ДІЛОВА ГРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ділова гра є імітацією реальної ситуації

під час започаткування діяльності підприємс-

тва визначеної форми власності, розв'язання

проблемних питань під час його створення та

реєстрації, здійснення розрахунків необхідних

витрат  на  відкриття  власної бізнес-справи

відповідно до поставлених завдань.

Вона дозволяє студентам глибше пізнати умови функціонування вітчизняних пі-

дприємств в жорсткому конкурентному середовищі, а також чітко усвідомити порядок

та вимоги, що їх ставлять ринкові відносини до суб'єктів господарювання-юридичних

осіб.

З огляду на це, метою ділової гри є об'єднання теоретичних знань, набутих в ході засвоєння і систематизації лекційного матеріалу, а також самостійного вивчення, з практикою створення та започаткування підприємницької діяльності.

До завдань, які слід вирішити в ході імітаційного ігрового моделювання реальної ситуації щодо започаткування діяльності підприємства, відносяться:

-          вибір форми власності підприємства;

-          обґрунтування виду та напрямків діяльності підприємства;

-          визначення послідовності етапів створення підприємства;

-          визначення порядку дій під час державної реєстрації підприємства;

-          здійснення розрахунків витрат на створення та реєстрацію підприємства та обґрунтування доцільності започаткування обраного виду діяльності.

Для успішного проведення ділової гри студенти повинні володіти знаннями:

-          щодо нормативно-правових основ функціонування підприємств в Україні, зок-рема основними положеннями Господарського Кодексу України, іншими підзаконни-ми актами, що забезпечують діяльність вітчизняних підприємств;

-          щодо ролі і місця кожного окремого підприємства в структурованому ринко-вому середовищі;

-          щодо характерних особливостей створення, реєстрації, ліквідації та реоргані-зації підприємств.

Результатами проведення ділової гри мають стати набуті навички та вміння:

-          щодо самостійного обґрунтування доцільності започаткування власного бізнесу;

-          щодо правильного заповнення необхідних під час створення, реєстрації та перереєстрації документів;

-          щодо правильного складення засновницьких документів (статуту, установчого договору тощо);

-          щодо розрахунків витрат, пов'язаних з відкриттям власної бізнес-справи.

Проблемність сформульованих в завданнях ділової гри ситуацій, а також на-

вчання через дію змушують учасників до нового опанування змісту раніше засвоєних відомостей, сприяють формуванню нових практичних умінь і навичок.

Аналіз дій, що реалізуються в процесі гри, дає змогу учасникам перевірити нас-лідки прийнятих рішень, виявити сильні та слабкі сторони не тільки в досліджуваному явищі, але й в нормативно-правовій базі, що є підґрунтям підприємницької діяльнос-ті, з'ясувати впливовість припущених помилок (якщо такі будуть), що надалі дозволяє значно краще вирішувати аналогічні питання в реальному житті.

Ділова гра охоплює такі питання курсу, як:

1.         Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності.

2.         Нормативно-правові основи функціонування підприємств.

3.         Характерні особливості створення, реєстрації (перереєстрації), ліквідації та реорганізації підприємств.

4.         Види підприємств, їх характеристика.

5.         Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі.

Тривалість гри – 1 година 20 хвилин. Учасники гри – студентська група. Забезпечення ділової гри:

-          Господарський Кодекс України (розділи 1-4).

-          Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок державної реєстрації су-б'єктів підприємницької діяльності» від 25.05.1998 р. №740, зі змінами.

Проспект ділової гри

Об'єктом моделювання в діловій грі є процес започаткування діяльності підпри-ємства, який вимагає відповідних дій і обґрунтувань.

Кількість учасників не обмежується. Але група студентів має бути розбита таким чином, щоб в колективі відчувалися відносини підпорядкування, тобто ситуація нага-дувала збори засновників, на яких згідно з порядком денним розглядаються питання тільки-но створюваного підприємства визначеної форми власності. Учасники гри ви-конують обов'язки майбутнього управлінського персоналу. В ролі експертів виступа-ють спостерігачі (таким експертом-наглядачем може бути викладач, який проводить практичні заняття, або запрошені фахівці чи студенти старших курсів), що контролю-ють перебіг процесу і коригують дії у разі потреби. Ігрова ситуація передбачає наяв-ність ведучого (викладача, який читає лекції), який має ознайомити студентів з умо-вами (обмеженнями) гри, правилами, контролює протікання процесу, скеровує дії студентів під час прийняття остаточних рішень та підбиває підсумки гри.

До обмежень в процесі ділової гри відносяться:

-          термін прийняття рішень;

-          термін заповнення реєстраційних форм;

-          термін обговорення статуту та установчого договору;

-          дотримання процедури реєстрації створеного підприємства.

До керованих параметрів гри відносяться:

-          оцінка проблемної ситуації;

-          обраний напрямок дій;

-          процес заповнення реєстраційних документів.

Імітовані в ході ділової гри процеси:

1)         законодавче обґрунтування обраної підприємством форми власності;

2)         визначення приналежності підприємства за існуючою класифікацією;

3)         упорядкування етапів створення підприємства;

4)         процес реєстрації підприємства;

5)         оцінка витрат на реєстрацію створеного підприємства.

Ігрова діяльність відбувається на основі сформульованих умов завдання – вихі-дних стартових умов, які мають засновники для відкриття власного бізнесу.

Для вирішення завдань ділової гри студентам слід керуватися вказаними зако-нодавчими та нормативно-правовими актами, а також теоретичними положеннями.

Сценарій ділової гри

Ділова гра передбачає послідовне виконання таких етапів:

1.         Розподіл учасників гри за виконуваними функціональними обов'язками в під-приємстві, визначення відповідальних за кожний наступний етап гри.

2.         Визначення порядку створення підприємства відповідно до чинного в Україні законодавства.

3.         Вибір форми власності підприємства, його виду, обговорення і складення (ко-ригування) засновницьких документів (статуту, установчого договору) на основі під-готовлених заздалегідь шаблонів.

4.         Заповнення необхідних реєстраційних форм та отримання документів, які під-тверджують статус створеного підприємства-юридичної особи (перевірка їх на наяв-ність необхідних реквізитів).

5.         Розрахунок витрат, пов'язаних з реєстрацією підприємства.

6.         Контроль отриманих результатів та підведення підсумків.

Перед початком гри з ігрової групи обирають 3-4 студентів, що імітують діяль-ність контролюючих органів, до їх повноважень входить перевірка результатів здійс-нених іншими групами дій щодо відкриття власного бізнесу і створення підприємства. Результати такого контролю фіксуються письмово в довільній формі.

Іншим студентам необхідно створити групи в складі 3 осіб для імітації процесів, які відбуватимуться на етапах 1-5.

Результати дій, що відбуватимуться на кожному етапі, а також прийнятих рішень і здійснених економічних розрахунків слід подати у відповідних формах, які додають-ся до цього проспекту.

