Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІ ВПРАВИ Дайте відповідь на наступні тестові запитання: : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ВПРАВИ Дайте відповідь на наступні тестові запитання:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1.         Складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну

користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність

матеріальної уречевленої основи та невизначеність розмірів майбутнього прибутку

від її використання:

а)         промислова власність;

б)         інтелектуальна власність;

в)         нематеріальні ресурси;

г)         нематеріальні активи.

2.         Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст нематеріальних активів?

а)         патенти, авторські права, права на об'єкти промислової власності, права на

користування землею тощо;

б)         промислова власність, інтелектуальна власність;

в)         винаходи, промислові зразки, товарні знаки, інформаційна діяльність, програм-

не забезпечення тощо.

3.         Норма зносу на нематеріальні активи визначається…

а)         самим підприємством в залежності від строку використання відповідного виду

нематеріальних активів;

б)         централізовано по галузі промисловості;

в) за нормами, встановленими Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами, внесеними За-коном України «Про внесення змін в Закон України «Про оподаткування прибут-ку підприємств» від 24.05.2002 р. №349-IV.

4.         Права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власнос-

ті, а також інші майнові права відносяться до…

а)         нематеріальних ресурсів;

б)         нематеріальних активів;

в)         основних виробничих фондів;

г)         основного капіталу.

5.         Чи нараховується знос на нематеріальні активи?

а)         так;

б)         ні;

в)         за бажанням;

г)         такого поняття не існує.

6.         До об'єктів інтелектуальної власності відносяться:

а)         інформаційна діяльність, інформаційні технології, програмне забезпечення;

б)         винаходи, промислові зразки, товарні знаки, корисні моделі тощо;

в)         раціоналізаторські пропозиції, гудвіл, ноу-хау, комерційні таємниці.

7.         Дозвіл на використання нематеріального ресурсу протягом певного часу

за обумовлену винагороду називають…

а)         авторським правом;

б)         ліцензією;

в)         патентом;

г)         суміжним правом.

8.         Система норм, яка визначає права авторів наукових публікацій, художніх

творів, програмного забезпечення та їх взаємовідносини з іншими особами:

а)         авторські права;

б)         ліцензія;

в)         патент;

г)         суміжні права.

9.         Виданий державним органом документ, який надає фізичній чи юридичній

особі виключне право використовувати зазначене технічне вирішення проблеми:

а)         суміжне право;

б)         ліцензія;

в)         патент;

г)         авторське право;

д)         свідоцтво на винахід.

10.       Винаходом називається:

а)         позначене суттєвою новизною економічне чи технічне вирішення завдання у

будь-якій галузі народного господарства;

б)         позначене суттєвою новизною вирішення технічного завдання у будь-якій га-

лузі народного господарства, яке дає позитивний ефект;

в)         позначене несуттєвою новизною вирішення технічного завдання у будь-якій

галузі народного господарства.

11.       Товарними знаками вважаються:

а)         оригінальні позначення, які не мають правового захисту та значення для виді-

лення даного товару серед інших подібних товарів;

б)         оригінальні позначення, які мають правовий захист та призначені для виді-

лення даного товару серед інших подібних товарів;

в)         економічні позначення, які приносять велику популярність як окремому това-

ру, так і підприємству в цілому.

12.       Визначте, які з наведених нижче категорій відносяться до нетрадиційних

об'єктів інтелектуальної власності, які – до об'єктів, що охороняються авторсь-

кими та суміжними правами, а які – до об'єктів промислової власності?

а)         винахід;

б)         витвір мистецтва;

в)         ноу-хау;

г)         промисловий зразок;

д)         комп'ютерна програма;

е)         база даних;

є) раціоналізаторська пропозиція;

ж)        корисна модель;

з)         телевізійна передача;

і) товарний знак;

к) фірмова назва;

л) захист від недобросовісної конкуренції.

13.       Що таке гудвіл?

а)         нематеріальний актив, вартість якого визначається, як різниця між балансо-

вою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного май-

нового комплексу, яка виникає внаслідок використання найкращих управлінсь-

ких прийомів, методів, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових

технологій тощо;

б)         ціна підприємства, зумовлена добрим іменем, діловими зв'язками, що забез-

печують йому певний прибуток або іншу користь протягом тривалого періоду;

в)         ділова репутація підприємства в конкурентному ринковому середовищі.

