4.5. Аналіз витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Таблиця 4.13

Криві витрат, що відповідають різним функціям витрат

 

Функція          Лінійна           Квадратична І           Квадратична ІІ          Кубічна

тс        a + bQ a +b Q – cQ2  a + bQ + cQ2  a + bQ –cQ2 + Q3

TFC     a          a          a          a

TVC    bQ       bQ-cQ2          bQ + cQ2        bQ - cQ2 + dQ3

ATC    a/Q + b            a/Q + b - cQ   a/Q + b +cQ    a/Q + b - cQ + dQ2

AFC    a/Q      a/Q      a/Q      a/Q

AVC    b          b - cQ  b + cQ b - cQ + dQ2

MC      b          b- 2cQ b + 2cQ           b - 2cQ +3dQ2

Економічна теорія управління фірмою

 

 

 

Рис.4.6. Взаємозв’язок між граничним продуктом та граничними витрата-ми й між середнім продуктом та середніми змінними витратами

В

 

 

 

Площіша

змінних

витрат

            TFC

Площина постійних ви   ат

АТС = а/Ц+Ь

Інтервал зміни

 

AVC=b=MC

 

 

 

Обсяг виробництва

 

Оі        02 Q

Нормальний інтервал зміни обсягів виробництва

 

 

 

 

Рис. 4.7. Лінійна функція витрат: TC = a + bQ

 

Частина 4. Робоча книга студента

 

 

 

Обсяг виробшщтва

Обсяг врфобництва

 

ш

 

Рис.4.8. Квадратичні функції витрат: ТС = a + bQ - cQ2

A         B

їзТ    '

Область змінних витрат

 

 

 

Область постійних витрат

Обсяг виробництва  Q         Обсяг виробництва  Q

Рис. 4.9. Квадратичні функції витрат: ТС = a + bQ - cQ2

Економічна теорія управління фірмою

 

MC > АТС

єс>1

Загальні витрати, ТС

Точка перегину

Загальні постійні витрати,ТРС

Граничні витрати, МС

Середні загальні витрати, АТС

0      Обсяг виробництва      X

Рис.4.10. Кубічна функція витрат та еластичність загальних витрат

 

 

Частина 4. Робоча книга студента

Рис.4.11. Криві короткострокових середніх витрат для підприємств різних розмірів та результуюча крива довгострокових середніх витрат

Задачі:

1.         Для того, щоб стати студентом бізнес-школи, треба внести пла-

ту за навчання 5000 дол., котра не повертається. Крім того Вам

треба купити підручники за 200 дол. Кожна поїздка на заняття

коштує 0,5 дол. Після навчання букіністичний магазин згоден

купити у вас підручники за 100 дол.

а)         FC – ?

б)         AVC – ?

в)         Незворотні витрати – ?

2.         Для того, щоб розпочати новий бізнес, менеджеру необхідно

отримати ліцензію вартістю 2000 дол. Ліцензія не передається

і плата за неї не повертається. Крім того треба внести депозит

розміром 20000 дол. на рахунок власника будинку, в якому буде

розміщено бізнес. Орендна плата – 12000 дол. на місяць, перший

внесок сплачується одночасно із внеском депозиту. Власник бу-

динку поверне Вам депозит у повному обсязі, якщо термін орен-

ди складе менше 12 місяців. У іншому випадку депозит повер-

ненню не підлягає.

а)         Які постійні витрати відкриття цього нового бізнесу?

б)         Які незворотні витрати цього бізнесу?

3.         Припустимо, що функція витрат фірми, яка виробляє два види

продукції, має вигляд:

TC = 100 – 0.5 Q1Q2 + Q12 + Q22

Економічна теорія управління фірмою

Фірмі треба виробляти п’ять одиниць першого продукту і чоти-ри одиниці другого продукту.

а)         Чи діє в цьому випадку властивість вартісного доповнення та

(або) ефект розмірів?

б)         Фірма планує продати своє дочірнє підприємство, яке випускає

другий продукт. Як це відіб’ється (вплине) на витратах фірми,

якщо вона буде випускати п’ять одиниць першого продукту?

