Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.6. Методи і способи оцінки ефективності інвестиційних проектів : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

9.6. Методи і способи оцінки ефективності інвестиційних проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

В практиці оцінки ефективності інвести-ційних проектів, здійснюваних вітчизняними підприємствами, домінують запозичені іно-земні методики, більш-менш адаптовані до умов вітчизняного товаровиробництва.

До показників, що розраховуються без урахування вартості капіталу, від-носять прибутковість продажів (СМ), норму прибутку на інвестиції (SRR), строк окупності інвестицій (PBP), точку беззбитковості (BEP) і точку платоспроможності проекту (CBEP).

 

 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

характерні   риси   методів

 

Оцінка ефективності проекту

 

капіталу

 

зж

 

^^

 

Прогноз грошових потоків для підприємства

 

Прогноз грошових потоків для власника

 

^^

сер Пока ьГважена варті - сть капіталу

 

^^

Показник дисконту - вар-тість власного капіталу

 

Рис. 9.3. Підходи до оцінки ефективності інвестицій

Прибутковість продажів

Синоніми: Комерційна маржа. Рентабельність продажів.

Англійські еквіваленти: Commercial margin (СМ). Return on sales (ROS).

Прибутковість продажів (CM) характеризує ефективність поточних операцій і розраховується як відношення чистого прибутку (NP) до виручки від реалізації (SR), тобто за формулою (9.1):

 

СМ

 

NP SR

 

х100%, %.

 

(9.1)

 

Прибутковість продажів не має безпосереднього відношення до оцінки ефекти-вності інвестицій, однак, є дуже корисним вимірником конкурентоспроможності прое-ктованої нової продукції.

Норма прибутку на інвестиції

Синоніми: Прибутковість інвестицій.

Англійські еквіваленти: Simple rate of return (SRR). Profitability of investments.

Норма прибутку на інвестиції (SRR), завдяки легкості її розрахунку, є одним з

найчастіше використовуваних так званих «простих» показників ефективності інвести-ційного проекту. Вона розраховується як відношення чистого прибутку (NP) до обсягу інвестицій (TIC) і обчислюється у відсотках в річному розрізі за формулою (9.2):

 

SRR

 

NP TIC

 

х100%, %.

 

(9.2)

 

Інтерпретаційний зміст цього показника полягає в приблизній оцінці того, яка ча-стина інвестованого капіталу повертається у вигляді прибутку протягом одного інтер-

валу планування діяльності підприємства. Порівнюючи розрахункову величину цього показника з мінімальним чи очікуваним рівнем прибутковості, інвестор може дійти до попереднього висновку про доцільність продовження і поглиблення аналізу даного інвестиційного проекту. Простота розрахунку є головною перевагою норми прибутку на інвестиції. Серед основних недоліків цього показника слід виділити ігнорування факту цінності грошей у часі і неоднозначність вибору вихідних значень прибутку й інвестиційних витрат в умовах нерівномірного розподілу грошових потоків протягом періоду дослідження проекту.

Строк окупності інвестицій

Синоніми: Термін повернення капіталовкладень. Період окупності.

Англійські еквіваленти: Pay-back period (РВР).

Цей показник разом із внутрішньою ставкою прибутковості є основним в мето-диці оцінки інвестиційних проектів, що беруть участь у конкурсному розподілі центра-лізованих інвестиційних ресурсів.

Розрахунок цього показника передбачає визначення тривалості періоду, протя-гом якого проект буде здійснено. При цьому весь обсяг генерованих проектом коштів, головними складовими яких є чистий прибуток і сума амортизаційних відрахувань (тобто чистий ефективний грошовий потік), зараховується як повернення на початково інвестований капітал. Розрахунок строку окупності здійснюється шляхом поступового вирахування із загальної суми інвестиційних витрат величин чистого ефективного грошового потоку за один плановий період. Значення інтервалу, в якому залишок стає негативним, відповідає значенню строку окупності інвестицій, який визначається.

У випадку припущення про незмінні суми грошових потоків строк окупності роз-раховується за спрощеною методикою, виходячи з рівняння (9.3):

РВР=^,           (9.3)

де РВР - строк окупності, виражений в інтервалах планування; TIC - повні інвестиційні витрати на здійснення проекту; NCF - чистий ефективний грошовий потік за один інтервал планування.

