ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1. Як зміниться рентабельність оборотних коштів підприємства, якщо прибуток підприємства зросте на 5%, а середньорічна вартість оборотних коштів - на 8%?

2. Сталь постачається на завод однаковими партіями двічі на місяць. Транспорт-ний запас складає 3 дні, страховий запас – 50% норми поточного запасу. Середньо-денні витрати сталі на підприємстві 50 тонн, а закупівельна ціна 1 тонни сталі 1040 грн.

Визначте норму виробничого запасу в днях та норматив запасу сталі в натураль-ному і грошовому вираженні.

3. Підприємством на І квартал заплановані такі показники:

 

Показники     Значення

1. Обсяг товарної продукції, тис грн          315

2. Квартальна потреба в матеріалах, тис грн        180

3. Норми виробничого запасу, в днях, у тому числі:

3.1.      транспортного

3.2.      підготовчого

3.3.      поточного

3.4.      резервного (50% від поточного)     2 4 16 8

4. Тривалість виробничого циклу, днів     10

5. Коефіцієнт наростання витрат    0,8

6. Норма запасу готової продукції на складі, дні   3

Визначте норматив оборотних коштів:

1)         у виробничих запасах;

2)         у незавершеному виробництві;

3)         у залишках готової продукції на складі;

4)         сукупний.

4.         Річна потреба в чавуні визначена планом підприємства в кількості 12240

тонн. Чавун надходить на підприємство однаковими партіями тричі на місяць. Час,

необхідний для розвантаження, приймання і складування чавуну – 1 день. Розрив

між часом знаходження чавуну в дорозі і часом поштового перебігу супровідних до-

кументів і оплати – 3 дні. Страховий запас складає 50% норми поточного запасу.

Визначте норму виробничого запасу в днях та норматив запасу чавуну в нату-ральному вираженні.

5.         На промисловому підприємстві обсяг реалізації продукції за звітний рік склав

35100 тис грн, а залишки оборотних коштів на кінець планового року – 5100 тис грн.

Визначте показники ефективності використання на промисловому підприємстві оборотних коштів (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження та тривалість одного обороту в днях). Звітний рік нараховує 365 днів.

6.         У четвертому кварталі звітного року одноденні витрати сировини і основних

матеріалів на промисловому підприємстві повинні скласти 39 тис грн, норма запасу –

25 днів. У плановому році передбачається зниження норми запасу на 4 дні при одно-

часному зростанні одноденних витрат сировини і основних матеріалів до 44 тис грн.

Визначте зміну нормативу власних оборотних коштів по сировині і основних ма-теріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

7.         Необхідно розрахувати економію оборотних коштів підприємства, якщо зав-

дяки переходу на безперервний графік роботи тривалість одного обороту вдасться

скоротити на 5 днів. Фактична тривалість обороту складає 20 днів, а обсяг реалізова-

ної підприємством у поточному періоді продукції – 24 млн грн.

8. У звітному році витрати на сировину і основні матеріали склали 3570 тис грн, норма запасу матеріалів – 15 днів. У плановому році одноденні витрати сировини і основних матеріалів зростуть на 15 тис грн, а норма запасу скоротиться на 3 дні.

Визначте зміну нормативу власних оборотних коштів за сировиною і основними матеріалами у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

9. Для розрахунку нормативу власних оборотних коштів підприємство має такі дані:

 

Стаття оборотних коштів     Витрати планового року, тис грн   Норма оборотних коштів, днів

Сировина      2543    34

Паливо           750      28

Основні матеріали    1246    30

Норматив за іншими статтями оборотних коштів на кінець планового року скла-дає 550 тис грн. Норматив власних оборотних коштів на початок планового року 2260 тис грн.

Визначте зміну нормативу власних оборотних коштів на кінець планового року.

10.       Визначте загальну квартальну потребу в матеріалах, загальні поточний, страховий і складський запаси на основі таких даних підприємства: програма випуску виробів на квартал 1000 шт., норма витрат матеріалів на 1 виріб для сталі 70 кг, для міді – 6 кг і для бронзи – 10 кг. Сталь постачається через кожні 20 днів, мідь і бронза – один раз на місяць. Середній час затримок в постачаннях сталі – 5 днів, міді і брон-зи – 10 днів. Для розрахунків необхідно прийняти середню кількість днів у місяці – 30, у кварталі – 90.

11.       Виробниче об'єднання «Дніпрянка» включає сім швейних фабрик і повністю задовольняє попит на місцевому ринку. Показники реалізації продукції і залишків оборотних коштів на цих фабриках за звітній рік та їх зміни у плановому році наведені в таблиці.

