4.6. Планування та управління прибутком


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

 

 

А. Початкове положення

 

Дол.'   TR

1200   

1000    ^^ТС

800     

600 400          

 

             !   TFC

200      /_|        1          1          і           „

20      40

60    80 Ов

 

В. Зменшення постійних витрат

 

 

 

С. Зменшення змінних витрат

 

Дол.'                                       TR

1200 1000                              тс

800                                                    

600 400                                                          гс

 

            \                  !     1ІЧ_

200      / і  і  і  !           

20

40

Є'

60    80

 

D. Збільшення ціни TR'

 

 

 

 

Рис. 4.12. Альтернативні точки беззбитковості

 

Частина 4. Робоча книга студента

Таблиця 14.4.

Відмінності розуміння витрат економістами та бухгалтерами

 

Категорія        Бухгалтери     Економісти

Заробітна плата керівників  Розглядається як точні накладні витрати   Розглядається як точні витрати

Власне приміщення  Частково враховується в амортизаційних витратах, але земля не підлягає амортизації            Затрати оцінюються як сума, яку б надала оренда будинку

Орендоване приміщення     Розглядається як точні накладні витрати   Розглядається як точні витрати

Проценти по облігаціях       Розглядаються як точні фінансові витрати            Розглядаються як точні витрати

Дивіденди за

привілейованими

акціями           Класифікуються як розподіл прибутку; не розглядаються як витрати   Розглядаються як точні витрати, аналогічні процентам за облігаціями

Дивіденди за

звичайними

акціями           Класифікуються як розподіл прибутку; не розглядаються як витрати   Розглядаються як припущені нав’язані витрати

Капітал у вигляді

нерозподіленого

прибутку        Не розглядається як витрати           Розглядається як припущені нав’язані витрати, що дорівнюють доходу, який приніс би нерозподілений прибуток при інвестуванні в іншу справу

Склад вдома  Може розглядатися як витрати у рамках діючого закону про податок на дохід           Може розглядатися як витрати у рамках діючого закону про податок на дохід

Час, витрачений на переговори нездійсненого контракту         Не розглядається як витрати, крім випадку, коли консультант зараховується на роботу і отримує погодинну оплату         Розглядається як нав’язана вартість робочого часу консультанту

Задачі. 1.   Компанія випускає та продає два продукти – X та Y . Деякі очі-кувані результати на наступний рік такі:

Економічна теорія управління фірмою

 

Показник        Продукт Х      Продукт Y

Реалізація, од.            80 000 20 000

Ціна реалізації, дол. за од.    12        8

Змінні витрати, дол. 8          3

Очікувані річні постійні витрати – 273 000 дол. Яка точка беззбитковості надходжень від реалізації продукції за даним асортиментом?

а)         570 000 дол.

б)         806 667 дол.

в)         679 467 дол.

г)         738 000 дол.

2. Компанія H Limited випускає та продає два продукти – J та K. Очікується, що їх річна реалізація буде співвідноситись як 1:3. Річна виручка від реалізації планується у розмірі 420 000 дол. Співвідношення вкладу в прибуток до надходжень від продукту J складе 50%, а від продукту К – 50%. Річні постійні витрати очі-куються у розмірі 120 000 дол.

За яких показників кошторисний обсяг реалізації в точці без-збитковості (до найближчого значення дол. тис.) дорівнює:

а)         196.

б)         200.

в)         253.

г)         255.

Вкажіть, який з наведених варіантів правильний.

3.   Нижче наведено деякі дані про продукт В:

 

Статті витрат Витрати при 1000 од. (дол. на од.) Витрати при 2000 од. (дол. на од.)

Основні виробничі матеріали         4,00     4,00

Праця основних робітників 3,00     3,00

Виробничі накладні витрати           3,50     2,50

Реалізаційні накладні витрати         1,00     0,50

Всього            11,50   10,00

Частина 4. Робоча книга студента

Загальні постійні та змінні витрати на одиницю продукції на-ведені у наступній таблиці:

 

            Загальні постійні витрати, дол.       Змінні витрати на одиницю продукції, дол.

а          2 000   1,50

б          2 000   7,00

в          2 000   8,50

г          3 000   7,50

д          3 000   8,50

Вкажіть, який з наведених варіантів правильний, використавши метод максимуму та мінімуму.

4.         Компанія Z plc зараз продає однакову кількість продуктів A, B,

C за однаковою ціною. Співвідношення вкладу в прибуток до

надходжень для продукту A дорівнює 40%, продукту B – 50%, а

загальна величина – 48%. Якщо постійні витрати не будуть за-

лежати від асортименту і зараз дорівнюють 20% від загальних

надходжень від реалізації, то в результаті змін асортименту про-

дукції та реалізації її в таких частках:

A – 40%;

B – 25%;

C – 35%.

Загальний валовий прибуток в загальних надходженнях від реа-лізації продукції буде (вкажіть, який з наведених варіантів правиль-ний):

а)         27,4%.

б)         45,3%.

в)         47,4%.

г)         48,4%.

д)         68,4%.

5.         Компанія E plc застосовує схему калькуляції собівартості за

змінними витратами. На наступний рік за кошторисом змінні

витрати встановлені у розмірі 60%, а постійні – 10% від виручки

від реалізації продукту.

Якщо E plc підніме ціну реалізації на 10%, але при цьому збереже постійні та змінні витрати на одиницю продукції та обсяг реалізації

Економічна теорія управління фірмою

незмінними, то це приведе до того, що вклад в прибуток (вкажіть правильний варіант):

а)         Знизиться на 2%.

б)         Збільшиться на 5%.

в)         Збільшиться на 10%.

г)         Збільшиться на 25%.

д)         Збільшиться на 66,66%.

6.         Річні постійні витрати компанії A Limited становлять 60 000 дол.

Вона випускає тільки один продукт, який продає за 20 дол. за оди-

ницю. Його прибуток покриття в загальних надходженнях від реа-

лізації продукції дорівнює 40%. Для A Limited точка беззбитковос-

ті в одиницях продукції дорівнює (вкажіть правильний варіант):

а)         1 200.

б)         1 800.

в)         3 000.

г)         5 000.

д)         7 500.

7.         Нижче наведено дані про накладні витрати контракту на приби-

рання приміщень за двох варіантів площ, що обслуговуються:

 

Прибрано, м2            12 750 15 100

Накладні витрати, дол.        73 950 83 585

Якими будуть накладні витрати (дол.), якщо необхідно прибра-ти 16 200 м2?

а)         88 095.

б)         89 674.

в)         93 960.

г)         98 095.

8.   Компанія Z plc виробляє тільки один продукт, який вона продає за 16 дол. за штуку. Постійні витрати дорівнюють 76 800 дол. за місяць, а прибуток покриттяв загальних надходженнях від реа-лізації продукції складає 40%. За звітний період, коли фактичні надходження від реалізації

склали 224 000 дол., межа безпеки Z plc в штуках дорівнювала:

а)         2 000.

б)         6 000.

Частина 4. Робоча книга студента

в)         8 000.

г)         12 000.

д)         14 000.

9.   На рис. 4.13 наведено типовий графік «витрати – випуск про-дукції – прибуток». Необхідно:

а)         Пояснити колезі, який не є бухгалтером, причину зміни результа-

ту на цьому графіку із збитку в точці (а) на прибуток у точці (б).

б)         Назвати та критично пояснити припущення, що приймається

під час аналізу наведеного вище типу, а також оцінити, наскіль-

ки такий аналіз є корисним для керівництва підприємства.

 

загальні надходження

загальні витрати

Дол.

змінні витрати

            !           Ь-

обсяг віфобництва

Рис. 4.13. Типовий графік

10. На графіках зображено залежність між витратами, випуском продукції та прибутком. На рис. 4.14 дано варіант цих залежнос-тей для управлінського обліку, на рис. 4.15 - для економічної теорії. На кожному графіку TR - загальні надходження, ТС -загальні витрати, Р - прибуток. Порівняйте наведені співвідно-шення витрат, обсягу виробництва та прибутку в обох випадках. Визначте, поясніть і проаналізуйте спільне та відмінне.

Економічна теорія управління фірмою

 

£-        £-

Рис.4.14. Управлінський облік

Рис. 14.5. Економічна теорія

11.       Бухгалтерський підхід до аналізу «витрати – випуск продукції –

прибуток» критикують за те, що в ньому не враховують:

1.         Ситуації, у яких обсяг реалізації значною мірою відрізняється від обсягу виробництва.

2.         Ситуації, у яких функції надходжень від реалізації продукції і загальних витрат є нелінійними.

3.         Зміни в асортименті продукції.

4.         Ризик і невизначеність.

Поясніть, чому при звичайному тлумаченні бухгалтерами моде-

лі «витрати – випуск продукції – прибуток» з’являються зазначені

обмеження, і покажіть, чи можна їх уникнути.

12.       Обсяг реалізації 6000 од. за 12 дол. = 72 000 дол.

Змінні витрати 6000 од. за 7 дол. = 42 000 дол.

Постійні витрати = 20 000 дол.

а)         Використовуючи ці дані, побудуйте:

1)         графік беззбитковості, що показує точку беззбитковості і межу безпеки;

2)         графік, що показує рівень валового прибутку і рівень чистого прибутку;

3)         графік прибутку й обсягу виробництва.

б)         Укажіть, для яких цілей призначений кожний із трьох графіків

у п. 1.

в)         Перерахуйте недоліки аналізу беззбитковості.

г)         Поясніть переваги графічного представлення фінансової інфор-

мації для керівників організацій.

Частина 4. Робоча книга студента

13. Будівельна компанія виробляє стандартні модулі, які продає за ціною 30 000 дол. Витрати компанії можуть легко бути розділені на постійну і змінну складові. Кошторисні дані на наступні шість місяців включають:

 

Місяць            Реалізація, од.            Прибуток, дол.

Січень 18        70 000

Лютий            20        100 000

Березень         30        250 000

Квітень           22        130 000

Травень          24        160 000

Червень          16        40 000

Вам повідомили, що постійні витрати за шість місяців розподі-лені рівномірно відповідно до очікуваного прибутку за місяць. Необхідно виконати:

а)         Побудувати графік загальної реалізації, витрат і виробництва за

зазначені шість місяців, що показував би точку беззбитковості в

одиницях продукції й у надходженнях; загальні постійні витра-

ти; лінію змінних витрат, межу безпеки для загальної кошторис-

ної реалізації

б)         Компанія стурбована низьким рівнем реалізації. Комерційний

директор пояснює, що знизивши ціну на модуль на 5000 дол.,

можна домогтися збільшення реалізації на 10%. При цьому інші

витрати залишаться незмінними.

Визначте, чи повинна компанія знижувати ціну на свою продук-цію, щоб залучити нових покупців і підвищити прибуток. Обґрун-туйте свої висновки за допомогою детальних обчислень. в.   Оцініть, чи правильним є твердження, що в процесі виробни-цтва витрати можна легко поділити на постійні і змінні. Наве-діть приклади будь-якої альтернативної класифікації.

14. В компанії Z plc є тільки одна торгова точка, через яку вона здій-снює продаж продукції безпосередньо до кінцевих споживачів. Нижче наведено звіти про прибуток компанії за серпень і вере-сень:

Економічна теорія управління фірмою

 

Показники, дол.        Серпень         Вересень

Реалізація       80000  90000

Собівартість реалізованої продукції            50000  55000

Валовий прибуток    30000  35000

Мінус             

Реалізаційні і дистриб’юторські витрати   8000    9000

Адміністративні витрати     15000  15000

Чистий прибуток      11 000 7000

Необхідно виконати:

а)         Використовуючи метод мінімуму і максимуму, визначити дина-

міку:

1)         собівартості реалізованої продукції;

2)         витрат реалізації та дистрибуції;

3)         адміністративних витрат.

