Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА 4. РОБОЧА КНИГА СТУДЕНТА 4.1. Фірма та її поведінка : Економічна теорія управління фірмою : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА 4. РОБОЧА КНИГА СТУДЕНТА 4.1. Фірма та її поведінка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Загрузка...

Альтернативні моделі поведінки фірми:

1.         Модель максимізації прибутку – мета фірми полягає у максимі-зації її вартості у майбутньому.

2.         Модель максимізації продажів – мета фірми полягає у макси-мізації продажів при збереженні мінімально необхідного рівня прибутку.

3.         Модель максимізації зростання – при досягненні фірмою рівня випуску, який забезпечує максимізацію прибутку, випуск про-дукції має залишатися постійним до тих пір, поки залишаються постійними витрати і рівень попиту.

4.         Модель управлінської поведінки описує розбіжності між влас-никами та управлінцями. Існують такі моделі управлінської по-ведінки:

 

-          модель управлінського зиску базується на припущенні, що еко-номічна стратегія корпорації обумовлена розбіжністю інтересів власників і управлінців;

-          модель управлінської розсудливості передбачає, що менеджери переслідують свої особисті інтереси на тій умові, що вони за-безпечують рівень прибутків, достатній для виплати дивідендів власникам і зростання фірми;

-          агентська модель орієнтована на стосунки між принципалами (акціонерами) та їх агентами (менеджерами), які діють в інтер-есах останніх.

5.         Модель максимізації доданої вартості – це довгострокова кон-

цепція, що спрямована на максимізацію зиску всіх учасників:

менеджерів, робітників, постачальників і акціонерів.

Задачі:

1. У журналі «Time» Д. Б. Тіннен писав: «Історична іронія полягає в тому, що в Сполучених Штатах, осередку світового капіталіз-му, так мало громадян розуміє, що саме прибутки є основою того процвітання, на якому ґрунтується добробут як окремих осіб, так і країни в цілому».

а) Поясніть ту найважливішу функцію, яку економічний прибуток відіграє в системі «ринок – підприємство».

Частина 4. Робоча книга студента

б)         Телефонні компанії, електричні компанії та інші комунальні під-

приємства є прикладом галузей виробництва, які регулюються

урядом. Якщо прибуток є настільки сильним стимулом, то чому

уряд продовжує їх регулювати?

в)         Чи свідчить дерегулювання авіаліній, автомобільних транспорт-

них компаній і банківської справи про те, що американці навчи-

лися розуміти роль прибутку в економіці? Поясніть.

2.         Деякі економісти розвивають теорію фірми, яка стверджує, що фірми

прагнуть максимізації продажів, а не прибутку чи вартості фірми.

а)         Поясніть, як мотивація менеджерів може орієнтувати їх на мак-

симізацію продажів у більшій мірі, ніж прибутків.

б)         Поясніть причини, з яких ми зберігаємо теорію фірми, що надає

перевагу максимізації вартості фірми перед максимізацією про-

дажів.

3.         Інша модель, альтернативна моделі максимізації вартості фір-

ми, стверджує, що з появою сучасних корпорацій і пов’язаного

з ними відділення власності від управління менеджери будуть

більше зацікавлені в максимізації особистого добробуту, ніж у

прибутках корпорації.

а)         Укажіть, як можна виміряти вигоди управлінця.

б)         Поясніть, чому така теорія не може замінити нашу теорію фір-

ми, виражену в термінах максимізації вартості.

4.         Хоча всі успішні фірми прагнуть росту і часто досягають успіху в цьому, існує межа їхнього росту. Поясніть, чому.

5.         Компанія «Johnson & Johnson», виробник тайленолу, мала свою част-ку ринку анальгетиків, коли невідомий отруїв частину капсул з цими ліками. Вилучення з продажу всіх капсул, проведення сотень дослі-джень, необхідність у дорогій рекламній кампанії – усе це призвело до різкого падіння прибутків компанії. Проте такі надзвичайні заходи дозволили згаданій компанії зберегти велику частку свого ринку.

а)         Якої теорії прибутку притримувалась компанія «Johnson &

Johnson»?

б)         Чому компанія зосередилася на збереженні своєї частки ринку?

