4.2. Оцінка середовища прийняття рішень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Прийняття рішення в умовах визначеності: оптимізаційний аналіз

Прийняття рішення в умовах визначеності спрямоване на по-шук максимальної віддачі або у вигляді максимізації вигоди (дохо-ду, прибутку або корисності), або мінімізації витрат. Такий пошук називається оптимізаційним аналізом. Існує три методи оптиміза-Економічна теорія управління фірмою

ції: граничний аналіз, лінійне програмування, і прирістний аналіз прибутку.

Граничний аналіз

 

Рис. 4.1. Функції доходу, витрат і прибутку

В умовах визначеності доходи і витрати будуть відомі для будь-якого рівня виробництва і продажів. Задача полягає в тому, щоб зна-йти їхнє оптимальне співвідношення, яке максимізує прибуток, рис. 4.1.

 

Частина 4. Робоча книга студента

Лінійне програмування

Лінійне програмування – це вид математичного моделювання, який використовують для пошуку оптимального варіанта розпо-ділу обмежених ресурсів між конкурентними роботами. Будь-яка економічна задача, яка пов’язана з максимізацією або мінімізацією (тобто оптимізацією) лінійної цільової функції (наприклад, функції прибутку, повної вартості або аналогічних економічних величин) і виражена у формі системи лінійних нерівностей (наприклад, об-межень робочої сили, матеріалів, капіталу чи інших ресурсів), буде задачею лінійного програмування.

Приклади

1.         Визначення наборів продуктів, які відповідають заданим обме-женням за мінімальних затрат. Прикладами є задачі на складан-ня марочної суміші бензопродуктів або набору продуктів харчу-вання, які відповідають заданим дієтичним вимогам.

2.         Визначення оптимальних виробничих ліній і виробничих про-цесів. Приклади зустрічаються всюди, де діють обмеження ви-робничих потужностей (наприклад, розміру заводу чи машин-ного часу) і де приймаються рішення про випуск продукції з обмеженими ресурсами.

3.         Визначення оптимальних маршрутів перевезень. Як приклад можна навести фірми, виробничі підприємства і склади, які зна-ходяться далеко один від одного і намагаються мінімізувати ви-трати на перевезення продукції від місця виробництва до складу. Лінійне програмування може бути використано тільки для

розв’язання задач, які мають всі чотири наведені далі характерис-тики:

1)         сукупність невід’ємних незалежних змінних;

2)         лише одну ціль, яка служить функцією змінних (наприклад, максимізація прибутку чи мінімізація витрат);

3)         наявність обмежень, які накладають межі на досягнення цілі. Зазвичай вони мають вигляд верхньої або нижньої межі для по-єднання змінних.

4)         лінійний характер кількісних співвідношень.

Прирістний аналіз прибутку

Прирістний аналіз прибутку оперує з будь-якими і всіма змінами в доходах, витратах і прибутках, які є наслідком прийняття певного рішен-

Економічна теорія управління фірмою

ня. Таким чином концепція прирістного аналізу охоплює як зміни самих функцій, так і їх значень. Головне правило розв’язання полягає в тому, щоб прийняти будь-яке рішення, що підвищує прибуток, або відкинути будь-яку пропозицію, що його зменшує. Через те, що в прирістному ана-лізі розглядаються лише змінні, які підлягають змінам, постійні складові витрат (такі як страхування і знецінення грошей) не розглядаються.

Задачі:

1.         Класифікуйте кожну з наведених далі ситуацій як рішення, при-

йняте в умовах визначеності, ризику чи невизначеності. Пояс-

ніть вашу відповідь.

а)         Фермер зі штату Іллінойс має вирішити, скільки акрів землі ви-

ділити під кукурудзу, а скільки – під сою. Зробіть розрахунки.