Учасники гри імітують процеси відповідно до умов завдання і програми ігрової діяльності.

Програма ігрової діяльності

Етап 1. Розподіл учасників гри за виконуваними функціональними обов'язками в підприємстві, визначення відповідальних за кожний наступний етап гри.

1.         Ретельно проаналізувати умови завдання і, ґрунтуючись на індивідуальні здібності студентів, розподілити їх в групи (5 груп), як було визначено в сценарії гри за вико-нуваними функціями.

2.         Визначити в кожній групі відповідальну особу, яка буде звітувати перед ведучим (експертами-наглядачами) та учасниками ділової гри, а також відповідатиме за на-слідки дорученої групі діяльності.

Етап 2. Визначення порядку створення підприємства відповідно до чинного в Україні законодавства

1. Групі 1, що займається опрацюванням порядку створення підприємства, слід ознайомитись з відповідними нормативними документами і письмово скласти пос-лідовність дій (етапів), які підприємству належить здійснити (пройти) для остаточ-ного затвердження його як юридичної особи та які дадуть йому можливість безпо-середньо реалізовувати його функціональне призначення.

2. Відповідальна особа в групі 1 має оприлюднити результати опрацювань і предста-вити звіт експертам-наглядачам у письмовому вигляді, де чітко викладено порядок створення підприємства (за етапами).

Етап 3. Вибір форми власності підприємства, його виду, обговорення і складення

(коригування) засновницьких документів (статуту, установчого договору)

на основі підготовлених заздалегідь шаблонів

1.         Групі 2, яка займається оформленням засновницьких документів, слід ознайоми-тись з оприлюдненим порядком створення підприємства і прийняти його за основу здійснення своєї діяльності.

2.         Група 2 також визначає форму власності і вид підприємства згідно з існуючою кла-сифікацією, що далі відображає в засновницьких документах.

3.         Ознайомившись з наданими шаблонами засновницьких документів (положеннями статуту, установчого договору), група повинна скоригувати їх з урахуванням обра-ної форми власності та виду діяльності підприємства, а відповідальна особа – оприлюднити результати і надати оригінал виправлених статуту та установчого договору наступній групі для подальших дій щодо реєстрації підприємства, а копію – експертам-наглядачам для оцінки ступеню правильності їх укладення.

Етап 4. Заповнення необхідних реєстраційних форм та отримання документів,

які підтверджують статус створеного підприємства-юридичної особи

(перевірка їх на наявність необхідних реквізитів)

1.         Групі 3, що займається заповненням необхідних реєстраційних форм та отриман-ням документів, які підтверджують статус створеного підприємства-юридичної особи, слід ознайомитись з порядком реєстрації підприємства відповідно до норм чинного законодавства і за основу своєї діяльності прийняти результати опрацю-вань попередньої групи (засновницькі документи).

2.         Студенти групи 3 розподіляють і заповнюють такі документи: один – реєстраційну картку суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи, другий – відомості про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи, відповідальний в групі – готує свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підпри-ємницької діяльності-юридичної особи.

3.         За результатами своєї діяльності відповідальний в групі робить короткий звіт пе-ред учасниками ділової гри. Оригінал заповнених документів представляє експер-там-наглядачам, одну копію надає до контролюючих органів (групі студентів, ство-реній до початку ділової гри), другу – наступній групі для визначення суми витрат, необхідних для реєстрації підприємства

Етап 5. Розрахунок витрат, пов'язаних зі створенням та реєстрацією підприємства

1.         Студенти групи 4, яка отримала всі оформлені належним чином засновницькі та реєстраційні документи, користуючись п.6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності» від 25.05.1998 р. №740, зі змінами, розраховує суму витрат, які будуть потрібні для реєстрації підприємства, передбачивши всі можливі випадки.

2.         Складений звіт відповідальний в групі оприлюднює перед всіма учасниками діло-вої гри, а письмовий екземпляр, оформлений у вигляді таблиці (табл. 1.1) передає експертам-наглядачам для оцінки правильності обліку витрат на реєстрацію підп-риємства.

Таблиця 1.1 Розрахунок витрат на реєстрацію підприємства

 

№ з/п  Найменування статей витрат         Сума, грн

1                     

2                     

3                     

4                     

…                   

РАЗОМ         

Етап 6. Контроль отриманих результатів та підведення підсумків

1.         Група студентів 5, які входять до контролюючих органів (внутрішніх) з правильності дій щодо створення та реєстрації підприємства, готує підсумковий звіт, в якому вка-зує на позитивні моменти, елементи творчості та спеціальні знання учасників (зде-більшого в сфері нормативно-правового забезпечення процесу створення підпри-ємства), які, на її думку, спростили процедуру створення та реєстрації підприємства, а також вказує перелік недоліків, упущень, помилок, які, навпаки, завдали додатко-вих клопотів і яких можливо було уникнути.

2.         Відповідальний в групі внутрішніх аудиторів оприлюднює результати перевірки і складає відповідну таблицю, в якій відображується критичний аналіз процесу створення підприємства на основі діяльності його засновників (всіх учасників діло-вої гри) і подає цей звіт експертам-наглядачам, які виносять остаточний вердикт і підбивають підсумки ділової гри (табл. 1.2), а разом з тим, перевіряють обізнаність і компетентність внутрішнього аудиту в питаннях створення і реєстрації підпри-ємств. Якщо ж експерти-наглядачі не дійшли одностайного висновку щодо роботи спеціалізованих груп і внутрішніх аудиторів, вони можуть шляхом видачі додатко-вих нескладних завдань перевірити їх обізнаність і компетентність. Наприклад, будь-якій з груп, можна запропонувати заповнити форму повідомлення про скасу-вання державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи.

Критерії оцінки правильності дій студентів під час імітації процесу створен-ня та реєстрації підприємства внутрішніми аудиторами (групою 5):

-          за кожний вірно здійснений крок, за кожний правильно заповнений і законо-давчо обґрунтований документ – 2 бали;

-          за елементи оригінального вирішення проблемних ситуацій (додаткових за-вдань) і відповідне підкріплення їх нормативними документами – 2 бали;

-          за кожне правильно надане додаткове пояснення і вмотивоване обґрунту-вання дій учасників кожної з груп – 1 бал;

-          за документ, заповнений з неточностями, упущеннями, які не призвели до іс-тотних помилок, – 1 бал;

-          за документ, заповнений з грубими помилками, які спричинили подальші упущення та призвели до хибних результатів, – 0 балів.