4.         Припустимо, що загальна функція витрат має такий вигляд:

TC = 550 + 9Q – 0,15Q2 + 0,005Q3.

а)         Визначте функції граничних витрат, середніх змінних витрат,

середніх витрат та середніх постійних витрат.

б)         Намалюйте функції, що визначили в пункті а.

в)         За якого рівня випуску SMC досягає мінімуму? AVC? AFC?

г)         Визначте SMC та AVC, коли AVC досягає свого мінімуму.

5.         Припустимо, фірма має таку функцію короткострокових витрат:

STC = 1000 + 240Q – 4Q2 + (1/3)Q3.

а)         Напишіть функцію для SMC, AVC, SAC.

б)         Визначте рівень випуску, при якому SMC буде мінімальним.

в)         Визначте рівень випуску, при якому AVC буде мінімальним.

6.         Припустимо, що загальна функція витрат фірми становить:

STC = 300 + 40Q – 8Q2 + (2/3)Q3.

а)         Напишіть функції для: середніх постійних витрат, середніх змін-

них витрат.

б)         Яким буде значення короткострокових середніх витрат, якщо Q = 60?

в)         Якою буде функція граничних витрат для цієї фірми?

г)         Яким буде значення граничних витрат, якщо Q = 20?

д)         Яким буде значення в грошовому еквіваленті AVC за їх мінімуму?

7.         Функція короткострокових загальних витрат фірми становить:

STC = TFC + TVC = 800 + 60Q – 4,5Q2 + 0,15Q3,

де Q – випуск. Визначте наступне:

а)         Яке буде значення в грошовому еквіваленті постійних витрат,

якщо випуск становить 0 одиниць?

б)         За якого рівня випуску граничні витрати будуть мінімальними?

в)         Яким буде значення середніх змінних витрат за їх мінімуму?

Частина 4. Робоча книга студента

8.         Фірма «International Therapeutics, Inc.» робить прилад, що ви-

користовується фізіотерапевтами в госпіталях і клініках США і

Канади. В даний час усе виробництво фірми зосереджене на од-

ному підприємстві, розташованому на північному-заході США.

У зв’язку зі збільшенням попиту на цей прилад, а також через

високі транспортні витрати фірма розглядає стратегію, що при-

пускає створення декількох виробництв замість централізовано-

го. Розглянути доцільність впровадження цієї стратегії, якщо:

а)         Функція попиту на товар А має вигляд:

P = 1 880 – 0,02Q.

б)         Функція сукупних витрат, що містять витрати на виробництво і

транспортування, така:

TC = 500 000 + 80Q + 0,01Q2. Менеджери фірми передбачають, що функція сукупних витрат залишиться незмінною.

9.         У чому різниця між додатковими і незворотними витратами? Чи всі постійні витрати є незворотними? Обговоріть ці питання.

10.       При оцінці річних витрат, пов’язаних з володінням повністю оплаченим автомобілем ціною в 15 000 дол., ви повинні мати на увазі, що відсоток на капітал складає 10%, тобто 1500 дол. Що це означає? Поясніть.

11.       «Road-Ready Tire Company» робить і продає близько 1000 шин на тиждень за ціною 25 дол. при середніх витратах 16 дол. Зне-нацька компанія одержала пропозицію продати додаткову кіль-кість шин за договірними цінами таким покупцям: «Аbіе’s Auto Accessories» пропонує купити 1000 шин за ціною 23

дол. за одиницю;

«Baker’s Auto Accessories» пропонує купити 1000 шин за ціною 20 дол. за одиницю;

«Сhаrlіе’s Auto Accessories» пропонує купити 1000 шин за ціною 18 дол. за одиницю.

Фахівці компанії «Road-Ready» підрахували, що середні ви-трати на виробництво додаткової тисячі шин складуть 17 дол. за одну шину, другої тисячі – 18 дол., і третьої тисячі – 19 дол. за одну шину.

