Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.5. Амортизація нематеріальних активів : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

7.5. Амортизація нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Нарахування амортизації нематеріаль-них активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюєть-ся підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

Однак у податковому обліку, відповідно до пп.8.3.9 ст.8 Закону України «Про оподат-кування прибутку підприємств» в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами, внесе-ними Законом України «Про внесення змін в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.05.2002 р. №349-IV, термін корисного використання нематеріальних активів не може перевищувати 10 років.

При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних

активів слід ураховувати:

-          строки корисного використання подібних активів;

-          передбачуваний моральний знос;

-          правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання.

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостій-но, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначи-ти неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюєть-ся згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Під час розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

-          коли існує безвідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'є-

кта наприкінці строку його корисного використання;

- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існую-чого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку кори-сного використання об'єкта.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за мі-сяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод його аморти-зації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються змі-ни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх еко-номічних вигод.

У бухгалтерському обліку з 01.01.2000 р. амортизації підлягають усі нематеріа-льні активи, що перебувають на балансі підприємства. А у податковому обліку витра-ти, пов'язані з науково-технічним, навчально-методичним забезпеченням господар-ської діяльності, витрати на проведення дослідних робіт, на виготовлення моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю підприємства, виплати роялті і витрати на придбання нематеріальних активів (які не підлягають амортизації), згідно з пп.5.4.2 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.05.2002 р. №349-IV, не амортизуються, але включаються до складу валових витрат. Не підлягає амортизації у податковому обліку вартість безкоштовно (безоплатно) отриманих не-матеріальних активів (п.8.1 ст.8 цього ж Закону), а також гудвіл (п.1.7 ст.1 цього ж За-кону), які до валових витрат підприємства не включаються.

ПРИКЛАД 7.3. Підприємство безоплатно отримує нематеріальні активи у вигляді програм-ного забезпечення від доброчинного фонду для розвитку і підтримки бізнесу в сумі 9200 грн. Оскіль-ки спеціалісти підприємства не мають змоги власноруч встановити програмне забезпечення, за-лучають спеціалістів сторонньої організації з повною оплатою наданих послуг з встановлення програмного забезпечення в сумі 900 грн, враховуючи податок на додану вартість. Термін корисно-го використання отриманого програмного забезпечення складає 1,5 роки. Необхідно обчислити розмір зносу за місяць і визначити напрямок віднесення зносу.

РІШЕННЯ. В нашому випадку умови отримання майбутніх економічних вигод визначити не-можливо, відтак будемо застосовувати прямолінійний метод нарахування амортизації, згідно з яким розмір щомісячних амортизаційних відрахувань розраховуватиметься як первісна вартість нематеріального об'єкта (без урахування податку на додану вартість), віднесена до кількості мі-сяців його корисної експлуатації, тобто АВ = (ЦНА + ВВСТ – ПДВ ) / ТСЛ = (9200 грн + 900 грн – 150 грн) / 18 місяців = 552,78 грн. Нараховану суму зносу буде віднесено на адміністративні витрати.