Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. Поняття інвес-тиційних ресурсів, їх види і класифікація : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

9.1. Поняття інвес-тиційних ресурсів, їх види і класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Навіть найліпша інноваційна ідея не при-носить користі без її уречевлення. Впровад-ження інновацій супроводжується значними витратами трудових, матеріальних, інтелек-туальних та інших ресурсів, на придбання і оплату яких потрібен певний капітал, тобто визначені інвестиційні ресурси. Інвестицій-ними ресурсами називають всі види майно-вих та інтелектуальних цінностей (у вартіс-ному відтворенні), які потрібно вкласти в об'-єкти підприємницької та іншої діяльності. В результаті їх використання мають утворюватися доходні, прибуткові потоки, досягатися намічені ефекти.

Інвестиції – тимчасове відмовлення економічного суб'єкта від споживання на-явних у його розпорядженні ресурсів (капіталу) і використання цих ресурсів для збі-льшення в майбутньому свого добробуту. Сам же процес вкладення ресурсів нази-вається інвестуванням.

Упорядкування інвестиційної діяльності підприємства здійснюється за певними видами інвестиційних потоків, розмежованих за відповідними ознаками (рис. 9.1).

 

                                   ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА                

                                   I

'                                                         

 

фінансові (цінні папери)      ■»—                джерело фінансування                     —*■    прямі іноземні інвестиції

 

           

                                              

           

 

           

           

           

           

           

            портфельні інвестиції

(ви р роб        ничі)  

                        внутрішні       зовнішні                    

           

 

Рис. 9.1. Класифікація інвестицій на підприємстві

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2, затверджено-го Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 та зареєстро-вано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. №398/3691, зі змінами і до-повненнями, під фінансовими інвестиціями слід розуміти активи, які утримуються

підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Вони необхідні для придбання цін-них паперів, які випускають підприємства або держава. Детальний опис обліку, оцін-ки та здійснення фінансових інвестицій регламентує Положення (стандарт) бухгал-терського обліку №12 «Фінансові інвестиції», затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. №91 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 р. №284/4505, зі змінами та доповненнями.

Під реальними інвестиціями слід розуміти вкладення капіталу у виробництво для оновлення існуючих і створення нових виробничих потужностей. Такі інвестиції в практиці вітчизняного товаровиробництва називають капіталовкладеннями.

Більш детально зупинимося на реальних (виробничих) інвестиціях, оскільки

саме вони розкривають інвестиційні потреби підприємства. До них слід віднести:

-          безпосередні інвестиції;

-          супутні інвестиції;

-          інвестиції в науково-дослідні роботи. Безпосередні інвестиції – інвестиції в основні виробничі засоби (матеріальні і

нематеріальні активи) та обігові засоби. Інвестиції в основний капітал передбачають:

-          придбання (виготовлення) нового обладнання та устаткування, в тому числі витрати на його доставку, монтаж і налагодження;

-          модернізацію існуючого обладнання;

-          будівництво й реконструкцію будівель і споруд;

-          технічне переозброєння щодо придбання нових технологічних пристроїв, які забезпечують роботу обладнання;

 

-          нове технологічне оснащення діючого обладнання. Інвестиції в оборотні засоби передбачають забезпечення:

-          нових і додаткових запасів основних і допоміжних матеріалів;

-          нових і додаткових запасів готової продукції;

-          збільшення рахунків дебіторів (боржників).

Інвестиції в нематеріальні активи передбачають придбання нової технології (па-

тенту чи ліцензії) чи торговельної марки (бренду).

Супутні інвестиції – вкладення капіталу в об'єкти, територіально і функціона-льно пов'язані з цільовим виробничим об'єктом (мережі електропередач, каналізації, вкладення в охорону навколишнього середовища, соціальну інфраструктуру тощо).

Інвестиції в науково-дослідні роботи забезпечують і супроводжують інвес-тиційний проект, тобто це матеріальні кошти, необхідні для проведення передпроект-них досліджень, а також оборотні засоби для забезпечення поточної діяльності нау-ково-дослідної організації, яка працює за замовленням підприємства.

Прямими іноземними інвестиціями називають закордонні вкладення капіталу,

що за величиною становлять не менше 10% вартості певного інвестиційного проекту.

Портфельні інвестиції – закордонні інвестиції, менші 10% вартості здійсню-ваного за їх допомогою капітального проекту.

Принципово всі джерела фінансових ресурсів підприємства можна представити у вигляді такого переліку:

-          власні фінансові ресурси і внутрішньогосподарські резерви;

-          запозичені фінансові кошти;

-          залучені фінансові кошти, отримані від продажу акцій, паїв трудового колективу;

-          грошові кошти, централізовані об'єднаннями підприємств;