ТЕСТОВІ ВПРАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

1.         Яке з наведених нижче тверджень розкриває зміст процесу інвестування?

а)         вкладення коштів у цінні папери;

б)         вкладення коштів в поточні витрати;

в)         виробничі капітальні вкладення;

г)         невиробничі капітальні вкладення;

д)         вкладення в статутний капітал дочірніх фірм;

е)         кредитування позичальників;

є) придбання векселів, емітованих іншими підприємствами.

2.         Що з наведеного нижче відноситься до джерел фінансування капітальних

вкладень?

а)         власні фінансові ресурси і внутрішньогосподарські резерви;

б)         запозичені фінансові кошти;

в)         залучені фінансові кошти, отримані від продажу акцій, паїв трудового колективу;

г)         грошові кошти, централізовані об'єднаннями підприємств;

д)         засоби позабюджетних фондів;

е)         кошти державного бюджету;

є) кошти іноземних інвесторів;

ж)        все вищезазначене відноситься до джерел фінансування капітальних вкла-

день.

3.         Які з показників не відносяться до оцінки ефективності капіталовкладень?

а)         коефіцієнт економічної ефективності;

б)         строк окупності капітальних витрат;

в)         показник зведених витрат;

г)         приріст виробничої потужності;

д)         собівартість продукції;

е)         продуктивність праці;

є) фондовіддача;

ж)        чиста поточна вартість інвестицій.

4.         Чисті капітальні вкладення - це:

а)         одноразова сума витрат на просте і розширене відтворення основних фондів;

б)         сума витрат на розширене відтворення основних фондів.

5.         Які з наведених елементів включають до складу капітальних витрат?

а)         вартість будівельно-монтажних робіт;

б)         вартість устаткування;

в)         вартість інструментів строком експлуатації менше одного року;

г)         вартість земельних ділянок;

д)         вартість проектних робіт;

е)         вартість сировини та матеріалів, необхідних для виробництва продукції;

є) вартість придбаних патентів та ліцензійних прав (роялті).

6.         Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень обчислюється

шляхом…

а)         відношення обсягів реалізованої продукції до суми капітальних витрат;

б)         відношення прибутку до суми капітальних вкладень;

в)         відношенням продуктивності праці до суми капітальних витрат.

7.         Дисконтування інвестицій – це процес…

а)         приведення капітальних вкладень різних років до одного розрахункового року;

б)         визначення первісної суми капітальних вкладень;

в)         розподілу інвестицій на суми майбутніх грошових потоків.

8.         Про який вид виробничих інвестицій йдеться, якщо вкладення капіталу

здійснюється в об'єкти, територіально і функціонально пов'язані з цільовим виро-

бничим об'єктом (мережі електропередач, каналізації, вкладення в охорону навко-

лишнього середовища, соціальну інфраструктуру тощо)?

а)         безпосередні інвестиції;

б)         супутні інвестиції;

в)         інвестиції в науково-дослідні роботи;

г)         прямі іноземні інвестиції;

д)         портфельні інвестиції.

9.         Який елемент недоречний до ситуації інвестування в основний капітал?

а)         придбання (виготовлення) нового обладнання і устаткування, в тому числі ви-

трати на його доставку, монтаж і налагодження;

б)         модернізація діючого обладнання;

в)         будівництво і реконструкція будівель (споруд);

г)         збільшення рахунків дебіторів (боржників);

д)         технічне переозброєння щодо придбання нових технологічних пристроїв, які

забезпечують роботу обладнання;

е)         нове технологічне оснащення діючого обладнання.

10.       Що з наведеного нижче не відноситься до процесу інвестування коштів в

нематеріальні активи?

а)         забезпечення нових і додаткових запасів основних і допоміжних матеріалів;

б)         забезпечення нових і додаткових запасів готової продукції;

в)         придбання нової технології (патенту чи ліцензії);

г)         придбання нової торговельної марки (бренду).

11.       Як називається програма заходів, пов'язаних із здійсненням капітальних

вкладень з метою їхнього майбутнього відшкодування й одержання прибутку?