Строк окупності розраховується за допомогою спеціальної функції, яка предста-вляє собою рівняння (9.4):

РВР

YNCFi=0,       (9.4)

і=0

де РВР - строк окупності, виражений в інтервалах планування;

NCF,■- чистий ефективний грошовий потік в і-ому інтервалі планування.

Розрахунок строку окупності в силу своєї специфічної наочності часто викорис-товується як метод оцінки ризику, пов'язаного з інвестуванням. Більш того, в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів (наприклад, на початковій стадії розвитку бізнесу чи в критичних ситуаціях) саме цей показник може виявитися найбільш значимим для ухвалення рішення щодо здійснення капіталовкладень.

Істотним недоліком розглянутого показника є те, що він не враховує результати діяльності за межами встановленого періоду дослідження проекту, а відтак не може застосовуватися при зіставленні варіантів капіталовкладень, що розрізняються за термінами життєвого циклу інвестицій.

Точка беззбитковості

Синоніми: Точка рівноваги.

Англійські еквіваленти: Break-even point (BEP).

Зміст методу розрахунку точки беззбитковості полягає у визначенні мінімально припустимого (критичного) рівня виробництва і продажів, при якому проект залиша-ється беззбитковим, тобто, не приносить ані прибутку, ані збитків. Отже, чим нижчим буде цей рівень, тим імовірніше, що даний проект буде життєздатний в умовах непе-редбаченого скорочення ринків збуту. Таким чином, точка беззбитковості може вико-ристовуватися як оцінка маркетингового ризику інвестиційного проекту.

Умова для розрахунку точки беззбитковості може бути сформульована так: обо-в'язкове визначення обсягу виробництва (за умови повної реалізації всієї виготовле-ної продукції), при якому одержуваний маржинальний прибуток (різниця між вируч-кою від реалізації і змінними виробничими витратами) (MP) покриває постійні витрати проекту (FC). Отже, точка беззбитковості розраховується за формулою (9.5):

BEP=MP .       (9.5)

Головним недоліком розглянутого показника є ігнорування податкових виплат. Тому він використовується при зіставленні проектів в межах одного підприємства.

Точка платоспроможності

Англійські еквіваленти: Cash break-even point (CBEP).

Метод розрахунку точки платоспроможності (CBEP) аналогічний методу розра-хунку точки беззбитковості. Єдина відмінність полягає в тому, що в знаменнику роз-рахункової формули - сума маржинального прибутку (MP) й амортизаційних відраху-вань (DC), тобто точка платоспроможності знаходиться за формулою (9.6):

СBEP =.          (9.6)

MP+DC

Зміст точки платоспроможності полягає у визначенні рівня виробництва і про-дажів, при якому обсяг генерованих коштів покриває суму поточних платежів. Зазна-чена вимога є поблажливою і тому значення точки платоспроможності завжди буде меншим, ніж значення точки беззбитковості.

До показників, які розраховуються з урахуванням вартості капіталу, ві-

дносять:

-          чисту поточну вартість інвестицій (NPV);

-          індекс прибутковості інвестицій (PI);

-          дисконтований строк окупності інвестицій (DPBP);

-          внутрішню ставку прибутковості інвестицій (IRR).

Чиста поточна вартість інвестицій (NPV)

Синоніми: Чиста поточна вартість проекту. Чистий дисконтований дохід. Інтегральний ефект інвестицій. Чиста приведена вартість проекту.

Англійські еквіваленти: Net present value (NPV). Net present worth (NPW).

Показник чистої поточної вартості входить до числа найчастіше використовува-них критеріїв ефективності інвестицій. Методика розрахунку NPV полягає в підсумо-вуванні сучасних (обчислених на сучасний момент) величин чистих грошових потоків по всіх інтервалах планування протягом періоду дослідження. При цьому, як прави-ло, враховується і ліквідаційна (залишкова) вартість проекту, що формує додатковий

грошовий потік за межами дослідження. Для обчислення всіх зазначених величин ви-користовуються коефіцієнти приведення, засновані на обраній ставці порівняння (ди-сконтування). Класична формула для розрахунку NPV виглядає в такий спосіб (9.7):

 

n+1    NCF,

NPV = £         '—r,     (9.7)

 

де NCF,-- чистий ефективний грошовий потік на і-ому інтервалі планування; RD - ставка дисконтування (у частках одиниці); п - обрій дослідження, виражений в інтервалах планування.