б)         У спекотну погоду на бейсбольному стадіоні великий попит на

морозиво, а сосиски йдуть значно гірше. При помірній чи хо-

лодній погоді стан речей змінюється. Санітарні правила не до-

зволяють зберігати морозиво чи сосиски довше двох днів. Через

великий обсяг замовлення постачальники вимагають від орга-

нізатора торгівлі на стадіоні подавати замовлення на товар не

пізніше ніж за сім днів, інакше вони не гарантують його поста-

чання. Визначте, скільки морозива і сосисок повинен замовити

організатор торгівлі для великої гри на наступному тижні.

в)         Стандарт якості кормів для домашніх тварин обумовлює міні-

мальну кількість білків, жирів і вуглеводів і максимальну кіль-

кість баластових компонентів для кінцевої суміші. Існує три

основні компоненти для виготовлення кормової суміші з різ-

ними пропорціями білків, жирів і вуглеводів. Ціна компонен-

тів різна. Виробник кормової суміші хоче задовольнити вимоги

стандарту при її мінімальній собівартості. Визначте відповідні

пропорції основних компонентів суміші.

2.         Компанія «Friendly Electric» направила в комісію штату з пи-

тань комунальних підприємств заяву з проханням дозволити

ввести тариф на електроенергію, який змінюється в залежності

від часу доби. Це означає, що електроенергія, яку споживають в

певний час доби (наприклад пізно вночі), буде коштувати спо-

живачу дешевше, ніж у час пік. Компанія стверджує, що така

практика ціноутворення дозволить споживачу заощадити на

платі за електроенергію. Чи це так?

Частина 4. Робоча книга студента

3.   Дрібний виробник випускає два типи серфінгу. Ось основні

дані:

 

Показник, дол.          «Surfmaster»    «Wavemaster»

Ціна продажу 250      200

Вартість наповнювача на одиницю продукції      8          10

Вартість клею на одиницю продукції         20        15

Вартість роботи на одиницю продукції при оплаті 10 дол./год. 120      80

Відомо також такі дані

Допустимі витрати наповнювача, за день            80

Допустимі витрати клею, за день   150

Допустимі витрати на працю, за день       96 год.

Постійні витрати, за день    250

Припускаючи, що мета компанії полягає в максимізації прибутку і що всі вироблені серфінги будуть врешті-решт продані, визначте, скільки дощок кожного типу варто виготовляти у день? Поставте задачу у формі, зручній для лінійного програмування та розв’яжіть її графічним методом.

4. Корпорація «Eas Tenn Furniture Makers, Inc.», Ноксвілл, штат Теннессі, випускає обідні столи, м’які стільці для їдальні і крісла «Lazyrnan». Основні ресурси, які використовуються: деревина, оббивка та праця. Нормативні витрати ресурсів на кожен вид продукції та їхній тижневий запас такі:

 

            Деревина (фунтів)     Оббивка (ярдів)         Праця (год.)

Стіл     20        -          10

Стілець           5          3          5

Крісло 6          7          8

Допустимий запас    3000    1000    400

Меблі випускаються за тижневим графіком і зберігаються на скла-ді корпорації до продажу. Склад може вмістити 750 одиниць меблів кожного типу. За кожну продану одиницю продукції компанія отримує такий прибуток: 250 дол. за стіл, 150 дол. за стілець і 200 дол. за крісло.

а.         Побудуйте модель лінійного програмування і визначите опти-

мальний обсяг виробництва для кожного продукту.

б.         Використайте комп’ютер для розв’язання цієї задачі (якщо він є).

Економічна теорія управління фірмою

5.         Займаючись вивченням нової продукції, консультант з мар-

кетингу стикається з чотирма альтернативними фабричними

марками, п’ятьма можливими пакувальними конструкціями і з

трьома варіантами рекламних кампаній.

а)         Яку кількість стратегій повинно розглянути керівництво фірми?

б)         Який стан економіки і який вплив він може мати на вибір керів-

ництва фірми? Наведіть приклади.

