ТЕСТОВІ ВПРАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

1.         Інноваційною діяльністю визнають:

а)         здійснення успішного підприємництва чи окремих бізнес-процесів вітчизняни-

ми підприємствами за допомогою розробки і впровадження новацій в процеси

виробництва, управління, планування господарської діяльності тощо;

б)         впровадження результатів науково-технічного прогресу (НТП) у виробничі

процеси конкретного підприємства;

в)         діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реа-

лізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм

з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних

досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя;

г)         процес, який включає комплекс робіт, починаючи від зародження інноваційних

ідей, здійснення фундаментальних досліджень до прикладних досліджень і

конструкторських розробок.

2.         Які нормативно-правові акти є основою формування і здійснення інновацій-

ної діяльності в Україні?

а)         Господарський Кодекс України;

б)         Конституція України;

в)         Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

г)         Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм еконо-

мічного і соціального розвитку України»;

д)         Закон України «Про інноваційну діяльність»;

е)         Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»;

є) Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України;

ж)        Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;

з)         Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»;

і) всі перелічені вище нормативно-правові акти регулюють відносини в сфері ін-новаційної діяльності.

3.         Зміст інновацій полягає в…

а)         технічному переозброєнні, реконструкції, розширенні, будівництві нових підп-

риємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової

продукції чи впровадження нової технології;

б)         розробці, освоєнні, випуску і розповсюдженні принципово нових видів техніки

і технології;

в)         розробці і впровадженні нових ресурсозберігаючих технологій, призначених

для поліпшення соціального й екологічного стану;

г)         проведенні наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єк-

тів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;

д)         всі наведені вище відповіді розкривають зміст інновацій.

4.         Про яку форму інвестування інноваційної діяльності йдеться, якщо вона

здійснюється суб'єктами господарювання за рахунок власних або позикових коштів

з метою розвитку власної бази підприємництва?

а)         державне інвестування;

б)         комерційне інвестування;

в)         соціальне інвестування;

г)         іноземне інвестування;

д)         спільне інвестування.

5.         За сферою діяльності підприємця інновації поділяють на:

а)         одиничні і дифузійні;

б)         сировинні, продуктові і забезпечувальні;

в)         відкриваючі, скасовувальні, заміщені та зворотні;

г)         локальні і системні;

д)         виробничі, торговельні і управлінські;

е)         радикальні, удосконалюючі та комбіновані;

є) споживчі і спонукальні;

ж)        продуктові і процесуальні;

з)         реактивні і стратегічні.

6.         Яке, на Ваш погляд, визначення найбільш точно і повно відтворює зміст

поняття «інновація»?

а)         кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового чи удо-

сконаленого продукту, упровадженого на ринку, нового чи удосконаленого тех-

нологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому

підході до соціальних послуг;

б)         засоби і предмети праці, технологія, що їх об'єднує, яка здатна забезпечити

більш ефективний перебіг виробництва продукції на конкретному підприємстві

на основі абсолютно нових властивостей, які утворюють технічну новацію;

в)         обидві відповіді вірні і повні.

7.         Розподіліть, яке з наведених нижче визначень розкриває сутність понять

«нововведення», «новація», «інновація»?

а)         новий спосіб, відкриття, ноу-хау, винахід, патент, втілювані на початковій ста-

дії виробництва, які характеризуються наявністю новизни;

б)         глибока дифузія нововведення у виробництво на засадах повної комерціалі-

зації, яка створює базу для оновлення всіх виробничо-господарських процесів;

в)         ступінь використання нововведення на проміжній стадії виробничого циклу з

досягненням уречевлено-матеріалізованого втілення.

8.         Який стратегічний напрямок інноваційної діяльності в Україні з наведених

нижче розкриває наступні середньострокові завдання: «розвиток засобів охорони

праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах; модерніза-

ція обладнання для видобутку вугілля з похилих і тонких пластів; розробка нових

засобів дегазації шахт, способів і методів добування та утилізації метану з вугі-

льних родовищ; створення енергоефективних двигунів та електроприводів для

базових галузей економіки; реконструкція основного електротехнічного обладнан-ня; створення нових енергоекономічних джерел світла та систем освітлення; впровадження функціональної та силової електроніки в енергетичні галузі; модер-нізація електростанцій і електромереж; розвиток електромереж видачі потужно-стей атомних електростанцій; впровадження парогазових установок та техно-логій спалювання низькосортного твердого, рідкого і газоподібного палива; підви-щення ефективності бурового нафтогазового обладнання; створення високопро-дуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугіль-них шахт, підприємств залізничного транспорту та інших галузей»?

