ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1. На підприємстві розглядається питання щодо доцільності інвестування коштів в започаткування виробництва нової продукції. Для виробничих цілей необхідно при-дбати нову технологічну лінію, яка за різних режимів роботи може забезпечити виго-товлення продукції від 18500 до 20000 одиниць.

Вагомими факторами впливу на інвестиційних проект слід вважати майбутню ціну на продукцію, обсяги її виробництва та витрати на заробітну плату працівникам підприємства, безпосередньо зайнятим її виготовленням. Зміни кожного фактора можуть відбуватися як в позитивному, так і в негативному для підприємства напрям-ку. Коливання ціни може здійснюватись в інтервалі від 6 до 7 грн за одиницю. Відпо-відно до зміни цін буде змінюватися і дохід підприємства.

Імовірність отримання підприємством мінімального доходу складає 35%, а мак-симального доходу - 28%. Відповідно, імовірність отримання підприємством серед-нього доходу складе 37%. Імовірність зростання виплат на заробітну плату працівни-кам, безпосередньо зайнятим її виготовленням, складає 60%, імовірність зменшення таких виплат складає 10%. Відповідно імовірність стабільної оплати праці робітни-кам, безпосередньо зайнятим виготовленням нової продукції, складе 30%.

На основі наведених показників необхідно розробити дерево цілей і обрати найбільш імовірний варіант розвитку подій на підприємстві щодо інвестування проек-ту розробки і започаткування виробництва нової продукції.

2. Для будівництва підприємства розроблено два інвестиційних проекти. За пе-ршим варіантом капіталовкладення складають 13,2 млн грн, за другим – 15,0 млн грн. Норма дисконту – 11%. Визначте найкращий варіант капіталовкладень:

 

Варіант           Розподіл капіталовкладень за роками, млн грн    Всього

 

            1 рік    2 рік    3 рік    4 рік    5 рік    6 рік   

 

1          0,8       1,2       2,2       3,0       4,0       2,0       13,2

2          4,0       3,0       3,0       2,0       2,0       1,0       15,0

Поточні витрати за роками, млн грн

1          -          -          -          -          1,0       2,0       3,0

2          -          -          -          2,0       3,0       3,0       8,0

3. Визначте оптимальний розмір потужності цеху, для будівництва якого запро-поновано три варіанти. Відповідно до першого варіанта проектована потужність складає 50 тис одиниць, відповідно до другого – 80 тис одиниць, відповідно до тре-тього – 130 тис одиниць продукції. Питомі капіталовкладення за першим варіантом складають 700 грн на одиницю, за другим варіантом – 720 грн за одиницю, за третім варіантом – 850 грн за одиницю. Плановий прибуток від продажу одиниці продукції складає: відповідно до першого варіанта – 120 грн, до другого варіанта – 100 грн, до третього варіанта – 90 грн.

4. Визначте найкращий варіант розподілу капіталовкладень, користуючись ме-тодикою дисконтування. Умови задачі наведені у таблиці:

 

Строки

проекту,

роки    Норма

дисконту,

%         Прибуток від освоєння потужностей, млн грн     Капіталовкладення, млн грн

 

           

            Варіант І         Варіант ІІ       Варіант І         Варіант ІІ

1          10,0     -          -          15,0     -

2          10,0     -          -          17,5     -

3          10,0     10        -          17,5     30,0

4          10,0     16        12        17,5     30,0

5          10,0     20        16        17,5     25,0

Всього            -          46        28        85,0     85,0

5. Визначте найкращий варіант здійснення інвестиційного проекту. Норма дисконту дорівнює 7%.