Штрафні бали, нараховані експертами-наглядачами в ході ділової гри:

-          за кожні несуттєву неточність і упущення, припущені групами 1-4 і непомічені внутрішніми аудиторами (групою 5) нараховується по 0,25 штрафних бала групам 1-4 і 0,5 штрафних бала групі 5;

-          за кожні суттєву помилку, припущену групами 1-4 і непомічену внутрішніми аудиторами (групою 5) нараховується по 0,5 штрафних бала групам 1-4 і 1 штрафний бал групі 5;

-          за некомпетентність внутрішніх аудиторів (групи 5) – 1 штрафний бал;

-          за несвоєчасність виконання доручених групам операцій та недотримання встановленого регламенту – 1 штрафний бал;

-          за незавершеність виконуваного завдання та логічну неузгодженість дій – 0,5 штрафних бали.

Таблиця 1.2 Результати контролю діяльності груп, що беруть безпосередню участь в імітації процесу створення та реєстрації підприємства

 

Група  Штрафні бали

            за кожні несуттєву неточність і упущення за несвоєчасність виконання доручених групам операцій

та недотримання встановленого регламенту       за незавершеність

виконуваного завдання та логічну неузгодженість дій    Разом

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

Регламент ділової гри, оцінка її результатів та підведення підсумків

Передбачається наступний розподіл часу на проведення ділової гри:

-          пояснення ведучого до початку гри – 5 хвилин;

-          розподіл ролей і завдань (етап 1) – 5 хвилин;

-          здійснення етапу 2 – 15 хвилин;

-          здійснення етапу 3 – 20 хвилин;

-          виконання етапу 5 сценарію ділової гри – 15 хвилин;

-          виконання етапу 6 ділової гри – 10 хвилин;

-          підведення підсумків та обговорення результатів гри – 10 хвилин.

З метою належної організації і проведення ділової гри слід заздалегідь ознайо-мити учасників з її темою та змістом, розподілити ролі між учасниками і порекомен-дувати обов'язкову і додаткову літературу, заготовити шаблони документів для запо-внення їх в ході ділової гри. Приклади шаблонів документів для реєстрації підприєм-ства, а також орієнтовні засновницькі документи додаються після розділу регламенту ділової гри.

Оцінка діяльності ігрових груп здійснюється за схемою: загальна сума нарахо-ваних згідно з вказаними нормативами балів мінус загальна сума штрафних балів, нарахованих внутрішніми аудиторами та експертами-наглядачами. Якщо при здійс-ненні контролю помилки було припущено студентами, які склали групу внутрішнього аудиту (група 5), відповідна сума штрафних балів в межах вказаних нормативів зме-ншує оцінку його діяльності.

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Виконавчим комітетом Бабушкінської районної ради м. Дніпропетровська Реєстраційна справа

№       

від «    200   р.

/           _/

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами товариства з обмеженою відповідальністю

Протокол №

від «    »          200   р.

Голова зборів

            /           /

 

У С Т А Н О В Ч І Д О К У М Е Н Т И Товариства з обмеженою відповідальністю

 

(назва підприємства)

зареєстрованого Виконавчим комітетом Бабушкінської районної Ради

розпорядженням №

від «    »          200_ року

 

м. Дніпропетровськ 200_ р.

У С Т А Н О В Ч И Й Д О Г О В І Р Товариства з обмеженою відповідальністю

(назва підприємства)

м. Дніпропетровськ –200_

Громадяни України:

1.         /           /, що проживає за адресою:

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Паспорт: серія           №        , вул.   , виданий       ___ ,

РВУ МВС України в обл ___ і

Ідентифікаційний код:

2.         /           /, що проживає за адресою:

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Паспорт: серія           №        , вул .  , виданий       ___ ,

РВУ МВС України в обл ___ і

Ідентифікаційний код:

та

3. /       /, що проживає за адресою:

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Паспорт: серія           №        ' вул'    , виданий       ~'

РВУ МВС України в області

Ідентифікаційний код:

в подальшому «Учасники» відповідно до Господарського Кодексу України, Закону України «Про госпо-дарські товариства» уклали цей договір про зміни та доповнення до установчого договору про діяль-

ність Товариства з обмеженою відповідальністю           

(назва підприємства) шляхом викладення його в новій редакції:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.      Товариство створено та діє з метою розвитку сучасної високоефективної системи обслуговування населення в різних сферах завдяки використанню найпрогресивніших технологій, випуску продукції та надання послуг, що відповідають світовому рівню, з метою отримання відповідного прибутку Учасни-ками Товариства.

1.2.      У своїй діяльності Товариство керується Господарським Кодексом України, Законом України «Про господарські товариства» та іншими законодавчими актами України, міжнародними угодами, Стату-том, а також цим договором.

1.3.      Місцезнаходження Товариства: Україна  

м.        вул.

1.4.      Найменування Товариства:

українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю        ;

російською мовою - Общество с ограниченной ответственностью     ;

скорочено українською мовою - ТОВ «     »;

скорочено російською мовою - ООО «     ».

2. СТАТУТНИЙ ФОНД

2.1. Для забезпечення діяльності Товариства Учасниками створено статутний фонд за рахунок грошо-

вих внесків у розмірі грн.

(суму цифрами)

(           грн.), сформований між ними у такому співвідношенні:

(суму прописом)

2.1.1.   /           / -        грн. (   грн.) -              %

(прізвище, ініціали)   (суму цифрами)         (суму прописом)

Статутного фонду, що внесений був грошима у повному обсязі.

2.1.2.   /           / -        грн. (   грн.) -              %

(прізвище, ініціали)   (суму цифрами)         (суму прописом)

Статутного фонду, що внесений був грошима у повному обсязі.

2.1.3.   /           / -        грн. (   грн.) -              %

(прізвище, ініціали)   (суму цифрами)         (суму прописом)

Статутного фонду, що внесений був грошима у повному обсязі.

2.2.      Учасники можуть одноголосним рішенням змінити співвідношення внесків у Статутний фонд, зро-бити додаткові внески. Внесками Учасників можуть бути будівлі, обладнання, цінні папери, право ко-ристування землею, а також інші майнові права, у тому числі на інтелектуальну власність, кошти в на-ціональній грошовій одиниці та валюті.

2.3.      Учасник Товариства може за згодою решти Учасників поступитися своєю часткою (її частиною) на користь одного чи кількох Учасників цього ж Товариства, а також третіх осіб.

Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (частини частки) Учасника, який поступився нею, пропорційно їх часткам у Статутному фонді, або в іншому, погодженому між ни-ми, розмірі.

Передача частки третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу до статутного фонду Учасником, який поступається нею. При переході частки, або її частини третій особі до неї одночасно переходять всі права і обов'язки, що належали попередньому Учаснику. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку протя-гом року воно повинне передати частку третім особам або іншим Учасникам.

2.4.      При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропор-

ційно його частці в Статутному фонді.

Учасник, що вийшов з Товариства, має право на належну йому частину прибутку, одержану Товарист-вом протягом року, до моменту його виходу з Товариства.

