Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.7. Поняття цін, їх види та функції : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

11.7. Поняття цін, їх види та функції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

 

Ціна є грошовим вираженням вартості товару. Роль ціни полягає в тому, що вона повинна покривати витрати на виробництво товарів (послуг) і приносити товаровиробни-ку гарантований прибуток, забезпечуючи справедливий рівень рентабельності.

Функції цін:

1) вимірювально-інформаційна функція

полягає у вираженні в єдиній грошовій формі різних за своєю натуральною формою това-рів (послуг).

Ціна є критеріальним орієнтиром при обґрунтуванні підприємством рішення що-до доцільності і вигідності виробництва визначеного виду товарів (послуг), а також щодо розширення чи скорочення виробництва;

2)         розподільна функція передбачає, що за її допомогою здійснюється перероз-поділ доходів між товаровиробником і споживачем;

3)         стимулююча функція полягає в тому, що ціна має інтенсифікувати виробницт-во, спрямовуючи його на залучення додаткового капіталу для розширення та розбу-дови діяльності підприємства;

4)         регулююча функція полягає в тому, що ціна коригує попит і пропозицію това-рів на ринку, а також визначає взаємини між споживачами і виробниками на рівні встановлення рівноважної ціни.

В практиці ціноутворення існує досить розгалужена класифікація цін:

-          за обсягами реалізації продукції виділяють оптові і роздрібні ціни;

-          за якістю виготовленої продукції розрізняють ціни для товарів вищої якості,

першого сорту, другого сорту тощо;

-          за часом дії розрізняють постійні, тимчасові (на освоювану продукцію), сезон-ні ціни (відповідно до пори року);

-          за територіальною ознакою виділяють єдині (загальнодержавні), місцеві,

світові ціни тощо;

- за ступенем урахування в ціні транспортних витрат (франкування цін) ро-зрізняють тринадцять базисів постачання, зібраних в чотири групи:

«E» – термін – EX Works (продавець передає товар покупцю на своїй території);

«F» – терміни – FCA, FAS і FOB (продавець зобов'язаний доставити товар пе-ревізнику, визначеному покупцем);

«C» – терміни – CFR, CIF, CPT і CIP (продавець повинен укласти контракт на перевезення без прийняття на себе ризиків втрати або ушкодження товару або дода-ткових витрат внаслідок подій, що мають місце після відвантаження і відправлення);

«D» – терміни – DAF, DES, DEQ, DDU і DDP (продавець повинен нести всі ви-трати і ризики, необхідні для доставки товару в країну призначення.

Більш детальна класифікація цін наведена в табл. 11.9.

Отже, ціна має враховувати корисність товарів чи суму якісних властивостей, заради яких цей товар придбавається.

За ступенем визначеності розрізняють визначені ціни та ціни, що визначаються.

Під визначеною ціною розуміють фіксовану вартість товару.

Під ціною, що визначається, розуміють непряме посилання на умови обчислен-ня ціни до моменту здійснення платежу.

392

За способом фіксації ціни бувають: тверді, періодично тверді, рухливі та плаваючі.

Таблиця 11.9 Класифікація цін відповідно до ступеня урахування транспортних витрат

 

Група Е   EXW відправлення Франко-завод (... назва місця)

Основне перевезення не оплачене

FCA Франко-перевізник (... назва місця призначення) Група F   FAS Франко уздовж борта судна (... назва порту відвантаження) FOB Франко-борт (... назва порту відвантаження)

Основне перевезення оплачене

CFR Вартість і фрахт (... назва порту призначення)

Група С

CIF Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

CPT Фрахт / перевезення оплачені до (... назва місця призначення)

CIP Фрахт / перевезення і страхування оплачені до (... назва місця призначення)

Прибуття

DAF Постачання до кордону (... назва місця доставки) DES Постачання із судна (... назва порту призначення) Група D   DEQ Постачання з пристані (... назва порту призначення)

DDU Постачання без оплати мита (... назва місця призначення) DDP Постачання з оплатою мита (... назва місця призначення)

Тверда ціна встановлюється в момент укладення контракту, вона не підлягає зміні протягом усього терміну його дії і не залежить від періодичності постачання то-вару (послуги).

Періодично тверді ціни на товар передбачають встановлення певної фіксованої суми, дійсної на визначений період часу.

Рухлива ціна – це ціна, яка переглядається, якщо ринкова ціна певного товару до моменту його постачання зміниться. Рухливі ціни, на відміну від періодично твер-дих, за умов істотних змін на ринку передбачають перегляд і коригування на певний відсоток.

Плаваюча ціна – це ціна, обчислена шляхом перегляду базисної ціни з ураху-ванням змін виробничих витрат в період укладання угод (формування портфелю за-мовлень).

За ступенем оприлюднення розрізняють опубліковані ціни, до яких відносяться

довідкові ціни, біржові котирування, ціни аукціонів, ціни фактичних угод, ціни пропо-зицій окремих фірм та розрахункові ціни.

Коли йдеться про продаж унікального товару, який раніше на ринок не постача-вся і який надто складно порівняти з аналогами, застосовується розрахункова ціна. При її обчисленні враховуються технічні й комерційні умови замовлення, наводиться порівняння з аналогічними товарами.