Розподіл капіталовкладень, доходів від їх освоєння та поточних витрат наведе-ний у таблиці:

 

Показники     Варіант І         Варіант ІІ

 

            Всього            у тому числі за роками         Всього            у тому числі за роками

 

           

            2001    2002    2003    2004   

            2001    2002    2003    2004

Капітальні вкладення           60,0     20,0     15,0     15,0     10,0     60,0     30,0     20,0     10,0     -

Дохід від освоєн-ня потужностей  23,0     -          -          8,0       15,0     41,0     -          8,0       15,0     18,0

Витрати поточні       6,9       -          -          2,4       4,5       12,3     -          2,4       4,5       5,4

6. На підприємстві з 15 березня планового року токарні верстати замінюються токарними верстатами з числовим програмним управлінням, на це виділяються кош-ти в розмірі капіталовкладень на суму 144 тис грн. Річна програма виготовлення ви-робів – 240 одиниць, випуск здійснюється рівномірно щомісяця. Витрати на виробни-цтво одного виробу до заміни верстатів складала 34 грн, після заміни вони склада-тимуть 28 грн.

Визначте умовну економію на рік, економію до кінця року з моменту здійснення інвестиційного проекту, період окупності капітальних вкладень та коефіцієнт їх ефек-тивності.

7. Визначте дисконтовану вартість грошових коштів підприємства за кожний рік, використовуючи ставку 12%, а також чисту дисконтовану вартість руху грошових ко-штів за 5 років за даними таблиці:

 

рік 1    витрата коштів          10 000

рік 2    надходження коштів 20 000

рік 3    надходження коштів 20 000

рік 4    витрата коштів          10 000

рік 5    надходження коштів 30 000

8. Необхідно визначити ступінь ризикованості інвестиційного проекту на основі теорії нечітких множин, якщо відомі такі дані: інвестиційний проект має здійснюватися протягом 3 років. Розмір стартових інвестицій відомий точно і складає 1,5 млн. грн. Ставка дисконтування в плановому періоді може коливатися в межах від RDMIN = 10%

до RDMAX = 30% річних. Чистий грошовий потік планується в діапазоні від CFMIN = 0,5 до CFMAX = 2,5 млн. грн. Залишкова вартість проекту дорівнює нулю.

9. Існує три варіанти руху грошових коштів за інвестиційними проектами:

 

І           рік 1    витрати коштів          20 000

 

            рік 2    надходження коштів 10 000

 

            рік 3    надходження коштів 10 000

 

            рік 4    надходження коштів 10 000

ІІ         рік 1    витрати коштів          35 000

 

            рік 2    надходження коштів 15 000

 

            рік 3    надходження коштів 15 000

 

            рік 4    надходження коштів 10 000

 

            рік 5    витрата коштів          20 000

ІІІ        рік 1    витрати коштів          35 000

 

            рік 2    надходження коштів 5 000

 

            рік 3    надходження коштів 5 000

 

            рік 4    надходження коштів 5 000

 

            рік 5    надходження коштів 15 000

 

            рік 6    надходження коштів 35 000

Норма дисконту дорівнює 10%.

Необхідно класифікувати інвестиційні проекти відповідно до чистої дисконтова-ної вартості та періоду окупності.

Відповідно до здійснених розрахунків (у формі таблиці) необхідно обрати най-більш ефективний інвестиційний варіант проекту для здійснення на практиці:

 

Показники     Роки

 

            1          2          3          4          5          6

І: Рух коштів                                                             

ІІ: Рух коштів                                                           

ІІІ: Рух коштів                                                                      

Коефіцієнт дисконтування                                                            

І: Дисконтована вартість                                                               

І: Чиста дисконтована вартість інвестицій           

ІІ: Дисконтована вартість    I           I           I           I           I

ІІ: Чиста дисконтована вартість інвестицій         

ІІІ: Дисконтована вартість   I           I           I           I           I

ІІІ: Чиста дисконтована вартість інвестицій        

10. Охарактеризуйте інвестиційний проект за допомогою традиційного методу та методу власного капіталу, якщо він має наступні вихідні дані: інвестиційні потреби складають 500 тис грн, з яких потреби в основних засобах – 450 тис грн, а в оборотних коштах – 50 тис грн. Джерела фінансування даних інвестицій включають власні засоби в обсязі 200 тис грн з бажанням одержати 20% віддачі на рік, і позикові засоби в обсязі 300 тис грн під 14% річних. Термін здійснення інвестиційного проекту – 5 років.

