Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1. Зміст іннова-ційної діяльності, форми її інвесту- : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

10.1. Зміст іннова-ційної діяльності, форми її інвесту-


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

вання

Здійснення успішного підприємництва чи окремих бізнес-процесів на сьогодніш-ньому етапі функціонування вітчизняних під-приємств неможливе без розробки і впрова-дження новацій в процеси виробництва, управління, планування господарської діяль-ності тощо. Тому цілком справедливим є ви-сновок відносно до безпосередньої залежно-сті ефективності підприємства від результа-тів науково-технічного прогресу (НТП). А як відомо, всі досягнення НТП ґрунтуються на інноваційній діяльності.

Правове регулювання інноваційної діяльності на підприємстві регламентоване Господарським кодексом України (глава 34). Так, відповідно до ст.325 ГКУ під інно-ваційною діяльністю у сфері господарювання слід розуміти діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою ви-конання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя.

Правовою основою формування та реалізації інноваційної діяльності є Консти-туція України, Закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвит-ку України», «Про інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експерти-зу», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про спеціальний режим ін-вестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків», інші закони України, Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України.

Формами інвестування інноваційної діяльності є:

-          державне (комунальне) інвестування, що здійснюється органами державної

влади або органами місцевого самоврядування за рахунок бюджетних коштів та ін-ших коштів відповідно до закону;

-          комерційне інвестування, що здійснюється суб'єктами господарювання за

рахунок власних або позикових коштів з метою розвитку бази підприємництва;

-          соціальне інвестування, що здійснюється в об'єкти соціальної сфери та ін-ших невиробничих сфер;

-          іноземне інвестування, що здійснюється іноземними юридичними особами або іноземцями, а також іншими державами;

-          спільне інвестування, що здійснюється суб'єктами України разом з іноземни-ми юридичними особами чи іноземцями.