Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
10.2. Види і напрямки інноваційної діяльності : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

10.2. Види і напрямки інноваційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Інноваційна діяльність передбачає ін-вестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у складі продуктивних сил, прогресивних між-галузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і техно-логій.

В п.2 ст.327 ГКУ визначено такі напря-мки інноваційної діяльності, як:

- проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;

-          розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;

-          розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального й екологічного стану;

-          технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підп-риємств, здійснювані вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.

Разом з тим слід зауважити, що інвестування відтворення основних фондів і приросту матеріально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкладення. Більш детальна класифікація інновацій наведена в табл. 10.1.

 

Класифікація видів інноваційної діяльності

 

Таблиця 10.1

 

 

Критерій        Види інновацій

Поширеність  Одиничні               Дифузійні

Місце у виробничому циклі            Сировинні     Продуктові     Забезпечу-вальні

Наступність   Відкриваючі   С         касову-вальні Заміщені         Зворотні

Охоплення частки ринку     Локальні         Системні

Потенціал і ступінь новизни           Радикальні     Удосконалюючі        Комбіновані

Сфера діяльності підприємця          Технологічні (виробничі)     Економічні (торговельні)     Соціальні (управлінські)

Технологічні параметри       Продуктові     Процесуальні

Причини виникнення          Реактивні       Стратегічні

Характер потреби     Споживчі       Спонукальні

Відповідно до ст.2 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяль-ності в Україні» від 16.01.2003 р. №433-IV, пріоритетними напрямами інновацій-ної діяльності в Україні є науково, економічно і соціально обґрунтовані та законо-давчо визначені напрями інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення пот-

реб суспільства у високотехнологічній, конкурентоспроможній, екологічно чистій про-дукції, високоякісних послугах та збільшення експортного потенціалу держави. Вони складаються із стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інновацій-ної діяльності:

-          стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності розраховані на

тривалу перспективу (не менше 10 років) і є найважливішими напрямами інновацій-ної діяльності щодо забезпечення соціально-економічного зростання держави і по-ліпшення ефективності господарювання суб'єктів підприємницької діяльності. Вони розроблені на основі науково-прогнозного аналізу світових тенденцій соціально-економічного та науково-технологічного розвитку з урахуванням можливостей вітчиз-няного інноваційного потенціалу;

-          середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності розраховані

на реалізацію протягом найближчих 3-5 років напрямів інноваційного оновлення про-мислового, сільськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння ви-пуску нових наукоємних товарів та послуг з високою конкурентоспроможністю на вну-трішньому та (або) зовнішньому ринках.

Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності формуються в рамках стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на основі новітніх досягнень вітчизняної і світової науки, аналізу кон'юнктури світового і внутрішнього ринків та ресурсних можливостей держави. За своїми масштабами, направленістю та специфікою реалізації середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності можуть бути пріоритетними напрямами інноваційної діяльності загальнодержавного, галузевого або регіонального рівнів.

Визначені Верховною Радою України стратегічні напрями інноваційної діяльності на 2003-2013 рр. та середньострокові напрями до 2007 р. представлені на рис. 10.1.