в)         Як керівництво фірми може врахувати реакцію конкурентів?

6.         Поясніть, як показники дисперсії, такі як розмах, відхилення і середнє квадратичне відхилення, можуть бути використані для позначення ступеня ризику в прийнятті рішення. Який коефіці-єнт варіації застосовується?

7.         Більшість підприємців вважаються не схильними до ризику. Чому? Які фактори мають вплив на функції ризику-прибутку особи, що приймає рішення?

8.         За яких обставин однієї тільки передбачуваної вартості недо-статньо для отримання рішення? Які інші вимірювання можуть бути необхідними?

9.         Підсумуйте логічну послідовність дій, необхідних для прийнят-тя рішень в умовах ризику й в умовах невизначеності.

10.       Поясніть, чому метод еквівалента визначеності вважається кра-щим за метод дисконтної ставки, скоригованої з урахуванням ризику.

11.       Припустимо, що перед вами урна з дев’ятьма червоними, вісьмо-ма білими і сімома зеленими кульками. Якщо ви ретельно пере-мішаєте кульки, а потім витягнете одну, то яка імовірність того, що ця кулька виявиться зеленою? Яка це імовірність: апріорна чи апостеріорна? Чому?

12.       Сміт, який недавно відійшов від ведення успішного бізнесу, чис-та вартість якого становить близько 1 млн. дол., щойно купив бу-динок у Грінвіллі (Південна Кароліна) за 120 000 дол. Страховка на випадок пожежі має коштувати 500 дол. за рік. Оскільки Сміт

Частина 4. Робоча книга студента

володіє достатньою кількістю активів, які можна легко пере-творити в готівку на випадок необхідності, він не впевнений, чи варто йому купувати страховку від пожежі, особливо зважаючи на те, що його друг повідомив йому, що ймовірність пожежі, яка здатна повністю зруйнувати його будинок, лише 0,002.

а)         Чи повинен Сміт купувати страховку на випадок пожежі? Якщо

б ви були на місці Сміта, чи купили б ви страховку?

б)         Припустимо, що Сміт – інвестор у нерухомість, яка складається

з 500 будинків вартістю 120 000 дол. кожний, які розташовані

по всіх Сполучених Штатах. Якщо ймовірність виникнення по-

жежі у кожному будинку однакова, чи варто страхувати кожний

з них?

13.       Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусана К. отримала

гарну посаду у міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом

першого року зайнятості Сусана змогла зекономити 6 000 дол.,

які вона помістила у інвестиційний фонд. На даний момент вона

вивчає дві можливості інвестування.

Для проекту А ймовірність прибутку з чистою поточною вартіс-тю 3000 дол. дорівнює 0,2, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю 10 000 дол. дорівнює 0,1 та ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю 7 000 дол. дорівнює 0,7.

Для проекту В ймовірність прибутку з чистою поточною вартіс-тю 400 дол. дорівнює 0,35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю 6 500 дол. дорівнює 0,4 та ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю 8 000 дол. дорівнює 0,25.

а)         Яка очікувана поточна вартість для кожної інвестиції?

б)         Знайдіть середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації

для кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути обрані?

в)         Припустимо, що загальна корисність доходу Сусани може бути

подана рівнянням TU=25X – 3X2, де X виражено у тисячах до-

ларів поточної вартості. Які інвестиції повинні бути обрані?

Чому?

14.       Припустимо, що фірма має можливість здійснювати інвестиції

у два різних проекти. Використовуючи наступну матрицю, зна-

йдіть очікувану вартість як інвестицій, так і їх середніх квадра-

тичних відхилень. Використовуючи коефіцієнт варіації, вкажіть,

які інвестиції більш ризиковані, і поясніть чому.