б)         Намалювати графік беззбитковості і показати на ньому обсяги

реалізації продукції за місяць, при яких забезпечується беззбит-

ковість, а також область валового прибутку.

в)         Припускаючи, що межа безпеки складає 30% від обсягу продук-

ції, при якому забезпечується беззбитковість, обчислити прибу-

ток Z plc за рік.

г)         Z plc розглядає варіант відкриття ще однієї торгової точки для

продажу тієї ж продукції. Компанія планує використовувати

для обох торгових точок ту саму межу прибутку й оцінила роз-

мір постійних витрат для другої точки як 100 000 дол. за рік.

Z plc також очікує, що 10% річних продажів продукції першої торгової точки перейдуть на другу точку, якщо та буде відкрита.

Обчислити річний обсяг надходжень від реалізованої продукції, необхідний для того, щоб нова торгова точка вийшла на той же рі-вень прибутковості за рік, який був раніше в єдиної торгової точки.

д)         Коротко описати вимоги до калькуляції витрат в структурах біз-

несу, до типу яких відноситься компанія Z plc.

Частина 4. Робоча книга студента

15. Компанія виробляє і реалізує два види продукції, маючи такі ви-трати:

 

Показники, дол.        Продукт Х      Продукт Y

Змінні витрати

(на 1 дол. реалізованої продукції)   0,45     0,6

Постійні витрати      1 212 000

Зараз загальні надходження від реалізації продукції поступають у такому співвідношенні: Продукт Х – 70%, Продукт Y – 30%.

а)         Розрахуйте надходження за звітний період від реалізації про-

дукції за вказаним асортиментом у точці беззбитковості.

б)         Побудуйте графік прибутку й обсягу реалізації в зазначеній

вище ситуації, якщо надходження від реалізації до 4 000 000 дол.

Покажіть на тому самому графіку вплив зміни асортименту ре-

алізованих виробів для співвідношення: 50% – продукт X і 50%

– продукт У. Точно вкажіть на графіку точку беззбитковості для

кожної ситуації.

в)         З постійних витрат 455 000 дол. відносяться до продукту X. Під-

рахуйте необхідні надходження від реалізації продукту X, щоб

вони могли покрити постійні витрати, які відносяться до нього, і

забезпечити чистий виторг 700 000 дол. порівняно з загальними

постійними витратами і прибутком.

16. Компанія JK Limited підготувала кошторис на наступні 12 мі-сяців, протягом яких вона має намір продавати чотири різних продукти, про які відомі такі дані:

 

Продукт          Реалізація, од.            Ціна реалізації одиниці, дол.           Середні змінні витрати, дол.

J          10        20        14,00

K         10        40        8,00

L          50        4          4,20

М        20        10        7,00

Кошторисні постійні витрати закладені в розмірі 240 000 дол. за рік, а загальна вартість задіяних активів складає 570 000 дол. а)  Обчисліть прибуток покриття, принесений кожним продуктом

зокрема, і загальний прибуток від усієї продукції.

Економічна теорія управління фірмою

б)         За результатами вашої відповіді на п. «а» намалюйте діаграму у

формі графіка прибутку й обсягу виробництва.

в)         Поясніть сутність графіка керівництву компанії, прокоментуйте

отримані результати і визначте точку беззбитковості.

г)         Коротко опишіть три варіанти, за допомогою яких може бути

підвищена норма загального прибутку від реалізації продукції.

17. а) Вкажіть і коротко прокоментуйте п’ять припущень, що вико-ристовуються для аналізу беззбитковості.

б) Місцева влада, у розпорядженні якої знаходиться територія для відпочинку на східному узбережжі, 30 тижнів у році утримує будинок відпочинку, де дозволено зупинятися групам дітей з інших територій країни. Дітей супроводжують няньки, що до-глядають за ними протягом усього періоду відпочинку. Розміс-тити можна від 6 до 15 дітей з оплатою 100 дол. за одну людину в тиждень. Оплата як для дорослих, так і для дітей однакова. Щотижневі витрати місцевої влади складають:

 

Статті витрат Дол. на одного відпочиваючого

Харчування   25

Електроенергія для опалення і готування їжі        3

Побутові витрати (пральня, чистка і т. ін.)            5

Користування міні-автобусом        10

Оплата роботи сезонного персоналу, що здійснює контроль за організацією відпочинку і виконує необхідні роботи в цьому будин-ку, складає 11 000 дол. за 30-тижневий період. Цього досить для пер-соналу, що обслуговує 6–10 відпочиваючих на тиждень. Але якщо гостей буде 11 і більше, на весь 30-тижневий період залучається до-датковий персонал із загальною оплатою 200 дол. за тиждень.

Орендні та інші платежі, включаючи податок на майно, склада-ють 4000 дол. за рік, а за садом біля будинку відпочинку доглядає персонал місцевого відділу культури, робота якого оплачується з розрахунку 1000 дол. на рік.

1)         Використовуючи наведені дані, складіть таблицю, в якій показати точ-ку (точки) беззбитковості, і прокоментуйте отримані результати.

2)         Накресліть діаграму для ілюстрації вашої відповіді за п. «б (1)».

Частина 4. Робоча книга студента

18. Компанія-виробник проводить аналіз можливості виготовлення нового продукту, що може випускатися з двома видами якості: стандартний та люкс. Нижче наведено очікувані дані у двох ва-ріантах:

 

Показники, дол.        Види якості

 

            Стандартний Люкс

Витрати на працю основних робітників   2,00     2,50

Витрати основних виробничих матеріалів на од.            1,50     2,00

Витрати на пакування на од.          1,00     2,00

Пропонована ціна реалізації            7,00     10,00

Кошторисні постійні витрати за звітний період:             

при 0 – 99 999 од.     200 000           250 000

при 100 000 та більше          350 000           400 000

За запропонованою ціною реалізації, як показують i проведені ринкові дослідження, попит на цю продукцію буде таким:

 

Види якості    Обсяг реалізації, од.  Ймовірність

Стандартний            

            172 000           0,1

            160 000           0,7

            148 000           0,2

Люкс             

            195 000           0,3

            156 000           0,5

            109 000           0,2

а)         Накресліть графіки беззбитковості окремо для кожного виду

якості, показавши на них точки беззбитковості.

б)         Прокоментуйте отримані графіки і покажіть, як керівництво

компанії може ними скористатися.

в)         Обчисліть для кожної якості очікуваний обсяг реалізації (в оди-

ницях), очікувані прибуток і межу безпеки.

г)         Використовуючи відповідні виміри ризику, дайте рекомендації

керівництву компанії про те, якому варіанту якості варто надати

перевагу.

Економічна теорія управління фірмою

19.       а) «Аналіз загальних витрат з точки зору динаміки їх складових

дуже важливий для ефективної калькуляції витрат і управлін-

ського обліку».

Прокоментуйте дане твердження, ілюструючи відповідь при-кладами динаміки витрат.

б)         Нижче наведені дані загальних витрат при різних обсягах ви-

робництва одного виробничого процесу:

Випуск продукції, од.           Загальні витрати, дол.

11        500      102 476

12        000      104 730

 

12        500      106 263

13        000      108 021

 

13        500      110 727

14        000      113 201

Необхідно, використовуючи метод мінімуму і максимуму, про-аналізувати витрати виробничого процесу з точки зору постійної і змінної складових.

в)         Обчислити, яким буде випуск продукції після виробничого про-

цесу, описаного в п б, у точці беззбитковості за умови, що по-

стійна і змінна складові витрат відомі і що ціна реалізації одини-

ці продукції дорівнює 10,60 дол.

20.       Компанія, що займається роздрібною торгівлею і має мережу ма-

газинів, планує провести в майбутньому кампанію просування

своєї продукції. Ця кампанія буде тривати чотири тижні, і щодо

її проведення є така інформація:

-          Звичайний обсяг продажів за тиждень (тобто без кампанії про-сування) складає 2400 од. товару за 2,80 дол. за кожен.

-          Нормативний прибуток покриття – 45% від нормативної ціни реалізації.

-          Знижка, надана під час кампанії просування, – 20 %.

-          Очікуваний мультиплікатор кампанії – 2,5 (очікується, що під час кампанії просування обсяг продажів складе 2,5 2400 = 6000 од. товару)

-          Додаткові постійні витрати, необхідні для проведення зазначе-ної кампанії, (незалежні від обсягу продажів) прогнозуються в розмірі 5400 дол.

Частина 4. Робоча книга студента

-     Змінні витрати на одиницю товару залишаються такими ж, як і при нормативних умовах продажів. Необхідно виконати:

а)         Порахувати очікуваний зростаючий прибуток (збитки) в ре-

зультаті проведення кампанії просування.

б)         Порахувати мультиплікатор кількості проданих одиниць товару,

необхідний для того, щоб в результаті проведення кампанії просу-

вання вийти на рівень беззбитковості, і порівняти цей рівень реалі-

зації з числом проданих одиниць товару в звичайній ситуації.

в)         Описати інші фактори, які було б доцільно врахувати при ухва-

ленні рішення про проведення кампанії просування.

21. Компанія Z Ltd випускає і продає три продукти, дані про змінні витрати і ціни реалізації яких такі:

 

Показники, дол. на од.         Продукт А      Продукт B      Продукт C

Ціна реалізації            300      245      400

Змінні витрати          1,20     167      260

У даний час компанія розглядає варіант витрачення визначених засобів на рекламу і просування продукту А. Керівництво компанії думає, що ці витрати разом зі зниженням ціни реалізації цього про-дукту приведуть до збільшення обсягу продажів. Дані про поточні обсяги продажів усіх трьох продуктів такі:

Продукт А 460 000 од.

Продукт В 1 000 000 од.

Продукт С 380 000 од.

Якщо протягом року вкласти 60 000 дол. у рекламу і просування продукту А, то очікується, що обсяги продажів цього товару за умо-ви зниження на нього ціни будуть такі:

590 000 од. при 2,75 дол. за од. продукції,

650 000 од. при 2,55 дол. за од. продукції.

У даний час постійні витрати за рік дорівнюють 1 710 000 дол.

Необхідно виконати наступне:

а)         Обчислити точку беззбитковості компанії при поточних надхо-

дженнях від реалізації продукції.

б)         Дати рекомендації керівництву компанії Z Ltd, чи варто йому

витрачати 60 000 дол. на рекламу і просування продукту А і од-

ночасно знижувати на нього ціну.

Економічна теорія управління фірмою

в)         Обчислити необхідну кількість одиниць продукту А при ціні ре-

алізації в 2,75 дол. за одиницю продукції, що виправдає витрати

на його рекламу і просування.

г)         Пояснити термін «межа безпеки» відповідно до умов діяльності

компанії Z Ltd.

22. Компанію Video Technology засновано в 1987 р. для складання відеомагнітофонів. Зараз на ринку цього товару спостерігається підвищення конкуренції, і тому компанія очікує, що в наступно-му році їй буде досить складно отримати прибуток. Вас взяли в компанію на посаду спеціаліста з обліку. Вам дали копію про-екту кошторису на наступний фінансовий рік з такими даними:

 

Проект кошторису на 12 місяців, що закінчуються 30 листопада 2006 р.

            млн дол.         млн дол.