Визначте розмір приросту (чи зменшення) оборотних коштів у плановому році на кожній фабриці та по об'єднанню в цілому.

Для розрахунків прийняти кількість днів календарного періоду – 360.

Звітний рік     Зміни у плановому році:

Фабрика         Обсяг

реалізованої

продукції,

млн грн          Середньорічні

залишки

оборотних коштів,

млн грн          зростання обсягів

реалізації

продукції, %   скорочення

тривалості

обороту,

дні

№ 1     80,0     20,0     +20      -18

№ 2     105,0   17,5     +16      -15

№ 3     150,0   30,0     + 8       -12

№ 4     120,0   20,0     +10      -15

№ 5     96,0     32,0     +12      -30

№ 6     72,0     24,0     +10      -10

№ 7     100,0   25,0     + 5       - 5

12. Необхідно визначити, як зміниться коефіцієнт оборотності обігових коштів, якщо обсяги збуту продукції зростуть у звітному році в порівнянні з базовим на 3,5%, а середньорічний залишок оборотних коштів зменшиться на 4,5%?

13.       Для виробництва продукції використовується три види сировини: А, Б, В. Ви-трати сировини А для виробництва одиниці продукції складають 1,5 тонни, сировини Б – 1,2 тонни, сировини В – 1,8 тонни. Ціни на сировину складають відповідно 2,8 тис грн, 3,0 тис грн і 4,0 тис грн за 1 тонну. Середньодобове виготовлення товарної про-дукції складає суму 5,6 тис грн. Тривалість інтервалу між постачаннями поточного запасу сировини складає 14 діб, підготовчого запасу – 2 доби, страхового запасу – 4 доби. Частка витрат на незавершене виробництво складає 40% у загальній виробни-чій собівартості виготовлюваної продукції. Відповідно до технологічного регламенту тривалість виробничого циклу складає 10 діб. За наведеними даними необхідно роз-рахувати норматив виробничих запасів і незавершеного виробництва на підприємстві.

14.       Визначте норматив оборотних коштів на підприємстві, якщо добова витрата сировини складає 20 тонн. Ціна покупної сировини склала 15235 грн за 1 тонну. Три-валість інтервалу між постачаннями поточного, страхового, гарантійного і підготовчо-го запасу сировини склала відповідно 14, 5, 4 і 1 діб відповідно. Встановлена техно-логічним регламентом тривалість виробничого циклу складає 7 діб. Частка незавер-шеного виробництва в загальній виробничій собівартості продукції – 55%. Ціна гото-вої продукції, що виходить з виробництва, складає 24357 грн за 1 тонну. Тривалість інтервалу між виходами на склад партій готової продукції складає 2 дні, а розмір пар-тії – 18 тонн.

15.       Як зміниться коефіцієнт оборотності обігових коштів, якщо обсяги реалізації продукції зростуть на 10% при одночасному скороченні середньорічного залишку оборотних коштів на 1,5%?

Розрахуйте відповідний індекс і поясніть отриманий результат.

16.       Як зміниться коефіцієнт закріплення оборотних коштів, якщо обсяги збуту

продукції зменшаться на 2% при одночасному збільшенні середньорічного нормативу

оборотних коштів на 4,2%?

Розрахуйте відповідний індекс і поясніть отриманий результат.

17.       Охарактеризуйте структуру оборотних коштів підприємства, якщо незаверше-не виробництво складає 10% у вартості готової продукції, виробничі запаси – 50% її вартості, а грошові запаси підприємства становлять 200 тис грн. За даними бухгалтер-ської звітності оборотні кошти підприємства на кінець періоду склали суму 540 тис грн.

18.       Визначте тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства в днях, якщо підприємство за звітний рік реалізувало продукції на суму 12 млн грн. Серед-ньорічний залишок оборотних коштів склав суму в 2 млн грн. При розрахунках необ-хідно врахувати, що рік містить 365 днів. Як зміниться тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства, якщо обсяг реалізації продукції збільшиться на 1,5%?

19.       На підприємстві виготовляють два види виробів: А і В. За звітний період було випущено 2000 одиниць продукції А і 4678 одиниць продукції В. Ціни для реалізації ви-готовленої продукції склали відповідно 7,8 і 4,26 грн за одиницю продукції кожного ви-ду. На кінець року було реалізовано 96% продукції А і 75% продукції В. Залишок обо-ротних коштів на початок року склав суму 40000 грн, а на кінець року – 25875 грн.

Визначите коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

20.       Визначте, як зміниться тривалість одного обороту оборотних коштів підпри-

ємства, якщо коефіцієнт оборотності збільшиться з 5 до 6 оборотів продукції на рік?