Економічна теорія управління фірмою

 

Проект            Ймовірності

 

            1/3       1/3       1/3

А         80        60        20

В         75        65        30

15. Поштова служба Європи і Далекого Сходу планує організувати службу добірки і доставки дрібних пакетів високої вартості «від две-рей до дверей» між Лондоном і Гонконгом з подальшим продовжен-ням її до китайських міст Гуанчжоу, Шанхай і Пекін. Передбачаєть-ся, що нова фірма буде користуватися комерційними авіалініями для транспортування і гарантувати доставку протягом двох днів. Фірма розглядає п’ять різних стратегій маркетингу та ідентифі-кує чотири можливих стани, над якими вона не здійснює контролю. Оскільки це нове підприємство, фірма не може визначити об’єктивні імовірності для цих чотирьох станів економіки, але вона може оці-нити доходи для кожної стратегії відповідно до кожного стану еко-номіки, прийнявши за одиницю виміру 100 тис. дол., як це показано в наведеній платіжній матриці.

Перш ніж вирішити, якої стратегії дотримуватись, фірма хотіла б з’ясувати, яка стратегія є найкращою відповідно до кожного з роз-глянутих нами критеріїв: Лапласа, Гурвіца (при α = 0,6), Сейвіджа та Вальда. Фірма просить вас забезпечити її цією інформацією.

 

Стратегія        Стан економіки

 

            N         N         N         N

A         11        15        9          6

в          13        4          14        7

с          10        10        10        10

D         9          11        15        13

Е          8          3          7          5

16. «Grand Slalom Ski Company», Огден (Юта) пропонують налаго-дити виробництво трьох нових марок гірських лиж. Очікувана вартість цих трьох моделей така:

 

Лижі   Постійні витрати, дол.         Змінні витрати у розрахунку на одну пару, дол.

А         50 000 75

В         75 000 60

С         90 000 30

Частина 4. Робоча книга студента

Три ймовірні рівні продажів оцінюються як 2000 пар, 4000 пар і 6000 пар з ймовірностями 0.30, 0.45 та 0.25 відповідно. Роздрібна ціна буде складати 400 дол. за пару.

а)         Побудуйте відповідну платіжну матрицю. Яка модель повинна

бути обрана?

б)         Тепер припустимо, що фірма не знає, які імовірності цих трьох

рівнів продажів.

Яка модель повинна бути обрана відповідно до критерію Бейєса?

Побудуйте матрицю втрат і визначите, яка модель має бути об-рана відповідно до критерію Сейвіджа.

17.       Ви працюєте менеджером з перевезень у фірмі, яка виконує ви-

робничі роботи, керовані за допомогою ЕОМ. Одного разу опів-

дні директор служби зв’язку зі споживачами інформує вас, що

вихід з ладу одного з компонентів змусив вигідного споживача

закрити свою складальну лінію. Потрібні додаткові відванта-

ження для заміни комплекту, що вийшов із ладу, і споживач

пропонує премію в сумі 15 000 дол., якщо завтра продукцію буде

поставлено на його підприємство до 6 години ранку.

Вивчивши можливість доставки продукції, ви робите висновок

про те, що неможливо доставити вантаж до 6 години ранку, вико-ристовуючи рейси за розкладом. Місцева вантажна авіалінія надає два типи чартерних літаків малої вантажопідйомності: реактивний і турбогвинтовий. Вартість фрахтування реактивного літака оціню-ється в 7000 дол. Враховуючи різницю в тривалості польоту, ви оці-нюєте імовірність доставки до 6 години – 0,8 для реактивного літака й 0,3 – для турбогвинтового.

а)         Побудуйте дерево рішення, яке включало б усі дані, які відно-

сяться до справи та пов’язані з рішенням, яке буде прийнято.

б)         Який очікуваний прибуток у разі доставки реактивним літаком?

Турбогвинтовим?

в)         Яку альтернативу ви готові вибрати? Чому?

Ситуаційна задача: «Changeroyl, Inc.»