2.5.      При реорганізації (ліквідації) юридичної особи, або ж у зв'язку із смертю Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

2.6.      При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу у Товариство або відмові Товариства від прийняття правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка майна, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника.

2.7.      Учасника Товариства, який систематично не виконує свої обов'язки щодо Товариства або переш-коджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рі-шення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів. При цьому Учасник, що виключається, не бере участі у голосуванні.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

3.1.      Учасники Товариства мають право:

а)         приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом і цим договором;

б)         одержувати від дирекції Товариства інформацію та довідки з усіх питань, пов'язаних з діяльністю

Товариства, знайомитися з документацією та майновими цінностями;

в)         одержувати частину прибутку від діяльності Товариства згідно зі Статутом;

г)         вийти зі складу Товариства, повідомивши про це інших Учасників за три місяці.

3.2.      Учасники Товариства зобов'язані:

а)         виконувати положення установчих документів Товариства;

б)         виконувати рішення Зборів Учасників Товариства;

в)         виконувати прийняті на себе зобов'язання по відношенню до Товариства;

г)         сприяти Товариству у його діяльності;

д)         дотримуватися конфіденційності та не розголошувати комерційну таємницю стосовно діяльності

Товариства.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

4.1.      Вищим органом управління Товариством є Збори Учасників. Компетенція і порядок діяльності Зборів, а також виконавчого органу Товариства визначається його Статутом та чинним законодавст-вом України.

4.2.      Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснює ревізійна комісія, яка утворюється Зборами Учасників.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1.      Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття

матеріальних та прирівнюваних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Това-

риства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені за-

конодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету й інших державних цільових

фондів.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

Дивіденди нараховуються й виплачуються один раз на квартал. Рішення про нарахування, терміни та форми виплати дивідендів приймається Учасниками Товариства й оформляється протоколом Зборів Учасників Товариства.

5.2.      Порядок покриття збитків Товариства визначається Загальними Зборами Учасників.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

6.1.      Товариство зобов'язане не заподіювати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права й інтереси громадян, своїх робітників, підприємців, підприємств, організацій і держави.

6.2.      За завдану шкоду і збитки Товариство несе майнову й іншу відповідальність, встановлену чинним законодавством.

6.3.      Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок страхового фонду, а у випадку, якщо коштів стра-хового фонду бракує, за рахунок інших коштів, що є в Товариства, а при недостатності останніх – за рахунок реалізації майна Товариства або додаткових внесків.

6.4.      Учасник, що не виконав або виконав неналежним чином свої обов'язки за даним Договором, зобо-в'язаний відшкодувати іншим Учасникам прямі збитки. Під прямими збитками розуміються збитки, що виникли як наслідок порушення Договору. Непрямі збитки відшкодуванню не підлягають.

6.5.      Суперечки між Учасниками вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, су-перечки вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1.      Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

7.2.      Реорганізація Товариства відбувається за рішенням вищого органу Товариства. Реорганізація То-вариства, які зловживає своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його право-наступників.

7.3.      Товариство ліквідується:

а)         за рішенням вищого органу Товариства;

б)         на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність

Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

в)         на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про віднов-

лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

8. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ

8.1. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною ним ліквідаційною комісією, а в разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду (господарського суду) – ліквідаційною комісією, що признача-ється цим органом. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводитися згідно з лікві-даційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржни-ка або визнання його банкрутом».

8.2.      З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства. Ліквідаційна комісія в триденний термін з моменту її призначення оприлюднює інформа-цію Товариства в одному з офіційних (республіканському чи місцевому) органів преси із зазначенням термінів подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його де-біторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів з оплати боргів Товариства третім осо-бам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

8.3.      Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при лік-відації, після розрахунків з оплати праці найманих працівників, та виконання зобов'язань перед бю-джетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіля-ються між Учасниками Товариства в порядку і на умовах, передбачених установчими документами, у шестимісячний термін після опублікування інформації про його ліквідацію.

8.4.      Майно, передане Товариству Учасниками в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

8.5.      У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підля-гають розподілу між Учасниками для вирішення цієї суперечки.

8.6.      Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяль-ність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1.      Учасники домовилися, що положення цього Договору є конфіденційними і не підлягають розголо-су.

9.2.      Зміни і доповнення до даного Договору оформляються у письмовій формі і підписуються всіма Учасниками.

9.3.      Усі протиріччя між Учасниками вирішуються шляхом переговорів. Рішення приймаються відповід-но до чинного законодавства.

9.4.      Ці зміни до установчого договору складені у 3-х оригінальних примірниках, українською мовою, що мають однакову юридичну чинність. Вони набирають сили з моменту його підписання всіма Учасника-ми. Термін дії договору не обмежений.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.    Діяльність Товариства припиняється за згодою Учасників та за інших підстав, передбачених Ста-тутом Товариства і чинним законодавством.

10.2.    Внесення змін та доповнень до чинного договору здійснюється за згодою Учасників шляхом під-писання додаткових угод, які є невід'ємною частиною даного договору.

10.3.    Суперечки між Учасниками вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди в су-довому порядку.

10.4.    При вирішенні всіх питань, не відображених у цьому договорі, Учасники керуються Статутом, чинним законодавством та міжнародними угодами.

11. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

/           /           ,

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)          (підпис)

/           /           ,

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)          (підпис)

/           /           .

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)          (підпис)

С Т А Т У Т

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю 

                        (дал~

(назва скорочено і повністю)

Товариство) створене за рішенням засновників на підставі Господарського Кодексу України.

Засновники Товариства:

Громадяни України:

1.1.1.   /           /, що проживає за адресою:

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Паспорт: серія           №        ' вул'    , виданий

РВУ МВС України в області

Ідентифікаційний код:

1.1.2.   /           /, що проживає за адресою:

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Паспорт: серія           №        ' вул'    , виданий

РВУ МВС України в області

Ідентифікаційний код:

та

1.1.3. / /, що проживає за адресою:

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Паспорт: серія           №        ' вул'    , виданий

РВУ МВС України в області

Ідентифікаційний код:

В основу Товариства покладена колективна форма власності.

Статутний фонд Товариства складає /       / (         грн.)

(суму цифрою)          (суму прописом)

Внесками Учасників та засновників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші ма-теріальні цінності, цінні папери, права власності та користування землею, водою та іншими природни-ми ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інте-лектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Стаття 2

Товариство керується в своїй діяльності чинним законодавством України, контрактами, угодами, дого-ворами, укладеними в установленому порядку з державними, кооперативними, громадськими підпри-ємствами і організаціями, господарськими товариствами, іншими юридичними і фізичними особами для виконання завдань, що є наслідком мети його створення.

Стаття 3

Юридична адреса Товариства.Україна,

Найменування Товариства українською мовою:

Повне - Товариство з обмеженою відповідальністю «    ».

Скорочене - ТОВ «   ».

