Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

-          бюджетна ефективність інноваційного проекту;

-          взаємовиключні (альтернативні) інноваційні проекти;

-          взаємовпливові інноваційні проекти;

-          взаємодоповнюючі інноваційні проекти;

-          внутрішня норма дохідності (ВНД) інноваційного проекту;

-          грошовий потік інноваційного проекту;

-          дифузія інновації;

-          інноваційна діяльність;

-          інноваційний потенціал;

-          інновація;

-          комерціалізація інновацій;

-          моніторинг інноваційної діяльності;

-          незалежні інноваційні проекти;

-          потік реальних грошей в інноваційному проекті;

-          ризик інноваційного проекту;

-          сальдо реальних грошей інноваційного проекту;

-          строк окупності (період повернення інвестованих ресурсів);

-          технологічні інновації;

-          точка беззбитковості інноваційного проекту;

-          чистий дисконтований дохід інноваційного проекту.

 

1.

2.

Діяльність учасників господарських відносин, здійснювана на основі реа-лізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя

Кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у ви-гляді нового чи удосконаленого продукту, упровадженого на ринку, ново-го чи удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в прак-тичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг

?

?

 

 

Матеріалізація нових ідей і знань, відкриттів, винаходів і науково-3. технічних розробок у процесі виробництва з метою їхньої комерційної ре-алізації для задоволення вибагливих потреб споживачів

 

?

 

4. Феномен, коли інновації виступають як товар на відповідному ринку

?

 

5.

 

Процес поступового поширення нововведення в нових умовах чи сферах застосування, у результаті якого зростає число виробників і споживачів, змінюються їхні якісні характеристики

 

?

 

6.

 

Сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, пі-дприємства), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку еко-номіки

 

?

 

7.

 

Систематичний збір, обробка та аналіз інформації про перебіг інновацій-них процесів, практичні наслідки заходів щодо стимулювання і регулю-вання інноваційної діяльності в країні (регіоні, галузі, на підприємстві), про результати реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності

 

?

 

8.

 

Залежність від часу грошових надходжень і платежів при реалізації інно-ваційного проекту

 

?

 

9.

 

Різниця між надходженнями коштів у кожному році розрахункового періо-ду і всіма реальними виплатами у тому ж році в результаті інвестиційної й операційної (виробничої) діяльності, пов'язаної з реалізацією іннова-ційного заходу

 

?

 

Різниця між надходженнями і відтоком коштів у кожному році розрахунко-10. вого періоду в результаті інвестиційної, операційної і фінансової діяльно-сті, пов'язаної з реалізацією інноваційного заходу

 

?

 

Сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведена до роз-11. рахункового року, або перевищення інтегральних результатів над інтег-ральними витратами

 

?

 

12.

 

Ставка дисконту, при якій величина приведених доходів дорівнює приве-деним капіталовкладенням в інноваційний проект

 

?

 

13.

 

Період часу, за який початкові від'ємні значення накопичених коштів пов-ністю компенсуються її позитивними значеннями при здійсненні іннова-ційного проекту

 

?

 

14.

 

Сальдо потоку доходів і витрат бюджету за рахунок здійснення іннова-ційного заходу з урахуванням коефіцієнта дисконтування

 

?

 

Проекти, в ході реалізації яких виникають додаткові (системні) ефекти, 15. що не проявляються при реалізації кожного з них окремо і, відповідно, не відбиваються на показниках їхньої ефективності

 

?

 

16.

 

Проекти, ухвалення рішення про реалізацію яких не впливає на перебіг інших проектів; ефект від здійснення кожного з таких проектів не зале-жить від здійснення інших, а спільний ефект дорівнює сумі ефектів здійс-нення кожного з них

 

?

 

17.

 

Ступінь можливого зменшення фактичної віддачі від капіталовкладень порівнянні з очікуваною в результаті здійснення інноваційного проекту

 

у

 

?

 

18.       Проекти, здійснення одного з яких приводить до відхилення через немо-жливість чи недоцільність здійснення інших; кожний з таких проектів роз-глядається окремо, а ефект від його здійснення визначається поза зв'яз-ком з іншими проектами            ?

 

19.       Проекти, що можуть бути прийняті чи відхилені одночасно; при виборі та-ких проектів для фінансування їх необхідно об'єднати в один проект (комплексну технологію)            ?

 

20.       Гранично мінімальний обсяг виробництва (реалізації) інноваційної продук-ції          ?