Дохід від реалізації                960,0

Собівартість реалізованої продукції                      

змінні витрати на складальні матеріали     374,4  

змінні витрати на працю основних працівників  192,0  

загальнозаводські накладні витрати                     

змінні  172,8  

постійні          43.0     (782.2)

                        177,8

Валовий прибуток               

Витрати на реалізацію                    

комісійні         38,4    

постійні          108,0  

Адміністративні накладні витрати            

постійні          20,0     (166,4)

Прибуток до оподаткування                       11,4

Фінансовий контролер компанії Едвард Девіс надав вам також

таку інформацію:

1. Запланований обсяг продажів за проектом кошторису на рік, що за кінчується 30 листопада 2006 р., очікується на 25% нижчим поточного обсягу продажів (протягом року до 30 листопада 2000 р.), коли буде продано 3,2 млн відеомагнітофонів.

Частина 4. Робоча книга студента

2.         Компанія користується системою постачань типу «точно в тер-мін», тобто в неї немає ніяких запасів.

3.         Якщо за рік виробляється і продається понад 3 млн відео-магнітофонів, витрати на матеріали на один відеомагнітофон знижуються на 4 дол. у порівнянні з обсягом, меншим за 3 млн.

4.         Комісійні від продажів залежать від числа проданих відеомагні-тофонів, а не від показника обороту.

5.         У проекті кошторису передбачається, що виробничі лінії будуть завантажені тільки на дві третини від максимально можливих потужностей.

6.         Обсяг реалізації, вищий за обсяг виробництва при максимально можливих потужностях, неможливий. Едвард Девіс пояснює, що рада директорів компанії стурбована

показником прибутку, закладеним у проекті кошторису, і що дирек-тор з реалізації внесла три пропозиції, впровадження яких, на її дум-ку, дозволить поліпшити ситуацію. Ці пропозиції такі:

Пропозиція А передбачає проведення агресивної маркетингової кампанії:

1)         вона потребує разових додаткових постійних витрат у розмірі 14 млн дол. на рекламу;

2)         система комісійних платежів повинна бути переглянута: тепер тре-ба платити продавцю за кожен проданий відеомагнітофон 18 дол.;

3)         очікується, що обсяг продажів перевищить на 10% рівень, закла-дений у проекті кошторису, при цьому ніяких змін в ціні одного відеомагнітофону не відбудеться. Пропозиція Б передбачає зниження на 5% ціни продажу одного

відеомагнітофона, при цьому очікується, що обсяг продажів збере-жеться на рівні 30 листопада 2000 р.

Пропозиція В передбачає зниження на 10% ціни продажу одного відеомагнітофона, при цьому:

1)         постійні реалізаційні витрати знизяться на 45 млн дол.;

2)         якщо пропозицію В буде прийнято, директор з реалізації думає, що обсяг продажів відеомагнітофонів складе 38 млн. на рік.

Задача 1 а)  Для кожної з трьох представлених пропозицій прорахувати

1)         зміну величини прибутку порівняно з показником, що закладе-но у проекті кошторису;

2)         точку беззбитковості (в одиницях продукції i показнику обороту).

Економічна теорія управління фірмою

б)         Дати свої рекомендації, яку пропозицію варто прийняти на осно-

ві її фінансової доцільності або відхилити усі три.

в)         Показати три нефінансових аспекти, які варто взяти до уваги,

перш ніж буде прийнято остаточне рішення.

Едвард Девіс також розповів, що компанія розглядає нове за-мовлення на експорт із запропонованою ціною реалізації в розмірі 3 млн дол. При цьому він надав вам таку інформацію:

1.         Замовлення передбачає використання двох видів матеріалів:

Матеріал А, що потрібний компанії постійно. Запас цього мате-

ріалу, який є в компанії, спочатку коштував 0,85 млн дол., зараз його

нормативна вартість складає 0,9 млн дол. Кількість наявного матері-

алу в запасі компанії достатня для виконання замовлення. Поточна

ринкова ціна цієї кількості матеріалу А дорівнює 0,8 млн дол.

Матеріал В, який компанія зараз не використовує, і він не буде використаний, якщо дане замовлення буде відхилено. Наявний у компанії запас цього матеріалу спочатку коштував 0,2 млн дол., од-нак його поточна закупівельна ціна 0,3 млн дол. Кількості матеріалу В, наявного в запасі у компанії, вистачить тільки для виконання по-ловини замовлення. Якщо матеріал не буде використаний у замов-ленні, його можна продати за 0,1 млн дол.

2.         Для виконання замовлення будуть потрібні витрати на роботу осно-вних працівників у розмірі 1,0 млн дол. Сюди входять 0,2 млн дол., пов’язані з простоями, що пояснюється загальною недостатньою кількістю замовлень. що, в свою чергу, не дозволяє задіяти працівни-ків протягом всього робочого часу. Однак компанія не проводить по-літики звільнення зайвих працівників, і тому усі витрати, пов’язані з простоями працівників, розподіляються по всіх замовленнях.

3.         Очікується, що змінні загальнозаводські витрати складуть 0,9 млн дол.

4.         Постійні загальнозаводські накладні витрати нараховуються на кожне замовлення за ставкою 50% від величини змінних завод-ських накладних витрат.

5.         Ніяких комісійних платежів за продажі не передбачається.

Задача 2

Приготуйте пам’ятну записку для Едварда Девіса, у якій вкажіть:

а)         Чи прийняти обговорюване замовлення по запропонованій ціні;

б)         Показати прийоми, які ви використовували для розробки реко-

мендації з п. (1).

Частина 4. Робоча книга студента

23. Компанія XYZ Ltd випускає два продукти. Нижче наведено бю-джет на 2008 р.

 

Показники, дол.        Продукт X      Продукт У

Ціна реалізації            6          12

Середні змінні витрати        2          4

Прибуток покриття   4          8

Постійні витрати      100 000           200 000

Реалізовано од.         70 000 30 000

Необхідно обчислити точки беззбитковості для кожного продук-ту та для компанії в цілому і прокоментувати отримані результати.

24. Компанія РЕ Limited випускає і продає два продукти – Р і Е. Наведено дані з кошторису компанії, що був розроблений на на-ступні 6 місяців.

 

Показники     Продукт Р, дол. на од.          Продукт Е, дол. на од.

Обсяг реалізації         10,00   12,00

Змінні складові виробництва та реалізації 5,00     10,00

Постійні складові виробництва та реалізації на 6 місяців            561 600

Необхідно виконати: а)  З точки зору найближчих шести місяців:

Показати (у дол. ), якою є точка беззбитковості і яка при цьому буде кількість одиниць кожного продукту, якщо вони продаються в співвідношенні 4Р:ЗЕ.

Показати (в дол.), якою є точка беззбитковості і якою при цьому буде кількість одиниць кожного продукту, якщо вони продаються у співвідношенні 4Р:4Е.

Дати рекомендації менеджеру з реалізації про те, який із двох попередніх (1) чи (2) асортиментів продукції для компанії вигідні-ший і чому.

Дати рекомендації менеджеру з реалізації про те, на якому про-дукту компанії доцільно зосередитись і чому, за припущення, що все вироблене буде реалізовано, що обидва продукти проходять через один виробничий процес, загальні часові можливості якого обмеже-ні 32 000 год при цьому для обробки в ході цього процесу продукту Р потрібно 0,40 год на одиницю, а продукту Е – 0,10 год на одиницю.

Економічна теорія управління фірмою

б) Критично порівняти корисність застосування звичайної діаграми без-збитковості з діаграмою беззбитковості за внеском у прибуток. Ваші пояснення повинні включати ілюстративний матеріал (діаграми).

25. Компанія М Ltd виробляє три продукти, витрати на які і надходжен-ня від реалізації яких наведено нижче (дол. на одиницю продукції):

 

Показники, дол.        Продукт 1       Продукт 2       Продукт 3

Ціна реалізації            2,92     1,35     2,83

Змінні витрати          1,61     0,72     0,96

Постійні витрати                             

індивідуальні за кожним виробом  0,49     0,35     0,62

загальні          0,46     0,46     0,46

Постійні витрати на одиницю продукції базуються на наступних даних про щорічні обсяги виробництва і реалізації, тис од.:

Продукт

12        3

 

98,2

 

42,1

 

111,8

 

Необхідно виконати:

а)         Розрахувати:

Точки беззбитковості при реалізації продуктів компанії М Ltd

за даного асортименту продукції.

Кількість продукту 2 при точці беззбитковості, визначеній в п. (1) даного завдання (з точністю до сотень одиниць).

б)         Прокоментувати доцільність випуску продукту 2.

26. Компанія випускає і продає три види продукції, поточні по-казники яких такі:

 

Показники, тис. дол.            Продукт

 

            А         В         С

Реалізація       1794    3740    2950

Собівартість реалізованої продукції            1242    2860    1888

Валовий прибуток    552      880      1062

Невиробничі накладні витрати       460      770      767

Чистий прибуток      92        110      295

Реалізованих одиниць продукції тис          1150    2200    2360

Частина 4. Робоча книга студента

За кожним видом продукції число одиниць зроблених і реалізо-ваних продуктів за звітний період було однаковим.

Постійні виробничі накладні витрати нараховуються за ставкою 0,30 дол. за одиницю кожного продукту. Невиробничі накладні ви-трати включають деякі види витрат, що змінюються з обсягом реа-лізації і складають 10% від надходжень. Частина невиробничих на-кладних витрат, що залишилася – постійні витрати

Необхідно виконати:

а)         Підготувати звіт у форматі калькуляції по змінних витратах,

у якому показати обсяг реалізації продукції, витрати, частку в

прибутку по кожному виду продукції, виражені у вартісному ви-

гляді (у дол. на одиницю продукції, до трьох знаків після коми)

і у відсотках (до одного знака після коми).

б)         Обчислити на основі поточного асортименту продажів обсяг ре-

алізації за кожним видом продукції (до найближчої тисячі дол.)

для того, щоб одержати загальний виторг 3,75 млн дол. за рік.

27. Компанія York plc заснована три роки тому групою вчених-дослідників для виходу на ринок з новими ліками, які вони створили самі. Для ви-готовлення цих ліків застосовується складна і дорога технологія, через що постійні витрати компанії виявилися дуже високими Це особливо турбує керівника компанії. На недавній загальній дискусії з питань рентабельності компанії, у якій взяли участь усі ме-неджери York plc, керівник показав всім учасникам обговорення, як зі збільшенням обсягу виробництва середні витрати на одиницю продук-ції знижуються і пояснив, що це пов’язано з великими постійними ви-тратами компанії «Тому зрозуміло, – заявив він, – що якщо ми будемо працювати на межі своїх виробничих потужностей і виготовляти 70 000 упакувань, середня собівартість одного упакування буде знижена. Отже, виробництво і реалізація на такій межі будуть позитивно впли-вати на нашу рентабельність». Потім він навів деякі цифри:

 

Обсяг виробництва в упакуваннях            40 000 50 000 60 000 70 000

Середня собівартість одного упакування1, дол.   430      388      360      340

Поточний обсяг виробництва і реалізації упакувань       65 000

Ціна реалізації упакування               42        0

1 Визначається як сума постійної і змінної складових витрат, поділена на обсяг виробництва.

Економічна теорія управління фірмою

Ви працюєте в бухгалтерії York pic. Незабаром після згаданого вище обговорення вас викликає директор компанії з маркетингу. Він хоче довідатися, як змінюється рентабельність у залежності від обсягу виробництва.

Задача 1

Директор компанії з маркетингу просить вас обчислити:

а)         Величину постійних витрат York plc.