Економічна теорія управління фірмою

а)         Якщо немає інших міркувань, то яку з трьох пропозицій варто

прийняти компанії «Road-Ready»?

б)         Які фундаментальні принципи тут враховуються?

12.       Позаторік Емі Б. і Кора К. працювали за наймом у фірмі, що

спеціалізується на фотокопіюванні і друкарській справі. Кожна

з них заробляла 20 000 дол. за рік. Рік тому вони звільнилися з

фірми і вирішили відкрити власну справу. Кожна з них внесла

по 3000 дол. початкового капіталу, який вони домовилися по-

вернути з прибутків першого року. Вони знайшли приміщення

за 1500 дол. на місяць і орендували за 30 000 дол. у рік копію-

вальний автомат. Протягом першого року справи йшли дуже

добре: вони витратили 10 000 дол. на матеріали та інші поточні

витрати й одержали від реалізації 125 000 дол.

а)         Які були явні і неявні витрати протягом першого року роботи?

б)         Чи порадите ви їм продовжувати справу, якщо жодна з жінок

не має великих здібностей до підприємницької діяльності? Про-

аналізуйте й обговоріть ситуацію.

13.       Шість місяців тому Вільям Н. відкрив підприємство з випуску ре-

кламних новинок. Йому потрібен був місяць, щоб знайти і переоб-

ладнати приміщення й установити машини й устаткування. Таким

чином, він зміг почати виробничу діяльність тільки через місяць.

Відповідно до записів Вільяма, протягом перших шести місяців ро-

боти обсяг виробництва і загальних витрат були такими:

 

Місяць            Обсяг виробництва, Q (дол.)          Загальні витрати, TC (дол.)

1          0          3000

2          1000    9000

3          1100    9600

4          1050    9300

5          1075    9450

6          1080    9480

За допомогою цих даних запишіть рівняння для ТС, TFC, TVC, AVC і MC.

Частина 4. Робоча книга студента

14.       Відділення «Accuro» компанії «Metropolitan Instruments» ро-

бить прилади для вимірювання кров’яного тиску. Обсяг вироб-

ництва складає 260 шт. за тиждень, загальні витрати – 3200 дол.

Працюючи на повну потужність, відділення може робити 340

приладів за тиждень при загальних витратах 3800 дол.

а.         Які середні сукупні витрати за нормальних умов роботи?

б.         Які середні змінні витрати на виробництво одного приладу?

в.         Які загальні постійні витрати?

г.         Які середні постійні витрати на виробництво одного приладу

при нормальних умовах роботи?

д.         Дистриб’ютор у Великобританії пропонує закуповувати протя-

гом місяця у відділення «Accuro» 50 приладів на тиждень для

оцінки можливості збуту продукції на європейському ринку під

іншою фірмовою назвою і пропонує 10 дол. за штуку. Чи вар-

то відділенню «Accuro» прийняти пропозицію? Яка мінімальна

ціна, за якої відділення може її прийняти?

15.       Функція загальних витрат компанії, що виробляє краватки, має

такий вигляд

ТС = = 8 + 12Q – 6Q2 +Q3, де ТС – загальні витрати (у сотнях частка, на місяць), a Q – об-сяг виробництва (у сотнях краваток на місяць).

а)         Яке рівняння для середніх сукупних витрат?

б)         Яке рівняння для середніх постійних витрат?

в)         Яке рівняння для граничних витрат?

г)         Побудуйте криві сукупних і постійних витрат для значень Q від

1 до 5. Побудуйте криві ATС, АVС МС для цих значень Q. Під-

кріпіть свої графіки повним планом витрат.

16.       «Dream Furniture Company» протягом декількох місяців мала

операційні збитки. Керівники компанії вагаються, чи варто при-

пиняти діяльність.

а)         Які фактори витрат варто врахувати керівникам компанії при

прийнятті такого рішення?

б)         Чи є різниця між консервацією і закриттям підприємства?

в)         Чи може компанія, що несе операційні збитки, повернути части-

ну витрат? (Радимо вам подумати над таким питанням: яка роль

амортизації і її вплив на потік готівки?)

