Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Інноваційні цикли і показники дифузії новацій на підприємстві : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

10.3. Інноваційні цикли і показники дифузії новацій на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Відповідно до прийнятих міжнародних стандартів інновація визначається як кінце-вий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового чи удо-сконаленого продукту, упровадженого на ри-нку, нового чи удосконаленого технологічно-го процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до надання соціальних послуг. Поряд з терміном «інно-вація» у вітчизняній літературі використову-ються такі терміни як «нововведення», «но-вація».

Багатьма фахівцями ці поняття нерідко ототожнюються. Але, на наш погляд, поняття інновація, нововведення і новація варто розмежовувати. Нововведенням може бути будь-який винахід, спосіб, порядок, метод, запропоновані їх розробника-ми. Якщо це нововведення використовується (навіть в обмеженому масштабі), воно стає новацією. А вже якщо новація одержала значне поширення, вона здобуває нову якість і стає інновацією.

Основні характеристики нововведення, новації й інновації в залежності від різ-них класифікаційних ознак наведені в табл. 10.2.

Особливу роль в діяльності підприємства відіграють технологічні інновації, оскі-льки вони створюють базу для оновлення всіх виробничо-господарських процесів.

Під технологічними інноваціями слід розуміти матеріалізацію нових ідей і

знань, відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок у процесі виробництва з метою їхньої комерційної реалізації для задоволення вибагливих потреб споживачів.

 

С

Е

Р

Е

Д

Н

Ь

О С

Т Р О

—/ К О

С Т Р А Т Е Г І

Ч Н І

 

Розвиток інноваційної         k

культури суспільства        ~Л

Я         I

=>

Охорона й оздоровлення

людини та навколишнього

середовища

7

Транспортні системи:

будівництво і реконструкція   —\

R         V

=)

Високотехнологічний роз-виток сільського господар-ства і переробної промис-ловості

5

Удосконалення хімічних

технологій, нові матеріали,

розвиток біотехнологій

4

 

підтримка національної книговидавничої справи; освітніх та науко-во-популярних видань; розвиток освітніх і науково-популярних про-грам у засобах масової інформації; центри дистанційного навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій; сучасні комп'ютерні технології для навчання і наукових процесів

діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси; лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб (СНІД, туберкульоз тощо); пси-хотропні та наркотичні препарати; препарати на основі продуктів переробки донорської крові; педіатричні форми лікарських засобів; обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії; енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управ-ління цими процесами

інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг, мостів та транспортних систем; глобальні та регіональні системи радіонавіга-ції транспортних засобів з використанням супутникового та назем-ного обладнання; реконструкція портів; модернізація систем транс-портування газу, нафти, аміаку

комбайни і трактори, агрегати тракторів середньої потужності, кор-мозбиральна та бурякозбиральна техніка; біодобрива; засоби захи-сту рослин і тварин; обладнання для глибинної переробки рослин-ної та тваринної продукції; сучасні технології зберігання сільського-сподарської продукції; матеріали, технології та обладнання для фасування, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв; екологічно чисті харчові продукти та продукти з високими оздоров-чими властивостями з овочевих та зернових культур

сучасний каталіз, розвиток і використання нових каталізаторів та нових каталітичних процесів; розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих культур та організмів; імунобіологічні препарати та біосумісні матеріали; сучасні конструкційні матеріали, технології їх ви-робництва та застосування; керамічні матеріали широкого спектра застосування, надтверді інструментальні матеріали; матеріали та речо-вини малотоннажного хімічного виробництва; органічні люмінофори та барвники; напівпровідникові матеріали на основі надчистого кремнію, германію, арсеніду галію та складних сполук; сцинтиляційні матеріали, оптичні та конструкційні монокристали

 

Нанотехнології, мікроелект-

роніка, інформаційні техно-

—логії, телекомунікації

 

=>

 

В

 

інформаційні технології контролю та управління об'єктами базових технологій; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивно-сті; програмні системи розпізнавання об'єктів та процесів; цифрові широкосмугові системи розподілу інформації; лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх застосування; електронна база систем зв'язку, комп'ютерні та телекомунікаційні технології; воло-конно-оптичні системи; світлосигнальна та інформаційна апаратура

 

Н А П Р Я М И

 

Машинобудування та

приладобудування як

основа високотехнологічно-

го оновлення всіх галузей

виробництва; розвиток

високоякісної металургії

2

Модернізація електростан-

цій; нові та відновлювані

джерела енергії; новітні ре-

сурсозберігаючі технології

1

=>

=>

 

Н А П Р Я М И

 

виробництво сучасної ракетно-космічної та авіаційної техніки, суден і електровозів нового покоління; системні засоби технологічного проектування, виробництва і логістичної підтримки процесів ство-рення техніки нового покоління; засоби діагностики, агрегати, при-лади та комплектуючі техніки нового покоління; диспетчерські сис-теми, системи локації в різних середовищах; оптоелектронні систе-ми подвійного призначення; обладнання та матеріали для зварю-вання і здійснення споріднених процесів, довговічні зварні констру-кції; обладнання, матеріали та новітні технології для антикорозійно-го захисту; обладнання, комплектуючі та новітні технології для складання та виробництва автомобілів; обладнання та спеціальні технології металургійного виробництва; технології переробки вто-ринної сировини кольорових металів; побутова і комунальна елект-ронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів; організація виробництва на інноваційній основі телевізорів, холоди-льників та інших товарів широкого вжитку