б)         Прибуток компанії за поточного обсягу реалізації 65 000 упакувань.

в)         Точку беззбитковості, в упакуваннях.

г)         Межу безпеки, %.

Він також розповів вам про минулу дискусію і про виступ на ній ке-рівника компанії Harper, який особливо підкреслив, що необхідно як-найближче підійти до межі виробничих потужностей компанії, тобто до 70 000 упакувань. Зараз є можливість одержати замовлення на експорт у розмірі 5000 упакувань, але через сильну конкуренцію ціна його реалізації дорівнює тільки 330 дол. за упакування. Керівник компанії запропонував відмовитися від цього замовлення, тому що ціна його реалізації нижча со-бівартості, і тому його виконання, на його думку, призведе до зниження рентабельності компанії. Однак він готовий прийняти таке замовлення, якщо воно зросте до 15 000 упакувань, а ціна реалізації – до 340 дол.

Задача 2

а)         Підготуйте пам’ятну записку директору з маркетингу, в якій ви по-

винні обчислити зміни прибутку, якщо компанія погодилась би ви-

конувати замовлення 5000 упакувань за ціни реалізації 330 дол.

б)         Обчислити зміни прибутку, якщо компанія погодилась би вико-

нувати замовлення 15 000 упакувань за ціни реалізації 340 дол.

в)         Коротко пояснити, яку з двох пропозицій варто прийняти чи,

можливо, треба відмовитися від них обох.

г)         Показати два нефінансових фактори, що необхідно врахувати,

перш ніж приймати остаточне рішення.

28. Ви – спеціаліст з управлінського обліку в Smith, Williams and Jones – невеликій фірмі бухгалтерів та аудиторів. Одним з клі-єнтів фірми є Winter plс, великий універмаг. Директор з закупі-вель Winter plc за час роботи стала крупним спеціалістом у сфе-рі ліжок та постільної білизни. Зараз вона думає над тим, щоб розпочати свій власний бізнес.

Частина 4. Робоча книга студента

Недавно вона звернулась до вас з листом, у якому просить зу-стрітися з нею та обговорити можливість придбання нею компанії Brita Beds. Brita Beds має одну торгову точку в Майтауні – невели-кому містечку, яке розташоване за 100 миль від місця теперішньої роботи директора з закупівель. У свій лист вона вклала також остан-ній звіт прибутків та збитків Brita Beds. Ось дані з нього:

 

Розрахунок прибутків та збитків Brita Beds за ... рік, який закінчується 31 травня

            Од. продукції Дол.

Модель А       1 620   336 960

Модель В       2 160   758 160

Модель С       1 620   1 010 000

Разом              2 106 000

Витрати                    

Собівартість ліжок    1 620 000       

Комісійні        210 600          

Транспорт      216 000          

Податок на нерухомість та страховка         8 450  

Освітлення та електроживлення    10 000

Заробітна плата співробітників відділу реалізації  40 000

Винагорода керівника          40 000 2 145 050

Збитки за рік              39 050

Крім того в листі була така інформація:

1.         Brita Beds продає три типи моделей ліжок: А, В, С.

2.         Ціна реалізації встановлюється з врахуванням собівартості мо-делі плюс 30%.

3.         Співробітники відділу реалізації отримують комісійні у розмірі 10% від кожного проданого ліжка.

4.         Ліжка відправляються партіями по 10 од. з витратами на достав-ку у розмірі 400 дол. за партію. Ці витрати у розрахунку прибут-ків та збитків включені у рядок «Транспорт».

5.         Решта витрат наведені у розрахунку за рік.

6.         Асортимент моделей, що реалізуються, швидше за все залишить-ся без змін.

Економічна теорія управління фірмою

Задача 1

Готуючись до зустрічі з директором із закупівель Winter plc, вам доручили розрахувати:

а)         Мінімальну кількість ліжок, що необхідно продати, щоб Brita

Beds перестала зазнати збитків.

б)         Мінімальні загальні надходження від реалізації ліжок, щоб Brita

Beds перестала зазнавати збитків.

На зустрічі директор з закупівель надала додаткову інформацію:

1.         Ціна придбання компанії – 300 000 дол.

2.         В неї є заощадження у розмірі 300 000 дол., які приносять їй 5% за рік. Ці 300 000 дол. вона б могла використати для придбання Brita Beds. Щоб знизити витрати, вона сама стане керівником компанії, бо

теперішній керівник збирається на пенсію. Одначе вона не хотіла б, щоб її власний дохід знизився. Вона також повідомила під час зу-стрічі, що проводить деякі ринкові дослідження, результати яких показують таке:

1.         Кількість сімей в Майтауні на сьогодні складає 880.

2.         Brita Beds Ltd – єдина торгова точка, яка продає ліжка в Майта-уні.

3.         За останнім опитуванням 10% сімей міняють свої ліжка кожні 9 років, 60% – кожні 10 років, 30% – кожні 11 років.

4.         В середньому на одну сім’ю припадає 2,1 ліжка.

Задача 2

Напишіть листа директору з закупівель Winter plc, в якому вкажіть:

а)         Який прибуток має приносити компанія, щоб вона могла ком-

пенсувати їй втрату зарплати та відсотки від вкладу.

б)         Скільки ліжок повинна продавати компанія, щоб забезпечити

такий прибуток.

в)         Максимально можливу кількість ліжок, які може продати Brita

Beds за рік.

г)         Використайте свої попередні відповіді для підготовки рекоменда-

ції щодо того, чи варто купляти Brita Beds та ставати її менедже-

ром чи їй доцільніше цього не робити.

д)         Дві можливі причини, через які ваші оцінки мінімальної кількос-

ті ліжок, що продаються, можуть виявитись хибними.

Отримавши ваш лист, директор із закупівель Winter plc при-

ймає рішення залишитись на старій фірмі (Winter plc) та не купля-

ти Brita Beds. А через деякий час вона подзвонила до вас та пові-

Частина 4. Робоча книга студента

домила, що Winter plc перебудовує свої приміщення і її турбує, що після нововведень торгівельна площа, виділена для відділу ліжок, розшириться. У неї є звіт про рентабельність кожної моделі ліжок, який вона підготувала до початку здійснення нововведень, а зараз вона припускає, що врешті-решт цьому відділу додадуть 800 м2 пло-щі. Наявність місця для зберігання продукції – завжди важливий фактор для торгівлі, оскільки споживачі завжди хочуть отримати товар негайно та зазвичай не люблять чекати, поки в магазин на-дійде нова партія.

На наступний день вона надіслала вам листа, в якому була копія її звіту про рентабельність. Нижче наведені деякі дані з нього:

 

Показники     А, дол.            В, дол.            С, дол.

Ціна продажу одного ліжка 240,00 448,00 672,00

Собівартість одного ліжка   130,00 310,00 550,00

Внутрішнє транспортування           20,00   20,00   20,00

Витрати на персонал, на одне ліжко         21,60   40,32   60,48

Постійні накладні витрати відділу  20,00   20,00   20,00

Постійні накладні витрати магазину          25,20   25,20   25,20

Прибуток на одне ліжко       23,20   32,48   (3,68)

Площа, необхідна для зберігання ліжка, м2           3          4          5

У своєму листі вона просить вас допомогти їй підготувати мар-кетинговий план, який би дозволив Winter plc отримати макси-мальну рентабельність за відділом продаж ліжок після здійснення реорганізації. Для полегшення вашої роботи вона надала вам таку додаткову інформацію:

1.         Теперішня площа для зберігання ліжок дорівнює 300 м2.

2.         Витрати на персонал – заробітна плата продавців відділу про-даж ліжок. Загальні витрати в місяць за цією статтею дорівню-ють 3780 дол., які розподіляються пропорційно кошторисному показнику продаж ліжок за місяць.

3.         Постійні накладні витрати магазину складають 2000 дол. в мі-сяць та нараховуються безпосередньо на відділ продаж ліжок пропорційно кошторисному показнику продаж ліжок за місяць.

4.         Постійні накладні витрати магазину складають 2520 дол., які також нараховуються пропорційно кошторисному показнику продаж ліжок за місяць. Директор Winter plc вважає, що таке

Економічна теорія управління фірмою

нарахування є справедливим з точки зору розподілу постійних накладних витрат центрального складу. 5.   Витрати на внутрішнє транспортування та собівартість ліжок змінюється пропорційно кількості проданих ліжок.

Задача 3

а)         Підготуйте ваші рекомендації по кількості ліжок, що продають-

ся за місяць, при якій рентабельність відділу ліжок Winter plc

буде максимальною.

б)         Розрахуйте прибуток, який буде у місячному звіті, якщо ваші

рекомендації буде виконано.

29. Компанія випускає два види продукції. Нижче наведено дані ви-трат на одиницю продукції за звітний період.

 

Показники, дол. на од.         Продукт А      Продукт В

Основні виробничі матеріали         1,20     2,03

Праця основних працівників          1,40     1,50

Змінні виробничі накладні витрати           0,70     0,80

Постійні виробничі накладні витрати        1,10     1,10

Інші змінні накладні витрати           0,15     0,20

Інші постійні накладні витрати       0,50     0,50

Дані з виробництва і реалізації обох продуктів за звітний період:

 

Показники     Продукт А, тис. од.   Продукт В, тис. од.

Виробництво            250      100

Реалізація       225      110

Виробництво здійснюється за нормального рівня навантажен-ня потужностей. Витрати на одиницю продукції під час визначення вартості товарно-матеріальних запасів на початок звітного періоду такі ж самі, що і для періоду, дані якого наведені вище.

Необхідно виконати: а) Показати, чи вийде за звітний період більш високий прибуток компанії, якщо вона скористається системою калькуляції собі-вартості з повним розподілом витрат, ніж використовуючи аль-тернативну систему і чому; обчислити різницю величини при-бутку, яку отримано під час використання двох систем.

Частина 4. Робоча книга студента

б) Обчислити, якими повинні бути надходження від реалізації продукції за звітний період (наближено до тисяч дол.) при за-значеному асортименті продажів, щоб компанія вийшла на рі-вень беззбитковості. Ціна реалізації продуктів А і В за одиницю продукції дорівнює відповідно 5,70 і 6,90 дол.

30. Нижче наведено узагальнені дані про діяльність однієї компанії за два звітних періоди:

 

Показники     Період 1, тис. дол.    Період 2, тис. дол.

Реалізація       902,0   1108,1

Змінні витрати          360,8   398,9

Прибуток покриття   541,2   709,2

Постійні витрати      490,5   549,0

Прибуток       50,7     160,2

Протягом періоду 2 ціни реалізації були на 5% вищі, ніж у пері-оді 1, а інфляція витрат (що впливає і на постійну, і на змінну скла-дові) склала також 5%.

На початку періоду 2 відбулася реорганізація виробничих мето-дів. Саме це стало єдиним фактором, що вплинув додатково на по-казники обох періодів (крім інфляції та ціни реалізації).

Необхідно:

а)         Обчислити збільшення (у %) обсягу реалізації за період 2 порів-

няно з періодом 1.

б)         Обчислити збільшення величини чистого прибутку за період 2

порівняно з періодом 1 за рахунок:

-          зміни обсягу виробництва;

-          реорганізації виробничих методів. (Розрахунки мають бути про-ведені у цінах періоду 1).

в)         Обчислити надходження від реалізації (наближено до тисяч до-

ларів), які необхідно буде отримати у період 2, щоб отримати

той самий чистий прибуток, як і в період 1.