Економічна теорія управління фірмою

17.       Керівники підприємства, що виконує бляшані роботи і спеціалі-

зується на прокладанні трубопроводів для систем кондиціону-

вання повітря, оцінили функцію витрат у такий спосіб:

ТС= 124 + 45Q – 0,3Q2 + 0,005Q3, де Q – погонний фут стандартного повітропроводу.

а)         Визначте рівень виробництва, для якого АТС мінімальні.

б)         Визначте рівень виробництва, для якого AVC мінімальні.

в)         Доведіть, що для рівня виробництва, що відповідає мінімумові

AVC, MC = AVC.

г)         Розрахуйте еластичність витрат виробничої функції.

18.       Розглянемо класичну кубічну функцію повних витрат. Припус-

тимо, що єдиним змінним фактором, що вводиться, є витрати на

оплату праці, причому тарифні ставки постійні.

Поясніть, чому криві середніх змінних і граничних витрат ма-

ють U-подібну форму.

19.       Фахівці «Highway International Trucking Company», з огляду на різко зрос-

таючі ціни на дизельне паливо і чітко розуміючи залежність витрат пально-

го від швидкості транспортного засобу, почали дослідження з метою визна-

чення взаємозв’язку між швидкістю транспортного засобу й ефективністю

використання пального. В основі дослідження лежало співвідношення між

витратою пального на милю (миля/ галон; miles per gallon (MPG) і серед-

ньою швидкістю ( миля / год.; miles per hour (MPH)):

MRG= 0,11MPH – 0,001 MPH2.

а)         Визначте оптимальну середню швидкість, що дозволить мінімі-

зувати витрати пального.

б)         Фахівці компанії думають, що дизельне паливо в наступному

році буде коштувати в середньому 1 дол. за галон. Розрахуйте

витрати пального на милю, якщо транспортний засіб рухаєть-

ся: 1) з оптимальною швидкістю; 2) із середньою швидкістю 50

миль / год.; 3) із середньою швидкістю 60 миль/год.

в)         Водії компанії одержують плату за маршрут, а не за кілометраж або

час роботи (звичайно, з певними обмеженнями). Однак надійшла

пропозиція використовувати нову компенсаційну схему, відповід-

но до якої водії будуть одержувати 15 дол. за годину. Поясніть, як

різні види оплати праці (плата за маршрут, плата за милю і пого-

динна оплата) пов’язані з визначеною раніше оптимальною швид-

кістю. (Відповідь можна подати у вигляді графіка або таблиці)

Частина 4. Робоча книга студента

20.       За останні роки великі корпорації активно використовували

можливості злиттів і поглинань.

а)         Яку користь можуть принести злиття і поглинання?

б)         Як результати досліджень довгострокових витрат підтверджу-

ють або спростовують теорію, на яку спирається антитрестове

законодавство в боротьбі проти злиттів великих корпорацій?

21.       Бізнес, особливо американський, часто критикують за коротко-

зорість. Критики заявляють, що багато компаній не ведуть дов-

гострокового планування, зосереджуючись замість цього на ко-

роткострокових прибутках.

а)         Чому, володіючи різними методами аналізу витрат, багато ком-

паній не ведуть дослідження довгострокових витрат?

б)         Ми часто читаємо про «Japan Incorporated». Яку користь може

принести подібна концепція для довгострокового планування

виробництва?

22.       Найбільш ефективним розміром заводу в технічному відношен-

ні буде той, при якому питомі витрати будуть мінімальними.

Поясніть, чи буде такий розмір заводу найбільш ефективним з

економічної точки зору, припускаючи, що ваш прогноз відноситься до окремої фірми.

23.       Бухгалтер вашої компанії побудував діаграму розсіювання да-

них про обсяги виробництва і витрати за останні шість місяців.

Апроксимуючи їх функцією загальних витрат ТС, він предста-

вив свою працю на вашу оцінку:

 

 

Витрати

 

Виробництво

Економічна теорія управління фірмою

а)         Який тип аналізу витрат виконав бухгалтер?

