Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

-          база даних;

-          винахід;

-          гудвіл;

-          зазначення походження товару;

-          індекс переоцінки нематеріального активу;

-          інтелектуальна власність;

-          комерційна таємниця;

-          корисна модель;

-          метод дисконтування грошових потоків при оцінці нематеріальних активів;

-          метод звільнення від роялті при оцінці нематеріальних активів;

-          метод оцінки нематеріальних активів за вартістю заміщення;

-          нематеріальні активи;

-          нематеріальні ресурси;

-          первісна вартість придбаного нематеріального активу;

-          первісна вартість створеного підприємством нематеріального активу;

-          промисловий зразок;

-          раціоналізаторська пропозиція;

-          ринкова вартість нематеріального активу;

-          строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів;

-          товарні знаки.

 

зразки, знаки для товарів та послуг, зазначення походження товарів і ав-

1.

торське право, суміжні права, що охоплюють права на літературні, наукові

Власність, яка поєднує права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, зазначенн торське право, суміжні права, що охоплюють п твори, комп'ютерні програми і бази даних тощо

 

?

 

2.

 

Складова потенціалу підприємства, призначена для забезпечення еконо-мічної користі протягом тривалого періоду часу, яка не має уречевленої форми

?

 

Результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології, об'єкта-ми якого можуть бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, 3. культура клітин, рослин і тварин) і спосіб (процес послідовного і впорядко-ваного виконання дій над матеріальним об'єктом за допомогою інших ма-теріальних об'єктів)

 

?

 

Оригінальні позначення, які відрізняють товари одних товаровиробників 4. від всіх інших, допомагаючи ідентифікувати товар та його виробника на ринку

 

?

 

5.

 

Словесне чи графічне позначення, яке прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару (країна, регіон, населений пункт, місцевість тощо)

 

?

 

6.

 

Сукупність даних, матеріалів або творів, систематизованих і поданих у та-кій формі, яку сприймає електронно-обчислювальна машина (ЕОМ)

 

?

 

7.

 

Активи, що не мають речової форми, виступають у вигляді інтелектуальної власності, довгострокових майнових прав, гудвілу і забезпечують його власнику певний прибуток або іншу користь протягом тривалого періоду

 

?

 

8. Ціна підприємства, зумовлена добрим іменем, діловими зв'язками

 

?

 

9.

 

Перелік виробничо-господарської, фінансово-економічної та науково-тех-нічної інформації про діяльність підприємства, яка не є державною таєм-ницею і розголошення якої може завдати шкоди інтересам тільки одного конкретного підприємства

 

?

 

10.

 

Вид вартості нематеріального активу, який складається з ціни його прид-бання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та ін-ших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням

 

?

 

11.

12.

 

Вартість нематеріального активу, яка включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням нематеріального активу та доведенням його до стану придат-ності для використання за призначенням, витрати на удосконалення нема-теріальних активів, підвищення їх можливостей та продовження терміну використання

Коефіцієнт, який відтворює співвідношення справедливої та залишкової вартості нематеріального об'єкта

 

?

?

 

13.

 

Розрахована сума на дату оцінки, за яку інтелектуальна власність обміню-ється між покупцем та продавцем згідно з комерційною угодою, під час якої кожна зі сторін діяла компетентно, виважено і без примусу

 

?

 

14.

 

Метод, при якому максимальна вартість інтелектуальної власності визна-чається мінімальною ціною, яку потрібно сплатити за аналогічний об'єкт з тими ж споживчими якостями

 

?

 

15.

 

Метод, який уможливлює оцінку вартості інтелектуальної власності при нестабільних грошових потоках на засадах використання достовірної ін-формації

 

?

 

16.

 

Метод оцінки нематеріальних активів, за яким передбачається, що вико-ристовувана підприємством інтелектуальна власність йому не належить, через що частину доходу підприємство повинно сплачувати як винагороду за гіпотетичною ліцензією особам, які мають права на відповідні об'єкти інтелектуальної власності

 

?

 

17.

 

Строк, при якому слід ураховувати термін корисного використання подіб-них нематеріальних активів, передбачуваний моральний знос та правові або інші подібні обмеження

 

?

 

18.

 

Результат творчої діяльності людини, об'єктом якої може бути конструкти-вне вирішення пристрою або його складових частин

 

?

 

19.

 

Результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, об'єктом якої може бути форма, малюнок, кольори або їхнє поєднання, що визначає зовнішній вигляд промислового виробу і задовольняє естетичні та ергономічні потреби

 

?

 

20.

 

Нове і корисне для підприємства технічне вирішення проблеми, призначе-не для вдосконалення використовуваної техніки, виготовлюваної продук-ції, існуючих способів контролю, спостереження і дослідження, чинної тех-ніки безпеки, а також для підвищення ефективності виробництва

?