г)         Навести і пояснити формулу для обчислення надходжень від ре-

алізації за звітний період, за яких компанія виходить на рівень

беззбитковості (цифри не вимагаються).

31. Компанія Fosterjohn Press Ltd у даний час аналізує варіант про-позиції на ринку нового щомісячника з ціною продажу 1 дол. за

Економічна теорія управління фірмою

номер. Очікується, що за місяць буде продано 500 000 примір-ників цього журналу, однак цілком імовірно, що фактична кіль-кість проданих примірників буде значно відрізнятися від про-гнозованої.

Компанія розглядає різні методи виробництва цього журналу, причому жоден з них не потребує додаткових капітальних вкладень. Оцінені витрати на випуск нового журналу для обох методів, а та-кож додаткова інформація з маркетингових і дистриб’юторських ви-трат наведені нижче:

 

Показники, дол.        Метод А         Метод В

Змінні витрати          0,55     0,50

Специфічні постійні витрати за місяць      80 000 120 000

Напівзмінні витрати за місяць (існують такі прогнози):              

350 000 прим.           55 000 47 500

450 000 прим.           65 000 52 000

650 000 прим.           85 000 62 500

Можна також припустити, що постійна складова змінних витрат залишиться незмінною за всім діапазоном обсягу виробництва, що розглядається.

Компанія випускає ще один журнал, тематика якого аналогічна тій, що буде представлена в новому виданні, тому можна припусти-ти що продажі першого журналу скоротяться. Існують оцінки, що на кожні десять проданих примірників нового журналу продаж старого журналу знизиться на 1 примірник.

Ось дані продажів і витрат старого журналу:

Обсяг продажів       220000 прим. за місяць

Ціна продажу одного примірника    0 85 дол.

Змінні витрати на примірник          0,35 дол.

Специфічні постійні витрати          80 000 дол.

Необхідно: а)  Розрахувати для кожного запропонованого методу збільшення

прибутку компанії в цілому при випуску нового журналу за та-кими варіантами його накладу:

-          500 000 примірників на місяць;

-          400 000 примірників на місяць;

-          600 000 примірників на місяць.

Частина 4. Робоча книга студента

б) Розрахувати для кожного запропонованого методу виробництва на скільки можна зменшити наклад нового журналу порівняно із запланованими 500 000 примірників на місяць, до того часу, коли компанія почне отримувати якийсь додатковий прибуток. Зробити висновки на основі проведених розрахунків.

32. Бел недавно розробив нову удосконалену відеокасету. Нижче на-водяться узагальнені дані зі звіту консультантів з менеджменту про потенціал реалізації продукту і витрати на його виробництво. Потенціал реалізації: обсяг реалізації важко прогнозувати, але можна припустити, що він буде значною мірою залежати від ціни. При цьому можна припустити, що при ціні за відеокасету 10 дол. об-сяг реалізації відеокасет в місяць буде знаходитись в діапазоні між 7500 і 10 000 од. За ціни відеокасети 9 дол. цей обсяг скоріше за все складе від 12 000 до 18 000 од. на місяць.

Витрати на виробництво: якщо виробництво буде здійснюва-тись на рівні 10000 од. за місяць і нижче, то змінні виробничі ви-трати будуть приблизно на рівні 8,25 дол. на відеокасету, а постійні витрати в місяць складуть 15 000 дол. Але якщо обсяг виробництва перевищить граничне значення –10 000 дол. відеокасет за місяць, то змінні виробничі витрати знизяться до 7,75 дол. на одну відеокасету, а постійні за місяць складуть 16 125 дол.

Бел заплатив консультантам 2000 дол. за їх дослідження та, крім того, заплатив ще 3000 дол. на розробку зазначеної відеокасети.

Якщо Бел вирішить випускати та продавати новий тип відеока-сет, йому для цього необхідно буде залучити виробничі приміщен-ня, які належать йому, але в даний час він здає їх колезі в оренду за 400 дол. на місяць. Також йому доведеться піти зі своєї посади в одній фірмі, яку він займає в даний час і одержує за це винагороду в розмірі 1000 дол. за місяць. Необхідно:

а)         Показати, які в даному прикладі

-          альтернативні витрати;

-          невідшкодовані витрати.

б)         Зробивши розрахунки, які ви вважаєте необхідними, проаналі-

зуйте звіт, підготовлений консультантами, і дайте свої рекомен-

дації Белу про потенційну рентабельність альтернативних варі-

антів, представлених у звіті.

Економічна теорія управління фірмою

У своїй відповіді ви повинні чітко указати всі зроблені вами припущення чи показати необхідність додаткових досліджень, без яких цілком обґрунтовану оцінку дати неможливо.

33. Компанія Bruno Ltd розглядає пропозицію про зміну дизайну однієї із серій м’яких іграшок. Пропозиція передбачає здійснен-ня таких заходів:

1.         Відмова від деяких декоративних елементів, що прикрашали за-значені іграшки.

2.         Заміна скляних очей іграшок на пластмасові (по два ока на іграшку).

3.         Зміна матеріалу – наповнювача іграшок. Замість синтетичного матеріалу, яким зараз набивається корпус, пропонується вико-ристовувати обрізки тканин, що залишаються після виготовлен-ня тіла іграшок.

Пропозиція зміни дизайну іграшок розглядається командою ме-неджерів. Крім викладеної вище інформації, ця команда має також таку інформацію:

1.         Очі з пластмаси будуть коштувати 15 дол. за сотню замість 20 дол. за сотню скляних. Під час складання іграшки імовірність псування ока з пластмаси вища, ніж скляного. Вважають, що на цьому етапі виробництва іграшок 10% усіх очей із пластма-си підуть у відходи. Для скляних очей відсоток браку дорівнює п’яти.

2.         Вартість синтетичного матеріалу, яким зараз набивається кор-пус, дорівнює 80 дол. за тонну, якої достатньо для виготовлення 2000 м’яких іграшок.

3.         Щоб використовувати обрізки тканин, що залишаються після виготовлення тіла іграшок, як наповнювач необхідно їх різа-ти на більш дрібні шматочки. Витрати на цю операцію на одну іграшку дорівнюють 0,05 дол. Такі відходи на фабриці практич-но необмежені.

4.         Відмова від деяких декоративних елементів, які прикрашали за-значені іграшки, призведе до певного зменшення привабливості іграшок, в результаті чого обсяг реалізації скоротиться на 10% порівняно з теперішнім рівнем. При цьому ніякого негативного впливу у результаті заміни скляних очей на пластмасові не очі-кується. Відмова від декоративних елементів знизить витрати на одну іграшку на 0,60 дол.

Частина 4. Робоча книга студента

5.   Поточний обсяг реалізації іграшок дорівнює 300 000 на рік. По-стійні витрати, що нараховуються на них, складають 450 000 дол. на рік. Чистий прибуток на одну іграшку при поточному обсязі реалізації дорівнює 3 дол. Необхідно:

а)         Використовуючи дану інформацію, підготувати аналіз, у якому по-

казати очікуваний вплив на прибуток компанії від реалізації всіх

трьох пропозицій. Такий аналіз дозволить менеджерам зрозуміти,

у якій мірі кожна пропозиція працює на поставлену мету – збіль-

шити загальний прибуток компанії на 25 000 дол. Пропозиції про

заміну матеріалу очей і використання відходів тканин повинні оці-

нюватися після того, як буде проведений аналіз пропозиції відмови

від деяких декоративних елементів.

б)         Обчислити зниження обсягу реалізації (у відсотках) в результа-

ті відмови від деяких декоративних елементів, при якому реалі-

зація всіх трьох пропозицій у дизайні дозволить вийти на той же

рівень прибутку, що був раніше, до реалізації всіх пропозицій.

в)         Підготувати звіт, у якому зазначити додаткову інформацію, яку

варто одержати перш ніж буде прийняте остаточне рішення,

щодо розглянутих пропозицій.

34. Місцевій владі належить будинок відпочинку, яким вона само-стійно керує. Будинок відпочинку має гарні можливості для занять спортом і проживання, кафетерій і магазин, що торгує спортивни-ми товарами. Сезон відпочинку триває 20 тижнів у році, з яких 6 тижнів є піковими за завантаженням, тому що в цей час – канікули в школярів. Нижче наведено дані з кошторису, який підготовлено на наступний сезон відпочинку:

1.         Розміщення

60 номерів на одну людину, які здаються на добу; 35 номерів на двох, що здаються на добу за ціною 160% від ціни

одиничного номера.

Постійні витрати – 29 900 дол.

Змінні витрати – 4 дол. за добу для одиничного номера, 6,40 дол. – для подвійного.

2.         Спортивний центр

Відпочиваючі платять по 2 дол. на добу за право користування

його послугами; для тих, хто не проживає у будинку відпочинку, ціна 3 дол.

Економічна теорія управління фірмою

Постійні витрати – 15 500 дол.

3.         Магазин

Прогнозована виручка – 1 дол. за добу на кожного відвідувача. Постійні витрати – 8 250 дол.

4.         Кафетерій

Оцінена виручка – 1,50 дол. за добу на кожного відвідувача Постійні витрати – 12 750 дол. Протягом сезону відпочинку будинок відпочинку відкритий для

відвідувачів 7 днів на тиждень, а інші види діяльності будуть про-водитись у такий спосіб:

Подвійні номери повністю резервуються заздалегідь на весь се-зон. Одинарні номери повністю резервуються на сезон пік, а протя-гом решти часу роботи будинку відпочинку зайняті на 80%.

У середньому на день у будинку відпочинку перебуває 30 чоло-вік, які в ньому не проживають.

Необхідно:

а)         Обчислити ціни на номери (одиничні та подвійні) за умови, що

місцева влада хоче одержати від цих номерів за сезон відпочин-

ку прибуток 10 000 дол.

б)         Обчислити очікуваний загальний прибуток будинку відпочин-

ку за весь сезон відпочинку.

в)         Дати рекомендації місцевій владі, чи варто їм погоджуватись з

пропозицією 250 000 дол. від однієї приватної компанії, що за-

ймається відпочинком і розвагами, здати їй центр відпочинку

терміном на п’ять років. При цьому варто виходити з припущен-

ня, що влада буде витрачати на цей будинок 10% від теперішніх

витрат і що послуги будинку відпочинку залишаться у тому ж

обсязі.

35. Нижче наведені дані з кошторису готелю на наступний період з урахуванням зайнятості номерів:

Середня заповнюваність номерів, %

січень – березень      45;

квітень – червень      60;

липень – вересень    90;

жовтень – грудень    55.

Надходження за рік очікуються в розмірі 3 млн. дол., які надхо-дять із трьох центрів прибутку.

Частина 4. Робоча книга студента

Проживання*            45%.

Ресторан        35%.

Бар      20%.

Разом  100%.

* Надходження від проживання надходять від декількох категорій проживаю-чих, кожний з який платить свою ціну за номер.

Процентні показники валової межі трьох центрів прибутку такі:

 

Показники, дол.        Розміщення    Ресторан        Бар

Надходження 20 10   100                  100                 

Заробітна плата        

                        30                    15       

Собівартість реалізованої продукції           

                        40                    50       

Прямі витрати          

                        10                    5         

           

            30                    80                   

Валова межа 

            70                    20                   

Постійні витрати в рік оцінюються у 565 000 дол. Використовуваний капітал дорівнює 7 млн дол. Як засіб підвищення надходжень на використовуваний капітал розглядаються два варіанти:

1)         Запропонувати спеціальні путівки на дві доби зі знижкою на 25 дол. за добу. Очікується, що ті хто прийме цю пропозицію, за-лишать у ресторані і барі грошей приблизно на суму 40% і 20% відповідно від ціни проживання.