Найменування Товариства російською мовою:

Повне - Общество с ограниченной ответственностью «            ».

Скорочене - ООО «  ».

ІІ. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Стаття 4

Метою діяльності Товариства є розвиток сучасної високоефективної системи обслуговування насе-лення в різних сферах завдяки використанню найпрогресивніших технологій, випуск продукції та на-дання послуг, що відповідають світовому рівню, з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Стаття 5

Товариство засновується для здійснення таких видів діяльності:

-          науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські роботи;

-          здійснення юридичної практики, судово-експертна діяльність;

-          адвокатські послуги;

-          будівництво, запровадження в експлуатацію, реалізація об'єктів промислового та громадського бу-дівництва;

-          будівельно-монтажні, монтажні та ремонтні роботи;

-          виробництво будматеріалів та виробів;

-          проектно-дослідні роботи по узгодженню з Державним наглядом з охорони праці;

-          діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

-          внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, заліз-ничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту;

-          пусконалагоджувальні роботи;

-          виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, а та-кож технологій для їх виготовлення;

-          побутові та сервісні послуги;

-          видобування кольорових, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, виробництво та реаліза-ція продукції з їх використанням;

-          переробка та реалізація вторинних ресурсів;

-          виробництво та реалізація лікарських препаратів;

-          видобування, переробка і реалізація корисних копалин;

-          надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;

-          монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

-          виробництво, переробка та реалізація сільгосппродукції;

-          розведення, селекційний добір, реалізація тварин різних видів та порід;

-          транспортно-експедиційне обслуговування;

-          ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської, медичної техніки, об'єктів виробничо-технічного призначення;

-          ремонт та сервісне обслуговування обчислювальної техніки;

-          електромонтажні роботи, монтаж та запровадження в експлуатацію обладнання, об'єктів різномані-тного призначення;

-          розробка та реалізація програмної продукції для обчислювальної техніки;

-          рекламна діяльність;

-          надання консультаційних, організаційних, маркетингових, лізингових, рентингових, хайрингових, інформаційно-довідкових послуг вітчизняним та зарубіжним підприємствам, фірмам, організаціям, приватним особам;

-          виробництво, тиражування та реалізація кіно-, теле-, аудіо-, відеопродукції у встановленому порядку;

-          видання та реалізація друкованої продукції;

-          послуги в галузі розробки та виготовлення різноманітної документації;

-          послуги патентування;

-          платні послуги в галузі культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності;

-          юридичні послуги громадянам та юридичним особам;

-          медичне обслуговування;

-          ветеринарне обслуговування;

-          туристсько-екскурсійне обслуговування;

-          перекладацькі послуги;

-          організація у встановленому порядку торгів, бірж, фестивалів, шоу, аукціонів, виставок, конкурсів, конференцій, симпозіумів, семінарів, ділових зустрічей та участь у них;

-          організація та проведення у встановленому порядку азартних ігор, видовищних заходів, послуги в галузі шоу-бізнесу, концертна діяльність;

-          брокерські та дилерські операції на товарних і фондових біржах, позабіржові операції;

-          послуги з обміну валюти в порядку, встановленому законодавством України;

-          випуск та придбання цінних паперів у відповідності з чинним законодавством України;

-          торговельно-закупівельна та посередницька діяльність;

-          роздрібна та комісійна торгівля, організація власної торговельної мережі;

-          організація виносної торгівлі;

-          торгівля алкогольними та тютюновими виробами у встановленому порядку;

-          послуги в галузі громадського харчування;

-          створення, придбання та відкриття торговельних центрів, культурних комплексів, спортивних спо-руд, магазинів, кіосків, лотків, палаток, казино, саун та інших об'єктів громадського та промислового призначення;

-          відкриття автосалонів;

-          торгівля транспортними засобами;

-          організація торгівлі автомобілями і видача довідок-рахунків про їх реалізацію з наступною реєстра-цією в органах Державтоінспекції;

-          торгівля нафтопродуктами, вугіллям та іншими енергоресурсами, в тому числі виробництво, поста-чання, передача і торгівля електроенергією;

-          організація та ведення готельного господарства;

-          операції з нерухомістю;

-          постачальницько-збутова діяльність;

-          представницька та агентська діяльність;

-          зовнішньоекономічна діяльність, експортно-імпортні операції;

-          збір, заготівля, переробка, купівля-продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів, що включає в себе:

а)         збір безгосподарного і купівлю побутового брухту і відходів кольорових та чорних металів;

б)         купівлю брухту і відходів чорних металів;

в)         переробку брухту і відходів чорних металів;

г)         продаж брухту і відходів кольорових та чорних металів;

д)         металургійну переробку брухту і відходів кольорових металів;

-          надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

-          інженерні послуги;

-          проектні роботи;

-          інжинірингові роботи у будівництві;

-          виконання функцій генерального підрядника в промисловому, житловому та цивільному будівництві.

III. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ

Стаття 6

Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації, має свої розрахунко-ві та інші рахунки в національній грошовій одиниці України і валютні рахунки в установах банку, має печатку зі своєю назвою й емблемою, штампи, фірмовий знак та інші реквізити, затверджені Зборами Учасників.

Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

Товариство має самостійний баланс і діє на принципах повного господарського розрахунку, має відо-

кремлене майно. Воно самостійно визначає напрями своєї господарської діяльності, здійснює плану-вання і організацію робіт, реалізацію виготовленої продукції, товарів та послуг за цінами і тарифами, що встановлює самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, – за державними розцінками.

Товариство самостійно й повністю розпоряджається прибутком, що залишається після сплати в бю-джет податків та інших платежів.

За рішенням Зборів Учасників Товариство має право частку свого прибутку видавати членам трудово-го колективу у вигляді позик (безпроцентних).

Стаття 7

Товариство несе самостійну відповідальність за взятими зобов'язаннями всім майном, що йому нале-жить. Воно не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, так само як остання не несе відпові-дальності за зобов'язаннями Товариства. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Учасники несуть відповідальність за зо-бов’язаннями Товариства у межах своїх внесків до статутного фонду Товариства, що були здійснені при реєстрації Товариства.

