Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.7. Цінова стратегія фірми : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

4.7. Цінова стратегія фірми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Характеристика методів ціноутворення

 

Метод Сутнісна характеристика

«Витрати + на-цінка»           Нарахування певної націнки, яка враховує очікувану рентабельність, на собівартість товару.

Метод цільового ціноутворення     Встановлення ціни, що забезпечує отримання норма-тивного прибутку при визначеному обсязі продажу.

Методи, орієнто-вані на попит      Встановлення цін з урахуванням обсягу продукції, який споживачі схильні придбати за різних рівнів цін.

Ціннісне ціноут-ворення     Встановлення ціни на товар в залежності від цінності, яку він має для покупців. Головна ідея такого підходу полягає в порівнянні покупцями переваг покупки та витрат на неї.

Ціноутворення на основі попиту    Встановлення цін на продукцію у чіткій залежності від попиту на неї. При підвищенні попиту ціни збільшують, а при падінні – зменшують, незважаючи на витрати виробництва. Відбувається «цінова дискримінація» – продукція одночасно продається за декількома цінами залежно від місця і часу продажу та категорії споживача.

Методи, орієнтова-ні на конкуренцію       Враховують конкурентну ситуацію в галузі.

Метод середньо ринкових або по-точних цін      Продаж товарів за середньоринковою ціною, при цьому підприємство орієнтується на конкурентів і приділяє мало уваги власним показникам витрат та попиту.

Метод гонки за лідером       Встановлення цін на основі цін найсильнішого кон-курента. Фірма відмовляється від активної цінової політики, орієнтуючись на цю ціну.

Тендерний метод ціноутворення   Встановлення цін на основі відкритих торгів. Викорис-товується, коли кілька компаній ведуть серйозну конку-ренцію за одержання контракту. При визначенні тендера виходять з цін, що можуть призначити конкуренти, і встановлюючи свою на нижчому порівняно з ними рівні.

Теорія гри      Наочне уявлення про гру може дати побудова матриці ре-зультатів (payoff matrix) у випадку олігопольного ринку, яка показує прибутки першої і другої фірми для кожної пари можливого рівня цін. Задача кожного гравця по-лягає в тому, щоб вибрати хід (ціну), що максимізує його результат, приймаючи в розрахунок ходи інших гравців.

Економічна теорія управління фірмою

Характеристика стратегій цінової політики

Стратегія        Зміст   Сфера застосування

 

Стратегія високих цін          «Збирання вершків» з покупців, для яких новий товар має велику цінність і які готові за-платити за нього вищу ціну.       Фірма переконана в існуванні попиту на дорогий товар. На час використання вона практично є монополістом на ринку, і макси-мізує прибутки, доки на ринок не ввійшли конкуренти.

Стратегія середніх цін (нейтральне ціноутворення)        Дотримання середнього ці-нового діапазону; досягаєть-ся справедливий прибуток на вкладений капітал.     Типова для більшості фірм, що розглядають одержання прибут-ку як довгострокову політику.

Стратегія низьких цін (стратегія цінового прориву)        Дотримання дуже низьких цін. Має на меті одержання не швидких, а довгострокових при-бутків.           З метою проникнення на ринок або збільшення частки ринку свого товару

З метою завантаження виробни-чих потужностей. Для уникнення банкрутства.

Стратегія цільових цін         Незалежно від зміни цін маса прибутку повинна бути постійною            Застосовується здебільшого великими корпораціями.

Стратегія пільгових цін        Встановлення пільгових цін для споживачів, у яких зацікавлена фірма, або у зв’язку з адміні-стративним втручанням.  Використовується для стиму-лювання продажу постійним покупцям, підриву становища слабких конкурентів, звіль-нення складських приміщень, виконання вимог держави.

Стратегія цінового лідера    Врахування політики цін лідера в галузі чи на ринку. Ціна на новий виріб може відхилятися від ціни лідера у межах якісно-технічної пере-ваги.           Встановлення ціни на нові товари, які подібні до вже наявних на рин-ку. Якщо підприємство виступає як порівняно невеликий виробник, то йому з метою утримання на ринку доцільно використовувати саме цю стратегію.

Стратегія контрактних цін   Фіксування у контракті умов поставки чи реалізації.       Для зменшення невизначеності майбутньої ринкової ситуації.

Стратегія

конкурентних

цін       Цінова війна з конкурен-тами шляхом встановлен-ня найнижчих цін.            Для витіснення з ринку конку-рентів.

Стратегія незмінних цін       Встановлення і збере-ження незмінних цін протягом тривалого періоду.       При збільшенні витрат фірма за-мість перегляду цін зм