Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕСТОВІ ВПРАВИ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ВПРАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

1.         Які з нижчезазначених елементів не входять до складу оборотних коштів

підприємства?

а)         виробничі запаси;

б)         вкладення в цінні папери;

в)         незавершене виробництво (напівфабрикати);

г)         грошові кошти на розрахунковому рахунку;

д)         кредиторська заборгованість;

е)         відвантажена, але не оплачена продукція;

є) кошти, спрямовані на формування статутного фонду дочірніх підприємств;

ж)        витрати майбутніх періодів;

з)         дебіторська заборгованість;

і) короткострокові кредити банків.

2.         Розподіліть наведені нижче визначення видів виробничих запасів за прина-

лежністю до: І - поточного запасу, ІІ - підготовчого запасу; ІІІ - страхового запа-

су; ІV - складського запасу:

а)         запас, створений на період, який дорівнює половині інтервалу між суміжними

постачаннями матеріальних ресурсів;

б)         запас, створений на період відхилення фактичних строків постачання від пе-

редбачених договором;

в)         запас, створений на період від укладання договору або оплати рахунку пос-

тачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

г)         запас, створений на період часу, необхідний для приймання та складування

матеріальних ресурсів.

3.         Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст такого показника ефек-

тивності використання оборотних коштів як коефіцієнт оборотності обігових

коштів?

а)         відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишків оборотних

коштів у відповідному періоді;

б)         відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої

продукції за відповідний період;

в)         відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів продукції.

4.         Вкажіть методи розрахунку нормативів оборотних коштів:

а)         експериментальний;

б)         аналітичний;

в)         метод комп'ютерних моделей;

г)         метод екстраполяції;

д)         метод прямого розрахунку;

е)         коефіцієнтний метод.

5.         Вкажіть шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів:

а)         скорочення тривалості виробничого циклу;

б)         підвищення продуктивності праці;

в)         оптимізація запасів ресурсів;

г)         прискорення реалізації товарної продукції;

д)         поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення.

е)         всі вказані заходи спрямовані на підвищення ефективності використання обо-

ротних фондів.

6.         До результатів підвищення ефективності використання оборотних кош-

тів відносяться:

а)         зменшення потреби в оборотних коштах;

б)         розширення виробничих потужностей;

в)         збільшення обсягів виробництва продукції при фіксованій сумі оборотних коштів;

г)         зростання чисельності персоналу.

7.         Показник рентабельності оборотних коштів обчислюється як відношення…

а)         суми оборотних коштів до середньоспискової чисельності персоналу;

б)         прибутку підприємства до суми його оборотних коштів;

в)         суми оборотних коштів підприємства до суми прибутку за відповідний період;

г)         прибутку підприємства до суми його активів.

8.         На підставі методики розрахунку визначте, яке з наведених нижче визна-

чень відповідає показнику тривалості одного обороту оборотних коштів?

а)         відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишків оборотних

коштів у відповідному періоді;

б)         відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої

продукції за відповідний період;

в)         відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів продукції.

9.         До складу оборотних фондів включають:

а)         виробничі запаси, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх

періодів, витрати на придбання верстатів;

б)         виробничі запаси, незавершене виробництво та напівфабрикати власного ви-

готовлення, витрати майбутніх періодів;

299

 

в) незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення, витра-ти майбутніх періодів, витрати на інновації.

10.       Яке з наведених нижче тверджень найбільш повно розкриває зміст кате-

горії оборотних фондів підприємства?

а)         частина засобів виробництва;

б)         предмети праці, які повністю споживаються у кожному виробничому циклі,

змінюють або ж втрачають свою натуральну форму і повністю переносять свою

вартість на вартість виробленої продукції;

в)         предмети та засоби праці, які повністю споживаються у виробничому процесі.

11.       Коли господарський інвентар є складовою оборотних фондів підприємства?

а)         якщо термін його використання менше двох років;

б)         якщо термін його використання менше одного року;

в)         якщо термін його використання більше одного року;

г)         якщо його вартість менше 1000 гривень.

12.       Визначте вид виробничих запасів, якщо він створюється на період, який

дорівнює половині інтервалу між суміжними постачаннями матеріальних ресурсів:

а)         страховий запас;

б)         підготовчий запас;

в)         поточний запас;

г)         транспортний запас.

13.       Визначте вид виробничих запасів, якщо він створюється на період відхи-

лення фактичних строків постачання від передбачених договором:

а)         страховий запас;

б)         підготовчий запас;

в)         поточний запас;

г)         транспортний запас.

14.       Визначте вид виробничих запасів, якщо він створюється на період від ук-

ладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на

склад підприємства:

а)         страховий запас;

б)         підготовчий запас;

в)         поточний запас;

г)         транспортний запас.

15.       Визначте вид виробничих запасів, якщо він створюється на період часу,

необхідний для приймання, складування і підготовки матеріальних ресурсів до ви-

робничого використання:

а)         страховий запас;

б)         підготовчий запас;

в)         поточний запас;

г)         транспортний запас.

16.       Яке твердження є вірним?

а)         оборотні фонди у вартісному вираженні – складова частина оборотних коштів;

б)         оборотні кошти – складова частина оборотних фондів у вартісному вираженні;

в)         обидві відповіді вірні;

г)         вірної відповіді немає.

17.       Які з нижченаведених елементів оборотних коштів підприємства не нор-

муються?

а)         грошові кошти на розрахунковому рахунку;

б)         залишки готової продукції на складі;

в)         незавершене виробництво;

г)         виробничі запаси.

18.       Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст поняття витрат май-

бутніх періодів?

а)         майбутні грошові витрати;

б)         кредиторська заборгованість;

в)         дебіторська заборгованість;

г)         грошові витрати, що мають місце у даному періоді часу, але відшкодовуються

за рахунок собівартості продукції у наступному періоді.

19.       Які з наведених елементів відносяться до виробничих оборотних коштів?

а)         сировина і основні матеріали;

б)         готова продукція на складі;

в)         кошти в розрахунках;

г)         грошові кошти та їх еквіваленти;

д)         відвантажена, але не оплачена продукція.

20.       Які з наведених елементів оборотних коштів відносяться до фондів обігу?

а)         малоцінні та швидкозношувані предмети;

б)         відвантажена, але не оплачена продукція;

в)         витрати майбутніх періодів;

г)         виробничі запаси.

21.       Норма запасу матеріалів в днях залежить від:

а)         закупівельної ціни матеріалів;

б)         тривалості календарного періоду роботи обладнання;

в)         інтервалу між постачаннями сировини і матеріалів;

г)         місця розташування постачальників.

22.       Норматив оборотних коштів залежить від:

а)         щоденної потреби в матеріалах та норми запасу в днях;

б)         обсягу виробництва продукції;

в)         обсягу реалізації продукції;

г)         залишків готової продукції на складі;

д)         середніх залишків обігових коштів.

23.       За джерелами фінансування оборотні кошти поділяються на:

а)         власні, прирівнювані до власних і запозичені;

б)         нормовані і ненормовані;

в)         основні і оборотні;

г)         виробничі оборотні фонди і фонди обігу.