Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Оцінка немате-ріальних активів підприємства : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

7.3. Оцінка немате-ріальних активів підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

 

Придбаний підприємством нематеріа-льний актив відображається в його балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його викори-станням, та його вартість може бути достові-рно визначена.

Нематеріальний актив, отриманий в

результаті розробки (застосування підпри-ємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, систем, приладів, процесів, продуктів або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання), слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:

-          намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану придатності для реалізації або використання;

-          можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або вико-ристання нематеріального активу;

-          інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою не-матеріального активу.

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

-          витрати на дослідження;

-          витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;

-          витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

-          витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;

-          витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і ви-трати на створення торговельних марок (товарних знаків).

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підпри-ємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу (ФП(НА)П) скла-дається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок) (ЦНА), ми-та (М), непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню (НП), та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням (ВІН), тобто визначається за форму-лою (7.1). Витрати на сплату відсотків за кредит (ВК) не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних повністю або частково за рахунок креди-ту банку.

ФП(НА)П =ЦНА+М+НП + ВІН-ВК.          (7.1)

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріаль-ного активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справед-ливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість з включенням різниці до фінансових ре-зультатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переда-ного нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання, з урахуванням витрат, які виникають внаслідок його придбання (див. формулу (7.1)).

Первісною вартістю нематеріальних активів, внесених до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підпри-ємства їх справедлива вартість, з урахуванням витрат, які виникають внаслідок його придбання (див. формулу (7.1)).

Первісна вартість створеного підприємством нематеріального активу

(ФП(НА)С), включає прямі витрати на оплату праці (ВОП), прямі матеріальні витрати (ВПМ), інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо) (ВІН), тоб-то визначається за формулою (7.2). Первісна вартість нематеріальних активів збіль-шується на суму витрат, пов'язаних з їх удосконаленням, розширенням їх можливос-

тей та продовженням терміну використання (ВУД), що сприяє збільшенню очікуваних майбутніх економічних вигод.

ФП (НА)С = ВОП + ВПМ + ВІН + ВУД.   (7.2)

Витрати на підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одер-жання визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання вклю-чаються до складу витрат звітного періоду.

ПРИКЛАД 7.1. Підприємство здійснює свою діяльність, орієнтуючись на провідні здобутки техніки і технології, постійно модифікуючи асортимент виготовлюваної продукції щодо її дизайну та привабливості. Воно використовує в своїй діяльності як вже запатентоване програмне забез-печення для розробки нових макетів упакування, маркування та брендів продукції, так і власні роз-робки. Придбання спеціалізованого програмного забезпечення згідно з договором коштує підприєм-ству 14400 грн, в тому числі податок на додану вартість. Крім того, підприємство користується послугами незалежного спеціаліста консалтингової фірми щодо встановлення програмного забез-печення, які оплачує за договором в розмірі 720 грн, включаючи податок на додану вартість.

Конструкторське бюро підприємства склало на дослідження і розроблення власного промис-лового зразка кошторис витрат. Для дослідження: прямі матеріальні витрати – 14000 грн, прямі витрати на оплату праці дослідників – 88000 грн, інші витрати – 53000 грн. Сума витрат на роз-робку: прямі матеріальні витрати – 33000 грн, прямі витрати на оплату праці дизайнерів – 125000 грн, інші витрати – 60000 грн.

У результаті розроблення виготовлено промисловий зразок, який відповідає критеріям, ви-значеним П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Підприємство також планує зареєструвати й отри-мати патент на розроблення промислового зразка, витрати на що складуть суму в 2000 грн.

Необхідно визначити первісну вартість придбаного та створеного підприємством немате-ріальних активів.

РІШЕННЯ. Обчислимо первісну вартість придбаного програмного забезпечення за формулою

(7.1)    пам'ятаючи, що податок на додану вартість підлягає відшкодуванню: ФП(НА)П = (ЦНА – ПДВ) +

(ВПОСЛУГ – ПДВ) = (14400 –2400) + (720 – 120) = 12600 грн. Отже, програмне забезпечення візьмуть

на баланс підприємства за первісною вартістю 12600 грн.

При обчисленні первісної вартості створеного підприємством нематеріального активу слід згадати, що сума витрат на дослідження не буде включена до вартості промислового зразка, її включать до витрат звітного періоду. Вартість промислового зразка, обчислена за формулою

(7.2)    складе: ФПС(НА)С = ВОП + ВПМ + ВІН + ВРЕЄСТР = 33000 + 125000 + 60000 + 2000 = 220000 грн.

Загальна первісна вартість нематеріальних активів складе 232600 грн (12600 + 220000). Зважаючи на наведені показники, слід визначити, що існуюче на ринку комп'ютерних технологій програмне забезпечення більш, ніж в 17 разів, дешевше за власноруч розроблений підприємством промисловий зразок. Тому на даному етапі підприємству доцільніше буде користуватися вже запа-тентованими розробками, по-перше, через те, що вони значно дешевші, по-друге, через те, що комп'ютерні технології характеризуються високим ступенем морального та фізичного старіння.

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок (тобто предме-ти, що продаються і купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час на них можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є зага-льнодоступною). У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід пе-реоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку). Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена первісна вартість нематеріального активу (ФПО(НА)) визна-чається як добуток відповідно первісної вартості (ФП(НА)) та індексу переоцінки (ІПО) за формулою (7.3):

ФПО(НА) = ФП(НА)><ІПО-           (7.3)

Індекс переоцінки (ІПО) визначається діленням справедливої вартості переоці-нюваного нематеріального об'єкта (ФСПР(НА)) на його залишкову вартість (ФЗ(НА)) за формулою (7.4):

 

ІПО

 

ФСПР(НА) . ФЗ(НА)

 

(7.4)

 

Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то йо-го переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта.

В результаті переоцінки нематеріальних активів підприємство може здійснити як їх дооцінку, так і уцінку. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки – у складі витрат звітного періоду.

У разі наявності на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нема-теріальних активів перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшен-ня його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше за-значеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямо-вується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта нема-теріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення йо-го корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше за-значеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.

ПРИКЛАД 7.2. Первісна вартість створеної підприємством корисної моделі організації пото-кового виробництва складає 24600 грн, її справедлива вартість порівняно з аналогічними моделя-ми, які існують на ринку інтелектуальної власності, складає 20295 грн, а залишкова вартість на кінець звітного періоду – 18450 грн. Необхідно визначити переоцінену вартість даного нематеріа-льного активу підприємства і зробити висновок, який процес (дооцінка чи уцінка) з ним відбувся.

РІШЕННЯ. Спочатку слід віднайти індекс переоцінки за формулою (7.4): ІПО = ФСПР(НА) / ФЗ(НА) = 20295 грн / 18450 грн = 1,1. Тепер можна визначити переоцінену первісну вартість даного нематеріального об'єкта за формулою (7.3) як добуток первісної вартості та індексу переоцінки, тобто ФПО(НА) = ФП(НА) х (ІПО) = 24600 грн х 1,1 = 27060 грн. Відтак, ґрунтуючись на отриманий результат, слід відмітити що відбулася дооцінка створеної підприємством корисної моделі.