18.       «Changeroyl, Inc.» – станція технічного обслуговування, яка

здійснює заміну олії і мастил автомашин. Крім машинної олії

у фірмових банках об’ємом 1 кварта «Changeroyl, Inc.» продає

олію з бочок об’ємом 55 галонів. Ціна бочкової олії визначена за

галон, і покупець платить за фактичний обсяг заправленої олії.

Економічна теорія управління фірмою

Середньогодинний дохід станції, який отримують від заправ-лення машин бочковою олією, виражається рівнянням ТR = 120 – 0,9Q2, де ТR – загальний дохід, а Q – кількість галонів, проданих за годину.

Загальні витрати на покупку, збереження і заправлення олії ви-ражаються рівнянням :

TC= 12 + 2Q – 0,7Q2 + 0,03Q3,

де TC – повна вартість, а Q – кількість галонів, проданих за го-дину.

Питання:

а)         Який максимальний годинний дохід станції від бочкової олії?

При якій ціні дохід буде максимальним?

б)         Який максимальний прибуток станції від бочкової олії за 1 годину?

в)         Складіть таблицю, яка включає ціну, загальний дохід, загальні

витрати і прибуток при продажі від 0 до 19 галонів олії за годину

з приростом 1 галон. Врахуйте дробові значення кількостей, що

дають максимальний прибуток і максимальний дохід.

г)         Побудуйте графік загального доходу, загальних витрат і при-

бутку. Нанесіть лінії, що відповідають граничному доходу і гра-

ничним витратам, і покажіть, що прибуток максимізується, коли

МR = МС.

Ситуаційна задача: «Тгаns-Atlantic Согроration» 19. «Тгаns-Atlantic Согроration» нещодавно закінчила споруджен-ня нових виробничих потужностей для своєї нової моделі факс-машини. Компанія вже провела дослідження з вибору найбільш придатної стратегії для просування на ринку нової продукції. Після того, як поле можливих стратегій маркетингу було звуже-но, залишилося дві альтернативи. Керівництво тепер повинно зробити вибір між ними.

Стратегія А передбачає просування факс-машин за допомогою реклами, націленої на потенційних кінцевих користувачів продукці-єю. Стратегія В передбачає продаж через службовців «Тгаns-Atlantic Согроration», які повинні переконати дистриб’юторів у необхідності просувати на ринок дану продукцію.

Як частину свого аналізу фахівці з планування компанії розгля-дають імовірність чотирьох можливих обсягів продажів відповідно до стратегії В. Ці можливості разом з їхніми оціненими імовірнос-

Частина 4. Робоча книга студента

тями представлені в супутній таблиці. Імовірності суб’єктивні, що представляють найбільш сприятливі прогнози керівництва компа-нії щодо майбутнього своєї нової продукції.

Питання:

а)         Якщо компанія «Тгаns-Atlantic Согроration» має 40% гранич-

них прибутків від продажів, то які очікувані прибутки згідно з

кожною стратегією?

б)         Побудуйте діаграму прибутків відповідно до кожної стратегії.

Яка стратегія здається більш ризиковою при візуальному порів-

нянні обох діаграм?

в)         Обчисліть середнє квадратичне відхилення розподілу прибутку

для кожної стратегії. Яка стратегія здається більш ризиковою?

 

Стратегія А (увага споживачу)

Прогнозні продажі, дол.       Ймовірність

100 000           0,2

250 000           0,3

300 000           0,3

450 000           0,2

Стратегія В (увага дистриб’ютору)

Прогнозні продажі, дол.       Ймовірність

200 000           0,3

250 000           0,3

300 000           0,4

г) Припустимо, що функція корисності фірми відповідає тій, що зображена на рис 4.2. Яку стратегію керівник відділу маркетин-гу радить керівництву компанії?

 

Економічна теорія управління фірмою

40 60 80 100 120 140 160 180

Прибуток (в тис. дол.)

