Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0803d66a9b35c45aa90c57c6f74d02ef, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

-          виробничі запаси;

-          виробничі оборотні фонди;

-          витрати майбутніх періодів;

-          готова продукція;

-          грошові кошти та їх еквіваленти;

-          дебіторська заборгованість;

-          дохідні активи;

-          коефіцієнт закріплення оборотних коштів;

-          коефіцієнт оборотності обігових коштів;

-          кошти і розрахунки (засоби розрахунку);

-          напівфабрикати власного виробництва;

-          незавершене виробництво;

-          нормативи оборотних коштів;

-          норми витрат;

-          нормування оборотних коштів;

-          структура оборотних фондів;

-          тривалість одного обороту оборотних коштів;

-          фінансово-експлуатаційні потреби підприємства;

-          фонди обігу;

-          швидкість одного обороту обігових коштів.

1.

 

Предмети праці, які споживаються протягом одного циклу і переносять свою вартість на вартість готового продукту відразу змінюючи при цьому свою натуральну речовинну форму

 

?

 

2.

 

Співвідношення між окремими групами, елементами оборотних фондів і загальними їх обсягами, виражене в частках одиниці чи відсотках

 

?

 

3.

 

Заборгованість перед підприємством покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем); заборгованість фінансових і податкових органів, а також пере-плата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету; сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів; сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті, що підлягають надходженню; заборгованість пов'язаних сторін та заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків

 

?

 

4. Засоби підприємства, залучені до обслуговування процесу обігу товарів    ?

 

5.

 

Сировина, допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, тара, за-пасні частини для ремонту устаткування, швидкозношувані малоцінні пре-дмети, а також інші предмети, використовувані в процесі виробництва

 

?

 

6.

 

Предмети праці, що знаходяться у виробництві на різних стадіях обробки в підрозділах підприємства, тобто це продукція (роботи), яка не пройшла усіх стадій, передбачених технологічним процесом, а також вироби, які не укомплектовані чи не пройшли випробування і технічного приймання

 

?

 

7.

 

Предмети праці, обробка яких повністю завершена в одному з підрозділів підприємства, але вони підлягають подальшій обробці в інших підрозділах підприємства, зокрема лиття, кування, штампування тощо

 

?

 

8.

 

Витрати, здійснені в звітному періоді, але віднесені до наступного періоду (витрати на підготовку й освоєння нової продукції, раціоналізаторство і ви-нахідництво, а також інші витрати в даному періоді, включені в собівар-тість продукції в наступному звітному періоді)

 

?

 

9.

 

Закінчена і виготовлена продукція, яка пройшла випробування і прийман-ня, повністю укомплектована відповідно до договорів із замовниками і від-повідає технічним умовам і вимогам (готова продукція на складі підприєм-ства, а також відвантажена, але не оплачена продукція)

 

?

 

10.

 

Елемент оборотних коштів, який включає дебіторську заборгованість пе-ред підприємством, дохідні активи (від вкладень в цінні папери), а також грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті

 

?

 

11.

 

Короткострокові (на термін не більше 1 року) вкладення підприємства в цінні папери (ринкові високоліквідні цінні папери), а також надані іншим го-сподарюючим суб'єктам позики

 

?

 

12.

 

Процес розробки і встановлення обґрунтованих норм і нормативів в сфері використання оборотного капіталу

 

?

 

Кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути ви-13. користані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів окремо в національній та іноземній валюті

 

?

 

14. Період, протягом якого продукція підприємства повністю здійснює обіг      ?

 

15.

 

Максимально припустимі абсолютні величини витрат сировини і матеріа-лів, палива й електроенергії на виробництво одиниці продукції

 

?

 

16.

 

Норми витрат, які встановлюються за видами оборотних коштів у вартіс-ному вираженні

 

?

 

17. Кількість оборотів оборотних коштів за визначений період ?

 

18.

 

Потреба в оборотних коштах, визначена як різниця між сумою коштів, вкладених у запаси сировини, готової продукції, дебіторську заборгова-ність та кредиторською заборгованістю

 

?

 

19. Частка оборотних коштів у кожній грошовій одиниці реалізованої продукції

 

20.

 

Відношення кількості днів в аналізованому періоді до коефіцієнта оборот-ності

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0803d66a9b35c45aa90c57c6f74d02ef, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0