Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Робота 52. Автоматія серцевого м’яза. : Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум : Бібліотека для студентів

Робота 52. Автоматія серцевого м’яза.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 

магниевый скраб beletage

Дослідження провідної системи серця за допомогою

лігатур (перев’язок) Станніуса

Автоматія серцевого м’яза — це здатність його скорочуватись за-вдяки збудженням (імпульсам), що зароджуються в самому серці. Дослідження довели, що в серці є утворення (вузли) м’я зового по-ходження, які за своєю будовою не подібні, власне, сер цевому м’язу і здатні генерувати імпульси. Ці утворення названо провідною систе-мою, бо вони не тільки генерують збудження, а й проводять його від передсердь до шлуночків.

Серце позбавлене нервових зв’язків і навіть видалене з ор ганізму, продовжує працювати деякий час ізольовано. Серце жа би, занурене в поживний розчин Рінгера-Локка, може скоро чуватися близько двох діб. Можна оживити серце теплокровної тварини після її смерті, на-гнітаючи в нього теплий поживний розчин, збагачений киснем.

Всі ці приклади свідчать про те, що серце працює за рахунок авто-матизму провідної системи. Першим і головним вузлом в цій системі є синусний, або вузол Кейта-Флака, розміщений в правому перед-серді, біля устя порожнистих вен. Саме йому прита манний автома-тизм, бо в ньому зароджується збудження. Крім того, він забезпечує послідовну роботу серця і нормальний ритм скорочень серцевого м’яза. Тому він ще зветься вузлом-водієм ритму. Другим вузлом є атріовентрикулярний, або вузол Ашоффа-Тавара, який знаходиться на перетинці між передсердями та шлуночками. Він продовжується пучком Гіса, який ділиться на дві ніжки, що проходять між м’язовими волокнами лівого та пра вого шлуночків. Ніжки пучка Гіса закінчу-ються волокнами Пуркіньє, а останні контактують безпосередньо з м’язовими волок нами серця. Всім зазначеним елементам провідної системи влас тивий автоматизм. Найбільший він в синусному вузлі, менший в атріовентрикулярному і найменший у волокнах Пуркіньє.

Мета досліду: вивчити значення вузлів провідної системи ме-тодом лігатур Станніуса.

Для роботи необхідно: жаба, набір інструментів для препаруван-ня, коркова пластинка, маленький пінцет, нитки, 0,6%-й розчин ку-хонної солі, гачок з ниткою.

 

Лабораторно-практичні роботи. Фізіологія серця

Хід роботи. Жабу декапітують, знерухомлюють, руйнуючи спин-ний мозок, шпильками фіксують на корковій пластинці че ревцем до-гори, оголюють серце, підрізають вуздечку, підра ховують кількість скорочень серця за хвилину. Пінцетом прово дять нитку (перша лі-гатура) під дуги аорти. Гачком з ниткою про колюють верхівку серця і перекидають його на «спинку». При цьому нитка-лігатура розміщу-ється на межі між синусом, де знаходиться синусний вузол, і перед-сердями. Саме тут роблять перев’язку (рис. 64, де а — перша лігатура; б — перша й друга лігатури; в — перша, друга й третя лігатури; штри-ховкою позначено відділи серця, які скорочуються після накладання лігатур). Як наслідок, серце перестає працювати, а синус про довжує скорочуватися в нормаль ному ритмі. Це свідчить про те, що саме в синусному вузлі зарод жуються імпульси.

 

Рис. Далі ниткою з гачком серце ут римують у вертикальному поло-женні й накладають другу лігату ру на межі між передсердями та шлу-ночком. Ця лігатура затягується поступово, з метою, щоб злегка при-тиснути атріовентрикулярний вузол і цим самим при вести його до стану збуд ження. Внаслідок цього в ньому по чинають зароджуватися імпульси, і серце відновлює свою роботу, але працює в сповільнено-му ритмі. Підраховуючи кількість ско рочень серця і синуса, водночас можна впевнитись, що серце, скорочуючись за рахунок атріовентри-кулярного вузла, працює значно повільніше. Це дозволяє зробити ви-сновок, що нор мальний ритм роботи серця забезпечується синусним вузлом.

Необхідно звернути увагу на те, що передсердя та шлуночки, пра-цюючи за рахунок атріовентрикулярного вузла, скорочуються не по

Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

слідовно, а одночасно. Виходить, що послідовна робота серця також забезпечується синусним вузлом.

Третя лігатура накладається на верхівку серця, що зумовлює ско-рочення однієї верхівки, а це свідчить, що й волокнам Пуркіньє влас-тивий автоматизм.