Параметри операційної діяльності підприємства такі:

-          обсяг продажів – 100 тис виробів за рік;

-          ціна продукції – 20 грн за одиницю;

-          змінні витрати – 14 грн на одиницю продукції;

-          постійні витрати (без амортизації) – 300 тис грн на рік.

Спочатку для оцінки NPV слід використати традиційний метод, використавши схему табличного варіанта:

 

Рік       1          2          3          4          5

Виручка від реалізації

(обсяг продажів х ціну одиниці продукції)                                               

Змінні витрати на весь обсяг продукції                                                    

Постійні витрати

(без амортизації) на весь обсяг продукції                                                 

Амортизація*                                                          

Операційний прибуток                                                      

Податок на прибуток                                                         

Чистий прибуток                                                    

Залишкова вартість устаткування (потреба в основних фондах – амортизація за 5 років)      Х         Х         Х            Х        

Вивільнення оборотних коштів      Х         Х         Х         Х        

Чистий грошовий потік                                                     

* Амортизація розраховується відповідно до п.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» при нормі амортизації 24% річних.

Чиста поточна вартість інвестицій NPV розраховується на основі попереднього обчислення ставки дисконту. Також розраховується значення внутрішньої норми прибутковості IRR. Оцінка інвестиційного проекту здійснюється шляхом порівняння внутрішньої норми прибутковості із середньозваженою вартістю капіталу.

Після визначення ефективності інвестиційного проекту традиційним методом необхідно визначити ефективність інвестиційного проекту методом власного капіта-лу, попередньо склавши графік обслуговування боргу:

 

Рік       1          2          3          4          5

Початковий баланс боргу    300000                                              

Погашення боргу                                                    

Відсотки                                                       

Річна виплата                                                          

Кінцевий баланс боргу                                                       0

Ефективність інвестиційного проекту методом власного капіталу слід оцінювати також в табличному вигляді:

 

Рік       1          2          3          4          5

Виручка від реалізації                                                         

Змінні витрати на весь обсяг продукції                                                    

Постійні витрати на весь обсяг продукції                                                

Амортизація                                                

Операційний прибуток                                                      

Процентні платежі                                                  

Прибуток до оподаткування                                                         

Податок на прибуток                                                         

Чистий прибуток                                                    

Погашення боргу                                                    

Залишкова вартість устаткування   Х         Х         Х         Х        

Вивільнення оборотних коштів      Х         Х         Х         Х        

Чистий грошовий потік                                                     

Необхідно розрахувати чисту поточну вартість інвестицій NPV при ставці диско-нту, яка дорівнює вартості власного капіталу 14%, і значення внутрішньої норми при-бутковості, а також порівняти кількісні оцінки показників ефективності, розраховані за обома методами.

11.       Необхідно визначити ступінь ризикованості інвестиційного проекту відповід-

но до положень теорії нечітких множин, якщо проектована інвестиційна діяльність на

підприємстві характеризується такими даними:

-          інвестиційний проект розрахований на 3 роки;

-          початковий інвестиційний потік складає 5 млн грн;

-          ставка дисконтування в плановому періоді може коливатися в межах від RDMIN = 10% до RDMAX = 20% річних;

-          чистий грошовий потік планується в діапазоні від CFMIN = 0 до CFMAX = 10 млн грн;

Залишкова (ліквідаційна) вартість інвестиційного проекту дорівнює нулю.

12.       Для будівництва нового підприємства і раціонального завантаження вироб-

ничих потужностей розроблено два інвестиційних проекти. За першим варіантом ка-

піталовкладення складають 10 млн грн, за другим – 15,0 млн грн. Норма дисконту –

10%. Визначте найкращий варіант капіталовкладень за наведеними умовами:

 

Варіант           Розподіл капіталовкладень за роками, млн грн    Всього

 

            1 рік    2 рік    3 рік    4 рік    5 рік    6 рік   

 

1          4,0       3,0       2,0       1,0       -          -          10,0

2          4,0       3,0       3,0       2,0       2,0       1,0       15,0

Поточні витрати за роками, млн грн

1          -          -          -          -          1,0       2,0       3,0

2          -          -          -          -          3,0       3,0       5,0