Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Прийняття рішень за умов різних станів середовища : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

1.2. Прийняття рішень за умов різних станів середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Проблема прийняття рішень існує, коли за певним станом зо-внішнього середовища із декількох альтернатив має бути обрана найкраща.

Відповідно до цього проблема прийняття рішень складається з таких елементів:

-          стану зовнішнього середовища;

-          наявності альтернатив;

-          мети. Стан зовнішнього середовища – це реальний стан справ, який не

залежить від особи, що приймає рішення.

Альтернатива – це один із можливих, незалежних від інших за-сіб дії задля досягнення мети.

Мета – це вираження бажаних станів, що мають виникнути як результат прийняття рішення.

Оскільки рішення приймаються особою, то вони залежать від знань цієї особи. Стан знань особи, яка приймає рішення, класифі-кують як стан визначеності, ризику і невизначеності.

Визначеність – це такий стан знань, коли особа, що приймає рішен-ня, заздалегідь знає конкретний результат для кожної альтернативи.

Ризик – це такий стан знань, коли відомі один або декілька ре-зультатів для кожної альтернативи і ймовірність реалізації кожного результату.

Невизначеність – це такий стан знань, коли одна або декілька альтернатив мають декілька можливих результатів, ймовірність яких або невідома, або не має сенсу.

Прийняття рішень в умовах визначеності полягає у пошуку або максимізації вигоди (дохід, прибуток, корисність), або мінімізації витрат. Такий пошук має назву оптимізаційного аналізу. Зазвичай використовують такі методи оптимізації:

-          граничний аналіз;

-          лінійне програмування;

-          прирістний аналіз прибутку;

-          аналіз суб’єктивної корисності.

Частина 1. Теоретичні засади управлінської економіки

Граничний аналіз використовує концепції граничних витрат MC (Marginal Cost) і граничного доходу MR (Marginal Revenue). Він пе-редбачає, що менеджер знає вигляд функції доходу і функції витрат і не враховує обмеження на наявність ресурсів, умови їх викорис-тання, а також обмеження на обсяги виробництва.

Слід зазначити, що граничний аналіз має справу із змінами зна-чень пов’язаних, але незмінних функцій.

Лінійне програмування – це вид математичного моделювання, який використовується для пошуку оптимального варіанту розподі-лу обмежених ресурсів між конкуруючими роботами. Задачею ліній-ного програмування буде будь-яка економічна задача, що пов’язана із оптимізацією лінійної цільової функції (наприклад, функції при-бутку або витрат) і комплексу лінійних нерівностей (наприклад, об-межень на робочу силу, матеріальні ресурси і т.ін.)

Концепція прирістного аналізу прибутку охоплює зміни як зна-чень функції, так і самих функцій. Основне правило полягає в тому, щоб прийняти пропозицію, яка сприяє зростанню прибутку.

Прирістні рішення відносяться до короткострокових, оскільки в них розглядаються лише змінні, які підлягають змінам. Постійні складові витрат не розглядаються.

Приклад. Обсяг виробництва – 100 000 одиниць, ціна – 24 грн, середні змінні витрати – 14 грн, постійні витрати – 600 000 грн.

У фірми з’являється можливість укласти контракт на додатко-вий продаж 25 000 од. за ціною 18 грн. Для виготовлення додатко-вих одиниць виробник має працювати понаднормово, що потребує додаткових середніх змінних витрат 2 грн.

Чи доцільно укладати такий контракт?

 

Змінні витрати перших 100 000 од.            14x100 000 = 1 400 000 грн

Змінні витрати додаткових 25 000 од.       16x25 000 = 400 000 грн

Постійні витрати      600 000 грн

Сукупні витрати       24 000 000 грн

Середні сукупні витрати      19,2 грн

Якщо менеджер буде приймати рішення, виходячи із середньої вар-тості одиниці продукції, то контракт не буде укладено. Але якщо роз-раховувати прирістні витрати, то прирістна вартість 25 000 од. складе 16 грн за одиницю, а прирістний дохід складе 18 грн, тобто прирістний

Економічна теорія управління фірмою

прибуток за одиницю продукції становить 2 грн, а відповідно сукупний прибуток – 50 000 грн (2 × 25 000). Отже, укладати контракт доцільно, оскільки виробництво додаткових одиниць продукції не потребує додат-кових постійних витрат, а постійні витрати в 600 000 грн покриваються за рахунок доходу, який отримує фірма від старого обсягу виробництва. Аналіз суб’єктивної корисності здійснюється двома методами:

-          лексикографічного порядку;

-          зважування цілей.