б)         Яка форма рівняння витрат буде найкраще відповідати даній

кривій загальних витрат?

в)         Чи містить дана крива розумні припущення, якими повинна ке-

руватися компанія?

24.       Корпорація «Flex-Rack, Inc.» експериментує з новим типом те-

нісної ракетки. Використовуючи новий волоконний матеріал,

завод випустив пробну партію ракеток. Провівши аналіз вико-

ристовуваної технології виробництва і виробничих можливос-

тей, «Flex-Rack,Inc.» припустила, що функція загальних витрат

для нової ракетки буде мати вигляд:

ТС=975 + 18Q-0,1Q2.

а)         Який тип аналізу витрат використовувала компанія «Flex-Rack,

Inc.»?

б)         Побудуйте таблицю витрат для випуску від 0 до 100 одиниць зі

збільшенням випуску на 20 одиниць (включаючи рівень вироб-

ництва, для якого МС = 0).

в)         Використовуючи таблицю витрат, побудуйте функцію повної

вартості. Додайте криві TVC і TFC.

г)         На наступному графіку покажіть криві для АТС, AVC і МС.

д)         Які припущення було зроблено компанією «Flex-Rack, Inc.» при

оцінці витрат, виходячи з апроксимованої форми функції ви-

трат?

25.       Телевізори для внутрішнього ринку США поставляє низка

країн, однак основними виробниками є самі Сполучені Штати,

Японія, Південна Корея і Сінгапур. Обстеження потужностей

телевізійного виробництва цих країн проведені в 1979 р. і повто-

рені в 1989 р. Були отримані такі дані:

Частина 4. Робоча книга студента

 

Виробнича потужність підприємства (тис. од.)   Частка у відсотках від виробничої потужності галузі

 

            1979                   1989

0,0-1,5

1,5-263

2,3-3,4

3,4-5,0

5,0-7,3

7,3-8,9

8,9-13,1

13,1-15,7

15,7-18,4

18,4-20,0

Більше 20,0    9,8 5,2 4,3 5,6 6,2 8,3 9,8 9,3 11,2 16,4 13,9           6,6

4,7

4,8

5,1

5,9

14,6

18,4

14,8

8,3

9,6

7,2

а)         Ми вважаємо, що функція короткострокових витрат може бути

або лінійною, або квадратичною, або кубічною. Яка з них буде

краще відповідати цим даним? Обґрунтуйте ваш вибір.

б)         Якому виду довгострокового аналізу витрат відповідають ці

дані? Які припущення необхідні для використання цього типу

аналізу витрат?

в)         Які висновки можуть бути отримані з цих даних щодо довго-

строкових середніх витрат виробників телевізорів?

Ситуаційна задача: «L & S Freighters, Inc.» 26. Компанія «L & S Freighters, Inc.» спеціалізується на вантажних перевезеннях і в даний час працює на повну потужність. Зараз її транспортні засоби складаються з 10 тракторів з 36-футовими причепами. Компанія може розширити справу на 10%, але для цього їй доведеться підвищити потужність. Потужність можна збільшити або за рахунок збільшення кількості щоденних поїз-док, або за рахунок збільшення кількості перевезеного за одну поїздку вантажу.

Фахівці компанії довідалися, що нові 40-футові причепи прода-ються по 20 000 дол., але через великий обсяг замовлення і завдяки гарному станові старих причепів компанії дилер пропонує обміняти старі причепи на нові з доплатою 10 000 дол. за причеп. Новий трак-тор потрібного компанії типу в повному комплекті коштує 80 000 дол.

Економічна теорія управління фірмою

Питання:

а)         Які варіанти дій компанії?

б)         Обговоріть всі «за» і «проти» кожного варіанту.

