Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Для того, щоб вижити і успішно розвиватися в умовах жорсто-кої конкурентної боротьби, керівництво фірми повинно вміти орі-єнтуватися в економічній та політичній ситуаціях, прогнозувати поведінку конкурентів і споживачів, перетворювати загрози на пе-реваги. Все це неможливо без глибокого розуміння сутності та зако-номірностей економічних процесів, без володіння сучасним інстру-ментарієм прийняття управлінських рішень. Саме такі знання і дає дисципліна «Економічна теорія управління фірмою».

Економічна теорія управління фірмою як новий напрям еконо-мічної науки виникла в 40-х рр. минулого століття. Зараз економіч-на теорія управління фірмою є невід’ємною складовою програм ви-щої освіти за спеціальністю «Ділова адміністрація».

Економічна теорія управління фірмою – це дисципліна, в якій вивчаються методи, за допомогою котрих менеджер керує викорис-танням обмежених ресурсів таким чином, щоб досягти поставленої мети найбільш ефективними засобами.

Економічна теорія управління фірмою для менеджера – це ін-струмент, що дозволяє йому професійно аналізувати ситуації, зро-зуміти сутність процесів, що відбуваються, приймати ефективні управлінські рішення.

Навчальний посібник «Економічна теорія управління фірмою» розрахований на інтеграцію економічної теорії з наукою управління з тим, щоб виробити практичний підхід до прийняття управлінських рішень як у приватному, так і суспільному секторах економіки.

Навчальний посібник містить 4 частини і охоплює такі основні напрямки:

1.         Поведінка фірми (п.1.1). У цьому пункті розглядається теорія управління фірмою та її різні моделі, а також їх використання для визначення і прогнозування поведінки фірми. Аналізується концепція вартості як засобу вимірювання багатства власника в термінах поточної вартості для майбутнього потоку прибутку.

2.         Прийняття рішень за умов різних станів середовища (п.1.2).

Тут розглядається поняття «середовища рішень в умовах визна-ченості, ризику та невизначеності» та методи вироблення опти-мального рішення в цих умовах.

3.         Попит (п.1.3). Розглядаються функція і еластичність попиту,

емпірична оцінка попиту за допомогою множинної регресії.

Економічна теорія управління фірмою

4.         Виробництво та витрати (п.п. 1.4-1.5). Представлені теорія і методи вимірювання обсягів виробництва і витрат. Особлива увага приділяється особливостям мультипродуктової функції витрат.

5.         Оптимізація діяльності фірми (п.1.6). Розглядаються питан-ня ефективного отримання ресурсів для фірми та яким чином власники фірми можуть забезпечити роботу її співробітників з максимальною віддачею.

6.         Планування та управління прибутком (п.п. 2.1-2.3). Представ-лені методи планування та управління прибутком. Особлива увага приділяється аналізу критичних співвідношень та його складової – аналізу беззбитковості.

Наведено графічний та алгебраїчні підходи до аналізу беззбит-ковості, використання їх для визначення рівня беззбитковості і впливу змін різних факторів на рівень беззбитковості. Наведено на-прями застосування аналізу беззбитковості для оцінки ризику ви-робництва та прийняття цінових рішень.

7.         Ринкова структура і аналіз ціноутворення (3.1-3.3). Розгляну-

то ринкову структуру в умовах досконалої конкуренції, моно-

полії, монополістичної конкуренції та олігополії. Крім того ана-

лізуються різні методи ціноутворення, які використовуються

фірмами, що функціонують в різних ринкових структурах.

Розглядаються базові стратегії ціноутворення, стратегії, що за-

безпечують отримання підвищеного прибутку, цінові стратегії для

спеціальних структур витрат та попиту, цінові стратегії на ринках з

інтенсивною ціновою конкуренцією; наведена сутнісна характерис-

тика методів ціноутворення.

У навчальному посібнику робиться акцент на практичне засто-сування теоретичних знань, оскільки найкращий спосіб вивчення економіки – це розв’язування задач. З цією метою в нього включена «Робоча книга студента». В ній у стислій формі нагадуються клю-чові теоретичні моменти. Основна увага приділяється практичним завданням.