2)         Підвищити ціни. Керівництво впевнене, що це не призведе до зниження реалізації продукції; якщо ціни в ресторані підвищи-ти на 10%, а в барі – на 5%. Ціни на проживання, на його думку також необхідно підвищити. Необхідно:

а)         Обчислити кошторисні надходження на використовуваний ка-

пітал (до сплати податку).

б)         Розрахувати:

1.   Скільки путівок на дві доби необхідно продавати кожен тиждень

в трьох непікових кварталах року, щоб підвищити надходження на використовуваний капітал на 4% вище показника обчислено-го в пункті а.

Економічна теорія управління фірмою

2. На скільки (%) варто підвищити ціни на проживання, щоб отри-мати такі ж показники надходжень на використовуваний капі-тал, як у пункті (1) б.

в) Коротко поясніть основні проблеми, з якими швидше за все зі-ткнеться керівництво при реалізації кожної з пропозицій, а та-кож дайте свої рекомендації, яку з двох пропозицій доцільніше прийняти, за умови, що вони взаємовиключні, тобто прийняття однієї потребує повної відмови від іншої.

36. Очікується, що в останньому кварталі до кінця року компанія

YNQ випустить і продасть 20 000 од. свого основного продук-

ту. Нижче наведено дані очікуваних середніх значень витрат на

одиницю продукції при зазначеному обсязі виробництва:

Основні виробничі матеріали         30 дол.

Праця основних працівників          10 дол.

Накладні витрати:

постійна складова     10 дол.

змінна складова        10 дол.

Ці дані узгоджуються з нормативними показниками, заданими на початку року. Бухгалтер-аналітик YNQ готує кошторис на на-ступний рік. У попередніх розрахунках він виходить з наступного очікуваного зростання витрат:

Сировина      збільшення цін на 20%.

Праця основних працівників          заробітна плата зросте на 5%.

Змінна складова накладних витрат підвищиться на 5%. Постійна складова накладних витрат підвищиться на 25%. Менеджер з виробництва припускає, що якщо використовувати більш дешеву сировину, то протягом наступного року можна утри-мувати витрати на основні виробничі матеріали на рівні 31,25 дол. Але більш дешева сировина призведе до того, що частка браку, як очікується, складе 5% від випуску всієї продукції, і тому доведеться вводити в кінці виробничого процесу етап контролю, щоб відбрако-вувати невідповідну стандартам продукцію. Витрати на введення етапу контролю складуть 40 000 дол. на рік (включаючи частку на-рахованих на нього 10 000 дол. існуючих накладних витрат).

У компанії прийнята практика перегляду цін реалізації продук-ції, що зазвичай відбувається саме під час підготовки кошторису на наступний рік. Ціна реалізації, як правило, встановлюється як ви-трати на одиницю продукції плюс надбавка в 50%. Розрахована за

Частина 4. Робоча книга студента

такою методикою ціна реалізації за попередній рік дорівнювала 90 дол., однак менеджер з реалізації продукції турбується, що засто-сування того ж підходу до ціни на наступний рік може викликати ускладнення зі збутом. Він оцінює, що попит на продукт залежить від ціни таким чином:

Ціна, дол.       80 84 88 90 92 96 100.

Попит, тис. од.          25 23 21 20 19 17 15.

Необхідно:

а)         Вирішити, чи варто компанії YNQ застосовувати стару чи більш

дешеву сировину, і розрахувати оптимальну ціну реалізації про-

дукту, оптимальний обсяг виробництва і прибуток, що при цьо-

му одержить компанія. Коротко прокоментувати можливу чут-

ливість отриманого рішення до можливих помилок.

б)         Показати, як можна отримати відповідь у п. а на основі належ-

ним чином побудованого графіка «витрати – випуск продук-

ції – прибуток». Варто побудувати такий графік, хоча його не

обов’язково будувати точно в масштабі, досить якщо він буде

передавати в цілому основні характеристики підходу, яким ви

скористаєтесь.

37. Компанія Dingbat Ltd у даний час розглядає варіант оренди до-даткових виробничих площ для виготовлення двох видів про-дукції – А і В. Ви – бухгалтер-аналітик компанії і підготували кошторис на наступний місяць:

 

Показники     Продукт А, дол.         Продукт В, дол.         Усього, дол.

Реалізація, од.            4000    2000    600)

Надходження від реалізації 1           80 000 100 000           180 000

Змінні складові

витрат на матеріал і працю 60 000 62 000 122000

Постійна складова виробничих накладних витрат (розподіляються за кількістю годин праці основних працівників)  9900    18 000 27 900

Постійна складова адміністративних витрат (що розподіляються пропорційно обсягу реалізації)    1600    2000            3600

Прибуток       8500    18 000 26 500

Економічна теорія управління фірмою

Постійної складової накладних витрат у кошторисі можна уник-нути тільки в тому випадку, якщо продукцію взагалі не виробляти. Виробничі структури повною мірою можуть використовуватись для випуску кожного виду продукції.

Як альтернатива процесу ручного виробництва, що передбача-ється в розглянутому кошторисі, у Dingbat Ltd є варіант викорис-тання процесу з комп’ютерною підтримкою. Його застосування до-зволяє скоротити змінні витрати виробництва на 15%, але збільшує постійні витрати на 12 000 дол. на місяць.

Керівництво Dingbat Ltd знає про прогнози витрат, однак існує велика невизначеність стосовно попиту на нові продукти.

Керівництво думає, що компанія при реалізації продукту В по-винна відмовитися від поточної політики продажів за готівку. Про-понується замість цього перейти до її продажів у кредит, при цьому середня тривалість кредиту складе три місяці, а частка неповерне-них кредитів і адміністративні витрати на цей вид продажів оціню-ються як 4% загальних надходжень від реалізації продукту В.

Обидва продукти будуть продаватися за цінами, закладеними у кошторисі. Для Dingbat Ltd вартість капіталу складає 2% на місяць. Ніякі товарно-матеріальні запаси не передбачаються.

Необхідно:

а)         Обчислити надходження від реалізації, при яких за кожним варіан-

том виробництва (ручне і з комп’ютерною підтримкою) буде забез-

печена точка беззбитковості, а також надходження від реалізації, при

яких Dingbat Ltd буде все рівно, який варіант застосовувати, якщо:

-          продається тільки продукт А;

-          якщо продукти А і В продаються в співвідношенні 4:1 і при цьо-му продукт В продається в кредит.

б)         Пояснити отримані вами результати точки беззбитковості з точ-

ки зору доцільності випуску продуктів А і В.

в)         Пояснити, які основні фактори варто взяти до уваги при ціноут-

воренні та прогнозі продажів нових видів продукції.

38. Сьогодні крупні комерційні фірми зобов’язують «капіталізувати» майбутні орендні платежі та відображати у фінансових звітах ви-трати на оренду у вигляді «капіталізованої» суми в активі та паси-ві; з виплатою орендної плати обидві ці величини зменшуються. Раніше ці витрати на оренду розглядались як звичайні витрати, що стосуються того року, в якому вони були вироблені.

Частина 4. Робоча книга студента

Поясніть, який з цих способів, з точки зору економіста, більш точно відображає вартість фірми в будь-який момент часу.

39.       Яку величину відображає граничний внесок? Чи може він бути додатнім при від’ємному загальному прибутку? Чи може він бути від’ємним при додатному загальному прибутку?

40.       Для оцінки прибутковості напівавтономних відділень корпора-ції як критерій часто використовують прибуток на інвестований капітал. Обговоріть певні обмеження, пов’язані з використанням цього критерію. Чи можете ви запропонувати інший підхід?

41.       Якщо під час проведення аналізу беззбитковості використову-ється лінійна функція доходу, то припускають, що вся виробле-на продукція продається за однією ціною. Що припускають при використання нелінійної функції доходу?

Який з цих підходів є більш реалістичним з практичної точки зору? Обговоріть поставлені проблеми.

42.       Вінсент залишив свою роботу оптового торговця спиртними на-

поями, що приносила йому 36 000 дол. на рік, і почав працювати

повний робочий день у власному оптовому магазині із продажу

польської горілки, що розширюється. На початку першого року

торгівлі він мав 20 000 дол. готівки і 1400 пляшок польської го-

рілки Далі наведено перелік його закупівель, зроблених протя-

гом року.

 

Дата    Кількість пляшок       Ціна за пляшку, дол.

1 січня            100      7,50

7 березня        500      8,25

14 травня       1000    8,50

2 липня          800      8,50

3 жовтня        500      9,00

6 грудня         600      9,50

Підрахунок, проведений Вінсентом наприкінці року, показав, що загальний обсяг продажів склав 72 000 дол., а поточні витрати – 10 000 дол. На складі знаходилося 1300 пляшок, і він одержав пові-домлення від імпортера про збільшення ціни до 10 дол. за пляшку.

Економічна теорія управління фірмою

а)         Яка вартість оптового магазина на кінець року в грошовому об-

численні?

б)         Який загальний річний економічний прибуток від операцій?

в)         Поділіть загальний економічний прибуток на торговий і хол-

динговий.

г)         Якби ви були на місці Вінсента, чи стали б ви продовжувати

справу? Проаналізуйте ситуацію й обґрунтуйте свою відповідь.

43. Дана інформація про діяльність відділення компанії «Albritton» за останній місяць:

 

Показники, дол.        Вироби          

 

            А         В         С         Разом

Продажі          100,000           60,000 90,000 250,000

Змінні витрати          50,000 50,000 60,000 160,000

Розподілені постійні витрати          24,000 14,400 21,600 60,000

Прибуток (збиток) до сплати податків       26,000 (4,400)            8,400   30,000

Федеральний податок на прибутки (34%)            8,840   (1,496)            2,856   10,200

Чистий прибуток      17,160 (2,904)            5,544   19,800

а)         Розрахуйте обсяг продажів, що відповідає точці беззбитковості

для відділення в цілому.

б)         Очікується, що в наступному місяці обсяг продажів зміниться

таким чином: виробу А – зросте на 10%, виробу В – знизиться на

20%; виробу С – зросте на 5%. З огляду на цю нову інформацію

розрахуйте новий обсяг продажів, що відповідає точці беззбит-

ковості. Визначите також прибуток чи збитки відділення в на-

ступному періоді.

в)         Президент компанії «Albritton» вважає, що відділення повинне

відмовитись від випуску виробу В через понесені у минулому

збитки і несприятливий прогноз на наступний місяць. Чи згодні

ви з таким рішенням? Чому?

44. Компанія «Suave Hats, Inc « випускає в Гонконзі чоловічі капе-люхи і продає їх у США за ціною 5 дол. за один капелюх. За-гальні постійні витрати складають 1000 дол. на тиждень, середні змінні витрати – 3 дол. за одницю.

а) Скільки капелюхів на тиждень повинна продавати фірма для за-безпечення беззбиткової роботи?

Частина 4. Робоча книга студента

б)         Яким буде прибуток компанії за нормальної продуктивності

1000 капелюхів на тиждень?

в)         Компанія працювала з нормальною продуктивністю, однак робота буде

перервана на кілька днів у зв’язку з переїздом фабрики в більш просторе

приміщення. Президент компанії «Suave Hats, Inc.» вирішив створити

складовий запас з 500 додатково зроблених капелюхів за середніх змін-

них витрат 3,50 дол. за капелюх. Яким буде очікуваний прибуток (чи

збитки) від продажу 500 додатково вироблених капелюхів?