Ситуаційна задача: «Sealift Shipping Lines»

27.       Компанія «Sealift» спеціалізується на контейнерних вантажних

перевезеннях і знаходиться в Сингапурі. Підприємство розши-

рюється, так що керівники компанії подумують про закупівлю

в японського виробника нових контейнерів. Тепер час викорис-

товуються кубічні контейнери з посиленою підставою і бічними

й верхніми сторонами з рифленого металу. Вантажний обсяг їх

складає 1000 футів. Японський виробник повідомляє, що 1 фут

посиленої підстави коштує 7 дол., а 1 фут рифленого металу –

3,2 дол. Він може виготовити контейнери будь-якого розміру.

Питання:

а)         Яка вартість металу, що припадає на 1 фут3 вантажного просто-

ру?

б)         Сподіваючись на зниження витрат, керівники компанії розгля-

дають можливість виготовлення контейнерів більшого розміру.

Побудуйте графік залежності витрат на метал від обсягу ван-

тажного простору. Який оптимальний розмір контейнера?

в)         Обговоріть проблему розміру. Наприклад, як би ви побудували

пакгауз, футбольний стадіон або нафтоналивний танкер?

Ситуаційна задача: «Fertile Farm, Inc.»

28.       Компанія «Fertile Farm, Inc.» має заводи з виробництва добрив

на всій території США. Відділення з виробництва фосфатів зна-

ходиться в Окленді, штат Каліфорнія. В даний час керівники

компанії розглядають положення справ у цьому відділенні. За

останній рік ціни на сирі фосфати збільшилися на 60% і досягли

0,75 дол. за фунт, а кожен мішок з добривами містить 4 фунти

сирих фосфатів. Підвищення ціни обумовлене відрахуваннями

на охорону навколишнього середовища, що стягуються з поста-

чальників фосфатів, які добувають їх відкритим способом на од-

ному з островів у південній частині Тихого океану. Однак тому,

що у Флориді недавно були відкриті нові поклади фосфатів, не-

відомо, чи буде продовжуватися підвищення цін.

Перш ніж приймати рішення про закриття заводу в Окленді,

найвище керівництво намагається з’ясувати, наскільки підвищаться Частина 4. Робоча книга студента

ціни на фосфати. Щоб допомогти в цій роботі, бухгалтерія розроби-ла план витрат на майбутній рік. У нього включена деяка необхідна додаткова інформація:

 

Прогноз витрат (тис. дол.)  Річний обсяг виробництва (тис. мішків)

 

            70        100      120а

Сировина (крім фосфатів)    210      300      360

Змінні виробничі витратиb 145      195      280

Постійні витрати

Страхові відрахування         20        20        20

Податок на власність           12        12        12

Амортизація (будівлі, споруди й ін.c)         50        50        50

Технічне обслуговуваннясі  70        70        70

Вартість капіталуе     86        86        86

Усього            593      733      878

Врахуйте, що:

а)         Максимальна виробнича потужність складає 120 000 мішків на

рік.

б)         Для обліку амортизації устаткування в ціну мішка включаєть-

ся 0,3 дол. Первісна ціна устаткування складала 360 000 дол.,

очікуваний термін служби дорівнював 12 рокам при середньо-

му обсязі виробництва 100 000 мішків на рік. Коли до закінчен-

ня амортизаційного терміну залишалося 4 роки, ринкова ціна

устаткування складала всього 25 000 дол., але відновна вартість

дорівнювала 600 000 дол.

в)         Амортизаційні відрахування складали 10% на рік. Реальний знос

цих основних засобів не зв’язаний з виробництвом. Він визнача-

ється терміном служби і зношеністю. У наш час його ринкова

ціна складає 150 000 дол., до закінчення терміну служби зали-

шається 4 роки. Очікується, що відновна вартість складе 600 000

дол.

г)         Третину цієї кількості потрібно незалежно від того, діє завод чи ні.

д)         Компанія «Fertile Farm» планує 10%-ну норму прибутку на ін-

вестований капітал.

