Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Аналіз попиту : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

4.3. Аналіз попиту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Лінійна функція попиту

Q = b0+b1Xi+b2X2+...+bkXk

ДЄ

Q - оцінка необхідної кількості;

X - значення г'-тої незалежної змінної;

г

Ь. - оцінене значення г'-го регресійного параметра.

Степенева функція попиту

Q = b0X^...X^

Логарифмічна функція попиту

log(2 = log60 +61logX1 + b2\ogX2 +... + bk\ogXk.

Задачі.

1.         Припустимо, що попит на тенти для захисту від сонячного про-

міння (X) описується функцією:

log О =5-1,7 logP + 3 log S - 3 log A ,

 ^         х          у'

де: S - середня кількість сонячних годин в день, a A - витрати

 у

на рекламу іншого товару Y.

а)         Які будуть наслідки збільшення на 5 % кількості сонячних годин

в день для попиту на тенти?

б)         Які будуть наслідки для попиту на тенти, якщо затрати на рекла-

му іншого товару Y скоротяться на 10%?

в)         Яким товаром міг би бути Y?

2.         Згідно з оцінкою менеджера функція попиту має такий вигляд:

Р = а + bQ + е, де: a = 10; h — —2; ст- = 10, о-ь = 20.

а)         Визначте 95%-й довірчий інтервал істинних значень a і Ь.

б)         Яке значення t-статистики для отриманих оцінок параметрів?

в)         Чи доцільно застосовувати цю функцію попиту для прийняття

управлінських рішень?

3.         Менеджер визначив залежність між обсягами продажу (S) фір-

ми і величиною витрат на рекламу (А) :

log S = a + blog A + е,

Економічна теорія управління фірмою

крім того, він визначив, що a = 100; 6 = 1,52; a-=10; ст^ = 0,20; R2 = 0,82, а значення F-статистики достовірно при рівні 0,5.

а)         Наскільки можуть змінитися обсяги продажу, якщо витрати на

рекламу зростуть на 10%?

б)         Чи можете ви бути впевнені на 95%, що додаткові витрати на

рекламу приведуть до збільшення обсягів продажу?

в)         Якщо говорити про виконану роботу в цілому, то яка достовір-

ність виконаного аналізу?

4. Менеджер великої компанії, що займається страхуванням здоров’я клієнтів, отримав дані з дев’яти штабів про кількість людей, які купили індивідуальні поліси. На основі отриманої інформації він використав спеціальну комп’ютерну програму з електронними таблицями та отримав логарифмічну лінійну регресію вихідних даних (відповідні результати відображено в табл. 4.10). На основі очікуваного логарифмічного попиту на страхування здоров’я.

Питання:

а)         Визначити, чи мають знаки при коефіцієнтах вихідних змінних

якийсь економічний зміст. Відповідь поясніть.

б)         Які з коефіцієнтів регресії можна вважати статистично досто-

вірними при 5-%му рівні?

в)         Федеральний уряд розглядає проект підвищення податку на си-

гарети, введення якого призведе до зростання їх ціни на 22%. Як

це відобразиться на кількості людей, що бажають придбати по-

ліси по страхуванню здоров’я? Наскільки достовірні ваші про-

гнози в цьому значенні?

г)         У Нью-Йорку споживчий дохід на 10% вищий, ніж середній

дохід у дев’яти штатах, що включені у вибірку. Визначте ниж-

ню границю оцінки того, наскільки частіше чи рідше мешканці

Нью-Йорку будуть купувати такі поліси, за інших рівних умов,

з врахуванням того, що ви хочете забезпечити 95%-ий рівень до-

віри.

д)         Визначте, наскільки отримані регресії відповідають вихідним

даним. Чи можете ви вказати на якісь важливі вихідні змінні,

яких не вистачає в наведеному регресійному аналізі?

Частина 4. Робоча книга студента

Таблиця 4.10.

Результати регресійного аналізу

 

1

2 3 4

5

6

7 8 9

10

11 12 13 14

15

16 17 18

19

20        Статисти-ка регресії                                                           

 

                                                                                 

 

            Кратне R        0,89                                                   

 

            Квадрат R      0,79                                                   

 

            Скоригова-ний квадрат R   0,66                                                   

 

            Стандартна похибка 0,57                                                   

 

            Спостере-ження       9