Стаття 8

Відповідно до основних завдань Товариство:

-          одержує у володіння, користування, оренду в установленому порядку необхідні будинки, споруди, приміщення, обладнання, транспорт та інші види майна, що відносяться до основних фондів і оборот-них коштів, а також приймає основні фонди на баланс, одержує фінансову допомогу, в тому числі і в іноземній валюті;

-          одержує довгострокові й короткострокові кредити банків України та закордонних банків, у тому чис-лі в іноземній валюті, а також може придбавати та продавати валюту на аукціонах, валютних біржах, у юридичних осіб та громадян у порядку, встановленому законодавством України;

-          бере кошти під заставу;

-          будує, придбаває, відчужує будь-якого роду рухоме та нерухоме майно, що належить Товариству, списує з балансу морально та фізично застарілі фонди;

-          здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства;

-          укладає угоди на внутрішньому ринку, бере участь в ярмарках оптової торгівлі товарами народного споживання та продукцією виробничо-технічного призначення, приймає участь в аукціонах, в тому чи-слі валютних, здійснює збутові операції у формі бартерних угод як на внутрішньому, так і на зовніш-ньому ринках, керуючись діючим списком товарів, що ліцензуються та квотуються;

-          відряджає за кордон своїх та приймає на Україні іноземних представників і спеціалістів для вирі-шення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

-          має право продавати, дарувати та будь-яким іншим шляхом передавати іншим підприємствам, ор-ганізаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користу-вання або як позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, си-ровину, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

-          має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів Украї-ни не можуть бути їх власністю. Безоплатна передача й надання матеріальних цінностей громадянам здійснюються з дозволу власника або уповноваженого ним органу, крім випадків, передбачених зако-нодавством України;

-          здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

Стаття 9

Товариство може створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також свої відділи, представництва, філії, виходячи з інтересів наближення діяльності до попиту споживачів. Філії й пред-ставництва Товариства діють від його імені на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства – на підставі статутів, затверджених Товариством.

Товариство може бути Учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

Стаття 10

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

Рішення Товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Стаття 11

Учасники Товариства мають право:

а)         брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом і Установчим до-

говором;

б)         брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на

отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є

Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

в)         вийти в установленому порядку з Товариства;

г)         одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасників товариство зобов'язане

надавати для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів.

Стаття 12

Учасники Товариства зобов'язані:

а)         додержувати установчих документів Товариства і виконувати рішення Зборів та інших органів

управління Товариством;

б)         виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а та-

кож здійснювати вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчи-

ми документами;

в)         не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г)         нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими документами.

Стаття 13

Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на ос-нові рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками зага-льної кількості голосів. При цьому такий Учасник (його представник) не бере участі у голосуванні.

IV. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА Стаття 14

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством.

Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

-          експорт та імпорт послуг, товарів і капіталу;

-          надання іноземним юридичним та фізичним особам послуг, що становлять предмет діяльності То-вариства;

-          представлення інтересів іноземних юридичних і фізичних осіб на території України, а також пред-ставлення інтересів юридичних і фізичних осіб України за її межами;

-          спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями, здійснення з ни-ми спільних господарських операцій на території України та за її межами.

Стаття 15

Валютні відрахування до бюджету здійснюються у порядку і розмірах, передбачених чинним законо-давством. Інші вилучення валютних коштів Товариства забороняються. Товариство на свій розсуд ви-користовує належну йому частку валютної виручки.

Стаття 16

Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зарахову-ється на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності за одержаними Товариством кредитами.

V. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Стаття 17

Органами управління Товариством є:

-          Загальні Збори Учасників (далі – Збори), які обирають із свого складу Голову Зборів Товариства;

-          Дирекція, очолювана Генеральним директором.

Вищим органом управління є Збори. Збори приймають рішення на своїх засіданнях.

На засіданнях Зборів складаються протоколи, які підписуються головуючим і всіма присутніми члена-ми Зборів.

В голосуванні приймають участь тільки Учасники, або їх представники, що діють на підставі доручен-ня. Кожний Учасник має кількість голосів, пропорційну його внеску в Статутний фонд. Рішення Зборів приймаються шляхом відкритого голосування.

Прийняті Зборами рішення є обов'язковими для Товариства. До розгляду Зборів приймаються тільки питання, внесені в затверджений порядок денний.

Стаття 18

До виключної компетенції Зборів відносяться:

а)         визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх ви-

конання;

б)         внесення змін до Статуту Товариства;

в)         зміна розміру Статутного фонду й частки Учасників у ньому;

г)         рішення про реорганізацію (ліквідацію) Товариства, призначення ліквідаційної комісії й затверджен-

ня ліквідаційного балансу;

д)         рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

е)         прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

є) обрання членів ревізійної комісії;

ж)        затвердження правил процедури й інших внутрішніх документів Товариства, визначення організа-

ційної структури Товариства;

з)         створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, представництв, філій;

і) рішення про вступ/вихід до/з спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, кон-

сорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань, затвердження їх статутних документів;

й) виключення Учасників з Товариства і прийняття нових;

ї) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, порядку відшкодування збитків; к) визначення обсягу, форми й порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; л) затвердження порядку денного чергових Зборів і правил процедури; м) узгодження організаційно-розпорядницьких документів (наказів, розпоряджень) з облікової політики Товариства.

З питань, зазначених у пунктах «а», «б», та «й» рішення вважається прийнятим, якщо за нього прого-лосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів.

Стаття 19

Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Учасники Зборів, які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Зборів.

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку Зборів.

У випадках необхідності за ініціативою Учасника, що володіє не менш як 20 відсотками голосів дозво-ляється прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голо-сування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою Зборів Товариства про прийняте рішення.

Голова Зборів Товариства організовує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Стаття 20

Збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.

Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товарист-ва, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зок-рема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного фонду.

Збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимага-ти скликання позачергових Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується ді-яльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори.

Про проведення Зборів Товариства Учасники повідомляються рекомендованим листом з повідомлен-ням, де зазначається час і місце проведення Зборів та порядок денний. Повідомлення повинно бути здійснене не менш як за 30 днів до скликання Зборів. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимага-ти розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку Зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.

Рішення з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів.

При необхідності Збори можуть прийняти рішення з будь-якого іншого питання діяльності Товариства або про передачу частини своїх прав до компетенції Дирекції.

Стаття 21

У Товаристві створюється виконавчий орган: Дирекція на чолі з Генеральним директором.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів. Збори можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Дирекції.

Генеральний директор звітує перед Зборами і організує виконання прийнятих ними рішень. Генераль-ний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом.

Генеральний директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства.