Інтерпретація величини чистої поточної вартості може бути різною в залежності від цілей інвестиційного аналізу і характеру ставки дисконтування. Здебільшого NPV характеризує абсолютну величину сумарного ефекту, що досягається при здійсненні проекту, обчисленого на момент ухвалення рішення за умови, що ставка дисконту-вання відбиває вартість капіталу. Таким чином, у випадку позитивного значення NPV проект визнається привабливим з інвестиційної точки зору, нульове значення відпо-відає рівноважному стану, а негативна величина NPV свідчить про невигідність прое-кту для потенційних інвесторів.

Індекс прибутковості інвестицій (PI)

Синоніми: Індекс рентабельності інвестицій.

Англійські еквіваленти: Profitability index (PI).

Розглянутий показник тісно пов'язаний з показником чистої поточної вартості ін-вестицій, але, на відміну від останнього, дозволяє визначити не абсолютну, а віднос-ну характеристику ефективності інвестицій. Індекс прибутковості інвестицій (РІ) обчи-слюється за формулою (9.8):

РІ=1+І)^У>    (9.8)

TIC

де NPV - чиста поточна вартість інвестицій; TIC - повні інвестиційні витрати за проектом.

Індекс прибутковості інвестицій характеризує, який рівень генерованих проектом доходів можна одержати на одну гривню капітальних вкладень. Його доцільно вико-ристовувати для ранжирування наявних варіантів вкладення засобів в умовах обме-женого обсягу інвестиційних ресурсів.

Дисконтований строк окупності інвестицій (DPBP)

Синоніми: Дисконтований термін повернення капіталовкладень.

Англійські еквіваленти: Discounted pay-back period (DPBP).

Метод визначення дисконтованого строку окупності інвестицій в цілому аналогі-чний методу розрахунку простого строку окупності, однак звільнений від одного з не-доліків останнього, а саме від ігнорування факту нерівноцінності грошових потоків, що виникають у різні моменти часу. Обов'язкова умова для визначення дисконтова-ного строку окупності може бути сформульована як визначення моменту часу, коли поточна вартість доходів, одержаних в результаті реалізації проекту, дорівнюватиме обсягу інвестиційних витрат. Дисконтований строк окупності обчислюється за допо-могою спеціальної функції, відтвореної рівнянням (9.9):

DPBP

 

NCF,

 

0

 

(9.9)

 

де DPBP – дисконтований строк окупності інвестицій; NCFi – чистий ефективний грошовий потік на i-ому інтервалі планування; RD – ставка дисконтування (у частках одиниці).

Найважливішим з можливих варіантів інтерпретації розрахункової величини ди-сконтованого строку окупності є його трактування як мінімального терміну погашення інвестиційного кредиту, залученого в обсязі повних інвестиційних витрат проекту. Причому процентна ставка кредиту має дорівнювати ставці дисконтування.

Внутрішня ставка прибутковості інвестицій (IRR)

Синоніми: Внутрішня норма прибутку. Внутрішня норма рентабельності. Англійські еквіваленти: Internal Rate of Return (IRR). Discounted Cash Flow of Return (DCFOR).

Для використання методу чистої поточної вартості слід заздалегідь установити величину ставки дисконтування. Рішення подібного завдання може викликати певні труднощі. Тому значного поширення набув метод оцінки ефективності на основі ви-значення критичного рівня вартості капіталу, використовуваного в конкретному інвес-тиційному проекті. Оцінюваний показник одержав назву внутрішньої ставки прибу-тковості інвестицій.

Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості (IRR) здійснюється методом ітера-тивного підбору такої величини ставки дисконтування, при якій чиста поточна вар-тість інвестиційного проекту дорівнює нулю. Цій умові відповідає формула (9.10):

 

NPV

 

 

NCF,

n+1

 /      =0. 1=0 (1 + IRR)1

 

(9.10)

 

Розрахунок показника IRR передбачає повну капіталізацію всіх одержуваних до-ходів. Це означає, що всі генеровані кошти направляються на покриття поточних платежів або реінвестуються з прибутковістю, яка дорівнює IRR. Зазначене припу-щення є одним із самих істотних недоліків даного методу.

Інтерпретаційний зміст внутрішньої ставки прибутковості полягає у визначенні максимальної вартості капіталу, використовуваного для фінансування інвестиційних витрат, при якому власник проекту не несе збитків.