засоби охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобу-вних підприємствах; обладнання для видобутку вугілля з похилих і тонких пластів; засоби дегазації шахт, способи і методи добування та утилізації метану з вугільних родовищ; енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки; основне елект-ротехнічне обладнання; енергоекономічні джерела світла та систе-ми освітлення; функціональна та силова електроніка в енергетичній галузі; модернізація електростанцій і електромереж; електромережі видачі потужностей атомних електростанцій; парогазові установки та технології спалювання низькосортного твердого, рідкого і газопо-дібного палива; бурове нафтогазове обладнання; високопродуктив-не енергозберігаюче компресорне обладнання для оснащення вугі-льних шахт, підприємств залізничного транспорту та інших галузей

 

Рис. 10.1. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Таблиця 10.2 Основний зміст і властивості нововведень, новацій та інновацій

 

Термін            Стадія вироб-ничого циклу Зміст   Властивості

Нововведення           Початкова      Новий спосіб, відкриття, ноу-хау, винахід, патент          Наявність новизни

Новація          Проміжна       Використання нововведення          Новизна, матеріалізація

Інновація       Кінцева          Поширення нововведення  Новизна, матеріалізація, поширення, комерціалізація

 

Слід зазначити, що комерціалізація інновацій можлива лише в тому випадку, ко-ли інновації виступають як товар на ринку. У випадку, коли інновації не мають товар-ної форми (нова техніка і технологія створюється для використання у виробничому циклі підприємства), комерціалізація є лише потенційною їх властивістю і може бути реалізована в перспективі. Швидка комерціалізація інновацій унеможливлюється в зв'язку з недостатньою ефективністю нової техніки і технології в існуючих економіч-них умовах. Життєвий цикл інновації обумовлений періодом від її зародження до за-міни більш ефективним продуктом чи процесом і в значній мірі залежить від швидко-сті її дифузії.

Дифузія інновації – процес поширення нововведення в нових умовах чи сфе-рах застосування. У результаті дифузії зростає число виробників і споживачів, змі-нюються їхні якісні характеристики. У реальних інноваційних процесах швидкість ди-фузії залежить від ряду факторів, у тому числі від форми прийняття рішення, способу передачі інформації, властивостей самого нововведення, сприйнятливості до новов-ведень суб'єктів соціально-економічної системи.

Проникнення інновацій у виробничі процеси на підприємстві підпорядковується об'єктивному закону, представленому на рис. 10.2 кривою Фішера-Прайа.

Точка 1 характеризує перехід від інкубаційного періоду до прискореної дифузії нововведення у виробництво.

Точка 2 розмежовує дифузійні процеси і ступінь повного насичення підприємст-ва певною новацією.

рівень насичен-, ня підприємства інноваціями, %

Fi

Точка 3 є межею між повним насиченням виробництва конкретною інноваційною розробкою і затуханням даної інноваційної діяльності.

0

t

дифузія

Рис. 10.2. Інноваційна крива Фішера-Прайа

інкубаційний період

насичення затухання

344

 

Слід зазначити, що повного, стовідсоткового проникнення нововведення у ви-робництво ніколи не відбувається, тому що динамізм розвитку спричиняє безперерв-ну появу нових підприємницьких ідей (які власне і є рушійною силою розвитку підпри-ємства), розробку нових видів товарів (послуг), виготовлення (надання) яких відбува-ється паралельно з розвитком нових технологій.

Завдяки наведеній схематичній характеристиці інноваційного циклу видається можливим оцінити швидкість впровадження інновацій у виробництво (ν) на кожному етапі дифузії за допомогою розв'язання диференційного рівняння (10.1)

dF     F2 - F1

v= — =           ,           П0 11

dt    t2-U

де Fu F2 - рівень дифузії та рівень насичення інновацією виробництва відповідно; U, t2 - час на дифузію та насичення виробництва даною інновацією відповідно.

Для статистичної оцінки темпів дифузії інновацій у виробництво застосовують такі показники:

-          рівень нової продукції (JН), виготовленої підприємством в загальному обсязі

вироблюваних товарів (послуг), який визначається як відношення кількості наймену-

вань нової продукції (NН) до загальної кількості найменувань товарного асортименту

підприємства (NЗАГ), тобто обчислюється за формулою (10.2):

J=^Нx100%,   (10 2)

Н     NЗАГ      Z)

-          коефіцієнт оновлення продукції (кОН) представляє собою частину вартості

тільки-но започаткованої у виробництві продукції (ВРНОВ) у сукупних надходженнях

від реалізації всієї вироблюваної підприємством продукції на кінець звітного періоду

(ВРКП) і визначається за формулою (10.3):

ВР НОВ

коН=^г>         (Ю.З)

-          коефіцієнт вибуття застарілої продукції, яка не відповідає сучасним потре-

бам споживачів (kВИБ), представляє собою частину вартості продукції, що знімається

з виробництва (ВРСТ), у сукупних надходженнях від реалізації всієї вироблюваної під-

приємством продукції на початок звітного періоду (ВРПП) і визначається за формулою

(10.4):

кВИБ=ВРСТ- (10.4)

Якщо розуміти інноваційну діяльність як процес, який включає комплекс робіт, починаючи від зародження інноваційних ідей, здійснення фундаментальних дослі-джень, прикладних досліджень до конструкторських розробок та їх упровадження у виробництво, то ефективність науково-технічного прогресу буде визначатися успіш-ною діяльністю спеціалістів в цій сфері, тому що саме від них надходить перший ім-пульс. Отже, на науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) при-падає найвідповідальніша роль в інноваційному процесі.