г)         За час переїзду компанія змогла продати лише 300 з 500 додат-

ково вироблених капелюхів за звичайною ціною 5 дол. за од.

Яким буде ефект від виробництва додаткових 500 капелюхів,

якщо керівництво компанії прийме пропозицію?

45.       Компанія «South of the Border, Inc « має фабрику в Гвадалайа-

ре (Мехіко), де робить чоловічі плащі для продажу в США, Ла-

тинській Америці і Європі. Плащі продаються по 40 дол. США

(у перерахуванні для відповідних національних валют) за оди-

ницю. Середній вкладений прибуток становить 15 дол. за оди-

ницю. За останній рік загальні постійні витрати склали 5,4 млн

дол. США. Цього року очікується, що завдяки зниженню витрат

вони складуть 3,9 млн дол. США.

а)         Скільки плащів повинна була виробляти компанія «South of the

Border, Inc « торік для забезпечення беззбиткової роботи?

б)         Скільки плащів потрібно продати в поточному році для забез-

печення беззбиткової роботи?

в)         Скількох плащів повинна продати компанія в поточному році для того,

щоб прибуток до сплати податків склав 20% від обсягу продажів?

46.       «Long Wei-Lin» збирається почати виробництво джинсів на но-

вій фабриці у Чианг-Май, Таїланд, та планує експортувати про-

дукцію в США та Європу. Оскільки «long» по-китайськи озна-

чає «дракон», фірма буде називатись «Dragon Goods, Ltd», а на

задній кишені джинсів буде прикріплена вишита емблема у ви-

гляді хвоста дракона.

За прогнозами витрати у перший рік (в дол. США) будуть при-близно такими:

Орендна плата – 1500 дол. за місяць; Оплата праці – 3300 дол. за годину; Сировина – 3,30 дол. за пару джинсів;

Економічна теорія управління фірмою

Накладні витрати – 975 дол. за тиждень; Відсотки на капітал - 1350 дол. за місяць.

На пошиття однієї пари джинсів витрачається 20 хв, очікується, що ціна продажу складе 9,10 дол. за пару.

а)         Скільки пар джинсів необхідно виробити для забезпечення без-

збиткової роботи протягом першого року?

б)         Після вдалого закінчення першого року роботи «Long Wei-Lin»

очікує, що попит на такі джинси буде знижуватись за рахунок

зміни кон’юнктури та можливого спаду світової економіки. Якщо

фірма хоче забезпечити точку беззбитковості, що дорівнює 13 000

парам, то наскільки вона має знизити постійні витрати?

в)         Які три можливих способи знизити точку беззбитковості? Які

зміни варто провести, щоб за допомогою кожного з цих способів

забезпечити точку беззбитковості 13000 пар?

г)         Яке співвідношення цих трьох способів зниження точки без-

збитковості є найбільш прийнятним з врахуванням невизначе-

ності попиту на вироби фірми «Dragon Goods»? Чому?

47. «Monkeypod. Ltd» є новою гавайською компанією, що спеціалізу-

ється на випуску дерев’яних виробів. Вона планує випускати вази з

деревини кокосової пальми та продавати їх як туристам, так і місце-

вим мешканцям. Перед тим, як створювати будь-які промислові по-

тужності, керівництво компанії провело дослідження ринку з метою

виявити, яким буде попит на такі вироби на кожному з островів, де

бувають туристи. Результати дослідження виявились такими:

Острів Місячний попит, од.

Оаху    8 000

Мауї    3 000

Кауаї   2 300

Гавайї 2 000

Разом  15 300

Проаналізувавши результати дослідження ринку, команда, що

відповідає за розвиток виробничих потужностей, запропонувала

такі варіанти розміщення виробництва.

1)         Побудувати один великий завод потужністю 16 000 виробів на місяць на Оаху. Постійні витрати будуть складати 32 000 дол. на місяць, змінні – 4 дол. за одиницю.

2)         Побудувати чотири заводи з такими потужностями: 8 000 од. на Оаху, 3000 од. на Мауї, 2 500 од. на Кауаї, 2 000 од. на Гавайях.

Частина 4. Робоча книга студента

Загальні постійні витрати для чотирьох заводів складуть 40 000 дол. на місяць, змінні – 3,5 дол. за одиницю.

а)         Які рівняння загальних витрат кожного варіанту?

б)         Який з варіантів організації виробництва буде вибрано з враху-

ванням наведених результатів дослідження ринку?

в)         Який прибуток буде отримано для обраного варіанту, якщо вази

з деревини пальми продаються за ціною 9,5 дол. за одиницю?

г)         Обговоріть можливі причині розбіжностей в структурі витрат

для кожного з варіантів організації виробництва.

д)         Якщо ви знаєте, що попит на вази в наступному році істотно зросте, чи

вплине це на ваш вибір? Поясніть. При обговоренні необхідно взяти

до уваги економію, зумовлену збільшенням масштабу виробництва.

48. Компанія «IBN Water Purification. Inc» оцінює два варіанти проекту підприємства, яке має замінити застаріле виробництво. Для цих двох варіантів функції загальних витрат мають вигляд: TC1 = 550 000 + 600Q, TC2 = 300 000 + 825Q. Обидва підприємства будуть випускати однакові прилади для опріснення води, які планується продавати за ціною 2 600 дол. за один прилад. Компанія припускає, що попит на її продукцію не зміниться і хоче оцінити обсяг продажів усередненням даних за останні 7 років:

 

Рік       Обсяг продажів (в тис. дол.)

1          1 100

2          1 075

3          1 200

4          1 250

5          1 250

6          1 100

7          1 125

а)

б) в)

г)

Який з проектів заводу є працемістким, а який – капіталоміст-ким? Поясніть.

Підрахуйте операційний важіль для обох випадків проекту заводу. Знайдіть обсяги виробництва, для якого ефективність обох варі-антів однакова.

Враховуючи інформацію про обсяги продажів, визначте, який з цих проектів з більшою ймовірністю знизить витрати?

Економічна теорія управління фірмою

49. Фірма, яка займається здачею в оренду автомобілів, має постій-ні витрати у розмірі 300 000 дол. щомісяця та змінні витрати – 6 дол. на одну машину, орендовану на день.

Якщо від оренди машин фірма отримує 30 дол. за здачу в орен-ду однієї машини на день, то скільки машин та на який строк фірмі потрібно здати в оренду, щоб досягти рівня беззбитковості? Щоб отримати прибуток до оподаткування у розмірі 60 000 дол.?

50. Заповніть таблицю та знайдіть ціну й обсяг виробництва, які максимізують прибуток:

 

Q         P          TR       Arc MR           Arc MC           TFC     AVC    Arc Mϖ

0          5          0                                             -         

10                    49        4,90     3,00                            1,90

20                    96                    1,00     60                   

30                    135                  1,00                           

40                    160                  0,50                           

50                    175                  1,00                           

60                    180                  1,50                           

70                    175                  2,00                           

80                    144                  3,00                           

90                    90                    4,50                           

100                  10                    7,00                           

51. Фірма, яка займається виробництвом диванів, має такі дані про прибутки за тиждень (дол.):

 

Продажі (50 диванів по 1 000 дол. )                       50 000

З вирахуванням витрат на виробництво проданих товарів                  

Змінні виробничі витрати   20 000

Постійні виробничі витрати           5 000   25 000

Валовий прибуток                25 000

З вирахуванням адміністративних витрат та витрат на збут                 

Змінні 10 000

Постійні         5 000   15 000

Чистий дохід             10 000

Частина 4. Робоча книга студента

а)         Розрахуйте рівень беззбитковості.

б)         Розрахуйте новий рівень беззбитковості для випадку, коли фір-

ма побудує новий завод, за рахунок цього постійні виробничі

витрати зростуть на 10 000 дол., але змінні виробничі витрати

зменшаться до 300 дол. на одиницю. Припустіть, що середні

змінні та постійні витрати на збут і ціна продажу не зміняться.

52. Заповніть графи та знайдіть ціну й обсяг виробництва, які мак-симізують прибуток:

 

Р          Q         TR       Arc MR           Arc MC           AFC    TVC    TC       Arc Mϖ

900      0                                             -                                 

875      10                               500                                        

850      20                               400                                        

800      30                               350                                        

750      40                               300      150                            

675      50                               250                                        

600      60                               200                                        

500      70                               180                                        

400      80                               200                                        

200      90                               300                                        

53. Звіт про фінансові результати за жовтень Crossroad Dinner на-ведено у (у дол.):

 

            60 000

           

9 000  

9 500  

21 000

900     

4 500   44 900

            15 100

           

6 900  

1 500  

3 000  

Виручка від реалізації продукції (10 000 порцій, середня ціна 6 дол. )

З вирахуванням витрат на виробництво проданої продукції

Кухарі

Обслуговуючий персонал

Їжа

Комунальні послуги (пропорційно обслуговуванню)

Амортизація (пропорційно кухні, площі їдальні, обладнанню)

Валовий прибуток

З вирахуванням адміністративних витрат та витрат на збут

Щомісячні витрати на рекламу

Транспортні витрати

Заробітна плата адміністративного персоналу

600

Комунальні послуги ( пропорційна частка - офіс)

Економічна теорія управління фірмою

 

Амортизація (пропорційна частка – офіс)  600      12 600

Прибуток від операційної діяльності                      2 500

З вирахуванням витрат на сплату відсотків                      6 000

Чистий прибуток (збиток)               (3 500)

а)         Розрахуйте кількість порцій, які необхідно продати їдальні, щоб

досягти рівня беззбитковості. Можна припустити в цій частині,

що середні змінні витрати та середні доходи на одну порцію по-

стійні. Поясність, чому ви визначили певний вид витрат як по-

стійні чи змінні.

б)         Які неявні витрати на вашу думку, понесли власники їдальні,

але вони не були відображені у звіті?

в)         Які поради ви могли б надати власникам їдальні, щоб вони мо-

гли покращити прибутки від їдальні? Скажіть, чому ви вважає-

те, що ваші поради є корисними.

54. У таблиці наведено дані про щомісячні продажі та витрати ви-робника велосипедів.

а)         Заповніть таблицю.

б)         Вкажіть ціну та обсяг виробництва, які максимізують прибуток

фірми. Чому?

 

Ціна    Кіль-кість       Загальний дохід        Гра-ничний дохід     Граничні витрати     TVC    AFC    Гранич-ний при-буток

200      0                      -          -          0          -         

190      1 000                                      150 000                     

            2 000   360 000                                  290 000           6         

170      3 000                                      420 000                     

160      4 000                                      540 000                     

150      5 000                          100                            

140      6 000                          80                              

130      7 000                          75                              

120      8 000                          80                              

            9 000               30        100                            

            10 000             10                    1 095 000                  

90        11 000                                    1 235 000                  

55. У таблиці наведено річний звіт про фінансові результати компа-нії Alamo Chemical. З 300 000 дол. витрат на рекламу 250 000 є Частина 4. Робоча книга студента

змінними, а також всі витрати на відрядження крім 100 000 дол. Alamo Chemical вважає, що 50 000 дол. витрат на заробітну пла-ту адміністративного персоналу також є змінними.