Стаття 22

Генеральний директор Товариства обирається на посаду Зборами Учасників Товариства. Він звітує за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства перед Зборами. До компетенції Гене-рального директора входять такі питання:

-          керівництво поточною діяльністю Товариства;

-          прийняття рішень з питань, що не відносяться виключно до компетенції Зборів;

-          забезпечення виконання рішень Зборів;

-          попередній розгляд всіх питань і пропозицій, що вносяться на засідання Зборів, подання повідом-лень про них, а також самостійне внесення пропозицій з усіх господарських і фінансових питань;

-          організація і здійснення всіх операцій і справ відповідно до положень Статуту і рішень Зборів;

-          встановлення ділових відносин без доручення від імені Товариства з організаціями, установами, підприємствами, товариствами, кооперативами, підприємцями і приватними особами;

-          видання доручень (довіреностей);

-          формування адміністрації Товариства;

-          накладення дисциплінарних стягнень на співробітників Товариства (крім посадових осіб, призначе-них Зборами), а також дострокове зняття цих стягнень, заохочення співробітників, преміювання згідно з положеннями, затвердженими Зборами;

-          відкриття та закриття рахунків у кредитних установах;

-          укладення всіх видів угод в інтересах Товариства, які не суперечать чинному законодавству Украї-ни, та цьому Статуту;

-          надання вказівок, обов'язкових для працівників Товариства;

-          підписання документів Товариства;

-          видання в межах своєї компетенції наказів, доручень, прийняття рішень про надання позик тощо;

-          ухвалення рішень про створення виробничих служб та відділів у Товаристві, прийом та звільнення працівників;

-          розпорядження від імені Товариства його майном;

-          розгляд та затвердження штатного розкладу;

-          здійснення інших дій для досягнення поставленої мети діяльності Товариства.

VI.       РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ

Стаття 23

Контроль за діяльністю Генерального директора здійснюється Ревізійною комісією, що призначається Зборами в кількості 3-х осіб. До складу Ревізійної комісії не можуть входити особи, що обіймають кері-вні посади у Товаристві.

За рішенням Зборів до складу Ревізійної комісії можуть входити спеціалісти з незалежних організацій, що займаються обліком і контролем господарсько-фінансової діяльності, в тому числі аудиторських. Відносини з такими організаціями будуються на договірній основі.

Стаття 24

Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Статуту Товариства, збереженням майна, чинніс-тю договорів і господарських операцій, надходженням і витратами коштів, за своєчасним і вірним роз-глядом Генеральним директором скарг і заяв, а також за дотриманням інших інтересів Товариства, Учасників, співробітників.

Стаття 25

Перевірка діяльності Генерального директора Товариства здійснюється ревізійною комісією за дору-ченням Зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вима-гати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати здійснених нею переві-рок вищому органу Товариства.

Ревізійна комісія щорічно здійснює не менше однієї ревізії господарсько-фінансової діяльності, періо-дично перевіряє господарську діяльність і робить остаточний висновок за річним звітом. Акти ревізії затверджуються Зборами.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за сумлінне виконання покладених на них обов'язків у межах, що визначаються чинним законодавством України.

Стаття 26

Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами і балансами. Без висновку ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Зборів Учасників, якщо вини-кла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товари-ства.

VII.      ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Стаття 27

Облік результатів діяльності, бухгалтерська і статистична звітність ведуться Товариством відповідно до норм чинного законодавства України.

Товариство несе відповідальність за достовірність звітних даних та своєчасність їх подання.

Фінансовим вважають рік протягом календарного періоду починаючи з 1 січня по 31 грудня включно. В кінці кожного року складається баланс, що розглядається і затверджується Зборами. Товариство веде необхідну для його діяльності статистику. Товариство несе відповідальність за достовірність установ-леного обліку й звітності.

VII. МАЙНО ТОВАРИСТВА

Стаття 28

Товариство є власником:

-          грошових та матеріальних внесків Учасників;

-          доходів, одержаних від реалізації товарів (послуг), а також від інших видів господарської діяльності;

-          доходів від цінних паперів;

-          кредитів банків та інших кредиторів;

-          придбаного майна інших підприємств, організацій;

-          безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян;

-          майна, переданого йому на баланс іншими підприємствами;

-          інших джерел, не заборонених чинними законодавчими актами України.

Стаття 29

Ризик випадкової загибелі (випадкового знищення) або псування майна, що є власністю Товариства або яке було передане йому у користування, несе саме Товариство.

Стаття 30

Конфіскація державою майна, що належить Товариству, не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 31

Збитки, завдані Товариству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

Товариство захищає свої права на власність (володіння) у всіх судових, в тому числі міжнародних су-дових органах, а також в третейському суді.

VIII. КОШТИ ТОВАРИСТВА. ДОХОДИ Й ПРИБУТКИ

Стаття 32

Кошти Товариства складаються з фондів основних засобів і фінансових ресурсів, а також інших цінно-стей, вартість яких відображається у балансі підприємства.

Стаття 33

Фінансові ресурси Товариства формуються за рахунок:

-          доходів від реалізації робіт і послуг відповідно до статутних завдань, а також від інших форм госпо-дарської діяльності;

-          амортизаційних відрахувань. Товариство здійснює прискорену амортизацію виробничих фондів;

-          внесків Учасників, у тому числі додаткових внесків Учасників Товариства, а також інших юридичних і фізичних осіб, в тому числі іноземних;

-          короткострокових і довгострокових кредитів банку й інших кредитів;

-          коштів, одержаних від випуску й реалізації цінних паперів;

-          прибутків та інших, не заборонених чинним законодавством доходів і надходжень, включаючи до-ходи (прибутки) від позареалізаційних операцій.

Стаття 34

Тимчасово вільні кошти (резерви) Товариства можуть ним використовуватись як інвестиційні й креди-тні ресурси, а також з іншою метою.

Стаття 35

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріа-льних та прирівнюваних до них витрат, витрат на оплату праці, а також сплати податків та платежів, передбачених чинним законодавством України.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрямки використання чистого прибутку формуються Зборами Учасників Товариства.

Порядок покриття збитків Товариства визначається Зборами Учасників.

Стаття 36

Товариство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних із його діяльністю:

-          резервний (страховий) фонд;

-          фонд сплати дивідендів;

-          інші фонди.

Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Товарист-ва. Він використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний ра-хунок в банку. Рішення про використання коштів фонду приймається Зборами Учасників.

Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір нарахованої суми цього фонду за звітний фінансовий рік встановлюється рішенням Зборів Учасників.

Дивіденди нараховуються й виплачуються один раз на квартал. Рішення про нарахування та форму виплати дивідендів приймається Учасниками Товариства й оформляється протоколом Зборів Учасни-ків Товариства.

За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди.

Стаття 37

Товариство може випускати для мобілізації додаткових ресурсів цінні папери відповідно до чинного законодавства і реалізувати їх на ринку цінних паперів. Переважне право придбання цінних паперів (опціон) Товариства належить Учасникам.

Дивіденди за цінними паперами виплачуються в порядку і розмірах, що визначаються Зборами.

IX. СПІВРОБІТНИКИ ТОВАРИСТВА

Стаття 38

Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що приймають участь у його діяльності, як правило на основі трудового договору (контракту).

Стаття 39

Співробітники Товариства зобов'язані зберігати в таємниці інформацію, що стала їм відомою за вико-нуваною у Товаристві роботою.

Стаття 40

Трудовий колектив наділяється повноваженнями відповідно до Господарського Кодексу України (п.8. ст.65), Закону про трудові колективи.

