Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.1. Поняття нема-теріальних ресур-сів, їх види та ха-рактеристика : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

7.1. Поняття нема-теріальних ресур-сів, їх види та ха-рактеристика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

 

Нематеріальні ресурси – невід'ємна

складова потенціалу підприємства, призна-чена для забезпечення економічної користі протягом тривалого періоду часу, яка не має уречевленої форми.

Часто на практиці термін «нематеріаль-ні ресурси» використовують для характерис-тики сукупності об'єктів інтелектуальної вла-сності.

 

Інтелектуальна власність – осо

вид власності, який охоплює всі пра-ва, що поширюються на літературні, художні, наукові твори, виконавську діяльність акторів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі, винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування тощо. Інтелектуальна власність поєднує промислову власність, зокрема права на винаходи, корисні моделі, промислові зраз-ки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів та авторське право, суміжні права, що охоплюють права на літературні, наукові твори, комп'ютерні програ-ми і бази даних тощо. Майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, відображені у бухгалтерському обліку підприємства, набувають статусу нематеріальних активів. Відтак, в складі об'єктів інтелектуальної власності виділяють наступні групи:

-          об'єкти промислової власності;

-          об'єкти, що охороняються авторськими та суміжними правами;

-          нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. Докладна класифікація об'єктів інтелектуальної власності наведена на рис. 7.1. Винахід – це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології,

об'єктами якого можуть бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, куль-тура клітин, рослин і тварин) і спосіб (процес послідовного і впорядкованого виконан-ня дій над матеріальним об'єктом за допомогою інших матеріальних об'єктів).

Корисна модель – це результат творчої діяльності людини, об'єктом якої може бути конструктивне вирішення пристрою або його складових частин.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі худож-нього конструювання, об'єктом якої можуть бути форма, малюнок, кольори або їхнє поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

^х:

 

^х:

 

^х:

 

об'єкти промислової власності

^х:

1)         винаходи;

2)         корисні моделі;

3)         промислові зразки;

4)         товарні знаки;

5)         зазначення поход-ження товару;

6)         фірмова назва;

7)         способи захисту від недобросовісної кон-куренції.

 

об ' єкти що охороня;

та суміжними правами

^L

1)         літературні, художні, наукові, мистецькі твори;

2)         комп'ютерні програми;

3)         бази даних;

4)         топології інтегральних мікросхем;

5)         суміжні права.

 

нетрад ласності ' єкти

^х:

1)         раціоналізаторські пропозиції;

2)         ноу-хау;

3)         комерційні таємниці.

 

Рис. 7.1. Класифікація об'єктів інтелектуальної власності

Товарні знаки (знаки для товарів і послуг) – оригінальні позначення, які відріз-няють товари (послуги) одних товаровиробників від інших, допомагаючи ідентифіку-вати товар (послугу) та його товаровиробника на ринку.

Зазначення походження товару – це будь-яке словесне чи графічне позначен-ня, яке прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару (країна, регіон, населений пункт, місцевість тощо).

Фірмова назва – це стале позначення підприємства (фірми, компанії, об'єднан-ня, організації тощо) або фізичної особи, від імені яких здійснюється виробнича, нау-ково-дослідна, комерційна та інші види діяльності.

Способи захисту від недобросовісної конкуренції – це заходи, які запобігають

будь-яким проявам брутальних дій в конкурентній боротьбі при здійсненні фізичними та юридичними особами своєї підприємницької діяльності. Недобросовісною конку-ренцією вважаються дії, пов'язані з:

-          неправомірним використанням іміджу іншого суб'єкта господарювання (його назви, рекламних матеріалів, упаковки, копіювання товарів тощо);

-          створенням перешкод іншим суб'єктам господарювання в здійсненні конкуре-нтної боротьби (дискредитація суб'єкта господарювання, розповсюдження хибної ін-формації про конкурента, примусові дії відносно умов здійснення конкурентом його підприємницької діяльності, промисловий шпіонаж, шантаж тощо);

-          неправомірним збиранням, розголошенням та упередженим використанням комерційної таємниці конкурента.

Літературні, художні, наукові, мистецькі твори – це об'єкти інтелектуальної

власності, що охороняться авторськими правами і можуть існувати у письмовій (ру-копис, машинопис, нотний запис тощо), усній (лекції, промови, проповіді тощо), обра-зотворчій (ілюстрації, картини, схеми, кіно-, відео-, аудіо-, фотоматеріали тощо), об'-ємно-просторовій (скульптури, архітектурні форми тощо) та інших формах. Авторські права не розповсюджуються на:

-          офіційні документи (закони, укази, постанови, інструкції, роз'яснення тощо);

-          державні символи та знаки (герб, прапор, ордени, грошові знаки тощо);

-          об'єкти народної творчості;

-          прес-інформацію;

-          ідеї, процедури, процеси, концепції, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, раціоналізаторські пропозиції;

-          твори, термін дії авторського права на які закінчився.

Комп'ютерна програма – це об'єктивна форма подання сукупності даних та ко-манд (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, символів чи в будь-якій іншій формі, яку сприймає машина), призначених для забезпечення функціонування електронних об-числювальних машин для досягнення певної мети або результату.

База даних – сукупність даних, матеріалів або творів, систематизованих і пода-них у такій формі, яку сприймає електронно-обчислювальна машина (ЕОМ).

Топологія інтегральної мікросхеми – це зафіксоване на матеріальному носії

просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними.

Суміжні права – це права, які примикають до авторських прав і є похідними від них. До них належать права виконавців, права виробників фонограм та права органі-зацій мовлення.

Раціоналізаторська пропозиція – це нове, корисне для підприємства, технічне

вирішення проблеми, призначене для вдосконалення використовуваної техніки, виго-товлюваної продукції, існуючих способів контролю, спостереження і дослідження, чинної техніки безпеки, а також для підвищення ефективності виробництва.

Ноу-хау – це не захищені охоронними документами та не повністю оприлюднені знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових досліджен-нях та розробках, при виготовленні та реалізації товарів (послуг), забезпечуючи тим самим певні переваги їх власнику.

Комерційна таємниця – це перелік виробничо-господарської, фінансово-еконо-мічної та науково-технічної інформації про діяльність підприємства, яка не є держав-ною таємницею і розголошення якої може завдати шкоди інтересам тільки одного конкретного підприємства.