Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Інноваційні цикли і показники дифузії новацій на підприємстві : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

10.3. Інноваційні цикли і показники дифузії новацій на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Відповідно до прийнятих міжнародних стандартів інновація визначається як кінце-вий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового чи удо-сконаленого продукту, упровадженого на ри-нку, нового чи удосконаленого технологічно-го процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до надання соціальних послуг. Поряд з терміном «інно-вація» у вітчизняній літературі використову-ються такі терміни як «нововведення», «но-вація».

Багатьма фахівцями ці поняття нерідко ототожнюються. Але, на наш погляд, поняття інновація, нововведення і новація варто розмежовувати. Нововведенням може бути будь-який винахід, спосіб, порядок, метод, запропоновані їх розробника-ми. Якщо це нововведення використовується (навіть в обмеженому масштабі), воно стає новацією. А вже якщо новація одержала значне поширення, вона здобуває нову якість і стає інновацією.

Основні характеристики нововведення, новації й інновації в залежності від різ-них класифікаційних ознак наведені в табл. 10.2.

Особливу роль в діяльності підприємства відіграють технологічні інновації, оскі-льки вони створюють базу для оновлення всіх виробничо-господарських процесів.

Під технологічними інноваціями слід розуміти матеріалізацію нових ідей і

знань, відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок у процесі виробництва з метою їхньої комерційної реалізації для задоволення вибагливих потреб споживачів.

 

С

Е

Р

Е

Д

Н

Ь

О С

Т Р О

—/ К О

С Т Р А Т Е Г І

Ч Н І

 

Розвиток інноваційної         k

культури суспільства        ~Л

Я         I

=>

Охорона й оздоровлення

людини та навколишнього

середовища

7

Транспортні системи:

будівництво і реконструкція   —\

R         V

=)

Високотехнологічний роз-виток сільського господар-ства і переробної промис-ловості

5

Удосконалення хімічних

технологій, нові матеріали,

розвиток біотехнологій

4

 

підтримка національної книговидавничої справи; освітніх та науко-во-популярних видань; розвиток освітніх і науково-популярних про-грам у засобах масової інформації; центри дистанційного навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій; сучасні комп'ютерні технології для навчання і наукових процесів

діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси; лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб (СНІД, туберкульоз тощо); пси-хотропні та наркотичні препарати; препарати на основі продуктів переробки донорської крові; педіатричні форми лікарських засобів; обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії; енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управ-ління цими процесами

інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг, мостів та транспортних систем; глобальні та регіональні системи радіонавіга-ції транспортних засобів з використанням супутникового та назем-ного обладнання; реконструкція портів; модернізація систем транс-портування газу, нафти, аміаку

комбайни і трактори, агрегати тракторів середньої потужності, кор-мозбиральна та бурякозбиральна техніка; біодобрива; засоби захи-сту рослин і тварин; обладнання для глибинної переробки рослин-ної та тваринної продукції; сучасні технології зберігання сільського-сподарської продукції; матеріали, технології та обладнання для фасування, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв; екологічно чисті харчові продукти та продукти з високими оздоров-чими властивостями з овочевих та зернових культур

сучасний каталіз, розвиток і використання нових каталізаторів та нових каталітичних процесів; розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих культур та організмів; імунобіологічні препарати та біосумісні матеріали; сучасні конструкційні матеріали, технології їх ви-робництва та застосування; керамічні матеріали широкого спектра застосування, надтверді інструментальні матеріали; матеріали та речо-вини малотоннажного хімічного виробництва; органічні люмінофори та барвники; напівпровідникові матеріали на основі надчистого кремнію, германію, арсеніду галію та складних сполук; сцинтиляційні матеріали, оптичні та конструкційні монокристали

 

Нанотехнології, мікроелект-

роніка, інформаційні техно-

—логії, телекомунікації

 

=>

 

В

 

інформаційні технології контролю та управління об'єктами базових технологій; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивно-сті; програмні системи розпізнавання об'єктів та процесів; цифрові широкосмугові системи розподілу інформації; лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх застосування; електронна база систем зв'язку, комп'ютерні та телекомунікаційні технології; воло-конно-оптичні системи; світлосигнальна та інформаційна апаратура

 

Н А П Р Я М И

 

Машинобудування та

приладобудування як

основа високотехнологічно-

го оновлення всіх галузей

виробництва; розвиток

високоякісної металургії

2

Модернізація електростан-

цій; нові та відновлювані

джерела енергії; новітні ре-

сурсозберігаючі технології

1

=>

=>

 

Н А П Р Я М И

 

виробництво сучасної ракетно-космічної та авіаційної техніки, суден і електровозів нового покоління; системні засоби технологічного проектування, виробництва і логістичної підтримки процесів ство-рення техніки нового покоління; засоби діагностики, агрегати, при-лади та комплектуючі техніки нового покоління; диспетчерські сис-теми, системи локації в різних середовищах; оптоелектронні систе-ми подвійного призначення; обладнання та матеріали для зварю-вання і здійснення споріднених процесів, довговічні зварні констру-кції; обладнання, матеріали та новітні технології для антикорозійно-го захисту; обладнання, комплектуючі та новітні технології для складання та виробництва автомобілів; обладнання та спеціальні технології металургійного виробництва; технології переробки вто-ринної сировини кольорових металів; побутова і комунальна елект-ронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів; організація виробництва на інноваційній основі телевізорів, холоди-льників та інших товарів широкого вжитку

