попиту на продукцію фірми. Таке планування дозволяє визначити потреби в сировині, матеріалах, трудових ресурсах, устаткуванні і фінансових джерелах. План при-бутку використовується для координації та контролю діяльності фірми, а також для планування. Він має бути гнучким і передбачати періодичний перегляд та внесення змін.

Аналіз критичних співвідношень – це метод планування при-бутку, заснований на тому, що і дохід, і витрати є функцією обсягу виробництва, а тому й прибуток також є функцією обсягу виробни-цтва.

Економічна теорія управління фірмою

 

 

На рис.2.1 показано, що еко-номічною основою CVP-аналізу є функції «витрати – випуск» і «дохід – випуск». На рисунку наведені криві сукупного доходу TR, сукупних витрат TC і прибут-ку Pr, як функції обсягу виробни-цтва за умови, що всю вироблену продукцію продано. Важливою складовою аналізу критичних співвідношень є аналіз беззбит-ковості. Рівень беззбитковості – це обсяг продажу, за якого су-купні доходи дорівнюють сукупним витратам. Це точка, в якій відсутні як прибутки, так і збитки. Позначається рівень без-збитковості ВЕР (break-even-point).

Рис. 2.1. Економічна модель беззбитковості

Економічна модель без-збитковості виробництва при-пускає наявність двох точок критичного обсягу продажів (ВЕР1 і ВЕР2 ), тобто двох рівнів беззбитковості.

На рис.2.1 наочно видно, що рівні беззбитковості відокремлюють зону збитків від зони прибутків. Якщо фірма продає продукції на оди-ницю менше ніж ВЕР1, або на одиницю більше ніж ВЕР2, вона опиняєть-ся у зоні збитків. Якщо ж вона продає на одиницю більше ніж ВЕР1, або на одиницю менше ніж ВЕР2, то вона отримує прибутки. Таким чином, рівні беззбитковості дійсно є критичними рівнями продажу.

Бухгалтерська модель беззбитковості виробництва. Основне припущення бухгалтерської моделі беззбитковості виробництва по-лягає в припущенні, що середні змінні витрати (AVC) і ціна реаліза-ції одиниці продукції (P) не залежать від обсягів виробництва, тоб-то залишаються незмінними. З цього випливає, що сукупний дохід (TR) і сукупні витрати (TC) мають лінійний характер (рис. 2.2).

 

Частина 2. Планування і управління прибутком

Таке припущення є справедливим, оскільки фірми, як правило, не змі-нюють обсяги виробництва від 0 до ос, а працюють в якомусь прийнятному діапазоні виробництва. Під прийнятним діапазоном виробництва будемо розуміти зміну обсягів виробництва від рівня, який фірма підтримувала в минулому, до рівня, якого фірма передбачає досягги в майбутньому.

В прийнятному діапазоні виробництва нелінійна функція су-купних витрат (ТС) і сукупного доходу (77?) апроксимується ліній-ною. Існують емпіричні дані, які підтверджують припущення про незмінність середніх змінних витрат (AVC) і ціни реалізації (Р) у цьому діапазоні обсягів виробництва.

 

Сукупні витрати згідно з економічною моделлю

Сукупні витрати згідно з бухгалтерською моделлю

_ Сукупний дохід згідно з економічною моделлю

Сукупний ДОХІД ЗГІДНО 3 з бухгалтерською моделлю

Сукупні витрати згідно з бухгалтерською моделлю

А)

Б)

Дохід (Щ

сукупні

витрати (ТС)

Дохід(77г)„ сукупні витрати (ТС)