Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4. Аналіз виробництва : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

4.4. Аналіз виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Рис. 4.5. Стадії виробництва

Однорідні функції

Пропорційне збільшення будь-якої виробничої функції означає мно-ження кожного члена функцїї на деякий постійний множник к. Якщо по-тім постійна величина k може бути винесена за дужки, то в такому випад-ку про функцію говорять, що вона є однорідною функцією степені п (п-го порядку), де величина п є показником степеня к, після того як його було винесено за дужки. Показник степеня п буде характеризувати збільшення, збереження на одному й тому ж постійному рівні або зменшення економіч-ної ефективності виробництва при збільшенні його масіптабу, відповідно до того, чи буде числове значення п більше, рівне або менше одиниці.

Наприклад, якщо маємо функцію Q = 5Xt +6Х2 +Х}, яку необхід-но пропорційно збільшити в k разів, то отримаємо:

hQ = 5(kX\+6(kX2) + (kX,).

\Частина 4. Робоча книга студента

Винісши за дужки величину k, отримаємо: hQ = k(5Xi+6X2+X3),

hQ = k(Q),

h = k або h = k1. Показник ступеня множника k - одиниця. Відповідно ми гово-римо, що функція Q = 5Х; + 6Х2 + Х3 є однорідною функцією першо-го степеня. Оскільки величина h = k, задана функція приводить до того, що збільшення економічної ефективності під час розширення масштабу виробництва відсутнє. Пропорційно збільшивши функ-цію Q = Х^АХ2гХ°л в k разів, отримаємо:

hQ = {кХ, )0'4 (кХ2 )0,3 (кХ3 )од = А:0'8 (Х"'4^0-3^0'1),

fl = fe0,8

Відповідно h < k.

Ця функція є однорідною функцією степеня 0,8 (зі ступенем однорідності 0,8). Оскільки h < k, наведена функція призводить до зменшення економічної ефективності виробництва при збільшення його масштабу. Загальне правило полягає в тому, що:

якщо п > 1, TO h > k, що означає зростаючий ефект масштабу;

якщо п =1, TO h = k, що означає незмінний ефект масштабу;

якщо п < 1,то h < k, що означає спадний ефект масштабу.

Неоднорідні функції

Якщо виробнича функція є неоднорідною, про що свідчить той факт, що після пропорційного збільшення цієї функції в k разів кон-станта k не може бути винесена за дужки, то в такому випадку за-значена функція може підлягати дослідженню шляхом присвоєння змінним факторам виробництва конкретних числових значень. На-приклад, припустимо, що ми маємо виробничу функцію :

Q = 101 + 0,6LCM + 2,lLOAC°-3Moa.

Припускаємо, що кожний зі змінних введених виробничих фак-торів дорівнює одиниці, а множник k =2. Тоді:

Економічна теорія управління фірмою

Q = Ш + 0,6LCM + 2,\І?АС0-гМ°л = 10(1) + 0,6(1)(1)(1) + 2,1(1)°'4(1)0'3 (l)0'2 = 12,7.

Далі, припустимо, що ми подвоюємо усі виробничі фактори, що вводимо, тобто приймаємо k = 2. Тоді:

hQ = 10(2) + 0,6(2)(2)(2) + 2Д(2)0'4 (2)0'3 (2)0'2 * 28,,

Q     12,7

Оскільки h > k, можна зробити висновок, що задана функція має властивість, що здатна збільшувати економічну ефективність ви-робництва при збільшенні його масштабу.

Задачі.

1.         Назвіть основні виробничі рішення, які можуть бути прийнятті у ко-

роткостроковому та довгостроковому плані такими керівниками:

а)         авіатранспортної компанії;

б)         автомобільної промисловості;

в)         академічного університету;

г)         медичної служби;

д)         державної структури;

е)         науково-дослідного інституту.

2.         Використовуючи графік, поясніть, як закон змінних кількісних відношень, або закон спадної дохідності, відображається на фор-мі кривих граничного продукту та загального випуску продукції за умови, що змінні є лише одним фактором виробництва, який вводиться. Поясніть співвідношення між спадною дохідністю та трьома стадіями виробництва.

3.         Поясніть найбільш суттєві відмінності між законом спадної до-хідності та зменшувальним ефектом масштабу. Як ці два понят-тя можуть бути використані при прийнятті рішення?

4.         У штаті Айова грунт є одним з найсприятливіших у світі для ви-рощування кукурудзи. На експериментальній сільськогосподар-ській станції було проведено випробування з метою визначення впливу азоту на урожайність зерна. Ці досліди показали, що по-чинаючи з однієї одиниці добрив при збільшенні застосування

Частина 4. Робоча книга студента

азоту врожайність кукурудзи збільшувалась, але при цьому спо-стерігалось зменшення темпів росту.

Якщо б ви мали необхідні дані та змогли накреслити графік ви-робничої функції, граничного продукту та середнього випуску про-дукції, то якими б були форми цих кривих?

5.   Розгляньте таблицю:

 

К-сть одиниць капіталу       Кількість одиниць праці

 

            1          2          3          4          5