Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Оцінка середовища прийняття рішень : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

4.2. Оцінка середовища прийняття рішень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Прийняття рішення в умовах визначеності: оптимізаційний аналіз

Прийняття рішення в умовах визначеності спрямоване на по-шук максимальної віддачі або у вигляді максимізації вигоди (дохо-ду, прибутку або корисності), або мінімізації витрат. Такий пошук називається оптимізаційним аналізом. Існує три методи оптиміза-Економічна теорія управління фірмою

ції: граничний аналіз, лінійне програмування, і прирістний аналіз прибутку.

Граничний аналіз

 

Рис. 4.1. Функції доходу, витрат і прибутку

В умовах визначеності доходи і витрати будуть відомі для будь-якого рівня виробництва і продажів. Задача полягає в тому, щоб зна-йти їхнє оптимальне співвідношення, яке максимізує прибуток, рис. 4.1.

 

Частина 4. Робоча книга студента

Лінійне програмування

Лінійне програмування – це вид математичного моделювання, який використовують для пошуку оптимального варіанта розпо-ділу обмежених ресурсів між конкурентними роботами. Будь-яка економічна задача, яка пов’язана з максимізацією або мінімізацією (тобто оптимізацією) лінійної цільової функції (наприклад, функції прибутку, повної вартості або аналогічних економічних величин) і виражена у формі системи лінійних нерівностей (наприклад, об-межень робочої сили, матеріалів, капіталу чи інших ресурсів), буде задачею лінійного програмування.

Приклади

1.         Визначення наборів продуктів, які відповідають заданим обме-женням за мінімальних затрат. Прикладами є задачі на складан-ня марочної суміші бензопродуктів або набору продуктів харчу-вання, які відповідають заданим дієтичним вимогам.

2.         Визначення оптимальних виробничих ліній і виробничих про-цесів. Приклади зустрічаються всюди, де діють обмеження ви-робничих потужностей (наприклад, розміру заводу чи машин-ного часу) і де приймаються рішення про випуск продукції з обмеженими ресурсами.

3.         Визначення оптимальних маршрутів перевезень. Як приклад можна навести фірми, виробничі підприємства і склади, які зна-ходяться далеко один від одного і намагаються мінімізувати ви-трати на перевезення продукції від місця виробництва до складу. Лінійне програмування може бути використано тільки для

розв’язання задач, які мають всі чотири наведені далі характерис-тики:

1)         сукупність невід’ємних незалежних змінних;

2)         лише одну ціль, яка служить функцією змінних (наприклад, максимізація прибутку чи мінімізація витрат);

3)         наявність обмежень, які накладають межі на досягнення цілі. Зазвичай вони мають вигляд верхньої або нижньої межі для по-єднання змінних.

4)         лінійний характер кількісних співвідношень.

Прирістний аналіз прибутку

Прирістний аналіз прибутку оперує з будь-якими і всіма змінами в доходах, витратах і прибутках, які є наслідком прийняття певного рішен-

Економічна теорія управління фірмою

ня. Таким чином концепція прирістного аналізу охоплює як зміни самих функцій, так і їх значень. Головне правило розв’язання полягає в тому, щоб прийняти будь-яке рішення, що підвищує прибуток, або відкинути будь-яку пропозицію, що його зменшує. Через те, що в прирістному ана-лізі розглядаються лише змінні, які підлягають змінам, постійні складові витрат (такі як страхування і знецінення грошей) не розглядаються.

Задачі:

1.         Класифікуйте кожну з наведених далі ситуацій як рішення, при-

йняте в умовах визначеності, ризику чи невизначеності. Пояс-

ніть вашу відповідь.

а)         Фермер зі штату Іллінойс має вирішити, скільки акрів землі ви-

ділити під кукурудзу, а скільки – під сою. Зробіть розрахунки.

б)         У спекотну погоду на бейсбольному стадіоні великий попит на

морозиво, а сосиски йдуть значно гірше. При помірній чи хо-

лодній погоді стан речей змінюється. Санітарні правила не до-

зволяють зберігати морозиво чи сосиски довше двох днів. Через

великий обсяг замовлення постачальники вимагають від орга-

нізатора торгівлі на стадіоні подавати замовлення на товар не

пізніше ніж за сім днів, інакше вони не гарантують його поста-

чання. Визначте, скільки морозива і сосисок повинен замовити

організатор торгівлі для великої гри на наступному тижні.

в)         Стандарт якості кормів для домашніх тварин обумовлює міні-

мальну кількість білків, жирів і вуглеводів і максимальну кіль-

кість баластових компонентів для кінцевої суміші. Існує три

основні ком