в)         Чому компанія «Johnson & Johnson» просто не змінила фірмову

назву тайленолу?

Економічна теорія управління фірмою

6.         Після слухань у конгресі з проблем контролю компаній акціо-

нерами сенатор Г. Метценбаум (балотувався у штаті Огайо від

партії демократів) заявив: «Занадто часто окремі акціонери

дуже мало чи зовсім нічого не знають про те, як фактично ви-

трачаються їхні гроші».

Його погляд енергійно підтримав К. Ікен, голова «Icahn &

Company», член Нью-Йоркської фондової біржі, що заявив дирек-торам і головним керівникам американських компаній, акції яких доступні широкій публіці, що «вони, у своїй більшості, ні перед ким не відповідають». Він висловив своє розчарування, що демократія в корпораціях «не працює, бо справжньої корпоративної демократії не існує».

Хоча за неуточненими даними у США зареєстровано близько 30 млн. власників акцій, вони практично не організовані. У минулому робились розрізнені спроби створення акціонерами союзів для за-хисту своїх інтересів, але й дотепер дрібні акціонери залишаються найменш захищеною категорією.

Покажіть, як акціонери могли б змусити керівників корпорацій прислухатися до свого голосу.

7.         Як вплинуть зазначені далі ситуації на вартість капіталу акціо-

нерного фонду фірми?

а)         Істотне зростання процентної ставки.

б)         Впровадження науково-технічних засобів, які значно заощаджу-

ють час.

в)         Перемога профспілки в трудовій суперечці, що призвела до 20 %

збільшення заробітної плати.

8.         Корпорація «Global» має капіталізовану вартість 25 дол. на

акцію при річному доході 3 дол. на акцію. Згадана корпорація

одержала інвестиційну пропозицію, яка дозволяє підвищити її

дохід на 95 центів на акцію, але одночасно збільшує діловий ри-

зик, що вимагає збільшення доходу від інвестицій на 15%.

а)         Яка поточна величина доходу на інвестиції компанії «Global»?

б)         Чи варто компанії прийняти таку пропозицію?

в)         Поясніть, яким чином ризик пов’язаний з доходом.

г)         У чому полягає головна проблема компанії «Global» при при-

йнятті рішень про інвестиції на майбутнє?

Частина 4. Робоча книга студента

9.         Фірма проводить рекламну кампанію, що, як передбачається,

дозволить підвищити річний дохід від кожних 100 дол., витраче-

них сьогодні, до 115 дол.

Чи повинна фірма сьогодні віддати з доходу 100 дол. для того, щоб одержати через рік 115 дол.?

10.       Фірма розглядає три пропозиції. Як показано у наведеній далі

таблиці, перша пропозиція обіцяє приносити по 10 000 дол. до-

ходу щорічно протягом 10 років. Друга пропозиція дозволить

мати в сумі 75 000 дол. доходу протягом чотирьох років. Третя

пропозиція обіцяє сумарний дохід 115 000 дол. Однак надхо-

дження почнуться після закінчення 3 років і завершаться цілком

через 5 років.

Розподіл потоку готівки наведено у таблиці:

 

Рік       Пропозиція 1, дол.    Пропозиція 2, дол.    Пропозиція 3, дол.

1          10 000 30 000 0

2          10 000 20 000 0

3          10 000 15 000 0

4          10 000 10 000 $10 000

5          10 000 0          15 000

6          10 000 0          20 000

7          10 000 0          30 000

8          10 000 0          40 000

9          10 000 0          0

10        10 000 0          0

Разом  100 000           75 000 115 000

а)         Яка поточна вартість кожної пропозиції, якщо ставка дисконту-

вання дорівнює 8, 12 і 18%?

б)         Як впливає розподіл потоку готівки в часі на поточну вартість

пропозиції?

11. «Nonesuch Goodies» – невелика, але прибуткова пекарня – на-лежить власнику, що хоче продати свою справу. Два його пра-цівники хочуть купити пекарню, але не можуть внести всю суму відразу. Однак кожний з них знає, що інвестиції окупляться за кілька найближчих років.

Економічна теорія управління фірмою

Працівник А пропонує 150 000 дол., причому він буде виплачу-вати 12% річних щорічно, а повну суму боргу 150 000 дол. поверне наприкінці восьмого року.