а)         охорона й оздоровлення людини та навколишнього середовища;

б)         розвиток інноваційної культури суспільства;

в)         нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації;

г)         машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оно-

влення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії;

д)         модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні

ресурсозберігаючі технології;

е)         транспортні системи: будівництво і реконструкція;

є) високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промис-

ловості;

ж)        удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій.

9.         Який з показників статистичної оцінки темпів дифузії інновацій у виробни-

цтво визначається як відношення кількості найменувань нової продукції до загаль-

ної кількості найменувань товарного асортименту підприємства?

а)         рівень нової продукції, виготовленої підприємством в загальному обсязі ви-

роблюваних товарів (послуг);

б)         коефіцієнт оновлення продукції;

в)         коефіцієнт вибуття застарілої продукції;

г)         правильної відповіді немає.

10.       Яке з наведених нижче тверджень є невірним?

а)         більшість «істотних» інновацій, які приводять до скорочення виробничих ви-

трат і збільшення обсягу продажів, вимагають проведення комплексу науково-

дослідних робіт іноді навіть фундаментальних досліджень, які супроводжуються

значними фінансовими ризиками й значними інвестиціями;

б)         основною проблемою підвищення технологічного рівня підприємства за раху-

нок інноваційного фактора є проблема повномасштабного фінансування;

в)         для вирішення науково-технічних проблем підприємства необхідно володіти

достатнім науково-технічним потенціалом, у тому числі кадровим, за умов вер-

тикальної інтеграції, що сприяє встановленню тісних зв'язків науково-технічної

сфери, виробництва і маркетингу.

11.       До уречевлених результатів здійснення інноваційного проекту на підпри-

ємстві можна віднести…

а)         поліпшення умов праці;

б)         зміцнення обороноздатності та економічної незалежності країни;

в)         створення нових видів продукції, технологічних процесів, нових видів матері-

алів та енергії, нових форм організації виробництва, праці й управління;

г)         зниження собівартості продукції;

д)         зменшення шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище;

е)         зростання продуктивності праці і випуску продукції;

є) раціоналізацію використання природних ресурсів;

ж)        поліпшення якості продукції;

з)         підвищення кваліфікації працівників;

і) збільшення прибутку і рентабельності;

к) зміну структури кадрів;

л) підвищення рівня добробуту промислово-виробничого персоналу.

12.       Що не належить до атрибутів грошового потоку при здійсненні інновацій-

ної діяльності на підприємстві?

а)         грошові надходження;

б)         відтік ресурсів (здійснення платежів);

в)         сальдо (ефект від здійснення інноваційного проекту);

г)         здійснення інвестиційної, операційної (виробничої) і фінансової діяльності.

13.       Оберіть з наведеного нижче переліку грошових надходжень надходження,

які враховуються із знаком «+» при здійсненні інноваційно-інвестиційної діяльності

підприємства:

а)         ліквідаційне сальдо устаткування, що вилучається за непотрібністю при здій-

сненні інноваційної діяльності;

б)         умовно-залишкова вартість ліквідованих основних фондів;

в)         виручка від реалізації продукції;

г)         позареалізаційні доходи;

д)         амортизаційні відрахування;

е)         знос нематеріальних активів;

є) надходження від реалізації інтелектуальної власності;

ж)        ліквідаційна вартість оборотних коштів.

14.       Які з наведених нижче показників ефективності інноваційного проекту є

основними?

а)         строк окупності інноваційного проекту (ТОК);

б)         чистий дисконтований дохід (ЧДД);

в)         індекси дохідності витрат та інвестицій (ІД);

г)         внутрішня норма дохідності (ВНД);

д)         всі вказані показники оцінки ефективності інноваційного проекту є надзвичай-

но важливими.

15.       В чому полягає сутність внутрішньої норми дохідності інноваційного про-

екту за умов його фінансування за допомогою власних засобів?

а)         це максимальна ставка плати за залучення коштів, при якій проект залишаєть-

ся беззбитковим;

б)         це максимальна процентна ставка, за якою можна взяти кредит;

в)         це максимум норми дивідендних виплат;

г)         це мінімальний рівень прибутковості інвестиційних витрат.

16.       Що є метою оцінки ефективності інноваційних заходів?

а)         виявлення переваг того чи іншого варіанта здійснення проекту на основі його

техніко-технологічних параметрів;

б)         визначення доцільності впровадження того чи іншого варіанта відповідно до

обчислених соціального, економічного, політичного та уречевленого ефекту ін-

новаційного проекту;

в)         обчислення та моніторинг поточної й інноваційної видів діяльності з виявлен-

ням найкращої альтернативи;

г)         всі відповідні правильні.

17.       В яких випадках показник чистого дисконтованого доходу не придатний

для оцінки ефективності інноваційного проекту?