Економічна теорія управління фірмою

Через низькі ринкові ціни і жорстку конкуренцію на ринку до-брив передбачається, що ціна на добрива компанії «Fertile Farm» у найближчому майбутньому збережеться на рівні 11,25 дол. за мішок. Якщо керівництво вирішить закрити завод, то, за розрахунками ін-женерів підприємства, додаткові витрати складуть 10 000 дол. Ін-шим фактором, який варто враховувати при ухваленні рішення, є те, що в даний час проходять судові слухання з питань використання землі. Якщо компанія «Fertile Farm» виграє справу, то ділянка землі на узбережжі, де стоїть завод, може бути переоцінена як комерційна, а не промислова, і її вартість зросте з 500 000 до 2 400 000 дол.

Питання:

а)         Використовуючи наявні дані по витратах, підготуйте проект на на-

ступний рік, у якому будуть проаналізовані витрати, пов’язані з за-

криттям заводу на рік. За допомогою цих витрат визначите ціну,

яку варто платити за фосфати при різних рівнях виробництва для

забезпечення беззбиткової роботи. Враховуйте усі витрати як явні.

б)         Які висновки випливають з вашого аналізу витрат? Обговоріть

інші фактори, що впливають на рішення про закриття заводу.

в)         Через те, що дохід від відділення фосфатів сумнівний, керівни-

ки підприємства думають про повне закриття заводу в Окленді.

Оцініть прибутковість підприємства, вважаючи, що ціни на фос-

фати будуть стабільними. Чи варто остаточно закривати завод?

г)         Який вплив на ваше рішення буде мати можлива переоцінка ді-

лянки землі на узбережжі, де стоїть завод?

Ситуаційна задача: «Performance Motors, Inc.» (PMI) 29. Компанія PMI спеціалізується на модифікації автомобілів. Не-давно вона одержала від великого виробника автомобілів з Де-тройта замовлення на укомплектування 1500 машин для переве-зення худоби ефективним пристроєм, що дозволить збільшити потужність двигуна і поліпшити керування. Якщо компанія PMI підпише контракт, то вона одержить 2150 дол. за машину. Головний бухгалтер компанії PMI протягом тижня аналізував контракт і одержав такі оцінки витрат:

Оплата праці – 33 000 год. по 18 дол. за годину. Деталі зі складу, первісні витрати – 325 000 дол. Відновна вар-тість – 410 000 дол.

Додаткові деталі, які варто придбати, – 750 000 дол.

Частина 4. Робоча книга студента

Агрегат для обробки поверхні каліброваних циліндрів, що буде використовуватися для збільшення ступеня стиску. Оренда на тер-мін контракту – 65 000 дол.

Для фінансування проекту тривалістю 6 місяців компанія PMI повинна буде взяти позику в розмірі 600 000 дол. Відсоток за кредит дорівнює 12%.

Для консультацій запрошений відомий італійський дизайнер машин для перевезення худоби; витрати на оплату його праці скла-дуть 39 000 дол.

Змінні накладні витрати розподілені за часом проекту і складуть 5 дол. за годину.

Для забезпечення заданої норми прибутку на інвестований капі-тал у компанії PMI на витрати з оплати праці і матеріальні витрати нараховується граничний прибуток у розмірі 75%.

Спад реалізації автомобілів у США за останні кілька років при-вів до того, що компанія PMI має у своєму розпорядженні надлиш-кову потужність. Таким чином, укладення подібного контракту не відіб’ється в майбутньому і в даний час на плані виробництва.

Питання:

а)         Які витрати є релевантними для ухвалення рішення компанією

PMI?

б)         Чи варто компанії PMI прийняти або відхилити контракт на мо-

дифікацію машин?

в)         Припустимо, що затоварення на паливному ринку, що призвело до

зниження цін на пальне, викликало різке збільшення попиту на потуж-

ні високоякісні автомобілі. Тепер наявних у компанії PMI контрактів

вистачить на два роки вперед. Чи зміняться релевантні витрати за цих

умов? Чи варто компанії PMI прийняти або відхилити контракт?