Рис. 4.2. Функція корисності

Ілюстративна задача: «JB Foundary»

20. «JB Foundary» - невелике ливарне підприємство, яке спеціалізується

на виробництві відливок на замовлення. Фірма має проблеми зі своєю

старою електродуговою піччю, яка повністю амортизована, але може

бути продана за 6000 дол. Необхідно терміново прийняти рішення

стосовно того, чи модифікувати стару піч, чи купити сучасну модель,

яка має такі характеристики, які не можуть бути включені до модифі-

кацїї старої. Рішення ускладнюється думкою спеціалістів про те, що в

найближчі три роки в пічній технології очікується прорив.

Найкраща оцінка, яку можуть отримати власники підприєм-

ства, полягає в тому, що шанси радикального удосконалення печі

приблизно через три роки складають 40%. Якщо нова піч дійсно

з’явиться, то ймовірність того, що вона перетворить всі існуючі мо-

делі в неконкурентоспроможні, дорівнює 0,9; ймовірність того, що

це буде лише незначне удосконалення, становить 0,1.

Вартість модифікацїї старої печі становить 3000 дол., а вартість сучасної

моделі дорівнює 25 000 дол. У будь-якому випадку піч буде експлуатува-

тись протягом 8 років, після чого її продадуть. У табл. 4.1 наведено очікувану

економію за рік та ліквідаційну вартість у трьох випадках (стан економіки):

N1 - відсутність технологічного прориву;

N2 - розроблено нову піч, яка робить всі раніше розроблені печі застарілими; Частина 4. Робоча книга студента

N3 – розроблено нову піч, але вона забезпечує лише незначну економію.

Таблиця базується на періоді експлуатації обох печей, який складає 7 років. Різке зниження економії та ліквідаційної вартості у станах N2 та N3 виникає через те, що розробка абсолютно нової або навіть удосконаленої печі вплине на попит ливарного підприємства та на його загальну конкурентоспроможність.

Таблиця 4.1

Очікувана економія

 

Купівля нової печі    Модифікація старої печі

Стан   Економія за рік, дол. Ліквідаційна вартість, дол.   Економія за рік, дол. Ліквідаційна вартість, дол.

N1       6000    8000    2000    4000

N2       2000    2000    1000    2000

N3       3000    4000    1000    3000

Для ливарного підприємства є ще одна альтернатива. Якщо новий тип печі не буде розроблено, то модифікована стара піч може бути про-дана до того часу за 9000 дол., а зовсім нова піч може бути куплена, за оцінками, за 45 000 дол. Є ймовірність 0,9 стану N2, у випадку якого нова піч може забезпечувати економію 13 000 дол. щорічно та коштувати 20 000 дол. наприкінці 5 року. Також є ймовірність 0,1 стану N3, у випадку якого нова піч може забезпечити економію тільки 8 000 дол. щорічно та коштувати тільки 15 000 дол. Якщо нову піч буде куплено зараз, то вона буде експлуатуватись протягом 8 років, незалежно від нових розробок.

Використайте «дерево рішень» для визначення того, чи варто модифікувати стару піч або купити нову сучасну модель (без враху-вання фактора інфляції).

Ілюстративна задача: «Pan Pacific Corporation» 21. «Pan Pacific Corporation» – великий виробник спортивного об-ладнання для шкіл, професіональних спортсменів та Олімпій-ських ігор. Корпорація досить успішно функціонувала з 1970 по 1985 рр., досягнувши обсягу продаж у 300 млн. дол. з прибутками, які складали приблизно 15 млн дол. щорічно. Наприкінці 80-х рр. ринок виявився наповненим дешевими імпортними товарами, що завдало «Pan Pacific Corporation» значних збитків спочатку в ре-Економічна теорія управління фірмою

зультаті зменшення обсягу продаж, а потім зменшення прибутків, бо компанії довелось зменшити ціну, щоб витримати конкурен-цію. Збитки за трьохрічний період склали 40 млн дол. (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Динаміка продажів

