Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.7. Поняття ризику при здійсненні інве-стиційної діяльно-сті підприємством : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

9.7. Поняття ризику при здійсненні інве-стиційної діяльно-сті підприємством


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

В практиці діяльності вітчизняних підп-риємств економістам часто доводиться оці-нювати ефективність виробничо-господарсь-кої системи. Залежно від особливостей підп-риємств (їх галузевої приналежності, форми власності, розміру тощо) економічний зміст ефективності полягає у відношенні отрима-них результатів до витрат. При цьому вважа-ється, що результат вже отриманий, а витра-ти – здійснені.

 

Такі оцінки представляють значну цінність для бухгалтерії, характеризуючи ро-боту підприємства за минулий період. Проте набагато важливіше для керівництва визначити ефективність роботи підприємства в перспективі. Але справа в тому, що

оцінка перспектив розвитку підприємства з вірогідністю 100% унеможливлюється че-рез виникнення проблем при інвестиційних розрахунках щодо визначення ефектив-ності інвестиційного проекту, коли інвестор змушений визначити для себе, на який ризик він готовий піти, щоб одержати бажаний результат. Тому критерій прийняття інвестиційних рішень можна сформулювати так: інвестиційний проект вважається ефективним, якщо його прибутковість і ризик збалансовані в прийнятній для уча-сника проекту пропорції.

Під «прибутковістю» слід розуміти економічну категорію, що характеризує спів-відношення результатів і витрат інвестиційного проекту, яке можна описати за допо-могою показників оцінки інвестиційного проекту, представлених формулою (9.11):

Прибутковість = {NPV, IRR, РІ}.    (9.11)

Разом з тим, у ситуації невизначеності неможливо з цілковитою впевненістю го-ворити про величину результатів і витрат, оскільки вони ще не отримані, а тільки очі-куються в майбутньому, тому з'являється необхідність внести відповідні коригування.

Відтак під ризиком слід розуміти можливість настання несприятливої події, що призводить до різних втрат (наприклад, втрата майна, одержання доходів нижче очі-куваного рівня тощо).

Існування ризику пов'язане з неможливістю прогнозувати майбутнє. Виходячи з цього, основними властивостями ризику є його приналежність до майбутньої неви-значеності та залежність від результатів прогнозування і планування, що істотно впливає на обґрунтованість і вмотивованість прийняття управлінських рішень.

Варто відзначити, що категорії ризик і невизначеність тісно пов'язані між собою і найчастіше вживаються як синоніми. Однак їх слід розрізняти.

По-перше, ризик має місце тільки в тих випадках, коли необхідно приймати рі-шення (в протилежному випадку немає рації ризикувати). Іншими словами, саме не-обхідність приймати рішення в умовах невизначеності спричиняє ризикову ситуацію.

По-друге, ризик - поняття суб'єктивне, а невизначеність - об'єктивне.

Наприклад, ризик, викликаний невизначеністю внаслідок відсутності маркетин-гового дослідження, обертається на кредитний ризик для інвестора (банку, що фі-нансує інвестиційний проект), а у випадку неповернення кредиту - на ризик втрати ліквідності, далі - на ризик банкрутства, а для реципієнта цей ризик трансформуєть-ся в ризик непередбачуваних коливань ринкової кон'юнктури.

Невизначеність може бути сформульована різними способами:

-          у вигляді ймовірнісних розподілів (розподіл випадкової величини точно відо-мий, але невідомо яке конкретне значення приймає випадкова величина);

-          у вигляді суб'єктивних ймовірностей (розподіл випадкової величини невідо-мий, але відомі ймовірності окремих подій, визначені експертним шляхом);

-          у вигляді інтервальної невизначеності (розподіл випадкової величини невідо-мий, але відомо, що вона може приймати будь-яке значення у визначеному інтервалі).

Природа невизначеності формується під впливом різних факторів, а саме:

-          тимчасової невизначеності, обумовленої неможливістю передбачити ступінь впливу того чи іншого фактора в майбутньому;

-          невідомості точних значень параметрів ринкової системи, яку можна охарак-теризувати як невизначеність ринкової кон'юнктури;

-          непередбачуваності поведінки учасників у ситуації конфлікту інтересів.

Сполучення цих факторів на практиці створює великий спектр різних видів не-

визначеності. Оскільки невизначеність виступає джерелом ризику, її варто мінімізу-вати за допомогою отримання повної інформації (якісної, достовірної, вичерпної), намагаючись звести невизначеність до нуля, тобто до повної визначеності. Однак на практиці це здійснити вкрай складно.

Ризик присутній практично у всіх сферах діяльності, тому точно й однозначно його сформулювати неможливо.

Так, з точки зору періоду здійснення інвестиційного проекту, ризик представляє собою невизначеність, пов'язану з вартістю інвестицій наприкінці періоду.

Як економічне явище, ризик – імовірність отримання несприятливого результа-ту, або можлива втрата, викликана випадковими несприятливими подіями.

Як несприятливий феномен, ризик – можлива небезпека втрат, викликана спе-цифікою тих чи інших явищ природи і видів діяльності суспільства.

Ризики інвестиційного проекту підпадають під вплив надзвичайно широкого кола факторів, зокрема економічних, політичних, технічних, юридичних, природних, соціа-льних, виробничих тощо. Навіть якщо розглядати ризики, пов'язані з реалізацією тільки економічної складової проекту, перелік їх буде дуже великим: фінансові ризи-ки; ризики, викликані коливаннями ринкової кон'юнктури; ризики коливання ділових циклів.

Найвпливовішими з точки зору можливих втрат підприємства є фінансові ризи-ки, оскільки вони пов'язані з реальними грошовими потоками.

Фінансові ризики – ризики, обумовлені ймовірністю втрат внаслідок здійснення підприємством фінансової діяльності в умовах невизначеності. До фінансових ризи-ків відносять ризики коливань купівельної спроможності (інфляційний, валютний).

Інфляційний ризик інвестиційного проекту обумовлений непередбачуваністю інфляції, оскільки помилковий темп інфляції, закладений у ставку дисконтування мо-же істотно спотворити значення показника його ефективності.

Валютний ризик – ризик втрат фінансових ресурсів внаслідок непередбачених коливань валютних курсів. Валютний ризик може суттєво вплинути на результати проектів, грошові потоки в яких розраховані у вільно конвертованій валюті, тому що навіть самій твердій валюті властива внутрішня інфляція, а динаміка її купівельної спроможності в окремій країні може бути дуже нестабільною.

Не можна не відзначити взаємозв'язку різних ризиків. Так, наприклад, валютний ризик може трансформуватися в інфляційний або навпаки. У свою чергу визначені типи ризику залежать від цінового ризику, що відноситися до ризиків коливань ринко-вої кон'юнктури, а ризик коливання ділових циклів пов'язаний з інвестиційними ризи-ками, ризиком зміни процентної ставки.

В зв'язку з цим, під ризиком варто розуміти рівень фінансових втрат, що вира-жається у можливості недосягнення поставленої мети, у невизначеності і суб'єктив-ності оцінки прогнозованого результату.