14.       Які з наведених категорій не визнаються нематеріальним активом?

а)         наукові дослідження;

б)         об'єкти інтелектуальної власності;

в)         довгострокові майнові права;

г)         гудвіл;

д)         підготовка і перепідготовка кадрів;

е)         реклама та просування продукції на ринку;

є) підвищення ділової репутації та іміджу підприємства.

15.       Як визначити первісну вартість придбаного підприємством нематеріаль-

ного активу?

а)         як суму ціни придбання нематеріального активу, мита, непрямих податків, що

не підлягають відшкодуванню та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його

придбанням та доведенням до придатного для використання за призначенням

стану без урахування витрат на сплату відсотків за кредит (якщо такий мав міс-

це під час придбання нематеріального активу);

б)         як суму прямих витрат на оплату праці, прямих матеріальних витрат, інших

витрат, безпосередньо пов'язаних зі створенням нематеріального активу та

приведенням його до стану придатності для використання за призначенням, ви-трат, пов'язаних з удосконаленням, підвищенням можливостей та продовжен-ням терміну його використання;

в)         як добуток первісної вартості нематеріального активу та індексу переоцінки;

г)         як справедливу вартість на дату придбання з урахуванням витрат, які виника-

ють внаслідок його доведення до придатного для використання стану.

16.       Які з вказаних нижче факторів, що визначають вартість об'єкта інтелек-

туальної власності, є прибутковими?

а)         строк дії ліцензії;

б)         обсяг прав, що передаються;

в)         очікуваний економічний ефект від використання об'єкта інтелектуальної влас-

ності;

г)         витрати на реєстрацію прав володіння інтелектуальною власністю;

д)         витрати на маркетинг та рекламу;

е)         витрати на розв'язання можливих правових конфліктів.

17.       Який з підходів до оцінки ефективності використання нематеріальних ак-

тивів підприємства ґрунтується на такій аксіомі: покупець не заплатить за не-

матеріальний актив більшу суму, ніж та, за яку він може купити аналогічний за

своїми споживчими властивостями об'єкт без істотних затримок?

а)         витратний;

б)         ринковий;

в)         прибутковий.

18.       Визначте, про який метод оцінки ефективності використання інтелекту-

альної власності підприємством йдеться, якщо при оцінці за цим методом припус-

кається, що використовувана підприємством інтелектуальна власність йому не

належить, через що частину доходу підприємство повинно сплачувати як винаго-

роду за гіпотетичною ліцензією особам, які мають права на відповідні об'єкти ін-

телектуальної власності. А вартість інтелектуальної власності визначається як

сума майбутніх грошових потоків, приведених до поточної вартості з викорис-

танням ставки дисконтування?

а)         метод капіталізації прибутків підприємства;

б)         метод дисконтування майбутніх грошових потоків;

в)         метод звільнення від роялті;

г)         метод визначення первісних витрат;

д)         метод вартості відтворення;

е)         метод вартості заміщення;

є) метод прямого порівняльного аналізу продажів.

19.       Які фактори не враховуються при визначенні строку корисного викорис-

тання об'єкта нематеріальних активів?

а)         строки корисного використання подібних до оцінюваного активів;

б)         передбачуваний моральний знос;

в)         правові чи інші подібні обмеження щодо строків його використання;

г)         всі відповіді вірні.

20.       Які з наведених нижче витрат щодо створення (придбання) нематеріаль-

них активів не підлягають амортизації?

а) витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльно-сті підприємства;

б)         витрати на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів;

в)         витрати на проведення дослідно-експериментальних та дослідно-конструк-

торських робіт;

г)         витрати на дослідження та виготовлення моделей і зразків, пов'язаних з осно-

вною діяльністю підприємства;

д)         прямі витрати на придбання нематеріальних активів;

е)         витрати з виплати роялті;

є) вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів;

ж)        гудвіл;

з)         витрати на професійну підготовку чи перепідготовку.