 

Виручка від реалізації продукції (1 000 000 од. за ціною 5 дол. )                        5 000 000

З вирахуванням витрат на виробництво проданої продукції                

Прямі витрати на оплату праці       700 000          

Прямі матеріали        350 000          

Змінні накладні витрати      150 000          

Постійні накладні витрати   600 000           1 800 000

Валовий прибуток                3 200 000

З вирахуванням адміністративних витрат та витрат на збут                 

Комісійні від продаж            500 000          

Витрати на відрядження      600 000          

Витрати на рекламу  300 000          

Офісні матеріали       10 000

Заробітна плата адміністративного персоналу     90 000 1 500 000

Прибуток від операційної діяльності                      1 700 000

З вирахуванням витрат на сплату відсотків                      500 000

Прибуток до оподаткування                       1 200 000

а)         Розрахуйте рівень беззбитковості для Alamo Chemical.

б)         Alamo Chemical розглядає можливість встановлення декількох

нових машин, що може призвести до збільшення постійних ви-

робничих витрат на 1 000 000 дол. Але за рахунок цього прямі ви-

трати на оплату праці на один виріб зменшаться на 0,15 дол., а

продуктивність підприємства подвоїться та буде складати 2 000

000 одиниць (зараз підприємство працює на повну потужність).

Витрати на сплату відсотків також зростуть на 1 000 000 дол. Ком-

панія вважає, що продукція вироблена на повних потужностях і

буде реалізована за умови, що ціна знизиться до 4,50 дол. Інші се-

редні змінні витрати та постійні витрати залишаться без змін.

Чи радили би ви Alamo Chemical встановлювати нові машини?

Чому? Який буде новий очікуваний рівень чистого доходу до оподатку-вання, якщо устаткування буде встановлено, а ціна знижена до 4,50 дол.

Економічна теорія управління фірмою

56. Пивоварний завод Mueller виробляє справжнє темне німецьке пиво. У таблиці наведено дані про доходи пивоварні за один мі-сяць попереднього року (дол.):

 

Виручка від реалізації продукції (100 000 од. за ціною 7 дол. за ящик)              700 000

З вирахуванням витрат на виробництво проданої продукції                

Прямі витрати на матеріали            195 000          

Прямі витрати на оплату праці       210 000          

Постійні виробничі витрати           50 000 455 000

Валовий прибуток                245 000

З вирахуванням адміністративних витрат та витрат на збут                 

Транспортні витрати           30 000

Комісійні від продажу          50 000

Витрати на рекламу  10 000

Витрати на відрядження      5 000  

Постійні адміністративні витрати та витрати на збут      10 000 105 000

Чистий прибуток до оподаткування                      140 000

а)         Скільки ящиків пива необхідно продати, щоб досягти рівня без-

збитковості?

б)         Керівники заводу сподіваються продавати в середньому 100 000

ящиків пива за місяць протягом наступних років. Потужність

заводу становить 120 000 ящиків пива за місяць. В результаті

страйку працівників пивоварного заводу в іншій країні, яка не

імпортує пиво Mueller, більшість готелів цієї країни зробили

безумовне (все або нічого) замовлення на імпорт 40 000 ящиків

пива щомісяця на наступні 3 місяці за ціною 5,75 дол. за ящик. З

усієї необхідної кількості завод може поставити із запасів лише

30 000 ящиків протягом усього тримісячного періоду, бо він не

очікував отримати таке замовлення. Додаткових витрат на до-

ставку, комісійних від продажів, витрат на відрядження або до-

даткових витрат на рекламу, пов’язаних з цим замовленням, не

передбачається. Чи повинен завод погодитись на виконання да-

ного замовлення? Відповідь поясність.

Частина 4. Робоча книга студента

57.       Kokkakola Co. – фірма, яка розташована в Афінах, Греції, виро-

бляє відомий безалкогольний напій, який зазвичай продається в

баночках. Відомо, що в результаті державного контролю за ціна-

ми компанія може встановити оптові ціни у розмірі 80 драхм за

баночку. Дослідження ринку показує, що від встановлення ниж-

чої ціни компанія не має ніяких вигод. Функція витрат компанії

в драхмах має вигляд:

TC = 8 000 000 + 20Q + 0.0001Q2. А, відповідно, функція граничних витрат має вигляд:

MC = 20 + 0.0002Q. Визначте:

а)         Скільки баночок необхідно продати компанії?

б)         Яким буде її загальний прибуток?

58.       Фірма оцінює наступну інформацію про попит на щоденні продажі її

продукції (де Q – кількість проданої продукції, P – ціна продукції):

Q = 136 – 0,4P; P = 340 – 2,5Q; MR = 340 – 5Q.

а)         Якщо граничні витрати описуються функцією MC = 40 – 10Q +

Q2, то якими має бути обсяг виробництва продукції та ціна, які

максимізують прибуток?

б)         Припустіть, що функція загальних витрат, з якої було виведено

попередню функцію граничних витрат, має вигляд:

TC = 3 000 + 40Q – 5Q2 + (1/3)Q3. Визначте, який прибуток матиме компанія за день.

59.       Squiggly Wiggly Corp продає черв’яків для рибальства на опто-

вому ринку. Компанія має щомісячні постійні витрати в розмірі

1 960 дол. та продає черв’яків за ціною 5 дол. за галон.

а)         Якщо середні змінні витрати фірми становлять 2,20 дол. за га-

лон черв’яків, то скільки галонів необхідно продати, щоб досяг-

ти рівня беззбитковості?

б)         Припустимо, що Squiggly Wiggly Corp бажає мати економічний

прибуток у розмірі 12 000 дол. Якщо всі вище описані витра-

ти є загальними витратами фірми, то яку щомісячну кількість

черв’яків необхідно продати, щоб досягти бажаного прибутку?

(відповідь округлити до кількості галонів).

Економічна теорія управління фірмою

60.       Фірма має такі функції загальних доходів та загальних витрат:

TR = 21Q – Q2, TC = Q3/3 – 3Q2 + 9Q +6.

а)         При якому обсязі виробництва фірма максимізує загальний дохід?

б)         При якому обсязі виробництва фірма максимізує загальний прибуток?

в)         Яким є загальний прибуток фірми у точці максимуму?

61.       Знайдіть максимальний прибуток фірми, якщо для неї функція доходів має вигляд: TR = 50Q – Q2, а функція загальних витрат має вигляд: TC = 100 – 4Q +2Q2.

62.       Функція попиту на продукцію має вигляд: Q = 220 – P, а її функція загальних витрат має вигляд: TC = 1 000 + 80Q – 3Q2 + (1/3)Q3.

а)         Напишіть функцію загального доходу для цієї фірми.

б)         Визначте рівень виробництва та ціну, які максимізують прибу-

ток (мінімізують короткострокові втрати) фірми.

в)         Розрахуйте економічний прибуток або збитки фірми в точці

оптимуму.

Ситуаційна задача «Dutch Line Furniture».

63.       Компанія «Dutch Line Furniture» виробляє стільці з натурального

дуба. Стільці продаються за ціною 135 дол. за один стілець, змінні

витрати складають 50 дол. за одиницю, загальні постійні витрати

дорівнюють 120 000 дол. на рік. Обсяг виробництва складає 3500

стільців на рік і дорівнює потужності підприємства. У зв’язку зі

збільшенням попиту компанія «Dutch Line» планує розширити

виробництво і збільшити випуск на 1500 стільців. на рік. У процесі

розширення виробництва буде введено в дію нове швидкісне устат-

кування, що дозволить на 15% знизити змінні витрати, але постійні

витрати зростуть на 40%. Завдяки визнаній усіма високій якості

вироблених стільців компанія може продати усі свої вироби.

Питання:

а)         Який обсяг виробництва, що відповідає точці беззбитковості до

і після розширення підприємства?

б)         Який операційний важіль за даної потужності?

в)         Яким буде операційний важіль після розширення виробництва?

г)         Чи викличе розширення виробництва зростання або зниження

межі безпеки для даної потужності?

Частина 4. Робоча книга студента

д) Чи порадите ви компанії «Dutch Line» розширити виробництво? Поясніть.

Ситуаційна задача: автомобільна промисловість США 64. Через наплив японських автомобілів наприкінці 70-х рр. три найбільші виробника автомобілів у США для збільшення об-сягів продажів намагалися знижувати ціни, вводили знижки та продавали у кредит. Здоровий глузд підказує, що існує цінова еластичність продажів. Іншими словами, знижуючи ціну, ми мо-жемо збільшити обсяг продаж. Однак після подальшого аналізу стає ясно, що при регулюванні цін необхідно в дійсності врахо-вувати дві форми еластичності:

-          цінову еластичність попиту, що є мірою впливу зниження ціни

на попит і, тим самим, на доходи;

-          еластичність витрат, що служить мірою впливу збільшення об-

сягу продажів на обсяг виробництва і, тим самим, на витрати.

Під час спроби підвищити свою конкурентоспроможність шля-

хом зниження цін американським виробникам автомобілів варто

враховувати обидва види еластичності. Однак корпорації, що зни-

жували ціни, зосередилися на ціновій еластичності попиту, часто

нехтуючи еластичністю витрат.

Дослідження попиту на нові автомобілі показали, що цінова елас-тичність попиту лежить у межах від 0,5 до 1,5. Чим вищий коефіцієнт еластичності, тим більше процентне збільшення попиту в результаті зниження ціни. Візьмемо для нашого аналізу значення еластичності, рівне 1,5, що максимізує вигоди від зниження ціни. Ми розглянемо, які результати дасть зниження виробником ціни на автомобілі на 400 дол.

Автомобільна промисловість вважається олігопольною ринко-вою структурою. Так, будь-яке зниження ціни буде супроводжува-тися відповідними діями конкурентів. Це показала війна знижок наприкінці 70-х рр. і конкуренція процентних ставок протягом 80-х. У результаті цього зниження ціни не дає відносної переваги, а при-зводить до загальної зміні цін усіма виробниками. Припустимо, що до зниження ціни існували такі умови.

Середня ціна автомобіля – 9 000 дол. за автомобіль.

Очікуваний обсяг продаж – 100 000 автомобілів.

Середні загальні витрати – 8 200 дол. на автомобіль.

Загальні змінні витрати – 64 млрд. дол.

Економічна теорія управління фірмою

Питання:

а)         Розрахуйте загальні постійні витрати, середні постійні витрати і

середні змінні витрати у теперішній час.

б)         Яка точка беззбитковості в теперішній час?

в)         Як зміниться загальний дохід у результаті зниження ціни на 400

дол. за автомобіль?

г)         Розрахуйте прибуток до і після зниження ціни.

д)         В результаті зниження ціни доходи скоротились на 400 дол. за авто-

мобіль. Чи вплинуло зниження ціни на витрати виробництво одного

автомобіля? Які були середні загальні витрати після зниження ціни?

е)         Обговоріть можливі висновки, що випливають з ваших розра-

хунків.

є) Чи виправдає зниження ціни збільшення чи зменшення змінних витрат відносно загальних витрат? Поясніть.

ж)        За допомогою наступних формул визначте цінову еластичність

попиту, що необхідна для того, щоб при даному зниженні ціни

прибуток залишився незмінним:

n-PR + Q        —)АТС

тс

де: %Q - необхідне процентне збільшення обсягу виробництва,

PR - зниження ціни (у дол.);

тп - питомий прибуток за старої ціни;

TVC - загальні змінні витрати;

ТС - загальні витрати,

АТС - середні загальні витрати на одиницю продукції.

Тоді коефіцієнт еластичності дорівнює:

c = Q(n+ATC) PR

За якої еластичності буде виправдане зниження ціни на 400 дол.? з)   Що ви порадите виробникам автомобілів? Чому виробники ав-

томобілів у США продовжують знижувати ціни? и)   Обговоріть можливий вплив зниження цін на обсяг продажів

автомобілів.

Частина 4. Робоча книга студента