Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.6. Показники оцінки витратності виробництва : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

11.6. Показники оцінки витратності виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Оцінка витратності виробництва проду-кції на конкретному підприємстві здійснюєть-ся з метою визначення його виробничого по-тенціалу та можливостей оптимізації вироб-ничої програми. Основними показниками

оцінки витратності виробництва є:

1) потреба в сировинно-матеріальних ресурсах на одиницю виробленої підприємс-твом продукції (ССМі), яка обчислюється за

формулою (11.9):

 

ССМі = ^НСМі -ЦСМі , грн на одиницю готової продукції,

і=І

 

(11.9)

 

де НСМі – норми витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції, в нату-ральних вимірниках (т, кг, м3, л, км, кВт-години тощо); ЦСМі – покупна ціна сировини чи матеріалів, грн за одиницю;

2) загальні витрати на основну сировину та матеріали, паливо та електро-енергію, газ та воду, напівфабрикати в собівартості продукції (ССМ) визначаються

за формулою (11.10):

 

ССМ=ОФ-їНСМі-ЦСМі, грн,

 

(11.10)

 

де НСМі – норми витрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці продукції, в натуральних вимірниках (т, кг, м3, л, км, кВт-години тощо); ЦСМі – ціна сировини чи матеріалів, грн за одиницю; Q – обсяг виробленої продукції в натуральних одиницях (виробнича програ-ма підприємства);

3) сума умовно-змінних витрат у собівартості продукції (СЗМ) визначається за

формулою (11.11):

 

СЗМ = ^ВЗі, грн,

і=І

(11.11)

де ВЗi – умовно-змінні витрати на виробництво продукції, які залежать від змін обсягів виробництва продукції. До них відносять витрати на сировину, осно-вні й допоміжні матеріали, напівфабрикати та комплектуючі, паливо, елект-роенергію, пару, воду, стисле повітря тощо, заробітну плату основних виро-бничих працівників-відрядників з відрахуваннями;

4) сума умовно-постійних витрат у собівартості продукції (СУП) обчислюється

за формулою (11.12):

СУП = ТВПі, грн,      (11.12)

j=i

де ВП - умовно-постійні витрати у собівартості продукції, які не залежать від змін обсягів виробництва продукції. До них відносять витрати на утримання й експлуатацію устаткування, на освоєння виробництва, цехові та інші загаль-новиробничі витрати.

Після розрахунку суми умовно-змінних та умовно-постійних витрат на виробниц-тво продукції обчислюють їх питому вагу (αЗМ, αУП) в загальній виробничій собівар-тості виробництва продукції (СЗАГ) за формулами (11.13-11.14):

аЗМ=Сх100%, %,      (11.13)

аУП=Сх100%, %,      (11.14)

5)         матеріалоємність виробництва (МЄ) - показник, який характеризує суму ма-

теріальних витрат (ССМ) в обсязі всієї виготовленої підприємством продукції (ВП). Він

розраховується за формулою (11.15):

Є      ВП      yЦі.Qі     (11.15)

і=1

де ССМ - сукупні витрати на сировину, матеріали, напівфабрикати, необхідні для виготовлення певної продукції (без енерговитрат); Ці - ціна одиниці виготовленої продукції відповідно до асортименту; Qі - обсяг конкретного виду виготовленої продукції в натуральних одиницях в межах асортименту; п - асортимент продукції;

6)         енергоємність виробництва (ЕЄ) - показник, який характеризує суму витрат

на оплату енергоресурсів (СЕ) в обсязі всієї виготовленої підприємством продукції

(ВП). Він розраховується за формулою (11.16):

ЕЄ =   Е =             , грн / грн,

ВП     УЦ-Qі   (11.16)

і = 1

7)         зарплатоємність виробництва (ЗПЄ) - показник, який характеризує суму ви-

трат на оплату праці промислово-виробничого персоналу підприємства (ФОП) в об-

сязі всієї виготовленої підприємством продукції (ВП). Він розраховується за форму-

лою (11.17):

ФОП        ФОП

ЗПЄ = =          , грн / грн,

 ВП       "    і.Qі           (11.17)

і = 1

8)         собівартість обсягу виготовленої продукції (СЗАГ) розраховується як сума

всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Собівартість валової продукції як показник застосовується для внутрішніх пот-реб підприємства, на якому величина залишків незавершеного виробництва не є стабільною. За валовою продукцією обчислюється виробнича собівартість, за товар-ною і реалізованою - повна.

Собівартість товарної продукції (СТП) обчислюється за формулою (11.18):

СТП = СВП ± (ЗНВ1 -ЗНВо), грн,  (11.18)

де СВП - собівартість валової продукції;

ЗНВ о, ЗНВ 1 - вартість залишків незавершеного виробництва за собівартістю на початок і кінець розрахункового періоду відповідно.

Собівартість реалізованої продукції (СРП) обчислюється коригуванням собіварто-сті товарної продукції на зміну залишків нереалізованої продукції за формулою (11.19):

СРП=СТП±(ЗСКЛ1 -ЗСКЛ0)±(ЗВІДВ1 -ЗВІДВо), грн,   (11.19)

де СТП - собівартість товарної продукції;

ЗВІДВ о, ЗВІДВ 1 - собівартість залишків відвантаженої продукції на початок і кі-нець розрахункового періоду, яка не перейшла у власність покупця; ЗСКЛ о, ЗСКЛ 1 - собівартість залишків товарної продукції на складі на початок і кінець розрахункового періоду;

9)         собівартість одиниці виготовленої продукції (СОД) визначається за складе-

ною калькуляцією або шляхом ділення загальної собівартості продукції (СЗАГ) на об-

сяг її виробництва в натуральному вираженні (Q) за формулою (11.20):

СОД = СL; грн на одиницю продукції,      (11.20)

10)       витрати на 1 грн продукції (витрати на 1 грн валової продукції, витрати на

1 грн товарної продукції, витрати на 1 грн реалізованої продукції) (zВП, zТП zРП) обчи-

слюються шляхом ділення собівартості продукції (СЗАГ) (собівартості валової продук-

ції СВП, собівартості товарної продукції СТП, собівартості реалізованої продукції СРП)

на її обсяг у вартісному вираженні (обсяг валової продукції ВП, обсяг товарної продук-

ції ТП, обсяг реалізованої продукції РП), тобто за формулами (11.21-11.23):

іВП=С-, грн / грн,     (11.21)

zТП =ТП, грн / грн,   (11 -22)

zРП

 

СРП РП

 

грн / грн,

 

(11.23)