а)         інвестування;

б)         інвестиційний проект;

в)         інвестиційний процес;

г)         інвестиційний цикл.

12.       До основних видів інвестиційних проектів відносять:

а)         заміну застарілого обладнання як процес забезпечення існуючої підприємни-

цької діяльності в незмінних масштабах;

б)         заміну застарілого обладнання для зменшення поточних виробничих витрат;

в)         зростання випуску продукції (розширення ринку послуг);

г)         розбудову підприємства за рахунок випуску нової продукції (послуг);

д)         проекти, які мають екологічне навантаження;

е)         всі вказані інвестиційні проекти є основними.

13.       До показників, які обчислюються без урахування вартості капіталу, не ві-

дносяться:

а)         прибутковість продажів;

б)         норма прибутку на інвестиції;

в)         строк окупності інвестицій;

г)         точка беззбитковості проекту;

д)         точка платоспроможності проекту;

е)         чиста поточна вартість інвестицій.

14.       Абсолютна величина сумарного ефекту, що досягається при здійсненні

проекту, обчисленого на момент ухвалення рішення за умови, що ставка дискон-

тування відбиває вартість капіталу характеризує:

а)         точку беззбитковості проекту;

б)         точку платоспроможності проекту;

в)         чисту поточну вартість інвестицій;

г)         індекс прибутковості інвестицій;

д)         дисконтований строк окупності інвестицій;

е)         внутрішню ставку прибутковості інвестицій.

15.       Мінімальний термін погашення інвестиційного кредиту, залученого в об-

сязі повних інвестиційних витрат проекту при дотриманні тотожності процент-

ної ставки кредиту ставці дисконтування визначає:

а)         чисту поточну вартість інвестицій;

б)         індекс прибутковості інвестицій;

в)         дисконтований строк окупності інвестицій;

г)         внутрішню ставку прибутковості інвестицій.

16.       Можливість виникнення несприятливої події, яка призводить до різних фі-

нансових та інших втрат, називають:

а)         ризиком;

б)         невизначеністю;

в)         форс-мажором.

17.       Якими з наведених нижче способів може бути задана невизначеність?

а)         у вигляді ймовірнісних розподілів (розподіл випадкової величини точно відо-

мий, але невідомо якого конкретного значення набуває випадкова величина);

б)         у вигляді суб'єктивних ймовірностей (розподіл випадкової величини невідо-

мий, але відомі ймовірності окремих подій, визначені експертним шляхом);

в)         у вигляді інтервальної невизначеності (розподіл випадкової величини невідо-

мий, але відомо, що вона може мати будь-яке значення у визначеному інтервалі);

г)         невизначеність задається всіма визначеними вище способами.

18.       Які фактори впливають на формування природи невизначеності?

а)         тимчасова невизначеність, обумовлена неможливістю передбачення ступеня

впливу того чи іншого фактора в майбутньому;

б)         невідомість точних значень параметрів ринкової системи, яку можна охарак-

теризувати як невизначеність ринкової кон'юнктури;

в)         непередбачуваність поведінки учасників у ситуації конфлікту інтересів;

г)         всі визначені вище фактори формують природу невизначеності.

19.       До якого методу оцінки ризиків відноситься метод, який є наочною ілюст-

рацією впливу окремих вихідних факторів на кінцевий результат проекту, основ-

ним недоліком якого є передумова про розгляд зміни кожного фактора ізольовано?

а)         метод коригування норми дисконту;

б)         метод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів вірогідності);

в)         аналіз чутливості критеріїв ефективності;

г)         метод сценаріїв;

д)         аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів;

е)         метод дерева рішень;

є) метод Монте-Карло (імітаційне моделювання).

20.       До якого методу оцінки ризиків відноситься метод, використовуваний у

ситуаціях, коли прийняті в певний момент часу управлінські рішення залежать від

рішень, прийнятих раніше, і у свою чергу визначають сценарії подальшого розвит-

ку подій?