а)         при виборі між проектами з великими і низькими початковими витратами при

однакових величинах ЧДД;

б)         при виборі між проектом з великим значенням ЧДД і тривалим періодом окуп-

ності та проектом з меншим значенням ЧДД і коротким строком окупності;

в)         показник ЧДД є застосовним в усіх випадках і не має обмежень;

г)         правильними є відповіді а) і б);

д)         правильної відповіді немає.

18.       Які з наведених нижче статей бюджету для фінансування інноваційних за-

ходів відносяться до доходів бюджету, а які – до видатків?

а)         емісійний дохід від випуску цінних паперів під здійснення проекту;

б)         державні гарантії інвестиційних ризиків;

в)         відрахування на соціальні потреби;

г)         штрафи і санкції за нераціональне використання ресурсів, пов'язані із здійс-

ненням проекту;

д)         виплати допомоги для осіб, що залишаються без роботи на період здійснення

інноваційного проекту;

е)         дивіденди за державними акціями, випущеним з метою фінансування іннова-

ційних заходів;

є) інвестиційні ресурси бюджету;

ж)        доходи від ліцензування, конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво й екс-

плуатацію об'єктів інноваційного проекту.

19.       Які фактори з наведених нижче слід віднести до ефектоутворюючих при

реалізації інноваційного заходу?

а)         приріст продукції;

б)         скорочення експлуатаційних витрат;

в)         скорочення капітальних вкладень;

г)         скорочення штрафів за забруднення навколишнього середовища;

д)         економія витрат на сировину і матеріали, використовувані у виробництві;

е)         всі наведені фактори відносяться до ефектоутворюючих.

20.       Які з наведених нижче причин є внутрішніми джерелами інноваційних ризи-

ків, а які є зовнішніми джерелами інноваційних ризиків?

а)         неузгодженість інноваційного проекту із стратегічними партнерами;

б)         чинна в Україні система фінансово-кредитних відносин;

в)         податкова політика держави;

г)         невідповідність інноваційної ідеї можливостям її реалізації;

д)         відсутність практичного досвіду в здійсненні інноваційної діяльності;

е)         високі темпи інфляції;

є) нормативно-правові передумови інвестування інновацій;

ж)        зміна ринкової кон'юнктури, економічної і політичної ситуації в країні.

21.       До якої класифікаційної ознаки нововведення відносяться їх наступний ро-

зподіл на такі групи: «Нова ідея; новий продукт; нова технологія, метод; нова пос-

луга; нове рішення, регламент, структура»?

а)         зміст нововведення;

б)         сфера нововведення;

в)         сфера знань і функцій нововведення;

г)         тип новатора;

д)         рівень новатора;

е)         територіальний масштаб нововведення;

є) масштаб поширення нововведення;

ж)        ступінь радикальності новизни.

22.       Про який метод оцінки стійкості інноваційного проекту йдеться, якщо цей

метод припускає проведення перевірки реалізованості й оцінки ефективності про-

екту в залежності від зміни інвестиційних витрат, обсягу виробництва, витрат

на виробництво і збут, параметрів зовнішнього економічного середовища, термі-

нів здійснення проекту й інших параметрів, передбачених у завданні на розробку?

а)         укрупнена оцінка стійкості інноваційного проекту;

б)         метод розрахунку рівня беззбитковості інноваційного проекту;

в)         метод варіації техніко-технологічних та економічних параметрів проекту;

г)         формалізований опис невизначеності інноваційного проекту.

23.       Які з наведених особливостей оцінки економічної доцільності здійснення

інноваційного проекту найліпше відтворюють його характерні властивості?

а)         орієнтація на показники комерційної ефективності під час ухвалення рішення

щодо реалізації інноваційного проекту;

б)         здійснення оцінки економічної ефективності інноваційного проекту з урахуван-

ням його реалізації на діючому підприємстві, а також з урахуванням порівняльних

оцінок ефективності роботи підприємства «з упровадженням проекту» і «без його

впровадження» і розвитком так званого внутрішньофірмового підприємництва (ін-

трапренерства);

в)         здійснення економічної оцінки ефективності інноваційного проекту з ураху-

ванням впливу реалізації проекту на значення інтегральних показників діяльно-

сті підприємства;

г)         урахування при оцінці інноваційних проектів специфічних науково-технічних і

фінансових ризиків;

д)         визначення економічної ефективності інновацій з метою ухвалення рішення

щодо впровадження перспективної інноваційної ідеї; вибору найкращого з мож-

ливих варіантів для включення у відповідні плани економічного розвитку підпри-

ємства та його підрозділів; оцінки фактичної ефективності використання іннова-

ції; оцінки впливу здійснюваного інноваційного заходу на результати діяльності

учасників інноваційного процесу і розробки системи їхнього матеріального сти-

мулювання.