Працівник В пропонує 125 000 дол. з оплатою повної суми боргу наприкінці п’ятого року і виплатою 12% річних.

До того, як власник зробив вибір з цих двох пропозицій, власник іншої пекарні запропонував 120 000 дол., причому 30 000 дол. він може виплатити відразу, а решту – наприкінці четвертого року. Це пропозиція також передбачає виплату 12% річних із суми, що зали-шилася, протягом чотирьох років.

а)         Яка пропозиція є найбільш вигідною?

б)         Якщо процентна ставка замість 12% складе 8%, то як це вплине

на чисту вартість кожної пропозиції?

12.       Ви збираєтеся купити новий автомобіль і домовилися з дилером

про ціну 11 895 дол. Ваших грошей досить для того, щоб спла-

тити за ліцензію, страховку і внести в оплату машини 500 дол.

Ваша кредитна спілка згодна фінансувати залишок боргу про-

тягом трьох років з розрахунку 12% річних, але може скоротити

цю ставку до 11%, якщо ви повернете борг за два роки.

а)         Які будуть щомісячні виплати при фінансуванні покупки авто-

мобіля протягом трьох років?

б)         Які будуть щомісячні виплати при фінансуванні покупки авто-

мобіля протягом двох років?

в)         Скільки можна заощадити, якщо фінансувати покупку протя-

гом двох років замість трьох?

Ситуаційна задача: Мета великого бізнесу – суспільне благо чи прибуток корпорації?

13.       Американські фірми великого бізнесу, такі як «Exxon», «GM»,

«AT&Т» і «IBM», вражають своїми розмірами і виробничою по-

тужністю. Виробництво товарів і послуг цими промисловими гі-

гантами веде до створення високооплачуваних робочих місць, що,

у свою чергу, сприяє піднесенню рівня життя в США. Реальний

дохід на душу населення в США збільшився з 2 073 дол. у 1934 р.

до 13 850 дол. у 1988 р. (тобто майже в 7 разів). Бізнес, борючись

за прибутки, перетворив Сполучені Штати в споживчий рай, що

перевершує всі розвинуті країни як за розмаїттям продукції і по-

слуг, так і за співвідношенням рівня цін й доходів споживачів.

Частина 4. Робоча книга студента

Природно, що таке різке зростання бізнесу в Сполучених Шта-тах супроводжувалось і небажаними побічними ефектами. Так, наприклад, виникають екологічні проблеми, пов’язані з тим, що промислові відходи викидають у повітря чи воду, а відкриті гір-ські виробництва спотворюють ландшафт. Крім того, діє тенденція централізації влади в руках гігантських корпорацій. Через те, що за останні роки постійно зростає кількість злиттів і поглинань фірм, у окремих громадян виникає страх перед владою великих корпорацій, зростає їхній скепсис і недовіра до корпоративної Америки. Ці люди думають, що бізнес утрачає почуття міри від прибутків і його ніщо не зупинить у погоні за грошима. Вони вважають, що бізнес не пра-цює на загальне благо, а, навпаки, прагне тільки максимізувати свої прибутки.

Питання:

а)         Чи робить бізнес послугу суспільству, намагаючись максимізу-

вати прибутки, чи це його головна мета, а не форма соціальної

відповідальності?

б)         Професор М.Фрідмен, лауреат Нобелівської премії в галузі еко-

номіки, підкреслював позитивне значення максимізації прибут-

ку, «поки він (бізнес) залишається в рамках правових і мораль-

них правил гри, встановлених суспільством». Які правила цієї

гри? Де ви проведете межу?

в)         Яка роль уряду в бізнесі? Чи повинен уряд, використовуючи по-

даткові стимули й інші засоби, домагатися одночасної максимі-

зації прибутків і максимізації блага суспільства?

г)         Чи варто дозволити бізнесу одержувати стільки прибутку, скіль-

ки він зможе? Що ви думаєте про величезну кількість податків,

які лягли на нафтові компанії США після того, як ОПЕК підви-

щив ціни на нафту? Чи було це справедливо і розумно з еконо-

мічної точки зору?