При цьому слід врахувати, що рік містить 365 днів.

21.       Підприємство випустило за рік продукцію в обсязі 100 тис тонн. Середня ці-на виготовленої продукції склала 4,5 тис грн за 1 тонну. При цьому залишки незаве-ршеного виробництва склали суму 516 тис грн, а залишки нереалізованої продукції – 145 тис грн. Середньорічний залишок оборотних коштів склав 1 млн грн. Визначте ефективність використання оборотних коштів підприємства, взявши до відома той факт, що рік містить 365 днів.

22.       Як зміниться коефіцієнт оборотності обігових коштів підприємства, якщо об-сяги реалізованої продукції зростуть на 5% при збільшенні середньорічної вартості оборотних коштів на 3%?

23. Виходячи з наведених даних, визначте суму вивільнення оборотних коштів на кожному підприємстві. Зробіть висновки.

 

Підприємство            Обсяг реалізованої продукції, тис грн        Тривалість обороту, дні

 

           

            План   Факт

№ 1     16560  24        20

№ 2     25848  22        20

№ 3     27450  22        24

24. Обсяг реалізованої продукції підприємства за рік склав 12648,3 тис грн з оборотними коштами в сумі 430 тис грн. В результаті впровадження організаційно-технічних заходів тривалість одного обороту обігових коштів у плановому році може бути скорочена на 1,5 дні.

Визначте коефіцієнт оборотності обігових коштів та тривалість одного обороту оборотних коштів за звітний та плановий роки, очікувану економію оборотних коштів за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів.

25. За наведеними у таблиці даними визначте коефіцієнт оборотності обігових коштів за кожний період, прискорення оборотності в останньому році, вивільнення коштів в результаті зміни оборотності:

 

Показники     І квартал        ІІ квартал

Обсяг реалізації продукції, млн грн 120,0   127,0

Середній залишок оборотних коштів, млн грн     13,5     12,8

26. За даними таблиці визначте коефіцієнт оборотності обігових коштів та три-валість одного обороту, зробіть відповідні висновки і пояснення:

Обсяг  Залишки оборотних коштів, тис грн

Завод  реалізованої

продукції,

тис грн           на 01 січня 2003 р.    на 01 квіт-ня 2003 р. на 01 лип-ня 2003 р.            на 01 жов-тня 2003 р.            на 01 січня 2004 р.

№ 1     42,0     8,4       8,0       8,2       7,5       9,0

№ 2     48,0     12,2     10,0     9,5       9,5       10,0

№ 3     44,0     9,5       11,1     10,1     10,15   11,01

№ 4     82,4     15,14   14,35   16,12   15,18   16,35

27. Показники діяльності трьох конкуруючих підприємств лакофарбової галузі за звітний рік наведені у таблиці:

Показники     Підприємства

 

            А         В         С

Обсяг реалізованої продукції, млн грн       240,0   172,0   160,0

Середньорічний залишок оборотних коштів, млн грн     40,0     21,5     32,0

У плановому році передбачається:

1)         збільшення обсягів реалізації продукції: по підприємству А – на 1,2%; по підп-риємству В – на 2,0%; по підприємству С – на 1,5%.

2)         прискорення оборотності оборотних коштів: по підприємству А – на 1 день; по підприємству В – на 1 день; по підприємству С – на 2 дні.

Визначте суму вивільнення оборотних коштів і показники ефективності їх вико-ристання на кожному з підприємств. Порівняйте підприємства за ступенем викорис-тання оборотних коштів і визначте, яке з них здійснює найбільш ефективну політику щодо використання своїх оборотних коштів.

28.       Програмою цеху передбачається випуск 27600 деталей на рік. Деталь може

бути виготовлена двома способами: вільним куванням і висадкою на кувальній ма-

шині. Чиста вага деталі складає 39 кг. Відходи складають: при вільному куванні – 3

кг; при висадці на кувальній машині – 1,9 кг.

Визначте загальні витрати металу на виготовлення річного обсягу продукції при кожному способі виготовлення деталей, а також економію металу на рік при найкра-щому способі виготовлення деталей.

29.       Необхідно визначити плановий та фактичний коефіцієнт використання мате-

ріалів для виробництва, а також резерви зростання обсягів виготовлення продукції за

рахунок раціонального використання матеріалів.

При плануванні ступеня використання матеріалів на підприємстві нормувальни-ки виходили з таких даних: норма витрат матеріалів на одну деталь складає 4,3 кг, при цьому чиста вага деталі 3,5 кг. Очікуваний фактичний випуск деталей за звітний рік має скласти 6300 шт., на виробництво яких буде використано 28790 кг матеріалів.