Ситуаційна задача: «Shadow Screen, Inc.» 30. Компанія «Shadow Screen, Inc.», розташована в Лос-Анджелесі, ро-бить захисні екрани для кольорових телевізорів, виготовлених у США, Великобританії, Німеччині і на Далекому Сході. Продукція заводу, розташованого в Лос-Анджелесі, експортується в багато азі-атських країн, такі, як Сінгапур, Гонконг, Корея (за винятком Япо-нії). Через збільшення витрат на оплату праці в США і збільшення попиту на продукцію фірми в азіатському регіоні керівництво ком-панії «Shadow Screen» вирішило створити підприємство в Сінгапурі

Економічна теорія управління фірмою

і ввести його в дію до кінця року. Інженери компанії «Shadow Screen»

оцінили функцію витрат нового підприємства таким чином: ТС = 800 000 + 40Q+ 0,0025 Q2

де: ТС – загальні витрати, дол.;

Q – обсяг виробництва.

Хоча компанія «Shadow Screen» є лідером на світовому ринку, вона зіштовхується зі збільшенням конкуренції на азіатському рин-ку з боку низки французьких, німецьких і японських виробників. Очікуваний ринковий попит в Азії в наступному році складає 200 000 од. і передбачається, що протягом наступних п’яти років він буде збільшуватися на 20% за рік. Передбачуваний обсяг продажів ком-панії «Shadow Screen» у наступному році дорівнює 15 000 од., і вона планує зберегти свою частку ринку при її наступному збільшенні.

Питання:

а)         Які очікувані загальні витрати і середні витрати для обсягу про-

дажів, що складає 15 000 од.?

б)         Розрахуйте рівень виробництва, що забезпечить найнижчі се-

редні загальні витрати або максимальний ефективний масштаб

виробництва.

в)         Якою повинна бути ціна для підтримки граничного прибутку 25% при

обсязі виробництва, рівному 15 000 од.? Який очікуваний прибуток?

г)         Коли фірма досягне максимального ефективного масштабу ви-

робництва за щорічного збільшення обсягу продажів на 20%, що

відповідає мінімальним середнім загальним витратам?

д)         Оцініть частку ринку компанії «Shadow Screen» і найбільш ефек-

тивну частку ринку на наступний рік. (Згадайте, що найбільш

ефективна частка ринку – максимальний ефективний масштаб

виробництва/обсяг продажів у промисловості в цілому).

е)         Вважаючи, що очікувана функція витрат визначена із середньою

квадратичною помилкою ± 85 000 дол., розрахуйте, яка імовірність

того, що витрати в наступному році будуть нижчими за 2 млн дол.?

Ситуаційна задача: «Steel Producers of American» 31. Через інтенсивну конкуренцію з боку Європи і Японії «Steel Producers of American” створила групу експертів для дослідження структури ринку виробів зі сталі. Припустимо, що представлені далі дані “витрати-випуск” характеризують діяльність виробни-ків силових пружин для автомобільних підвісок за серпень.

Частина 4. Робоча книга студента

Компанія        Виробництво, од.     Витрати/Одиниця, дол.

 

1          7 500   53,00

2          11 000 54,00

3          14 500 52,50

4          15 500 51,00

5          18 500 49,50

6          19 500 50,00

7          28 000 47,00

8          67 000 43,00

9          118 000           43,50

10        150 000           43,50

Питання:

а)         Покажіть ці дані на повній кривій «витрати-випуск», що найточ-

ніше відображає їх.

б)         Якщо всі розрахунки витрат і випуску відносяться до одного мо-

менту часу, то який тип аналізу витрат вони відображають? Чи

буде це короткостроковий або довгостроковий аналіз?

в)         Визначте співвідношення між випуском і витратами. Представ-

ляють вони таку, що підвищується, що знижується або постійну

віддачу від масштабу виробництва?

г)         Наскільки близько ці дані до вашої апроксимованої кривої? Що

може викликати їх відхилення?

д)         Яку пораду на майбутнє може дати експерт по витратах виробни-

кам силових пружин?

е)         Обговоріть аргументи «за» і «проти» використання такого типу

аналізу витрат у комп’ютерній промисловості США.

Економічна теорія управління фірмою