засоби охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобу-вних підприємствах; обладнання для видобутку вугілля з похилих і тонких пластів; засоби дегазації шахт, способи і методи добування та утилізації метану з вугільних родовищ; енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки; основне елект-ротехнічне обладнання; енергоекономічні джерела світла та систе-ми освітлення; функціональна та силова електроніка в енергетичній галузі; модернізація електростанцій і електромереж; електромережі видачі потужностей атомних електростанцій; парогазові установки та технології спалювання низькосортного твердого, рідкого і газопо-дібного палива; бурове нафтогазове обладнання; високопродуктив-не енергозберігаюче компресорне обладнання для оснащення вугі-льних шахт, підприємств залізничного транспорту та інших галузей

 

Рис. 10.1. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Таблиця 10.2 Основний зміст і властивості нововведень, новацій та інновацій

 

Термін            Стадія вироб-ничого циклу Зміст   Властивості

Нововведення           Початкова      Новий спосіб, відкриття, ноу-хау, винахід, патент          Наявність новизни

Новація          Проміжна       Використання нововведення          Новизна, матеріалізація

Інновація       Кінцева          Поширення нововведення  Новизна, матеріалізація, поширення, комерціалізація

 

Слід зазначити, що комерціалізація інновацій можлива лише в тому випадку, ко-ли інновації виступають як товар на ринку. У випадку, коли інновації не мають товар-ної форми (нова техніка і технологія створюється для використання у виробничому циклі підприємства), комерціалізація є лише потенційною їх властивістю і може бути реалізована в перспективі. Швидка комерціалізація інновацій унеможливлюється в зв'язку з недостатньою ефективністю нової техніки і технології в існуючих економіч-них умовах. Життєвий цикл інновації обумовлений періодом від її зародження до за-міни більш ефективним продуктом чи процесом і в значній мірі залежить від швидко-сті її дифузії.

Дифузія інновації – процес поширення нововведення в нових умовах чи сфе-рах застосування. У результаті дифузії зростає число виробників і споживачів, змі-нюються їхні якісні характеристики. У реальних інноваційних процесах швидкість ди-фузії залежить від ряду факторів, у тому числі від форми прийняття рішення, способу передачі інформації, властивостей самого нововведення, сприйнятливості до новов-ведень суб'єктів соціально-економічної системи.

Проникнення інновацій у виробничі процеси на підприємстві підпорядковується об'єктивному закону, представленому на рис. 10.2 кривою Фішера-Прайа.

Точка 1 характеризує перехід від інкубаційного періоду до прискореної дифузії нововведення у виробництво.

Точка 2 розмежовує дифузійні процеси і ступінь повного насичення підприємст-ва певною новацією.

рівень насичен-, ня підприємства інноваціями, %

Fi

Точка 3 є межею між повним насиченням виробництва конкретною інноваційною розробкою і затуханням даної інноваційної діяльності.

0

t

дифузія

Рис. 10.2. Інноваційна крива Фішера-Прайа

інкубаційний період

насичення затухання

344

 

Слід зазначити, що повного, стовідсоткового проникнення нововведення у ви-робництво ніколи не відбувається, тому що динамізм розвитку спричиняє безперерв-ну появу нових підприємницьких ідей (які власне і є рушійною силою розвитку підпри-ємства), розробку нових видів товарів (послуг), виготовлення (надання) яких відбува-ється паралельно з розвитком нових технологій.

Завдяки наведеній схематичній характеристиці інноваційного циклу видається можливим оцінити швидкість впровадження інновацій у виробництво (ν) на кожному етапі дифузії за допомогою розв'язання диференційного рівняння (10.1)

dF     F2 - F1

v= — =           ,           П0 11

dt    t2-U

де Fu F2 - рівень дифузії та рівень насичення інновацією виробництва відповідно; U, t2 - час на дифузію та насичення виробництва даною інновацією відповідно.

Для статистичної оцінки темпів дифузії інновацій у виробництво застосовують такі показники:

-          рівень нової продукції (JН), виготовленої підприємством в загальному обсязі

вироблюваних товарів (послуг), який визначається як відношення кількості наймену-

вань нової продукції (NН) до загальної кількості найменувань товарного асортименту

підприємства (NЗАГ), тобто обчислюється за формулою (10.2):

J=^Нx100%,   (10 2)

Н     NЗАГ      Z)

-          коефіцієнт оновлення продукції (кОН) представляє собою частину вартості

тільки-но започаткованої у виробництві продукції (ВРНОВ) у сукупних надходженнях

від реалізації всієї вироблюваної підприємством продукції на кінець звітного періоду

(ВРКП) і визначається за формулою (10.3):

ВР НОВ

коН=^г>         (Ю.З)

-          коефіцієнт вибуття застарілої продукції, яка не відповідає сучасним потре-

бам споживачів (kВИБ), представляє собою частину вартості продукції, що знімається

з виробництва (ВРСТ), у сукупних надходженнях від реалізації всієї вироблюваної під-

приємством продукції на початок звітного періоду (ВРПП) і визначається за формулою

(10.4):

кВИБ=ВРСТ- (10.4)

Якщо розуміти інноваційну діяльність як процес, який включає комплекс робіт, починаючи від зародження інноваційних ідей, здійснення фундаментальних дослі-джень, прикладних досліджень до конструкторських розробок та їх упровадження у виробництво, то ефективність науково-технічного прогресу буде визначатися успіш-ною діяльністю спеціалістів в цій сфері, тому що саме від них надходить перший ім-пульс. Отже, на науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) при-падає найвідповідальніша роль в інноваційному процесі.