30. Актив Балансу підприємства ТОВ «Фоззі-Ост» за 2004 р., яке займається ро-здрібною торгівлею товарами широкого вжитку на ринку м. Дніпропетровська, відпо-відно до П(С)БО 2 виглядає так:

 

АКТИВ           Код рядка       На початок звіт-ного періоду          На кінець звітного періоду

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ                         

Нематеріальні активи: залишкова вартість первісна вартість знос         010                  2,7

 

            011      -          4,1

 

            012      ( - )      ( 1,4 )

Незавершене будівництво   020      -          -

Основні засоби: залишкова вартість первісна вартість знос       030      33,0     25,0

 

            031      46,0     79,9

 

            032      ( 13,0 )            ( 54,9 )

Довгострокові фінансові інвестиції: обліковані методом участі в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції       040                 

 

            045      -          165,2

Довгострокова дебіторська заборгованість           050      -          -

Відстрочені податкові активи         060      -          -

Інші необоротні активи        070      -          -

Усього за розділом І 080      33,0     192,9

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ                             

Запаси: виробничі запаси

тварини на вирощуванні та відгодівлі незавершене виробництво готова продукція товари 100      0,9       25,4

 

            110      -          -

 

            120      -          -

 

            130      -          -

 

            140      287,8   323,8

Векселі одержані       150      -          -

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів       160      318,0   519,6

 

            161      318,0   563,5

 

            162      ( - )      ( 43,9 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом за виданими авансами з нарахованих доходів із внутрішніх розрахунків         170      46,5     40,1

 

            180      5,0       93,8

 

            190      -          -

 

            200      -          -

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      73,9     0,1

Поточні фінансові інвестиції           220      165,2   -

Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті в іноземній валюті    230      16,5     12,7

 

            240      -          -

Інші оборотні активи            250      12,9     14,5

Усього за розділом ІІ            260      926,7   1030,0

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ    270      -          7,5

Баланс            280      959,7   1230,4

За наведеними в Активі балансу даними на початок і на кінець 2004 р. необхід-но проаналізувати структуру окремо основних, окремо оборотних коштів, визначити їх питому вагу в Балансі підприємства. Необхідно також визначити показники ефек-тивності використання основних фондів підприємства (фондовіддачу, фондоміст-кість, фондоозброєність праці, рентабельність основних фондів, коефіцієнт оновлен-ня основних фондів, коефіцієнт вибуття основних фондів та середній знос обладнан-ня по підприємству) і показники ефективності використання оборотних фондів підп-риємства (коефіцієнт оборотності обігових коштів, коефіцієнт закріплення оборотних коштів, тривалість одного обігу оборотних коштів та рентабельність оборотних кош-тів). На підприємстві працює 120 осіб. Для знаходження показників обсягу реалізації продукції та чистого прибутку слід використати дані Звіту про фінансові результати підприємства, складеного відповідно до П(С)БО 3:

 

Стаття            Код рядка       За звітний період      За

попередній

період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  010      3677,3 1236,6

Податок на додану вартість 015      ( 612,9 )          ( 206,1 )

Акцизний збір           020      (    -    )            (    -    )

 

            025      (    -    )            (    -    )

Інші вирахування з доходу   030      ( 88,0 )            (   5,3   )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            035      2976,4 1025,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      (2757,4)          ( 932,1 )

Валовий: прибуток збиток   050      219,0   93,1

 

            055      (    -    )            (    -    )

Інші операційні доходи        060      -          -

Адміністративні витрати     070      ( 57,7 )            ( 35,2 )

Витрати на збут        080      ( 85,0 )            ( 56,0 )

Інші операційні витрати      090      ( 43,9 )            (   2,5   )

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток збиток       100      32,4    

 

            105      (    -    )            (   0,6   )

Дохід від участі в капіталі     110      -          -

Інші фінансові доходи          120      -          -

Інші доходи    130      1,4       -

Фінансові витрати    140      (    -    )            (    -    )

Втрати від участі в капіталі  150      (    -    )            (    -    )

Інші витрати  160      ( 11,2 )            (    -    )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток збиток   170      22,6     _

 

            175      (    -    )            (   0,6   )

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      20,9     10,4

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток збиток           190      1,7       _

 

            195      (    -    )            (   11,0   )

Надзвичайні: доходи витрати         200      _          _

 

            205      (    -    )            (    -    )

Податки з надзвичайного прибутку           210      -          -

Чистий: прибуток збиток     220      1,7       _

 

            225      (    -    )            (   11,0   )

За обчисленими показниками необхідно охарактеризувати ефективність діяль-ності підприємства і зробити остаточні висновки.