 

Показник        1-й рік 2-й рік 3-й рік

Продажі (млн дол.)   250      270      300

Збитки            (10)     (10)     (20)

Намагаючись вирішити проблему, «Pan Pacific Corporation» ви-вчила можливості виходу на нові сегменти ринку та виробництва іншого виду продукції, яка б могла бути більш прибутковою. Після оцінки дослідження, яке провели фахівці фірми, рада директорів вирішила, що «Pan Pacific Corporation» повинна наслідувати стра-тегію виробництва та маркетингу одного із таких нових товарів:

51        – радіоприймачі СВ, ціна 100 дол. за одиницю;

52        – факсимільні машини (факс), ціна 800 дол. за одиницю;

53        – персональні комп’ютери, ціна 1000 дол. за одиницю. Керівники фірми розрахували, що необхідні початкові інвестиції

у підприємство та обладнання складуть 10 млн дол., які б товари фір-ма не вирішила виробляти. Обсяги продажів залежать від трьох ста-нів економіки: бум, стабільність та спад. Повністю розподілені питомі витрати повинні змінюватись разом із обсягом, як показано у табл. 2.

Таблиця 4.3

Прогнозні середньорічні питомі продажі та питомі витрати

 

Продукція       Стан економіки         Питомі продажі, дол.            Питомі виробничі витрати, дол.

S1 :

радіоприймачі

СВ       Бум

Стабільність

Спад   950 000 900 000 860 000      84,56 84,57 84,75

S2 : факс-машини      Бум

Стабільність

Спад   280 000 240 000 200 000      629,75 646,30 653,80

S3 : персональні комп’ютери          Бум

Стабільність

Спад   120 000 90 000 75 000          720,40 725,75 767,80

Частина 4. Робоча книга студента

Прогнозний щорічний грошовий потік готівки наведено у табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Прогнозний щорічний грошовий потік готівки

 

Продукція       Стан економіки         Питомі продажі

(тис.

дол.)    Валові

прибутки

(млн

дол.)    Виробничі

витрати (млн дол.)   Чистий

притік

готівки

( млн дол.)

S1 : радіо-приймачі СВ        Бум

Стабільність

Спад   950 900 860    95 90 86          80,332 76,113 72,885            14,668 13,887 13,115

S2 : факс-машини      Бум

Стабільність

Спад   280 240 200    224 192 160    176,330 155,112 130,760      47,670 36,888 29,240

S3 :

персональні

комп’ютери   Бум

Стабільність

Спад   120 90

75        120 90

75        86,448 65,318 51,585            33,552 24,682 17,415

Якщо чистий притік готівки (див. табл. 4.4) буде мати місце кожен рік, то теперішня вартість чистих грошових надходжень готівки, дис-контована при 10%, буде відповідати тій, що представлена в табл. 4.5.

Керівники «Pan Pacific Corporation» не знають точно, який стан економіки буде переважати протягом наступних трьох років. Від-повідно вони побудують платіжну матрицю з використанням над-ходжень грошових засобів за три роки у якості віддачі. Якщо за-стосовується критерій розв’язання для прийняття рішень в умовах невизначеності, то результати будуть аналогічні тим, що наведені у табл. 4.6, 4.7 та 4.8. 5, 6 та 7.

Економічна теорія управління фірмою

Таблиця 4.5.

Теперішня вартість надходжень готівки за три роки ( ставка дисконту 10%)

 

                                                          

S1 : радіоприй-мачі СВ        Бум

Стабілізація

Спад   14,668 13,887 13,115            36,447 34,535 32,615            10,0 10,0 10,0 26,447 24,535 22,615

S2 : факс-машини      Бум

Стабілізація

Спад   47,670 36,888 29,240            118,548 91,735 72,716          10,0 10,0 10,0 108,548 81,735 62,716

S3: персональні комп’ютери           Бум

Стабілізація

Спад   33,552 24,682 17,415            83,439 61,380 43,309            10,0 10,0 10,0 73,439 51,380 33,309

Таблиця 4.6.

