Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

-          акціонерне товариство;

-          акція;

-          банк;

-          біржа;

-          закон;

-          збори засновників;

-          командитне товариство;

-          ліцензія;

-          пай;

-          підприємництво;

-          підприємство;

-          повне товариство (товариство з повною відповідальністю);

-          позов;

-          представництво;

-          спільне підприємство;

-          статут;

-          статутний фонд;

-          товариство з обмеженою відповідальністю;

-          філія;

-          фонд.

Самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної 1. особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з ? метою одержання відповідного прибутку (доходу)

 

2.

 

Товариство, засновниками якого, окрім членів з повною відповідальністю, є один чи кілька учасників, відповідальність котрих обмежується особис-тим внеском у майно підприємства

?

3.         Сума коштів, яка утворює майно підприємства під час його створення       ?

Відособлений підрозділ юридичної особи, який розташовується поза місцем

4.         ?

його знаходження і представляє та захищає інтереси юридичної особи

?

Ініціативно-самостійна господарсько-комерційна діяльність у сфері вироб-ництва і реалізації товарів (надання послуг) окремих фізичних та юридич-5. них осіб, яку цілком зорієнтовано на одержання прибутку (доходу) і яка здійснюється від власного імені, на власний ризик і під особисту майнову відповідальність

6.

Товариство, яке має уставний фонд, розподілений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і відповідає за своїми зобов'язаннями тільки майном товариства

?

 

7.

Положення, яке регулює діяльність установ, організацій, підприємств, їх взаємовідносини з іншими організаціями та громадянами, їх права й обо-в'язки в певній сфері господарської діяльності

?

8.

Форма організації партнерів, що об'єднують капітал для здійснення спіль-ної виробничо-господарської діяльності, управління й розподілу прибутку пропорційно вкладеному капіталу

 

?

 

9.

 

Цінний папір без встановленого терміну обігу, який засвідчує право його власника на пайову участь у статутному фонді товариства, підтверджує членство в ньому й наділяє правами на участь в управлінні підприємст-вом, дає право на участь в розподіленні й отриманні прибутку у вигляді дивідендів та на участь у розподілі майна за умов ліквідації товариства

 

?

 

10.

 

Нормативно-правовий акт вищого представницького органу державної за-конодавчої влади чи самого народу, який регулює найважливіші суспільні відносини, відображає волю та інтереси більшості населення, їх загально-людські цінності і має найвищий юридичний пріоритет відносно до інших нормативно-правових актів

 

?

 

11.

 

Товариство, яке має статутний фонд, поділений на частини, розмір котрих визначається засновницькими документами, і учасники якого несуть від-повідальність у межах їхнього внеску

 

?

 

12.

 

Звернення юридичної особи до суду з проханням про розгляд суперечки і захист суб'єктивних прав, визначених в законному порядку

 

?

 

13.

 

Спеціальний дозвіл, отриманий від державних органів на здійснення будь-якого виду діяльності, що не суперечить чинному законодавству

 

?

 

14.

 

Найвищий орган управління товариства з обмеженою відповідальністю чи будь-яким підприємством корпоративного типу

 

?

 

15.

 

Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою ді-яльністю і несуть солідарну відповідальність згідно із зобов'язаннями під-приємства всім своїм майном

 

?

 

16.

 

Відособлений підрозділ юридичної особи, який розташовується поза міс-цем його знаходження, але здійснює всі функції юридичної особи або їх частину

 

?

 

17.

 

Кредитно-фінансова установа, яка залучає і нагромаджує вільні грошові кошти підприємств (організацій, населення), а також здійснює емісію гро-шей, кредитування народного господарства і населення, надання різнома-нітних позик на умовах платності, зворотності й терміновості

 

?

 

18.

 

Форма регулярно діючого оптового ринку товарів, валюти, цінних паперів, робочої сили

 

?

 

19.

20.

Громадська організація, яка відає (приймає та розпоряджається) коштами, що надходять до неї

Внесок, що сплачується організаціями-юридичними особами або фізични-ми особами під час вступу до кооперативу чи іншого товариства

?

?