За методом лексикографічного порядку цілі впорядковуються відповідно до їх пріоритетності. Якщо одна альтернатива задоволь-няє найважливішу ціль краще, ніж інші, то обирається ця альтерна-тива. Наступні за ступенем важливості цілі є суттєвими лише в тому випадку, якщо як мінімум дві альтернативи рівнозначущі відносно найважливішої цілі. Якщо ж перевірка альтернатив на основі другої за важливістю цілі не дає оптимуму, то порівняння продовжується доти, доки одна з альтернатив не переважить інші.

За методом зважування цілей враховуються всі цілі відповідно до їх вагомості, яка визначається суб’єктивно. Результати окремих альтернатив помножуються на відповідні значення важливості цілі, а потім обирається альтернатива з найвищим значенням суми.

 

Цілі      Z          Z          z          Сума добутків

важливості цілі і

результату

Важливість цілі Альтернативи        0,5       0,3       0,2      

 

a          26        10        16        19,2

a2        26        8          10        17,4

a3        -2        40        20        15

Приклади застосування:

1. Вибір місця розташування фірми

 

Цілі      Z1

(транспортні

витрати)         Z2 (збутовий потенціал)      Z3

(ставка

податку)         Сума добутків

важливості цілі

і результату

Важливість цілі Альтернативи        0,5       0,3       0,2      

 

s          5          6          1          4,5

5„        8          2          10        6,6

Частина 1. Теоретичні засади управлінської економіки

Sі – місце розташування фірми. Результати вибору (аіj) визна-чаються за допомогою балів (від 0 до 10). Кращим є місце розташу-вання S .

2. Вибір організаційно-правової форми господарювання

 

Цілі      Z1

(можливості

фінансування)           Z2

(Одноразові витрати, які

визначаються обраною

організаційно-правовою формою)

Важливість цілі Альтернативи        0,8       0,2

a1        l11 – задовільно         /   - 20 000

12

a2        l21 – добре     /00 - 100 000

11

a3        l31 – дуже добре        /00 - 75 000

c!2

Виникає проблема визначення цільових значень альтернатив-них результатів.

Для цілі Z2 результати наведені у кількісній формі і тому можна використовувати кардинальну шкалу цільових значень: результати оцінюються балами від 0 до 10:

 

100      90        80        75        70        60        50        40        30        20        10        0

0          1          2          2,5       3          4          5          6          7          8          9          10

l12 = 20 000 = 8;

l22 = 100 000 = 0;

l32 = 75 000 = 2,5.

Аналогічно можна визначити цільові значення для Z1:

l11 – 6;

l21 – 8;

l21 – 10.

Крім кардинальної шкали існують ординальна (для результатів встановлюються ранги значущості – 1 місце, 2 місце і т.д.), а також номінальна шкала (складається з двох оцінок (значення не досягну-то), 1 (значення досягнуто)).

Економічна теорія управління фірмою

В нашому випадку

a1: 0,8×6 + 0,2×8 = 6,4;

a2: 0,8×8 + 0,2×0 = 6,4;

a3: 0,8×10 + 0,2×2,5 = 8,5 – найкраща.

В умовах визначеності, як правило, приймаються короткостро-кові рішення.

Однак практично всі довгострокові рішення приймаються в умовах ризику та невизначеності.

Існують наступні правила прийняття рішення в умовах ризику:

Правило Байеса (μ-принцип);

-          (μ, δ) – принцип;

-          принцип Бернуллі. Яке рішення обере менеджер, головним чином залежить від його

схильності до ризику. Отже важливим є урахування схильності до ризику особи, яка приймає рішення.

Якщо рішення приймається в умовах невизначеності, то вико-ристовують такі правила:

-          правило maxmin (критерій Вальда), за допомогою якого обира-ється стратегія, що забезпечує найкращий із найгірших резуль-татів;

-          правило minmax (критерій Сейвіджа), дозволяє мінімізувати збитки в результаті прийняття неправильного рішення;

-          a-критерій Гурвиці надає можливість звернути увагу на найгір-шу і на найкращу віддачу від конкретної стратегії і визначити суб’єктивну імовірність для кожної з них;

-          критерій Лапласа за яким, якщо імовірності явища невідомі, то вони мають бути прийняті рівними.