Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІ ВПРАВИ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ВПРАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

1.         Підприємством є:

а)         самостійний господарюючий суб'єкт, утворений об'єднанням підприємців для

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою задоволення

особистих потреб та отримання прибутку;

б)         самостійний господарюючий суб'єкт, утворений підприємцем для виробницт-

ва продукції та отримання прибутку;

в)         самостійний господарюючий суб'єкт, утворений підприємцем або об'єднанням

підприємців для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з ме-

тою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.

2.         Який Закон визначає порядок державної реєстрації підприємств в Україні?

а)         Господарський Кодекс України;

б)         Закон України «Про підприємства в Україні»;

в)         Закон України «Про господарські товариства»;

г)         Закон України «Про підприємництво»;

д)         Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок державної реєстрації су-

б' єктів підприємницької діяльності».

3.         Яке з наведених нижче визначень найбільш повно визначає характеристику

статуту підприємства?

а)         зібрання правил, що регулюють внутрішню діяльність підприємства, її види та

особливості;

б)         зібрання правил, що регулюють відносини підприємства з іншими суб'єктами

підприємницької діяльності та державою;

в)         повне зібрання правил, які відповідають основним положенням Господарсько-

го Кодексу України та регулюють різноманітні сторони діяльності підприємства.

4.         Головне завдання підприємства полягає у:

а)         задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку, достатнього для за-

безпечення високої конкурентоспроможності підприємства;

б)         ефективному використанні основних виробничих фондів та оборотних коштів;

в)         підвищенні продуктивності праці й ефективному використанні системи моти-

вації праці;

г)         підвищенні якості виготовлюваної продукції.

5.         Основним документом, регулюючим діяльність підприємства є:

а)         Господарський Кодекс України;

б)         статут;

в)         ліцензія;

г)         патент.

6.         Визначте, які ознаки є характерними для підприємства?

а)         виробничо-технічна єдність;

б)         організаційно-соціальна єдність;

в)         спільність території;

г)         фінансово-економічна самостійність;

д)         спільність споживаної сировини;

е)         всі наведені відповіді вірні.

7.         За метою діяльності підприємства поділяються на:

а)         приватні, державні, змішані, колективні;

б)         комерційні, некомерційні;

в)         унітарні, корпоративні;

г)         малі, середні, великі;

д)         промислові, непромислові.

8.         За формою власності підприємства класифікують на:

а)         приватні, державні, комунальні, змішані, колективні;

б)         комерційні, некомерційні;

в)         унітарні, корпоративні;

г)         малі, середні, великі.

9.         Яке твердження є вірним?

а)         підприємство може мати у своєму складі інші підрозділи з правами юридич-

них осіб;

б)         підприємство може мати у своєму складі інші підрозділи без прав юридичних осіб;

в)         підприємство може мати у своєму складі інші підрозділи як з правами юриди-

чних осіб, так і без них;

г)         вірного твердження немає.

10.       За правовим статусом і формою господарювання підприємства поділяють на:

а)         господарські товариства, одноосібні, кооперативні;

б)         приватні, державні, змішані, колективні;

в)         комерційні, некомерційні;

г)         унітарні, корпоративні;

д)         промислові, непромислові.

11.       Які з наведених нижче функцій управління акціонерним товариством вико-

нує керівник (правління), а які – власник (засновник)?

а)         визначення структури управління;

б)         розподіл річної суми прибутку;

в)         внесення змін до статуту підприємства;

г)         прийняття рішення про реорганізацію підприємства;

д)         вибір системи оплати праці;

е)         затвердження річного звіту підприємства;

є) укладення контрактів з керівниками структурних підрозділів підприємства.

12.       Які ознаки є характерними для акціонерного товариства закритого типу?

а)         розповсюдження акцій шляхом відкритої передплати та купівлі-продажу на

фондових біржах;

б)         розповсюдження акцій між його засновниками – юридичними особами;

в)         розповсюдження акцій між його засновниками – фізичними особами;

г)         розповсюдження акцій між його засновниками – юридичними та фізичними

особами.

13.       Основним недоліком акціонерного товариства як організаційно-правової

форми існування підприємства є:

а)         наявність подвійного оподаткування прибутку товариства;

б)         розподіл капіталу на дрібні частки між акціонерами;

в)         розподіл прибутку на дві частини, спрямовані на виплату дивідендів та на ре-

інвестування.

14.       Управління акціонерним товариством здійснює:

а)         представник фонду держмайна;

б)         загальні збори акціонерів;

в)         рада директорів;

г)         наглядова рада;

д)         директор, призначений державними органами.

15.       Колективний договір – це:

а)         угода між постачальником сировини та підприємством-виробником про строки

і вартість постачання;

б)         угода між трудовим колективом та адміністрацією про виконання конкретної

програми діяльності підприємства;

в)         щорічна угода між трудовим колективом та адміністрацією підприємства, яке

використовує найману працю, про розвиток виробництва, умови праці та соціа-

льне забезпечення працюючих.

16.       Комунальне підприємство – це:

а)         підприємство, пов'язане зі сферою обслуговування населення;

б)         державне підприємство, що знаходиться у власності місцевих органів влади;

в)         підприємство, власниками якого є його працівники;

г)         правильна відповідь відсутня.

17.       Критерієм класифікації підприємств за розмірами не може бути:

а)         вартість майна підприємства;

б)         кількість робітників;

в)         продуктивність праці;

г)         обсяг господарського обороту;

д)         правильна відповідь відсутня.

18.       Найпростішою формою об'єднання підприємств є:

а)         концерн;

б)         корпорація;

в)         асоціація;

г)         консорціум.

19.       Холдинг як специфічна організаційна форма об'єднання підприємницьких

структур характеризується такими рисами:

а)         безпосередньо не займається виробничо-господарською діяльністю;

б)         фінансові кошти спрямовує на придбання контрольного пакета акцій інших

суб'єктів підприємництва;

в)         тимчасово об'єднує промисловий і банківський капітал для реалізації певної

підприємницької ідеї;

г)         здійснює контроль за діяльністю дочірніх підприємств.

20.       Доберіть характеристику таких об'єднань підприємств, як асоціація, кор-

порація, консорціум, концерн, фінансова група, картель:

а)         тимчасове статутне об'єднання промислового і/або банківського капіталу для

досягнення загальної мети;

б)         об'єднання підприємств різних галузей, які очолюють один або кілька банків

та розпоряджаються капіталом;

в)         договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для регулювання

збуту продукції;

г)         статутне об'єднання підприємств найчастіше за принципом диверсифікації,

коли один з учасників інтегрує підприємства різних галузей (промисловість, тра-

нспорт, торгівля, наукові й страхові організації, банки);

д)         договірне об'єднання різних підприємств на основі інтеграції їхніх інтересів з

делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання кожного з

учасників;

е)         найпростіша форма договірного об'єднання підприємств з метою координації

діяльності без права втручання у виробничу й комерційну діяльність її членів.