Застосування критерію максі-міна та альфа-критерію Гурвіца

 

Продукція       Стан економіки         Критерії

 

            Бум     Стабіль-ність Спад   Максіміна Вальда      Гурвіца

а= 0,5

S1 : радіоприймачі СВ          26,447 24,535 22,615 22,615 24,513

S2 : факс-машини      108,548           81,735 62,716 62,716*           85,632*

S3 : персональні комп’ютери          73,439 51,380 33,309 33,309 53,374

* найбільш вдалий вибір при зазначеному критерії

Частина 4. Робоча книга студента

Таблиця 4.7

Застосування критерію втрат від міні-максу (критерій Сейвіджа)

 

Продукція       Стан економіки         Матриця втрат          Макси-мальні втрати

 

            Бум     Стабіль-ність Спад   Бум     Стабіль-ність Спад  

 

S1 : радіо-приймачі СВ        26,447 24,535 22,615 82,101 57,200 40,101 82,101

S2 : факс-машини      108,548           1,735   62,716 0          0          0          0*

S3 : пер-сональні комп’ютери        73,439 51,380 33,309 35,109 30,355 29,407 35,109

* найбільш вдалий вибір при зазначеному критерію

Застосування критерію Лапласа

Таблиця 4.8

 

            Стан економіки         Середнє     Коефі-

Продукція       Бум р=1/3       Стабіль-ність р=1/3   Спад р=1/3     Очіку-вана вартість  квадра-тичне відхилення            цієнт варіа-ції

S1 : радіоприй-мачі СВ        26,447 24,535 22,615 24,532 1,564   6,38

S2: факс-машини       108,548           81,735 62,716 84,333*           18,800 22,29

S3 :

персональні

комп’ютери   73,439 51,380 33,309 52,709 16,410 31,13

* найбільш вдалий вибір при зазначеному критерію.

Коефіцієнт варіації в табл. 4.8 показує, що три пропозиції мають різні ступені ризику. Тому керівництво «Pan Pacific Corporation» вважає, що облікова ставка повинна були відкоригована таким чи-ном, щоб вона могла відображати різні ступені ризику:

Економічна теорія управління фірмою

 

Продукція       Облікова ставка, відкоригована з врахуванням ризику

Радіоприймачі СВ     12%

Факс-машини            15

Персональні комп’ютери     10

Це призведе до зміни поточної вартості готівки, табл. 4.9.

Таблиця 4.9

Щорічний рух грошових коштів, скоригований для різних ступенів ризику

 

Продукція       Стан еконо-міки       Середньо-річне над-ходження

готівки (млн дол.)                            

S1 : радіо-приймачі СВ        Бум

Стабілізація

Спад   14,668 13,887 13,115            35,230 33,354 31,500            10,0 10,0 10,0 25,230 23,354 21,500

S2 : факс-машини      Бум

Стабілізація

Спад   47,670 36,888 29,240            108,840 84,224 66,762          10,0 10,0 10,0 98,840 74,224 56,762

S3 :

персональні

комп’ютери   Бум

Стабілізація

Спад   33,552 24,682 17,415            70,677 51,992 36,684            10,0 10,0 10,0 60,667 41,992 26,684

Питання:

а)         Яку продукцію має вибрати керівництво фірми? Чому?

б)         Оцініть розрахунок продаж і прибутків. Які припущення під час

розрахунку теперішньої вартості чистого прибутку?

в)         Як можна вдосконалити прийняття рішень, які вимагають ви-

користання різноманітних критеріїв аналізу ризику?

г)         Як ви вважаєте, чи повинна компанія «Pan Pacific Corporation»

зупинити виробництво спортивного обладнання? Чому?

Частина 4. Робоча книга студента