а)         метод коригування норми дисконту;

б)         метод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів вірогідності);

в)         аналіз чутливості критеріїв ефективності;

г)         метод сценаріїв;

д)         аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів;

е)         метод дерева рішень;

є) метод Монте-Карло (імітаційне моделювання).

21.       Загальна сума одноразових витрат капіталу на просте і розширене відт-

ворення основних виробничих фондів та об'єктів соціальної інфраструктури, – це:

а)         інвестиції;

б)         валові капітальні вкладення;

в)         чисті капітальні вкладення.

22.       Яке з визначень відповідає характеристиці реальних інвестицій?

а)         довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одер-

жання певного доходу;

б)         наявний капітал для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних папе-

рів, що випускаються підприємствами або державою;

в)         капітал, вкладений в різні сфери народного господарства з метою оновлення

існуючих і створення нових капітальних благ, а також одержання більшого при-

бутку.

23.       Позитивною тенденцією в динаміці елементно-технологічної структури

капітальних вкладень є:

а)         збільшення частки витрат на устаткування при відносному зменшенні питомої

ваги вартості будівельно-монтажних робіт;

б)         зменшення частки витрат на устаткування та інструмент при відносному зме-

ншенні питомої ваги вартості будівельно-монтажних робіт;

в)         збільшення частки витрат на устаткування та інструмент при відносному збі-

льшенні питомої ваги вартості будівельно-монтажних робіт.

24.       Норма дисконту капіталовкладень характеризує:

а)         мінімальну норму прибутку, на яку сподівається інвестор, а також рівень ін-

фляції та ступінь ризику;

б)         реальну вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів

розширення виробничих потужностей;

в)         ступінь ліквідності, тобто оцінку швидкості продажу підприємством власних

активів та отримання грошей.

25.       До факторів, які впливають на підвищення ефективності капіталовкла-

день, не відноситься:

а)         використання типових проектів;

б)         комплексне введення в дію основних цехів та агрегатів одночасно з допоміж-

ним устаткуванням;

в)         скорочення строків інвестиційного циклу;

г)         одночасне будівництво кількох об'єктів;

д)         удосконалення проектно-кошторисної справи.

26.       Проект капітальних вкладень вважається ефективним за умови, якщо:

а)         нормативний коефіцієнт економічної ефективності більший за розрахунковий;

б)         нормативний коефіцієнт економічної ефективності менший за розрахунковий;

в)         нормативний коефіцієнт економічної ефективності дорівнює розрахунковому.

27.       Період окупності інвестицій характеризує:

а)         ступінь покриття зобов'язань підприємства за рахунок активів;

б)         термін, за який інвестиції повністю окупаються;

в)         рівень дохідності інвестицій.

28.       Інвестиційні проекти ухвалюють за умов, коли чиста поточна вартість

інвестицій:

а)         менша нуля;

б)         більша нуля;

в)         дорівнює нулю;

г)         більша одиниці;

д)         менша одиниці.

29.       Які із запропонованих нижче рекомендацій є ефективними напрямками під-

вищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві?

а)         здійснення ретельної експертизи інвестиційних проектів;

б)         концентрація зусиль підприємства на скороченні періоду впровадження і

здійснення інвестиційного проекту;

в)         запобігання масштабним проектам через їх низьку мобільність до інновацій;

г)         відмова від тривалих великих позик;

д)         перевірка і наукове обґрунтування надійності проекту;

е)         всі визначені рекомендації відносяться до ефективних напрямків підвищення

ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві.

30. Найбільш значним етапом ризик-менеджменту відповідно до алгоритму управління ризиками інвестиційного проекту є розробка стратегії мінімізації ризи-ків, яка, в свою чергу, складається з підетапів. Визначте, який з перелічених нижче елементів не відноситься до вказаного етапу ризик-менеджменту?

а)         проектування альтернативних стратегій ризик-менеджменту;

б)         моніторинг ризиків;

в)         вибір оптимальної стратегії ризик-менеджменту;

г)         реалізація обраної стратегії ризик-менеджменту.