Повноваження трудового колективу реалізуються загальними Зборами, що скликаються при необхід-ності Генеральним директором, його Заступниками на вимогу не менше 1/3 загальної кількості членів трудового колективу. Рішення на Зборах ухвалюються простою більшістю голосів.

Збори повноважні, якщо в їх роботі приймають участь не менше 2/3 загальної кількості членів трудо-вого колективу. Рішення на Зборах ухвалюються простою більшістю.

Стаття 41

Співробітники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню згідно з чинним законодавством України.

X.        ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Стаття 42

Військовий облік та інші мобілізаційні заходи Товариство здійснює у відповідності до чинного законо-давства України.

Генеральний директор Товариства є начальником цивільної оборони об'єкта і несе персональну від-повідальність за стан заходів із цивільної оборони. Заходи з цивільної оборони здійснюються на підс-таві законодавства про цивільну оборону України, рішень та розпоряджень місцевих органів влади.

XI.       ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 43

Діяльність Товариства терміном не обмежується.

Стаття 44

Реорганізація (злиття, зміни, виділення, приєднання, розподіл) і ліквідація Товариства здійснюються згідно з рішенням Зборів, на іншій підставі, передбаченій чинним законодавством України.

Внесення змін до цього Статуту здійснюється за одностайним рішенням Учасників та підлягає держа-вній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Стаття 45

При ліквідації і реорганізації Товариства звільненим працівникам гарантується збереження їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Стаття 46

Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Державного реєстру України.

Стаття 47

При реорганізації Товариства до наново створеного підприємства переходять всі його майнові права і обов'язки.

Стаття 48

Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, створеною Зборами або уповноваженим ними органом, а у випадку банкрутства Товариства – судом на підставі Закону України «Про віднов-лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Стаття 49

Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок і термін здійснення лік-відації, термін заяви претензій кредиторів, але не менше двох місяців з моменту оголошення про лік-відацію.

Стаття 50

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, пере-лік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками юридичної особи або органом, який при-йняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Стаття 51

Виплата грошових сум кредиторам Товариства у разі ліквідації, здійснюється у такому порядку:

1)         в першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування збитків, завданих каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

2)         в другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги ав-тора про оплату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3)         в третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4)         в останню чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за ви-нятком кредиторів останньої черги, виплати яким здійснюються по закінченні місяця від дня затвер-дження проміжного ліквідаційного балансу.

В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юри-дичної особи.

Стаття 52

Кошти від реалізації майна Товариства, а також фонди, що лишилися після задоволення претензій кредиторів, надходять у розпорядження Учасників і розподіляються між ними пропорційно їх часткам в Статутному Фонді.

Підписи:

/           /_____________ ,

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)          (підпис)

/           /_____________ ,

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)          (підпис)

/           /           .

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)          (підпис)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи

реєстрація – перереєстрація – внесення змін (необхідне підкреслити)

 

1

 

Ідентифікаційний код

 

2

 

Організаційно-правова форма

 

3

 

Найменування українською мовою

 

4

 

Найменування російською мовою

 

Місцезнаходження

Поштовий індекс

 

5

 

6

 

Область

 

Район

 

Місто (село), район міста

 

7

 

Вулиця

 

Будинок

 

Корпус

 

Квартира

 

Телефон

 

8

 

Телефакс

 

9

 

Керівник

 

10

 

Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів

 

(прізвище, ім'я, по-батькові)

 

11

 

Форма власності

 

12

 

Орган управління

 

Ознака особи: юридична – 1, без права юридичної особи – 2

 

13

 

14 15

Кількість відокремлених підрозділів (філій, представництв, відділень тощо, перелік яких наводиться в додатку)

Форма фінансування: бюджет – 1, госпрозрахунок – 2, за рахунок членських внесків – 3, змішана – 9

 

Статутний фонд – усього     16       

17        Головна організація (підприємство)

18        Країна 19        Ідентифікаційний код           20        Місцезнаходження

 

           

           

                       

           

 

Найменування

 

21

 

22

 

Ідентифікаційний код

та найменування органу державної реєстрації

 

Дата

 

23

 

Номер реєстраційної справи

24

 

ЗВОРОТНИЙ БІК РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ

 

Назва країни  Ідентифікаційний код

або ідентифікаційний

номер Найменування або прізвище, ім'я та по-бать-кові засновника   Місцезна-ходження  Номер телефону            Внесок до

статутного

фонду  Грошова одиниця

25                    26                    27                    28                    29                    30                    31       

 

           

           

                       

                       

                       

                       

                       

           

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                 

 

Картку заповнив (ла)

 

(посада)

 

(прізвище та ініціали)

 

(дата)

 

(номер телефону)

 

(підпис)

 

Перевірив (ла)

 

(посада)

 

(прізвище та ініціали)

 

(дата)

 

(підпис)

МП

 

ВІДОМОСТІ про державну реєстрацію (перереєстрацію, внесення змін до установчих документів) суб'єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб

200_ р. по «  »

200_ p.

 

за період з «  »

 

(подаються до органу державної статистики)

 

 

№ з/п  Ідентифікаційний код           Назва суб'єкта           Місцезнаходження   Дата реєстрації (перереєстрації, внесення змін)

1          2          3          4          5

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                              

 

Посадова особа органу державної реєстрації

 

(посада)

 

(прізвище та ініціали)

 

(підпис)

 

 

 

року

 

 

 

 

СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта

підприємницької діяльності-юридичної особи

 

Найменування

 

(повне та скорочене)

 

Організаційно-правова форма

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

 

Видане

 

(орган державної реєстрації)

 

Дата реєстрації

про те що зроблено запис

реєстраційних справ за №

 

«   »

 

 

року,

року в журналі обліку

 

Посадова особа органу державної реєстрації

 

(посада)

 

(прізвище та ініціали)

 

(підпис)

 

МП

Відомості про зміну місцезнаходження

ПОВІДОМЛЕННЯ про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

 

Найменування суб'єкта

 

(повне та скорочене)

 

Місцезнаходження суб'єкта

Ідентифікаційний код           та найменування органу,

який скасував державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності

Дата скасування        «   »     року,

Номер рішення (наказу), протоколу тощо

Ідентифікаційний код           та назва суб'єкта підприємницької діяльності,

до якого увійшов суб'єкт підприємництва, державну реєстрацію якого скасовано (заповнюється у разі реорганізації шляхом злиття двох і більше юридичних осіб)

(назва суб'єкта-правонаступника)

Підстава для скасування:     за заявою власника   за рішенням господарського суду

(необхідне підкреслити)

Причина скасування:

(необхідне підкреслити)

-          визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів;

-          провадження діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству;

-          несвоєчасне повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційно форми, форми власності та місцезнаходження;

-          визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, передбачених законодавством);

-          неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, докумен-

тів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.

Посадова особа органу державної реєстрації

(посада)

(прізвище та ініціали)           (підпис)

МП